• Blog Stats

  • 36,956,800 hits
 • pacaran adalah perbuatan haram, maka janganlah berpacaran. Dan jangan mau jika diajak pacaran. Akan tetapi tempuhlah jalan yang halal jika memang benar-benar cinta dan ingin menikah. Segeralah menikah dan jangan berpacaran. ================================== dan janganlah kamu mendekati zina. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. [QS Al Isra':32] ==================================== JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA ====================================== Asy-Sya’bi berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah)
 • Artikel Terbanyak Dibaca

 • Artikel Terbaru

 • kategori artikel

 • arsip artikel

 • bagi yg ingin menambah teman fb, curhat, konsultasi masalah agama, silahkan add FB:

  ========================================== bagi yg ingin menambah teman fb, curhat, konsultasi masalah agama, silahkan add FB: iz_chech@yahoo.com , bagas_rara@yahoo.co.id , ainuamri2@gmail.com , dameyra@yahoo.com eone_cakep50@yahoo.com ==============================
 • wasiat untuk seluruh umat manusia

  kasihilah semua makhluk yang ada di muka bumi, niscaya Tuhan yang ada di atas langit akan mengasihimu.. =============================================== Cara mengasihi orang kafir diantaranya adalah dengan mengajak mereka masuk islam agar mereka selamat dari api neraka =============================================== wahai manusia, islamlah agar kalian selamat.... ======================================================
 • wasiat untuk seluruh umat islam

  ====================================== “Janganlah kamu saling dengki, saling membenci, saling mengintip rahasia, saling bersaing, saling mencari keburukan, saling menawar lebih tinggi untuk menipu pembeli sehingga menawar tinggi, saling memutuskan hubungan, saling bermusuhan, janganlah sebagian kalian menjual atas jualan yang lain. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang diperintahkan Allah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menelantarkannya dan tidak boleh menghinanya. ============================================= Taqwa ada di sini, taqwa ada di sini, taqwa ada di sini kata Rasululloh Shallallahu’alaihi wasallam sambil menunjuk dadanya. ================================================= Cukuplah merupakan kejelekan seseorang apabila menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Hati-hatilah bersangka buruk, karena sesungguhnya bersangka buruk adalah omongan yang paling dusta. ==================================================== Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kamu dan hartamu, tetapi ia melihat hati dan perbuatanmu.” (riwayat Muslim dan Bukhari). ==========================================
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • berbuat baiklah pada semua binatang, termasuk kepada anjing

  Kita tidak diperbolehkan menyiksa binatang dengan cara apa pun, atau membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksa atau membakarnnya. --------------------------------------------------- Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu ia masuk neraka gara-gara kucing tersebut disebabkan dia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat mengurung nya, dan dia tidak membiarkannya (melepaskannya) supaya memakan serangga di bumi.” (HR. al-Bukhari) ------------------------------------------------------- Dan ketika beliau melewati sarang semut yang telah dibakar, beliau bersabda, “Sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api selain Rabb (Tuhan) pemilik api.” (HR. Abu Dawud, hadits shahih) ---------------------------------------------- “Barangsiapa yang tidak berbelas kasih niscaya tidak akan dibelaskasihi.” (HR. al-Bukhari dan Muslim) ------------------------------------------------- “Kasihanilah siapa saja yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit.” (HR. at-Tirmidzi) -------------------------------------------------- Dibolehkan membunuh hewan-hewan yang membahayakan atau mengganggu seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus dan lain-lain karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Ada lima macam hewan fasik (buruk) yang boleh dibunuh di waktu halal (tidak ihram) dan di waktu ihram, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas, dan rajawali.” (HR. Muslim). Juga terdapat hadits shahih yang membolehkan untuk membunuh kalajengking. ================================================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ====================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
 • wasiat bagi para pemuda

  ====================================== ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata: “Barangsiapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ======================================
 • wasiat Imam al-Auza’i

  ====================================== Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: “Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] --------------------------------------------------------------- Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] =================================================
 • Mengutip perkataan Syaikh Bin Baz rahimahullaahu

  “Zaman ini adalah zaman kelembutan, kesabaran dan hikmah, bukanlah zaman kekerasan (kebengisan). Mayoritas manusia saat ini dalam keadaan jahil (bodoh), lalai dan lebih mementingkan duniawiyah. Maka haruslah sabar dan lemah lembut sampai dakwah ini tersampaikan dan sampai mereka mengetahuinya. Kami mohon petunjuk kepada Alloh untuk semuanya.” (Majmu’ Fatawa Samahatul Imam Ibnu Bazz (Juz VIII, hal 376) dan (Juz X, hal. 91) =================================================
 • jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara

  ====================================== Segala puji hanyalah milik Alloh yang telah mempertautkan hati kaum mukminin dan menganjurkan mereka supaya bersatu padu dan saling berhimpun serta memperingatkan dari perpecahan dan perselisihan. -------------------------------------------------------- Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq untuk disembah melainkan hanyalah Alloh semata yang tidak memiliki sekutu. Dialah yang mensyariatkan dan memudahkan, dan Dia terhadap kaum mukminin adalah sangat penyantun. ------------------------------------------------------ Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang diperintahkan dengan kemudahan dan berita gembira. ----------------------------------------------------- Beliau bersabda : Permudahlah dan janganlah kamu persulit, berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari (dari kebenaran). ------------------------------------------------------ Permisalan kaum mukminin satu dengan lainnya dalam hal kasih sayang, tolong menolong dan kecintaan, bagaikan tubuh yang satu, jika salah satu anggotanya mengeluh sakit, maka seluruh tubuh akan merasa demam atau terjaga” --------------------------------------------------- Tidak ragu lagi, bahwa kewajiban Ahlus Sunnah di setiap zaman dan tempat adalah saling bersatu dan menyayangi di antara mereka serta saling bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan… ==================================================---------------
 • KHUTBATUL HAJAH

  ====================================== Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami, dan dari keburukan-keburukan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. ================================================ “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” ================================================== “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silatur rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” ========================================================= “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mena’ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. ============================================================ Amma ba’du; Maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad , dan seburuk-buruk perkara dalam agama adalah yang di ada-adakan, setiap yang diada-adakan (dalam urusan agama) adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah kesesatan. (HR. Muslim, an-Nasa’i dan selain keduanya) ==================================================
 • Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka (al baqarah ayat 120)

  Wahai Kaum Muslim, Telah nyata kebencian dan makar kaum kafir untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Mereka telah melakukan konspirasi canggih dan rapi untuk mengubur Islam. Mereka terus terjaga dan berpikir keras siang-malam untuk mencari dan mencoba cara-cara terbaru untuk menghancurkan Islam. Mereka bahu-membahu dan terus bekerjasama memikirkan bagaimana merusak Islam. Mereka tak segan-segan melakukan teror, intimidasi, hingga serangan fisik dalam rangka meluluhlantakkan Islam dan umatnya. Akankah kita berdiam diri? Ridhakah kita menyaksikan Islam diinjak-injak dan dihinakan? ---------------------------------------------------------- Wahai Kaum Muslim, Islam akan terselamatkan jika kita semua berpegang teguh dengan syariat Islam, insya allah. Artinya, kita tidak hanya meyakini Islam sebatas bibir semata. Lebih jauh, kita harus menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita; baik dalam ibadah ritual yang biasa kita laksanakan maupun dalam bidang akhlak dan muamalah—seperti politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. ------------------------------------------------------------ Di samping itu, harus ada institusi negara (Khilafah) yang melindungi seluruh kepentingan umat Islam. Dengan institusi inilah seluruh syariat Islam akan diterapkan secara sempurna sehingga akidah umat dapat terselamatkan. Marilah kita bahu-membahu, mencurahkan pikiran dan tenaga kita demi tegaknya Khilafah Islamiyah. ---------------------------------------------------------- Sesungguhnya barat tidak memandang kita dengan dua kaca mata, namun hanya satu kaca mata saja, yaitu kacamata fanatik buta, kedengkian dan kezhaliman yang nyata terhadap kaum muslimin. Tatkala Islam tegak dengan tanpa mempermasalahkan batas-batas wilayah, bersatu dalam amal serta telah rekat persatuannya maka tiba-tiba saja mereka merobek-robek dan mencerai beraikan kita. ================================================
 • SALAFY & WAHABI BUKANLAH ALIRAN SESAT

  Al-Malik Abdul Aziz berkata : “Aku adalah penyeru kepada aqidah Salafush Shalih, dan aqidah Salafush Shalih adalah berpegang teguh kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan apa yang datang dari Khulafaur Rasyidin” [Al-Wajiz Fi Siratil Malik Abdul Aziz hal.216] ------------------------------------------------------------------------------------- Beliau juga berkata : “Mereka menamakan kami Wahabiyyin, dan menamakan madzhab kami adalah madzhab wahabi yang dianggap sebagai madzhab yang baru. Ini adalah kesalahan fatal, yang timbul dari propaganda-propaganda dusta yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Kami bukanlah pemilik madzhab baru atau aqidah baru. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah mendatangkan sesuatu yang baru, aqidah kami adalah aqidah Salafush Shalih yang datang di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan apa yang ditempuh oleh Salafush Shalih. Kami menghormati imam empat, tidak ada perbedaan di sisi kami antara para imam : Malik, Syafi’i, Ahmad dan Abu Hanifah, semuanya terhormat dalam pandangan kami” [Al-Wajiz Fi Siratil Malik Abdul Aziz, hal. 217] ---------------------------------------------------------
 • mengutip perkataan Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad hafizhahullaahu:

  “Telah terjadi di zaman ini, sibuknya sebagian ahlus sunnah dengan sebagian lainnya dengan tajrih (saling mencela) dan tahdzir, dan implikasi dari hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan, perselisihan dan saling mengisolir. Padahal sepantasnya bahkan seharusnya bagi mereka untuk saling mencintai dan berkasih sayang terhadap sesama mereka, dan menyatukan barisan mereka di dalam menghadapi ahli bid’ah dan pengikut hawa nafsu yang menyelisihi ahlus sunnah wal jama’ah. ---------------------------------------------------- “Aku nasehatkan –kepada penuntut ilmu- agar menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka, sebagai pengejawantahan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “diantara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berfaidah baginya.” Hadits hasan diriwayatkan oleh Turmudzi.” ------------------------------------------------------ “Aku nasehatkan –kepada penuntut ilmu- untuk bersikap pertengahan dan moderat, diantara sikap ghuluw (ekstrim) dan meremehkan, dan diantara sikap ifrath (berlebih-lebihan) dan tafrith (menggampangkan). Sebagai pengejawantahan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “Jauhilah oleh kalian sikap ghuluw di dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa dikarenakan sikap ghuluw mereka di dalam agama.” Ini hadits shahih, dikeluarkan oleh an-Nasa’i dan selainnya.” ---------------------------------------------------- “Dan aku nasehatkan supaya mereka berhati-hati dari sikap zhalim, dikarenakan hadits Qudsi, “Wahai hamba-Ku, sesunguhnya Aku haramkan kezhaliman atas diri-Ku, maka aku jadikan pula haram atas diri kalian, maka janganlah kalian saling menzhalimi” diriwayatkan oleh Muslim, dan hadits Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “takutlah kalian dari kezhaliman, karena sesungguhnya kezhaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat” diriwayatkan oleh Muslim. ------------------------------------------------------ Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk menunjuki seluruh ummat kepada apa yang diridhai-Nya, agar mereka mendalami agama Islam (tafaqquh fid din) dan menetapi kebenaran, serta agar mereka menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dan menjauhkan dari apa-apa yang tidak bermanfaat. Sesungguhnya Ia berkuasa dan berkemampuan atasnya. Semoga Sholawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya. (selesai kutipan) ===========================================
 • mengutip perkataan Imam Albani rahimahullaahu

  “Wajib atas kita untuk berlemah lembut di dalam dakwah kita terhadap orang-orang yang menyelisihi kita, dan jadikan selalu firman Alloh Ta’ala berikut (sebagai pegangan) dan untuk selamanya : “Serulah mereka ke jalan Rabb-mu dengan hikmah dan nasehat yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik.” Dan mereka yang pertama lebih berhak untuk kita terapkan hikmah ini adalah mereka yang paling memusuhi kita di dalam dasar (mabda’) dan aqidah kita, hingga kita tidak menggabungkan antara beratnya dakwah yang haq yang Alloh memperteguh kita dengannya dengan beratnya cara (ushlub) kita berdakwah kepada Alloh Azza wa Jalla” ==================================================
 • Diriwayatkan bahwa Hasan Al-banna berkata: “Kami menginginkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga Islami, bangsa yang Islami, pemerintahan yang Islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas, kemudian membawa bendera jihad dan da’wah kepada Allah sehingga dunia mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran Islam.” ==================================================
 • warning

  dalam blog ini mungkin terdapat hadits dhoif, riwayat yang tidak valid, salah tulis, kutipan yg tidak sesuai syariat islam, dan berbagai kesalahan2 lain, dan belum sempat di sensor, jadi mohon maaf sebesar-besarnya

kumpulan pantun cinta – pantun humor – pantun lucu – sms pantun – pantun aneh – pantun gaul – pantun jayus – pantun gombal

kumpulan pantun cinta – pantun humor – pantun lucu – sms pantun – pantun aneh – pantun gaul – pantun jayus – pantun gombal:

Majalah Qiblati – Menyatukan Hati Dalam Sunnah Nabi

silahkan kunjungi situs mantan kyai NU: www.mantankyainu.blogspot.com

Untuk mendapatkan pencerahan, atau berkonsultasi masalah agama, cinta, keluarga, kehidupan, cara mengatasi sihir, santet, pelet, jin, kesurupan, penampakan, dll, silahkan kunjungi blog: http://www.bestabuabdullah.blogspot.com dan http://www.alimalbantuliy.blogspot.com dan http://www.gizanherbal.wordpress.com

===========================

Jadikan Hari-hari anda lebih Bermakna dengan menyimak Radio Rodja 756 AM (berisi ceramah2 agama yang sangat menarik dan bermanfaat)

untuk mendengarkan siaran radio ahlus sunnah (kajian2 agama) lewat internet yang sangat bermanfaat silahkan buka:
http://www.radiorodja.com/live-streaming/

silahkan dengarkan siaran radio dakwah islam yang sangat bermanfaat

Rodja On Air

Anda bisa mendengarkan radio Rodja di gelombang 756 AM.

kumpulan pantun cinta – pantun humor – pantun lucu – sms pantun – pantun aneh – pantun gaul – pantun jayus – pantun gombal

———————————————-

http://ainuamri.blogspot.com/

twitterku: https://twitter.com/#!/AmriTanjung

Pernahkan anda menerima atau mengirim pantun lucu atau sms pantun…?

Wah kalo pernah,  sharing di sini dunkkk….sapa tau aja bisa di copy paste nehhh.. :D
===========================

Tingkap papan kayu bersegi,
Sampan sakat di Pulau Angsa;
Indah tampan kerana budi,
Tinggi bangsa kerana bahasa.
===========================

Buah berangan masaknya merah,
Kelekati dalam perahu;
Luka di tangan nampak berdarah,
Luka di hati siapa yang tahu.
=============================

Dari mana punai melayang,
Dari paya turun ke padi;
Dari mana datangnya sayang,
Dari mata turun ke hati.
============================

Pucuk pauh delima batu,
Anak sembilang di tapak tangan;
Tuan jauh di negeri satu,
Hilang di mata di hati jangan.
==================================
Kalau tuan jalan ke hulu,
Carikan saya bunga kemboja;
Kalau tuan mati dahulu,
Nantikan saya di pintu syurga.
=========================

Halia ini tanam-tanaman,
Ke barat juga akan condongnya;
Dunia ini pinjam-pinjaman,
Akhirat juga akan sungguhnya.
==========================
Malam ini merendang jagung,
Malam esok merendang serai;
Malam ini kita berkampung,
Malam esok kita bercerai.
========================
jalan-jalan ke kota paris
banyak rumah berbaris-baris
biar mati diujung keris
asal dapat dinda yang manis…

ke cimanggis membeli kopiah
kopiah indah kan kau dapati
begitu banyak gadis yang singgah
hanya dinda yang memikat hati

jika aku seorang pemburu
anak rusa kan kudapati
jika dinda merasa cemburu
tanda cinta masih sejati

darimana datangnya sawah
dari sawah turun ke kali
darimana datangnya cinta
dari mata turun ke hati

============================
Bau-bau jembatan tujuh,,
tempat memungut sebuah lolah,,
kalau adinda udah setujuh,,
tunggulah saya tamat sekolah,,
Pisang nangka buat kolak
Jambu biji diblendrin
Kalo nona tetep galak,
Lebaran depan ga dimaapin

menaiki kereta merknya honda
pergi selayang kerumah hanapi
bila cinta mekar di dada
siang terkenang malam termimpi

anak unta siapa yg punya
menangis iba kehilangan ibu
bila cinta sudah menyapa
rindu mulai membara dikalbu

mulanya duka kini menjadi lara
teman tiada hanyalah sendu
bila rindu mulai membara
itulah tanda cinta berpadu

hati berdetik dalam cahaya,
seperti belati menikam dada
Cinta abadi kekal selamanya
Musim berganti tapi wajah takkan lupa

cinta datang tak berwaktu
perasaan senang,sedih dan pilu tak menentu
semua hadir tanpa permisi
untuk mencoba mengisi hati

hati-hati minum digelas
kalau terlepas pecahlah nanti
cinta hati selalunya ikhlas
cinta buta yang makan hati

cinta tak memandang bulu
cinta juga tak mengenal waktu
rasakan cinta dihatimu
betapa indah mengikis kalbu

bila terluka berkata begitu
hingga terlupa cinta yang suci
cinta manusia memanglah begitu
cinta padaNYA cinta yang sejati

terluka hati karna kata udah biasa
namun terluka karna usia sungguh asa
bila kata dianggap tak bermakna
tapi usia adalah segalanya

Untuk menjadi seorang perwira
Harus bertapa di dalam gua
Kalau cinta kukuh di jiwa
Biar melayang kembali jua

papua tanah impian jiwa
kubermimpi melayang terbang kesana
teman sehati selalu bersua
karena tak bisa terpisahkan begitu saja

panah cinta tlah menancap…
kedua hati pun menyatu…
asmara semakin mendekap…
cinta takkan berlalu…

anak ayam turun ke kali
bermain air riang gembira
betapa senangnya bisa ngejunk lagi
memburu kata mengejar tawa

minum arak pahit rasanya…
tidak cocok untuk anak kuliah…
apalah daya sudah usaha…
belum apa-apa sudah binasah…

sunggulah indah si burung pipit
terbang yang tenang si burung dara
bila ku tahu bercinta sakit
takkan ku mulai dari semula

orang palembang menanam padi
negeri malaka negeri seberang
putus cinta jangan bersedih
dunia ini masih panjang

burung kakatua
hinggap dijendela
siapa yang jatuh cinta
pasti cemburu buta

Burung kakak tua udah tak berdaya
Burung adik muda terbang ke angkasa
Makasi kakek telah berjuang bela negara
Sekarang adek bahagia di hari MERDEKA

kucing kurus mandi dipapan
papan nya sikayu jati
aku kurus bukan karena kurang makan
tetapi mikirin sijantung hati

disana gunung disini gunung
ditengah tengah gunung berapi
kesana bingung kesini bingung
itulah namanya jatuh hati
=====================================

kumpulan pantun cinta – pantun humor – pantun lucu – sms pantun – pantun aneh – pantun gaul – pantun jayus – pantun gombal

——————————————————-
cinta adalah buta…
buta adalah cinta…
ketik C spasi D…
cape D…

(Ket: pantun gaya baru,pola AABB)
===================================

Banyak bunga di taman cuma satu kupetik
Banyak anak perawan cuma Adik yang cantik

=======================

Pria:
Banyak bunga di taman cuma satu kupetik
Banyak anak perawan cuma Adik yang cantik

Wanita:
Banyak buah semangka dibawa dalam sampan
Banyak anak jejaka cuma Abang yang tampan

Pria:
Berjuta bintang di langit
Satu yang bercahaya
Berjuta gadis yang cantik
Adiklah yang kucinta

Wanita:
Pandai Abang merayu, hatiku rasa malu

Pria:
Rumah atapnya tinggi terbuat dari bambu
Cuma Adik kupilih dan yang selalu kurindu

Wanita:
Gunung puncaknya tinggi tertutup oleh salju
Memang Abang kupilih dan yang selalu kurindu
=============================

Jika tuan mudik ke hulu
Carikan saya bunga kemboja.
Jika tuan mati dahulu
Nantikan saya di pintu surga.
===============================
Batang buluh berisi santan,
Bunga mawar seri pengantin,
Untung sungguh nasib badan,
Ada penawar zahir batin.
=============================

rancak gagah silat pahlawan
bertahan di kanan menyerang di kiri
tatkala bulan dilindung awan
mengapa pungguk berdiam diri?

============================

coblos PKS:

Wahai teman yang ingin mapan
Jangan anda berpangku tangan
Indonesia pasti maju terdepan
Kalau anda pilih nomor delapan

Duduk sendiri di muka serambi
Sungai Musi di Pulau Harapan
Tekad di hati pilihan diri
So pasti nomor delapan

Cantik selendang putri melayu
Menata bunga di atas nampan
Kalau ingin Indonesia maju
Pilih saja nomor delapan

Daripada bengong internet-an depan monitor ga ada kerja-an, mending kirim pantun buat temen lewat comment blog di bawah postingan ini. lumayan bermanfaat buat kita semua sekalian menghibur hati dan lomba-lomba mencapai kecakapan dalam berbahasa. Bermanfaat juga bagi pengunjung/visitor lain yang kekurangan inspirasi buat SMS temen, pacar, sanak sodara dan yang lainnya

kumpulan pantun cinta – pantun humor – pantun lucu – sms pantun – pantun aneh – pantun gaul – pantun jayus – pantun gombal
sumber:
http://badruszaman.blog.unair.ac.id/
http://www.jeffooi.com/
http://getgadget.blogsome.com/
Caffe Pojok Community
http://www.kapanlagi.com/lirik/artis/rhoma_irama
http://smsplus.blogspot.com/2008/07/jurus-pantun-politik-pks-via-sms.html
http://pantunonline.com/v2/pantunonline/

===========================================

silahkan kunjungi situs islam yang sangat bermanfaat,
http://www.abul-jauzaa.blogspot.com

bagi yang ingin bertanya masalah2 agama, konsultasi, curhat masalah cinta, keluarga, agama, dll, atau membaca artikel2 islam yg sangat menarik dan penting, silahkan kunjungi situs2 islam yang sangat bermanfaat berikut ini:

http://www.abul-jauzaa.blogspot.com

http://www.alimalbantuliy.blogspot.com

http://www.bestabuabdullah.blogspot.com

http://www.aslibumiayu.wordpress.com

http://www.gizanherbal.wordpress.com

http://abul-jauzaa.blogspot.com/ 

bagi yg ingin menambah teman fb, curhat, konsultasi masalah agama, membaca status2 islami, silahkan add FB:
assalafy.abdullah@yahoo.co.id ,
arios6home@gmail.com ,
iz_chech@yahoo.com ,
bagas_rara@yahoo.co.id ,
ainuamri2@gmail.com ,
dameyra@yahoo.com

==============================================

kumpulan pantun cinta – pantun humor – pantun lucu – sms pantun – pantun aneh – pantun gaul – pantun jayus – pantun gombal

kumpulan artikel islam yang sangat menarik:

kumpulan pantun cinta – pantun humor – pantun lucu – sms pantun – pantun aneh – pantun gaul – pantun jayus – pantun gombal

 

twitterku: https://twitter.com/#!/AmriTanjung

564 Tanggapan

 1. kumpulan pantun cinta – pantun humor – pantun lucu – sms pantun – pantun aneh – pantun gaul – pantun jayus – pantun gombal

  Bagi yg ingin bertanya, curhat, konsultasi, segala permasalahan (cinta, agama, keluarga, kehidupan, cara mengatasi sihir/santet/gangguan jin, dll) silahkan kirim pertanyaan ke: http://www.facebook.com/pages/Rumah-Rohis-Konsultasi-Remaja/189636341071382

  ===============

  kata mutiara – kumpulan kata mutiara nasehat islami dari para ulama – kalimat motivasi islami dari ulama – kata-kata indah – sms religi , kata bijak ulama , kata bijak Dr. Aidh Al Qarni , silahkan add/like pages FB :

  http://www.facebook.com/Alqarni.Id

  ———–

  silahkan kunjungi situs mantan kyai NU: http://www.mantankyainu.blogspot.com

  =====================

  ke mc.donal membeli fanta
  salam kenal untuk semua

  pergi belayar ke tanah jawa
  lalu mendarat di pirangan
  kalo boleh abang bertanya
  adik manis siapa gerangan

  burung bangau terbang kebarat
  hinggap diranting pohon mengkudu
  terimalah salam dagang yang larat
  siang dan malam menanggung rindu

  pergi ke pasar membeli duku
  duku dikupas banyak isinya
  kalo duduk bertopang dagu
  cobala terka apa namanya

  ===========================================

  bagi yg ingin menambah teman fb, curhat, konsultasi masalah agama, membaca status2 islami, silahkan add FB:

  assalafy.abdullah@yahoo.co.id ,
  arios6home@gmail.com ,
  iz_chech@yahoo.com ,
  bagas_rara@yahoo.co.id ,
  ainuamri2@gmail.com ,
  dameyra@yahoo.com

  ==============================================

  kumpulan pantun cinta – pantun humor – pantun lucu – sms pantun – pantun aneh – pantun gaul – pantun jayus – pantun gombal

  silahkan kunjungi situs mantan kyai NU: http://www.mantankyainu.blogspot.com

 2. awan kabut di batang melengkung
  aku sambut dgn assalamualaikum

  ===================

  LANTUN MAHAKAM

  Orang kaya banyak berharta
  Ke Sumatra setiap tahun
  Bismillah saya membuka kata
  Berseni sastra membuat pantun
  *
  Daun ilalang pucuknya mati
  Buah pisang berwarna hitam
  Pantun dikarang penghibur hati
  Turut kembangkan budaya Etam
  *
  Daun ilalang taruh di topi
  Daun Kurma ditambah lagi
  Pantun kukarang di malam sepi
  Kala purnama telah meninggi
  *
  Ambil paku di Kota Raja
  Di Kota Raja mendapat intan
  Wahai saudaraku di mana saja
  Pantun kukarang untuk kalian

  BUDAYA ETAM
  Jalan-jalan sekitar taman
  Jangan patahkan mawar berduri
  Wahai kawan sesama seniman
  Mari lestarikan budaya Etam
  s
  Anak badak mencari makan
  Anak ketam di dalam tanah
  Kalau tidak dilestarikan
  Budaya Etam pastilah punah
  s
  Minum susu memakai rantang
  Tumpah di bantal di atas tilam
  Anak cucu di masa datang
  Tidak kenal budaya Etam
  s
  kalau tilam sudahlah basah
  Jemur sekarang di atas atap
  Budaya etam sangatlah indah
  Sungguh sayang, janganlah lenyap
  s
  terbang rendah burung peragam
  Dari huma terbang ke hutan
  Budaya daerah beraneka ragam
  Mari bersama kita lestarikan
  s
  main gasing janganlah rebah
  Memakai tali pelepah pisang
  Budaya asing sudah merambah
  Budaya asli janganlah hilang
  s
  Mari menyanyi sambil menari
  Suara dua tinggi dan rendah
  Budaya negeri tetap lestari
  Negeri kita semakin indah
  s
  Air terjun bertangga dua
  Tempat gadis mencuci kain
  Syair, pantun, serta mamanda
  Juga masih banyak yang lain

  s
  Buah kelat waktu dirasa
  Meludah lagi kalau tak nyaman
  Wahai pejabat serta pengusaha
  Bantulah kami para seniman
  s
  Pohon kurma sebesar paha
  Pohon Kemiri tidak berduri
  Mari bersama kita berusaha
  Mmembangun seni negeri sendiri
  s
  Anak cecak mencari makan
  Bersembunyi di bawah papan
  Orang bijak pasti pikirkan
  Hari ini dan masa depan
  s
  Ada ikan namanya tenggiri
  Ikan dibawa ke Muara Kaman
  Melestarikan budaya negeri
  Bukanlah hanya tugas seniman
  s

  http://abu_dillah.tripod.com/abu_dillah/id9.html

  Mengenal Pantun Pantun Lucu Asli Indonesia

  Indonesia kaya akan budayanya, begitupula pantun pantun lucu daerahnya. Berbagai macam pantun dijaga dan dibudayakan oleh masyarakatnya, baik untuk acara ataupun kegiatan tertentu. Dalam sesi ini akan disajikan pantun pantun lucu dengan tujuan hanya untuk menghibur. Semua pantun ini tidak bermaksud menyinggung ataupun menghina seseorang ataupun sekelompok orang. Semua pantun ini dibuat si penulis sendiri, dengan niat hanya untuk menghibur para pembaca.
  Pantun pantun lucu ini boleh diambil, dicopy, ataupun disebarkan dengan syarat mencantumkan sumbernya. Terima kasih.
  Contents at a Glance

  Pantun Pantun Nasehat Lucu
  Koleksi Pantun Pantun Nasehat Lucu
  Pantun Pantun Romantis Lucu
  Koleksi Pantun Pantun Romantis Lucu
  Informasi Lainnya Mengenai Pantun Pantun…
  Info Humor Lainnya

  More

  Pantun Pantun Nasehat Lucu
  Koleksi Pantun Pantun Nasehat Lucu

  Berakit-rakit kehulu
  Berenang-renang ketepian
  Berakit-rakit melulu
  Kapan dapat gantian? (Cape deh dari dulu-dulu merakit terus)

  Main laptop larut malam
  Besok telat masuk kerjaan
  Kalau adik keluar malam
  Pasti lagi kejar setoran (Hayooo yang suka keluar malam)

  Panas-panas kota Jakarta
  Akibat pemanasan dunia
  Bila ingin lulus sarjana
  Tidur malam tanpa celana (Biasa men, adik kecil juga butuh udara segar)

  Meler-meler ingus keteter
  Sampai sakit di kepala
  Hati-hati sering teler
  Bisa-bisa ke alam baka (Ampun DJ, ngak lagi deh janji)

  Kelap-kelip lampu diskotik
  Ada musik tambah asik
  Gimana mau nilai apik
  Makannya cuma keripik (Ingat-ingat empat sehat lima sempurna, ting)

  Pantun Pantun Romantis Lucu
  Koleksi Pantun Pantun Romantis Lucu

  Makan nasi sepiring berdua
  Rasanya enak tiada tara
  Awas cowok suka menggoda
  Diam-diam watak buaya (Kalo si cewek memang demen digodai gimana?)

  Hujan turun rintik-rintik
  Duduk berdua di teras rumah
  Ingin punya cewek cantik
  Syaratnya rumah dan mobil mewah (Wah, ini dia nih si cewek matre)

  Nonton bioskop horor Indonesia
  Bersama pacar cantik jelita
  Hidup jangan disia-sia
  Dekati wanita sebanyak-banyaknya (Motonya para playpoy cap kodok)

  Jika sudah namanya cinta
  Hati terasa berbunga-bunga
  Kalau sudah terbawa suasana
  Senyum sendiri seperti orang gila (Jangan ampe terbawa mimpi loh)

  Hari Valentine telah tiba
  Pasangan berlomba saling berbagi
  Takut cinta tak diterima
  Dukun dapat banyak rejeki (Cinta ditolak, dukun bertindak)
  Informasi Lainnya Mengenai Pantun Pantun Lucu
  Tambahan informasi lainnya mengenai pantun pantun lucu

  http://www.squidoo.com/pantun-pantun-lucu

 3. ayam kuyu mkn soto dijogja
  l love you to juga.haaaaa

  Pantun Indonesia

  Pantun
  Peribahasa
  Puisi
  Cerpen

  Pantun Suka Cita 1
  Pantun Bersuka Cita
  Pantun Suka Cita
  Pantun Anak-anak
  Pantun Lebaran

  Jenis Pantun

  Pantun Adat
  Pantun Agama
  Pantun Budi
  Pantun Jenaka
  Pantun Kepahlawanan
  Pantun Kiasan
  Pantun Nasihat
  Pantun Percintaan
  Pantun Peribahasa
  Pantun Perpisahan
  Pantun Teka Teki

  poem, pantun, poetry, stanza, koleksi pantun, kumpulan pantun, koleksi pantun, bahasa, bahasa indonesia, contoh pantun, download pantun, sastra
  Pantun cinta, pantun lucu, pantun humor, pantun jenaka, berbalas pantun, kata mutiara

  Cari Pantun

  Pantun Suka Cita 1

  Hiu beli belana beli,
  Udang di manggung beli pula.
  Adik benci kakapun benci,
  Orang dikampung benci pula.

  Jurangan bernama Sutan Tahrir,
  Muat beras bercampur pulut.
  Selama adikku lahir,
  Telah boleh kawan bergelut.

  Jawi hitam tidak bertanduk,
  Memakan rumput diatas munggu.
  Lihatlah ayam tidak bertanduk,
  Demikian hidup anak piatu.

  Kulit lembut celupkan samak,
  Mari dibuat tapak kasut.
  Harta dunia janganlah tamak,
  Kalau mati tidak mengikut.

  Pantun Anak-anak

  Cerana patah dipijak
  Patah dipijak ‘ncik siti’
  Saya ini bukannya bijak,
  Tambahan tidak mengerti

  Cina gemuk membuka kedai,
  Menjual embeh dengan malu
  Bertepuk adikku pandai,
  Boleh diupah dengan susu

  Cempedak diluar pagar,
  Tarik galah tolong jolokkan
  Saya budak baru belajar,
  Kalau salah tolong tunjukan

  Buah ara batang dibantu,
  Mari dibantun dengan arang
  Hai saudara dengarkan lah pantun,
  Pantun tidak mengata orang

  Pantun Lebaran

  Kebenaran sejati tak pernah berubah
  Walau telah lama dimakan sejarah
  Mohon maafkan segala salah
  Semoga di hari raya hidup kita makin terarah

  Pengetahuan memudahkan kehidupan
  Agama memberi arah peradaban
  Mohon maafkan segala laku kesalahan
  Semoga di hari raya kita tambah beriman

  Perilaku sesat selamanya sesat
  Tidak jadi benar karena perubahan jaman
  Di hari idul fitri kuucapkan selamat
  Mohon hapuskan segala kesalahan

  Kuda perang berpacu kencang
  Kuda beban berjalan pelan
  Maafkan bila aku berteriak lantang
  Mohon maafkan segala kesalahan

  Kesenangan tidak sama dengan kebahagiaan
  Agamalah pembawa kebahagiaan sejati
  Mohon maafkan segala kesalahan
  Semoga berbahagia di hari raya fitri

  (Dari berbagai sumber di internet)

  Pantun Agama

  Banyak bulan perkara bulan
  Tidak semulia bulan puasa
  Banyak tuhan perkara tuhan
  Tidak semulia Tuhan Yang Esa

  Daun terap diatas dulang
  Anak udang mati dituba
  Dalam kitab ada terlarang
  Yang haram jangan dicoba

  Bunga kenanga diatas kubur
  Pucuk sari pandan Jawa
  Apa guna sombong dan takabur
  Rusak hati badan binasa

  Anak ayam turun sepuluh
  Mati seekor tinggal sembilan
  Bangun pagi sembahyang subuh
  Minta ampun kepada Tuhan

  Asam kandis asam gelugur
  Ketiga asam si riang-riang
  Menangis mayat dipintu kubur
  Teringat badan tidak sembahyang
  .

  Pantun Percintaan

  Coba-coba menanam mumbang
  Moga-moga tumbuh kelapa
  Coba-coba bertanam sayang
  Moga-moga menjadi cinta

  Limau purut lebat dipangkal
  Sayang selasih condong uratnya
  Angin ribut dapat ditangkal
  Hati yang kasih apa obatnya

  Ikan belanak hilir berenang
  Burung dara membuat sarang
  Makan tak enak tidur tak tenang
  Hanya teringat dinda seorang

  Anak kera diatas bukit
  Dipanah oleh Indera Sakti
  Dipandang muka senyum sedikit
  Karena sama menaruh hati

  Ikan sepat dimasak berlada
  Kutunggu di gulai anak seberang
  Jika tak dapat dimasa muda
  Kutunggu sampai beranak seorang

  Kalau tuan pergi ke Tanjung
  Kirim saya sehelai baju
  Kalau tuan menjadi burung
  Sahaya menjadi ranting kayu

  Kalau tuan pergi ke Tanjung
  Belikan sahaya pisau lipat
  Kalau tuan menjadi burung
  Sahaya menjadi benang pengikat

  Kalau tuan mencari buah
  Sahaya pun mencari pandan
  Jikalau tuan menjadi nyawa
  Sahaya pun menjadi badan
  .

  Pantun Teka-teki

  Kalau tuan bawa keladi
  Bawakan juga si pucuk rebung
  Kalau tuan bijak bestari
  Binatang apa tanduk dihidung ?

  Beras ladang sulung tahun
  Malam malam memasak nasi
  Dalam batang ada daun
  Dalam daun ada isi

  Terendak bentan lalu dibeli
  Untuk pakaian saya turun kesawah
  Kalaulah tuan bijak bestari
  Apa binatang kepala dibawah ?

  Kalau tuan muda teruna
  Pakai seluar dengan gayanya
  Kalau tuan bijak laksana
  Biji diluar apa buahnya

  Tugal padi jangan bertangguh
  Kunyit kebun siapa galinya
  Kalau tuan cerdik sungguh
  Langit tergantung mana talinya ?
  .

  Pantun Perpisahan

  Pucuk pauh delima batu
  Anak sembilang ditapak tangan
  Biar jauh dinegeri satu
  Hilang dimata dihati jangan

  Bagaimana tidak dikenang
  Pucuknya pauh selasih Jambi
  Bagaimana tidak terkenang
  Dagang yang jauh kekasih hati

  Duhai selasih janganlah tinggi
  Kalaupun tinggi berdaun jangan
  Duhai kekasih janganlah pergi
  Kalaupun pergi bertahun jangan

  Batang selasih mainan budak
  Berdaun sehelai dimakan kuda
  Bercerai kasih bertalak tidak
  Seribu tahun kembali juga

  Bunga Cina bunga karangan
  Tanamlah rapat tepi perigi
  Adik dimana abang gerangan
  Bilalah dapat bertemu lagi

  Kalau ada sumur di ladang
  Bolehlah kita menumpang mandi
  Kalau ada umurku panjang
  Bolehlah kita bertemu lagi
  .

  Pantun Peribahasa

  Berakit-rakit kehulu
  Berenang-renang ke tepian
  Bersakit-sakit dahulu
  Bersenang-senang kemudian

  Kehulu memotong pagar
  Jangan terpotong batang durian
  Cari guru tempat belajar
  Jangan jadi sesal kemudian

  Kerat kerat kayu diladang
  Hendak dibuat hulu cangkul
  Berapa berat mata memandang
  Barat lagi bahu memikul

  Harapkan untung menggamit
  Kain dibadan didedahkan
  Harapkan guruh dilangit
  Air tempayan dicurahkan

  Pohon pepaya didalam semak
  Pohon manggis sebasar lengan
  Kawan tertawa memang banyak
  Kawan menangis diharap jangan
  .

  Pantun Kiasan

  Ayam sabung jangan dipaut
  Jika ditambat kalah laganya
  Asam digunung ikan dilaut
  Dalam belanga bertemu juga

  Berburu kepadang datar
  Dapatkan rusa belang kaki
  Berguru kepalang ajar
  Bagaikan bunga kembang tak jadi

  Anak Madras menggetah punai
  Punai terbang mengirap bulu
  Berapa deras arus sungai
  Ditolak pasang balik kehulu

  Kayu tempinis dari kuala
  Dibawa orang pergi Melaka
  Berapa manis bernama nira
  Simpan lama menjadi cuka

  Disangka nenas ditengah padang
  Rupanya urat jawi-jawi
  Disangka panas hingga petang
  Kiranya hujan tengah hari
  .

  Pantun Adat

  Menanam kelapa di pulau
  Bukum Tinggi sedepa sudah berbuah
  Adat bermula dengan hukum
  Hukum bersandar di Kitabullah

  Ikan berenang didalam lubuk
  Ikan belida dadanya panjang
  Adat pinang pulang ke tampuk
  Adat sirih pulang ke gagang

  Lebat daun bunga tanjung
  Berbau harum bunga cempaka
  Adat dijaga pusaka dijunjung
  Baru terpelihara adat pusaka

  Bukan lebah sebarang lebah
  Lebah bersarang dibuku buluh
  Bukan sembah sebarang sembah
  Sembah bersarang jari sepuluh

  Pohon nangka berbuah lebat
  Bilalah masak harum juga
  Berumpun pusaka berupa adat
  Daerah berluhak alam beraja
  .

  , 0 comments
  Labels: Pantun Anak-anak
  Older Posts
  Subscribe to: Posts (Atom)
  Memahami Pantun

  Pantun Indonesia
  Mean of Pantun
  Berbalas Pantun
  Fungsi Pantun

  Populer

  Pantun Agama
  Pantun Nasihat
  Kumpulan Pantun Percintaan
  Pantun Teka-teki
  Pantun Jenaka
  Pantun Percintaan
  Pantun Perpisahan

  Pantun
  Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa, misalnya, dikenal sebagai parikan dan dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan. Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), bersajak akhir dengan pola a-b-a-b (tidak boleh a-a-a-a, a-a-b-b, atau a-b-b-a). Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis.

  http://pantunindonesia.blogspot.com/2011/11/pantun-anak-anak.html

 4. Fajar subuh sudahlah terbit
  Tanda hari menjelang siang
  Terbakar tubuh dadaku sakit
  Adinda kini dipinang orang

 5. Hii All…..Add my face book y…in
  feriwahyudi23@yahoo.co.id

 6. krenz yha pantun nya minta dunkssss

  eh,anoymus loh nge-fans yha ama mikha tambayong

 7. yup..
  setujuuuuu….

 8. Pantun Cinta Sejati – Kumpulan Pantun Cinta Gombal Lucu Terbaru 2011, Nah buat yang suka sama pantun jenaka cinta atau pantu jenaka yang lucu, gokil, dan kocak banget, berikut dibawah ini pantun-pantun cintanya:

  gambar pantun cinta

  =========================================

  Mata genit beradu pandang
  senyum adik menggoda abang
  ayolah dik kita melayang
  menuju negri jauh di sebrang

  ==========================================

  Ada harta tidak terjaga
  Ada peti tidak terkunci
  Bahana cinta anak remaja
  Sekejap kasih sekejap benci

  ==========================================

  Anak ayam belajar berenang
  Anak itik di paya bakau
  Mulut menyebut hati terkenang
  Rindukan adik jauh di rantau

  ==========================================

  Anak bangsawan menjahit tabir
  Sulam di tepi siku keluang
  Benci tuan cuma di bibir
  Dalam hati membara sayang

  ==========================================

  Bila cinta sudah melekat
  Tahi onta serasa coklat

  ==========================================

  Menaiki kereta merknya honda
  Pergi selayang kerumah hanapi
  Bila cinta mekar di dada
  Siang terkenang malam termimpi

  ==========================================

  Mulanya duka kini menjadi lara
  Teman tiada hanyalah sendu
  Bila rindu mulai membara
  Itulah tanda cinta berpadu

  ==========================================

  Juragan pisau makan buah
  Buah kotor kena tinta,
  Jangan risau jangan gundah
  Karena derita bumbu cinta

  ==========================================

  Paling cakep burung gelatik
  Di atas awan terbang melayang
  Emang banyak wanita cantik
  Cuman ade yang abang sayang

  ==========================================

  Pohon sagu jatoh di tebang
  Pohon duku di bikin sarang
  Jangan ragu jangan bimbang
  Cinta ku hanya untuk mu seorang

  ==========================================

  Di pinggir kolam makan bubur
  Jangan lupa pakai keripik
  Dari semalem aye ga bisa tidur
  Selalu teringat wajah mu yg cantik

  ==========================================

  Beli kain warna nya merah
  Dari kediri pake nya batik
  Di godain jangan marah
  Salah sendiri punya wajah cantik

  ==========================================

  Nasi uduk masih anget
  Beli nye di pinggir jalan
  Yang lagi duduk manis banget
  Boleh ga kite kenalan

  ==========================================

  Padi manguniang masak di sawah….
  Mancik bamain di ateh bilah….
  Hiduik la paniang dek banyak mangalah….
  Karano adiak nan banyak tingkah…

  ==========================================

  Malam minggu malam yang panjang,
  saling berkunjung jumpa kerabat..
  Yang ditunggu pun kini telah datang,
  walau hujan hati terasa hangat..

  ==========================================

  Tanjung perak kapale kobong,…
  Monggo pinarak kamare kosong..

  ==========================================

  Disana gunung, disini gunung,
  Ditengah-tengah bunga melati
  Saya bingung kamu pun bingung
  Kenapa ada bunga melati

  ==========================================

  Nasi uduk masih anget
  Beli nye di pinggir jalan
  Yang lagi duduk manis banget
  Boleh ga kite kenalan

  ==========================================
  Anak ayam turun ke bumi
  Induk ayam naik kelangit
  Anak ayam nyari kelangit
  Induk ayam nyungsep ke bumi

  ==========================================

  Jambu merah
  di dinding
  Jangan marah
  just kidding

  ==========================================

  Kalau punya gigi ompong
  cepat cepat ke dokter gigi
  kalau jadi anak sombong
  pasti nanti jadi rugi.

  ==========================================

  Nah Itulah Pantun Cinta Sejati – Kumpulan Pantun Cinta Gombal Lucu Terbaru 2011, pantun cinta atau pantu jenaka yang lucu, gokil, dan kocak banget. Ada yang mau nambahin kalau ada caranya gampang banget tinggal sobat tuliskan pantunnya di kolom komentar dibawah ini, bila sudah ada waktu luang nanti saya tambahkan pantun2 yang sobat tulis di kolom komentar tadi ke artikel pantun diatas.

 9. keren abis
  selamat ya yg udah bikin
  jady gampang ngerjain b.indonesia
  tanp susah payah

 10. kumpulan pantun – koleksi pantun

  berikut ini kumpulan pantun cinta , pantun romantis , pantun jenaka , pantun humor , pantun nasehat , pantun dakwah , pantun gokil , pantun mesra , pantun kreatif, pantun lucu , pantun rayuan gombal , pantun indah , pantun menarik , dll

  Unik > fun > kata kata > Kumpulan Pantun Jenaka – Pantun Lucu

  Kumpulan Pantun Jenaka – Pantun Lucu

  Pantun adalah salah satu teknik bersosialisasi yang cukup efektif untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. Dengan Pantun, kita bisa merangkai kata-kata yang enak di dengar tanpa mengurangi makna pesan yang disampaikan. Pantun sangat baik untuk dipakai untuk berbagai keperluan, seperti dalam rapat, dalam naskah pidato sampai saat kita tengah ngobrol dengan orang lain.

  Salah satu jenis pantun yang paling di sukai adalah jenis Pantun Lucu atau Pantun Jenaka. Karena dengan pantun ini, kita bisa mencairkan suasana, merefresh suasana sejenak, atau bisa juga menarik tawa dan senyum dari orang yang mendengarkan pantun lucu jenaka kita.

  Berikut ini adalah beberapa contoh Pantun Lucu atau Pantun Jenaka.

  pantun jenaka – pantun lucu
  PANTUN JENAKA – PANTUN LUCU
  Bangkok kota seribu pagoda
  Mekah adalah kota suci
  Kuakui kau sungguh menggoda
  Tapi sayang kau seorang banci

  karung hilang dikasih semen
  ditinggal ayam satu kabur
  gimana ente dibilang cemen
  dikasih cendol malah kabur

  Malam hari main kulintang
  ditemani sobat sobat tersayang
  gimana hati kagak bimbang
  Kepala botak minta dikepang

  Daun sirih daun kelor
  Ayam berkokok mau bertelor
  apa isi di balik kolor
  satu pistol dua pelor

  seorang anak bernyanyi ria
  sambil bernyanyi menari pula
  siapa yang tidak bakal tertawa
  disangka waras ternyata gila

  perut melilit makan jengkol
  orang pelit doyan miscoll

  Makan Jengkol Perut Melilit
  Doyan Miscall pulsa sedikit

  Buah kedondong Biji selasih
  Dulu bencong sekarang masihhhhhh

  Buah semangka buah duren
  Nggak nyangka gue keren

  Ada padi, Ada jagung
  Ada singkong, Ada pepaya
  Panen ni yeeee!

  makan kue, minum sekoteng
  ternyata gue emang ganteng

  Baju baru dipake sayang
  beli dimall pake atm mandiri
  knapa semua pada kabur sayang
  itu karena kamu belum mandi

  kalo mau menanam padi
  lihat dulu cuacanya
  kolo tau Q mau mandi
  Jangan lupa, ngintip ya!

  Pergi ke pasar naik onta
  Membeli anting intan permata
  Gak peduli situ udah tua
  Yang penting saling mencinta

  Buah Jeruk Buah Kedongdong
  Muke loe kayak kedongdong

  Buah kedongdong buah manggis
  walo muka kayak gerandong, yang penting artis

  Jaka Sembung bawa Golok
  Mau di Asah

  Buah belimbing buah rambutan
  itu kumis apa hutan…

  sibotak bawa sisir
  gak ada kerjaan

  Semoga Pantun Jenaka diatas berkenan buat anda. Sebenarnya cukup mudah untuk membuat pantun, yang jelas anda perlu kreatifitas dalam memilih kata-kata agar isi pesan yang anda coba sampaikan bisa berpola dengan akhiran dengan pola A-A-A-A, atau Pola A-B-A-B, sehingga lebih enak di dengar dan mudah dipahami.

  Sibotak pake helm Baja
  Niat Kepasar sama Bini
  Oke Deh Segitu Aja
  Jangan Lupa Mampir Lagi Kesini ! ^_^

  Original Source : Kumpulan Pantun Jenaka – Pantun Lucu http://www.poztmo.com/2011/10/pantun-lucu-jenaka.html#ixzz1fa3RjXPH
  Under Creative Commons License: Attribution

  ===============================

  Pantun
  Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

  Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa, misalnya, dikenal sebagai parikan, dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan, dan dalam bahasa Batak dikenal sebagai umpasa (baca: uppasa). Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, bersajak akhir dengan pola a-b-a-b dan a-a-a-a (tidak boleh a-a-b-b, atau a-b-b-a). Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis.

  Semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian: sampiran dan isi. Sampiran adalah dua baris pertama, kerap kali berkaitan dengan alam (mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya), dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima/sajak. Dua baris terakhir merupakan isi, yang merupakan tujuan dari pantun tersebut.

  Karmina dan talibun merupakan bentuk kembangan pantun, dalam artian memiliki bagian sampiran dan isi. Karmina merupakan pantun “versi pendek” (hanya dua baris), sedangkan talibun adalah “versi panjang” (enam baris atau lebih).
  Daftar isi

  1 Peran pantun
  2 Struktur pantun
  3 Jenis-jenis Pantun
  4 Lihat pula
  5 Pranala luar

  Peran pantun

  Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Pantun melatih seseorang berfikir tentang makna kata sebelum berujar. Ia juga melatih orang berfikir asosiatif, bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain.

  Secara sosial pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat, bahkan hingga sekarang. Di kalangan pemuda sekarang, kemampuan berpantun biasanya dihargai. Pantun menunjukkan kecepatan seseorang dalam berfikir dan bermain-main dengan kata.

  Namun demikian, secara umum peran sosial pantun adalah sebagai alat penguat penyampaian pesan.

  Struktur pantun

  Menurut Sutan Takdir Alisjahbana fungsi sampiran terutama menyiapkan rima dan irama untuk mempermudah pendengar memahami isi pantun. Ini dapat dipahami karena pantun merupakan sastra lisan.

  Meskipun pada umumnya sampiran tak berhubungan dengan isi kadang-kadang bentuk sampiran membayangkan isi. Sebagai contoh dalam pantun di bawah ini:

  Air dalam bertambah dalam
  Hujan di hulu belum lagi teduh
  Hati dendam bertambah dendam
  Dendam dahulu belum lagi sembuh

  Beberapa sarjana Eropa berusaha mencari aturan dalam pantun maupun puisi lama lainnya. Misalnya satu larik pantun biasanya terdiri atas 4-6 kata dan 8-12 suku kata. Namun aturan ini tak selalu berlaku.

  Jenis-jenis Pantun

  Artikel atau bagian artikel ini mungkin lebih cocok dipindahkan ke Wikisource

  Pantun Adat

  Menanam kelapa di pulau Bukum
  Tinggi sedepa sudah berbuah
  Adat bermula dengan hukum
  Hukum bersandar di Kitabullah

  Ikan berenang didalam lubuk
  Ikan belida dadanya panjang
  Adat pinang pulang ke tampuk
  Adat sirih pulang ke gagang

  Lebat daun bunga tanjung
  Berbau harum bunga cempaka
  Adat dijaga pusaka dijunjung
  Baru terpelihara adat pusaka

  Bukan lebah sembarang lebah
  Lebah bersarang dibuku buluh
  Bukan sembah sembarang sembah
  Sembah bersarang jari sepuluh

  Pohon nangka berbuah lebat
  Bilalah masak harum juga
  Berumpun pusaka berupa adat
  Daerah berluhak alam beraja

  Pantun Agama

  Banyak bulan perkara bulan
  Tidak semulia bulan puasa
  Banyak tuhan perkara tuhan
  Tidak semulia Tuhan Yang Esa

  Daun terap di atas dulang
  Anak udang mati dituba
  Dalam kitab ada terlarang
  Yang haram jangan dicoba

  Bunga kenanga di atas kubur
  Pucuk sari pandan Jawa
  Apa guna sombong dan takabur
  Rusak hati badan binasa

  Asam kandis asam gelugur
  Ketiga asam si riang-riang
  Menangis mayat dipintu kubur
  Teringat badan tidak sembahyang

  Pantun Budi

  Bunga cina di atas batu
  Daunnya lepas kedalam ruang
  Adat budaya tidak berlaku
  Sebabnya emas budi terbuang

  Diantara padi dengan selasih
  Yang mana satu tuan luruhkan
  Diantara budi dengan kasih
  Yang mana satu tuan turutkan

  Apa guna berkain batik
  Kalau tidak dengan sujinya
  Apa guna beristeri cantik
  Kalau tidak dengan budinya

  Sarat perahu muat pinang
  Singgah berlabuh di Kuala Daik
  Jahat berlaku lagi dikenang
  Inikan pula budi yang baik

  Anak angsa mati lemas
  Mati lemas di air masin
  Hilang bahasa karena emas
  Hilang budi karena miskin

  Biarlah orang bertanam buluh
  Mari kita bertanam padi
  Biarlah orang bertanam musuh
  Mari kita menanam budi

  Ayam jantan si ayam jalak
  Jaguh siantan nama diberi
  Rezeki tidak saya tolak
  Musuh tidak saya cari

  Jikalau kita bertanam padi
  Senanglah makan adik-beradik
  Jikalau kita bertanam budi
  Orang yang jahat menjadi baik

  Kalau keladi sudah ditanam
  Jangan lagi meminta balas
  Kalau budi sudah ditanam
  Jangan lagi meminta balas

  Pantun Jenaka

  Pantun Jenaka adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar, terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung, dan dengan pantun jenaka diharapkan suasana akan menjadi semakin riang. Contoh:

  Di mana kuang hendak bertelur
  Di atas lata dirongga batu
  Di mana tuan hendak tidur
  Di atas dada dirongga susu

  Elok berjalan kota tua
  Kiri kanan berbatang sepat
  Elok berbini orang tua
  Perut kenyang ajaran dapat

  Sakit kaki ditikam jeruju
  Jeruju ada didalam paya
  Sakit hati memandang susu
  Susu ada dalam kebaya

  Naik kebukit membeli lada
  Lada sebiji dibelah tujuh
  Apanya sakit berbini janda
  Anak tiri boleh disuruh

  Orang Sasak pergi ke Bali
  Membawa pelita semuanya
  Berbisik pekak dengan tuli
  Tertawa si buta melihatnya

  Jalan-jalan ke rawa-rawa
  Jika capai duduk di pohon palm
  Geli hati menahan tawa
  Melihat katak memakai helm

  Limau purut di tepi rawa,
  buah dilanting belum masak
  Sakit perut sebab tertawa,
  melihat kucing duduk berbedak

  jangan suka makan mentimun
  karna banyak getahnya
  hai kawan jangan melamun
  melamun itu tak ada gunanya

  Pantun Kepahlawanan

  Pantun kepahlawanan adalah pantun yang isinya berhubungan dengan semangat kepahlawanan

  Adakah perisai bertali rambut
  Rambut dipintal akan cemara
  Adakah misai tahu takut
  Kamipun muda lagi perkasa

  Hang Jebat Hang Kesturi
  Budak-budak raja Melaka
  Jika hendak jangan dicuri
  Mari kita bertentang mata

  Kalau orang menjaring ungka
  Rebung seiris akan pengukusnya
  Kalau arang tercorong kemuka
  Ujung keris akan penghapusnya

  Redup bintang haripun subuh
  Subuh tiba bintang tak nampak
  Hidup pantang mencari musuh
  Musuh tiba pantang ditolak

  Esa elang kedua belalang
  Takkan kayu berbatang jerami
  Esa hilang dua terbilang
  Takkan Melayu hilang dibumi

  Pantun Kias

  Ayam sabung jangan dipaut
  Jika ditambat kalah laganya
  Asam digunung ikan dilaut
  Dalam belanga bertemu juga

  Berburu kepadang datar
  Dapatkan rusa belang kaki
  Berguru kepalang ajar
  Bagaikan bunga kembang tak jadi

  Anak Madras menggetah punai
  Punai terbang mengirap bulu
  Berapa deras arus sungai
  Ditolak pasang balik kehulu

  Kayu tempinis dari kuala
  Dibawa orang pergi Melaka
  Berapa manis bernama nira
  Simpan lama menjadi cuka

  Disangka nenas ditengah padang
  Rupanya urat jawi-jawi
  Disangka panas hingga petang
  Kiranya hujan tengah hari

  Pantun Nasihat

  Kayu cendana di atas batu
  Sudah diikat dibawa pulang
  Adat dunia memang begitu
  Benda yang buruk memang terbuang

  Kemuning ditengah balai
  Bertumbuh terus semakin tinggi
  Berunding dengan orang tak pandai
  Bagaikan alu pencungkil duri

  Parang ditetak kebatang sena
  Belah buluh taruhlah temu
  Barang dikerja takkan sempurna
  Bila tak penuh menaruh ilmu

  Padang temu padang baiduri
  Tempat raja membangun kota
  Bijak bertemu dengan jauhari
  Bagaikan cincin dengan permata

  Ngun Syah Betara Sakti
  Panahnya bernama Nila Gandi
  Bilanya emas banyak dipeti
  Sembarang kerja boleh menjadi

  Jalan-jalan ke kota Blitar
  jangan lupa beli sukun
  Jika kamu ingin pintar
  belajarlah dengan tekun

  Pantun Percintaan

  Coba-coba menanam mumbang
  Moga-moga tumbuh kelapa
  Coba-coba bertanam sayang
  Moga-moga menjadi cinta

  Limau purut lebat dipangkal
  Sayang selasih condong uratnya
  Angin ribut dapat ditangkal
  Hati yang kasih apa obatnya

  Ikan belanak hilir berenang
  Burung dara membuat sarang
  Makan tak enak tidur tak tenang
  Hanya teringat dinda seorang

  Anak kera di atas bukit
  Dipanah oleh Indera Sakti
  Dipandang muka senyum sedikit
  Karena sama menaruh hati

  Ikan sepat dimasak berlada
  Kutunggu di gulai anak seberang
  Jika tak dapat di masa muda
  Kutunggu sampai beranak seorang

  Kalau tuan pergi ke Tanjung
  Kirim saya sehelai baju
  Kalau tuan menjadi burung
  Sahaya menjadi ranting kayu.

  Kalau tuan pergi ke Tanjung
  Belikan sahaya pisau lipat
  Kalau tuan menjadi burung
  Sahaya menjadi benang pengikat

  Kalau tuan mencari buah
  Sahaya pun mencari pandan
  Jikalau tuan menjadi nyawa
  Sahaya pun menjadi badan.

  Pantun Peribahasa

  Berakit-rakit kehulu
  Berenang-renang ke tepian
  Bersakit-sakit dahulu
  Bersenang-senang kemudian

  Ke hulu memotong pagar
  Jangan terpotong batang durian
  Cari guru tempat belajar
  Jangan jadi sesal kemudian

  Kerat kerat kayu diladang
  Hendak dibuat hulu cangkul
  Berapa berat mata memandang
  Barat lagi bahu memikul

  Harapkan untung menggamit
  Kain dibadan didedahkan
  Harapkan guruh dilangit
  Air tempayan dicurahkan

  Pohon pepaya didalam semak
  Pohon manggis sebasar lengan
  Kawan tertawa memang banyak
  Kawan menangis diharap jangan

  Pantun Perpisahan

  Pucuk pauh delima batu
  Anak sembilang ditapak tangan
  Biar jauh dinegeri satu
  Hilang dimata dihati jangan

  Bagaimana tidak dikenang
  Pucuknya pauh selasih Jambi
  Bagaimana tidak terkenang
  Dagang yang jauh kekasih hati

  Duhai selasih janganlah tinggi
  Kalaupun tinggi berdaun jangan
  Duhai kekasih janganlah pergi
  Kalaupun pergi bertahun jangan

  Batang selasih mainan budak
  Berdaun sehelai dimakan kuda
  Bercerai kasih bertalak tidak
  Seribu tahun kembali juga

  Bunga Cina bunga karangan
  Tanamlah rapat tepi perigi
  Adik dimana abang gerangan
  Bilalah dapat bertemu lagi

  Kalau ada sumur di ladang
  Bolehlah kita menumpang mandi
  Kalau ada umurku panjang
  Bolehlah kita bertemu lagi

  Pantun Teka-teki

  Kalau tuan bawa keladi
  Bawakan juga si pucuk rebung
  Kalau tuan bijak bestari
  Binatang apa tanduk dihidung ?

  Beras ladang sulung tahun
  Malam malam memasak nasi
  Dalam batang ada daun
  Dalam daun ada isi

  Terendak bentan lalu dibeli
  Untuk pakaian saya turun kesawah
  Kalaulah tuan bijak bestari
  Apa binatang kepala dibawah ?

  Kalau tuan muda teruna
  Pakai seluar dengan gayanya
  Kalau tuan bijak laksana
  Biji diluar apa buahnya

  Tugal padi jangan bertangguh
  Kunyit kebun siapa galinya
  Kalau tuan cerdik sungguh
  Langit tergantung mana talinya ?

  Sastra Melayu
  Sastra Indonesia
  Paparikan
  pantun Banjar

  demikianlah contoh pantun-pantun, kumpulan pantun cinta , pantun romantis , pantun jenaka , pantun humor , pantun nasehat , pantun dakwah , pantun gokil , pantun mesra , pantun kreatif, pantun lucu , pantun rayuan gombal , pantun indah , pantun menarik , dll

 11. kisah cinta ini sungguh sangat menyakitkan buat ku dan per nah aku berfikir untuk tidak jatuh cinta lagi dan cukup yang terakhir kalinya . saat aku mengenal mu hati inibergetar dan seakan barbisik inilah sosok cewek yang selama ini ku cariaku merasa hari2 ini terasa menyenangkan langit seakan berubah manjadi berwarna/i tidak pelangi saja yang memiliki warna indah seperti itu tapi hati ku inipun terasa memiliki warna seperti itu saat aqw berjumpa dan mengenal mu

  ====================

  Pantun Pantun Lucu
  funny-words-sayings
  contoh pantun romantis
  humor lucu jenaka
  koleksi pantun cinta
  kumpulan pantun cinta
  kumpulan pantun cinta lucu
  kumpulan pantun romantis
  pantun cinta humor
  pantun cinta lucu
  pantun humor cinta
  pantun lucu cinta
  pantun lucu dan romantis
  pantun lucu dewasa
  pantun lucu romantis
  pantun melayu lucu
  pantun minang lucu
  pantun padang lucu
  pantun paling lucu
  pantun pendek lucu

  PANTUN JENAKA – Kumpulan 100 Pantun Lucu Pilihan

  Pantu jenaka atau pantun lucu seringkali kita dengar pada saat SD dulu. Berbeda dengan kata bijak, pantun jenaka adalah sejenis puisi lama yang bernuansa lucu. Nah kali ini saya akan mencoba berkreasi membuat 100 pantun jenaka. Mohon maaf jika saat anda menemukan blog ini proyek 100 pantun lucu belum benar2 terealisasi karena saya ingin membuatnya sendiri tidak copas dari tempat lain, jadi pelan pelan ngumpulin 100 pantun jenakanya. Karena ini hasil karya murni saya buat sendiri, yang ingin ngopi mohon minta izin ya.

  Pantun Jenaka Pilihan
  Berandai andai menjadi tukang kayu
  Apa daya badan tak mampu
  Seandainya saja kamu ayu
  Pastinya gak mau sama aku

  Pagi pagi jalan kesolo
  Siapkan diri, rumah dikunci
  Body emang kayak J-Lo
  Tapi sayang situ mah banci

  Ibas Menikah dengan Aliya
  SBY jadi besan Hatta
  Taro kata mas aku jadi meraka
  Gak tau lagi deh jadi apa nih negara

  Angota DPR pada gajebo
  Niat bolos rapat gak pernah pamit
  Lo pamer badan kayak Rambo
  Liat kecoa lu menjerit

  Kerak telor berlapis lapis
  Kerang hijau bumbu bakar
  Jangan menor, sok ngartis
  Utangmu belom dibayar

  Memang pintar burung gelatik
  pandai bersiul suara merdu
  Emang benar dik kamu cantik
  Tapi itu 30 tahun lalu

  Update Pantun Jenaka

  Laju laju perahu sampan
  Bersandar ketepi melempar jangkar
  Aku tahu mas kamu tampan
  Tapi aku sudah tak sabar, tiap makan aku yang bayar

  Update Pantun Jenaka Desember

  Oleh oleh dari Jogja
  Ada gudeg dan brongkos
  Boleh saja bang kamu bilang cinta
  Tapi sayang berat diongkos

  Makan tahu bareng si bolot
  Tahu Sumedang enak sekali
  Aku tahu Bapakmu pilot
  Tiap hari kamu melayang dihati

  Rumput ilalang dibatu kali
  Ingin bersih jangan lupa dicabut
  Kamu bilang sepatu Itali
  Tapi liat tuh capnya Cibaduyut

  Kami juga mempunyai berbagai koleksi kata kata mutiara anda bisa mengunjunginya setelah membaca pantun jenaka ini. Kedepan saya akan selalu mengupdate pantun lucu ini sampai benar2 mencukupi kuota 100 pantun jenaka. Saya mohon maaf jika ada sebagian yang gak lucu lucu banget atau bahkan dipaksakan lucu karena memang ada sebagian yang begitu mudah tertawa tetapi ada juga yang berusah tidak tertawa bahkan ketika melihat komedi jenaka lewat mivo tv misalnya. Saya juga menyadari mungkin ada sebagain yang tidak bisa disebut pantun seperti deskiripsi pantun wikipedia Namun demikian kontribusi pengunjung berupa komentar atau sumbangan pantun jenaka akan sangat saya hargai, semoga anda t

  PANTUN CINTA – Kumpulan Pantun Cinta Jenaka

  Share

  Pantun cinta yang saya sebut pantun cinta jenaka ini adalah posting lebih lanjut dari pantun jenaka yang pernah saya tulis sebelumnya. Sebagai catatan bahwa pantun cinta ini adalah murni karya saya sendiri, jadi bagi anda yang ingin menulis ulang harap menyertakan link balik ke posting pantun cinta ini. Ada beberapa pantun romantis dan ada beberapa pantun cinta jenaka, pastinya ada beberapa kelemahan yang akan anda temui nanti mengingat pantun cinta ini saya buat sendiri. Anda juga bisa mengunjungi posting lain yang tidak jauh dari untaian kata yaitu kata bijak serta posting tentang kata kata mutiara di bog ini.

  Pantun Cinta Pilihan

  Beli bawang diwadah plastik
  beli terigu dan juga lada
  Memang sayang engkau tak cantik
  Tapi bagiku kau sempurna

  Pohon kelapa pohon kapas
  Tumbuh berdampingan tampak menyatu
  Biar saja aku dibilang malas
  Karena yang bisa aku kerjakan hanya mencintaimu

  Ketika batu bersanding dengan bata
  Ketika itu peradaban jauh lebih maju
  Cinta bagiku sangat sederhana
  Yaitu ketika aku berjumpa denganmu

  Baru beberapa pantun cinta yang bisa saya tulis untuk anda, kedapan akan lebih banyak pantun cinta yang bisa anda manfaatkan untuk membangun romantisme. Bukan gombal kiranya jika anda berusaha memberikan sebuah kata manis untuk istri anda tercinta. Saya menyadari betapa banyak orang yang terjebak kepada romantisme semu selayak sinetron yang sering saya saksikan lewat mivo tv. Romantisme semu yang mengukur cinta dari berapa banyak harta yang bisa kita berikan kepada pasangan. Benar memang harta menjadi faktor penting dalam keluarga tetapi setipa pantun cinta yang tulus anda ucapkan kepada istri tercinta itu jauh lebih berharga dari segepok uang gaji bulanan anda. Semoga bermanfaat posting tentang pantun cinta.

  Pantun

  PANTUN JENAKA – Kumpulan 100 Pantun Lucu Pilihan

  http://www.gusbud.web.id/2011/11/pantun-cinta-kumpulan-pantun-cinta.html

 12. buah duku jatuh dikali
  buah jambu dibawah duren
  kalau rindu setiap hari
  apa guna ucapan kemaren

 13. menanam bunga d taman bunga
  sangatlah indah nanti hasilnya
  bila hati sedang gundah
  bacalah puisi yang indah- indah

  • jalan jalan ke indonesia
   jangan lupa mampir bandung
   banyak cwok d dunia
   hanya satu yang ku sayang

  • ini cerita indah
   eank pertama kali membawa cinta di dunia ni adalah adam dan hawa
   di teruskan oleh rama dan shinta
   di bawa mati oleh romeo dan juliet
   dan……
   dan…..
   dan…….
   dan……
   eank terakhir kau dan akku eank di bawakan oleh NIDJI……………….

 14. jalan-jalan ke kota medan
  pasti banyak orang yang tampan
  kalau anda merasa orang yang tampan??
  mari jalan-jalan ke kota medan

  hahaha
  horas!!!!!

 15. heY daRi paDa gT,,, M’Dink bKin c’diRi

 16. bingung nih mau ngapain?………….. yaaaaaaaa?

 17. dari mana datang nya lintah?
  dari sawah turun ke kali
  dari mana datang nya cinta?
  dari mata turun ke hati

  • cinta memang buta
   tapi janganlah engkau
   membutakan segalanya
   hanya karna cinta

   oh my dearling I love you

  • jika u mencintai seseorang …
   jgn hny melihat dari fisik ….
   tp lihatlah dri hti na!!!

 18. Burung Glatik mati ditusuk
  Buat apa cantik klo hatinya busuk…

  Ada belek di mpo ati
  Biar kate aye jelek tapi baik hati

 19. [...] Ingin yang lebih menarik… klik disini.. lucu-lucu ne [...]

 20. besi kuning, meja batu. pedang samuray
  kepala pusing, kerja tak tentu, bini minta ceray…

 21. jangan takut keluar mlm
  chya bulan purnama
  jangan takut surat ku datang
  tanda kenlan cinta pertama

  sudah tahu jln nya licn
  mngapa kmu pkai sepatu
  sudah tahu wajah ku jelk
  mengapa kmu cinta padku heeeeeeeeeeee

 22. bikinin pantUn yG c0 cweEt dunkz…..
  HehEe

  • pak wasit meniup peruit
   meniup peruit sambil berperang
   siapa lagi yang paling sweet
   hanya GADIS seorang.

   salam kenal aja e…..
   by.elvin
   from.Tanjungpinang(kepullauan riau)

  • Sweet sweet pake peluit..
   Jill Gladys ke rumah bu Janda.

   GADIS kapan kamu jd JANDA…

  • lebih baik minum bir dari pada minum kopi,
   lebih baik cium bibir dari pada cium pipi
   he………………he………………he………………..he………………

 23. ga seru pantunnya

  jalan2 ke kota bali
  beli buah duku
  kalau besar jangan mencuri
  jawabannya ap???

  jalan2 ke kota bekasi
  lihat pohon cemara
  kalau ingin senang hati
  tertawalah bersama

 24. yang atas bru ga seru

 25. kucing kurus mandi di papan
  papannya dari kayu jati
  badan kurus bukan kurang makan
  tapi mikirin si jantung hati

  okawkoawkowkoaw

  sekian trimakasi

 26. jawab!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 27. Woyy. . . . . . . Pantunnya yg lebih seru-seru lage d0nk, yg lucu-lucu, itu mah masih biasa-biasa ja. . . . . Beuna lah yang mantap. . . Ngat mangat bak ta baca, ok pluk. . . . . ? ? ?

 28. jaka sembung
  beli tali
  ga nyambung kali

  jalan2 ke supermarket
  jangan lupa beli kentaki
  kalo eneng mo brangkat pergi
  jangan lupa ajak saya ainulghozi
  ya ya ya ya

  makan soto pake tahu
  sok tau lo…..

  bubur ayam
  bubur kacang
  paling enak
  kalo dimakan

  ainul_ghozie@yahoo.com

 29. naik sampan
  sambil makan kuaci
  siapa sich.. yg tampan
  kalo bukan saya ainulghozi
  he he he

  klik sini aja
  jgn klik di mata kebo
  karna klo lu klik di mata kebo
  dasar lu emang bego

  ketupai lari-lari di pagi hari
  sampai ketemu lagi …..
  piss bro….

 30. buah duren
  sayur kentang
  lu keren
  banyak utang

 31. Lbh seru lg d0nk pntUNx4 b!4r tmbh ramee.

 32. lu kali??
  yang banyak uatng <<<

  • tegod . . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   nte yea . . .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 33. bagaimana angin tak kencang
  angin menghempas sarang kepiting
  bagaimana tak banyak hutang
  istri empat semua bunting

 34. gue kagak pny pantun

 35. Bikin kue dari buah
  buahy apel sama delima
  bila engkau suka bdakwah
  dakwahlah seperti ulama

 36. JALAN_

 37. jaka sembung mkan kdon2dong,kok gw g nyambung,ap kbnykan bngong,hehe

 38. ada bebek bwa galah
  u jelek ea ea lahhh….

  rumus matematika

  klo dza jgn d(+)
  klo mandi jgn d(*)
  klo cinta jgn d(:)
  klo syang jgn d(-)
  klo gwe lucu imuetz maniezz jgn d (?) lgi…………..

  pak ogah mnta uang cepek
  udah ah capek…

 39. Kalo bs bt in yg lbh lucu

 40. Dari mana datang’x sawah ?
  Dari sawah turun ke kali
  Dari mana turu’x cinta Dari mata turun ke hati

 41. buah kedondong

  buah manggis

  buah mangga

  ni lg RUJAK’an mau ikut g’…………….
  jng lp pakai petis……………….

 42. jAlAn-jAlAn kE kOtA mAlaYu
  jAnGaN luPa mEmBeLi BuKu
  klO CYNTIA suKa paDaku
  biLaNgLaH I LOVE YOU ????????

 43. Jika aQ S’oRaNg pUmbUrU
  Anak rusa akan kudapatin
  jika CYNTIA merasa cemburu
  tanda cinta masih sejati………………. !!

 44. Kayu punak
  kayu meranti
  takut beranak
  jangan belaki

 45. kEeeeeeerEeeeeeen AaaaBiiiiiiiiZ………………………………………….. !!

 46. buah mangga manis rasanya
  kalua pahit jangan di makan
  adik manis siapa yang punya
  bolehkah adik aku bajak bermain-main

 47. CINTA ITU ADALAH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
  C:IYUMAN
  I: ITU
  N:AJIS
  T:API
  A:SIK

 48. TERNYATA CINTA ITU TAK SEINDAH YANG KU BAYANGKAN..!!!

 49. Waaaaaaah!!!!
  Yg lbih asyik lgi donk pnun Na???

  Buah jeruk
  Buah ke dondong
  Loe cntik
  Aku ganeng,,,,

 50. cipatik tegalega bujur letik hayang leg

 51. kalo sakit boleh saran
  minum jamu cepat pulih
  diantara seribu pangeran
  hanya kamu yangku pilih

 52. buah semangka buah durian
  gak nyangka gue keren

 53. buah semangka buah manggis
  gak nyangka gue manis

 54. Marjuki Nelen kacang tane……
  Rejeki ga Kemane…..

 55. metik buni jangan di kandut….
  kalau dikandut banyak getahnya….
  nyari bini jangan nyang gendut….
  kalau nyang gendut bnyak anaknya….

 56. Stoberi, mangga, apel

  sory gak level. . . . . . . .

  • makan nasi pake toge, pantun basi ko masih di pake…

   ada ikan palanya gede, hayoooo ketauan gak punya ide…

   makan nasi sama gaji, pantun basi MINGGAT AJA GEEEEH…!!
   Huaaaaaaaa…..!!!!

 57. Wah q da PR buat pantUn nich,bntUin y guys

 58. pntun na bgus tp tlong yg bgus lg donk, , , yg bisa buat orang terbahak – bahak….

 59. J9n £pa mkn pa9i, munum $u$u $etiap hari, raih£ah cinta $ejati..6iar hari tua nanti tdk $endri.

 60. burung irian

  burung cendrawasih

  cukup sekian

  dan trima kasih

  zzzzz….

 61. ada suur di ladang
  boleh kita numpang mandi
  klo ad umur panjang
  boleh kita berjumpa lagi….

  …..ZzzzzzzzzZ….

 62. 6uat $endri d0nk…… I$a6e£a dt9 keInd0nesia… Mau J£n2 d0anx X…..

 63. safag

 64. CINTA itu

  Cowo Ingin waNiTA

  hahahahahah

  [>_<]

 65. tErYatA bWt pAntun kPn jGa’a ?????

 66. pergi belayar ke tanah jawa
  lalu mendarat di pirangan
  kalo boleh abang bertanya
  adik manis siapa gerangan

 67. Gk da yg mnrik satu pun…,loe2 smua krg kreatif…….!!

 68. kalo ada sumur di ladang
  boleh kita menumpang mandi
  kalo ada umur panjang
  boleh kita numpang mandi lagi

  wkwkwkwkwk……

 69. makan-makan di kebun kosong
  ketemu ular teriak tlg
  hantu kebakar jadi gosong
  rumah kebakar ya jadi bolong

  ada monyet pengen ke mesir
  iseng-iseng naik bis
  jualan es di padang pasir
  laku gak laku pasti abis

Komentar ditutup.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 284 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: