• Blog Stats

  • 36,937,051 hits
 • pacaran adalah perbuatan haram, maka janganlah berpacaran. Dan jangan mau jika diajak pacaran. Akan tetapi tempuhlah jalan yang halal jika memang benar-benar cinta dan ingin menikah. Segeralah menikah dan jangan berpacaran. ================================== dan janganlah kamu mendekati zina. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. [QS Al Isra':32] ==================================== JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA ====================================== Asy-Sya’bi berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah)
 • Artikel Terbanyak Dibaca

 • Artikel Terbaru

 • kategori artikel

 • arsip artikel

 • bagi yg ingin menambah teman fb, curhat, konsultasi masalah agama, silahkan add FB:

  ========================================== bagi yg ingin menambah teman fb, curhat, konsultasi masalah agama, silahkan add FB: iz_chech@yahoo.com , bagas_rara@yahoo.co.id , ainuamri2@gmail.com , dameyra@yahoo.com eone_cakep50@yahoo.com ==============================
 • wasiat untuk seluruh umat manusia

  kasihilah semua makhluk yang ada di muka bumi, niscaya Tuhan yang ada di atas langit akan mengasihimu.. =============================================== Cara mengasihi orang kafir diantaranya adalah dengan mengajak mereka masuk islam agar mereka selamat dari api neraka =============================================== wahai manusia, islamlah agar kalian selamat.... ======================================================
 • wasiat untuk seluruh umat islam

  ====================================== “Janganlah kamu saling dengki, saling membenci, saling mengintip rahasia, saling bersaing, saling mencari keburukan, saling menawar lebih tinggi untuk menipu pembeli sehingga menawar tinggi, saling memutuskan hubungan, saling bermusuhan, janganlah sebagian kalian menjual atas jualan yang lain. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang diperintahkan Allah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menelantarkannya dan tidak boleh menghinanya. ============================================= Taqwa ada di sini, taqwa ada di sini, taqwa ada di sini kata Rasululloh Shallallahu’alaihi wasallam sambil menunjuk dadanya. ================================================= Cukuplah merupakan kejelekan seseorang apabila menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Hati-hatilah bersangka buruk, karena sesungguhnya bersangka buruk adalah omongan yang paling dusta. ==================================================== Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kamu dan hartamu, tetapi ia melihat hati dan perbuatanmu.” (riwayat Muslim dan Bukhari). ==========================================
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • berbuat baiklah pada semua binatang, termasuk kepada anjing

  Kita tidak diperbolehkan menyiksa binatang dengan cara apa pun, atau membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksa atau membakarnnya. --------------------------------------------------- Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu ia masuk neraka gara-gara kucing tersebut disebabkan dia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat mengurung nya, dan dia tidak membiarkannya (melepaskannya) supaya memakan serangga di bumi.” (HR. al-Bukhari) ------------------------------------------------------- Dan ketika beliau melewati sarang semut yang telah dibakar, beliau bersabda, “Sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api selain Rabb (Tuhan) pemilik api.” (HR. Abu Dawud, hadits shahih) ---------------------------------------------- “Barangsiapa yang tidak berbelas kasih niscaya tidak akan dibelaskasihi.” (HR. al-Bukhari dan Muslim) ------------------------------------------------- “Kasihanilah siapa saja yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit.” (HR. at-Tirmidzi) -------------------------------------------------- Dibolehkan membunuh hewan-hewan yang membahayakan atau mengganggu seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus dan lain-lain karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Ada lima macam hewan fasik (buruk) yang boleh dibunuh di waktu halal (tidak ihram) dan di waktu ihram, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas, dan rajawali.” (HR. Muslim). Juga terdapat hadits shahih yang membolehkan untuk membunuh kalajengking. ================================================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ====================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
 • wasiat bagi para pemuda

  ====================================== ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata: “Barangsiapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ======================================
 • wasiat Imam al-Auza’i

  ====================================== Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: “Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] --------------------------------------------------------------- Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] =================================================
 • Mengutip perkataan Syaikh Bin Baz rahimahullaahu

  “Zaman ini adalah zaman kelembutan, kesabaran dan hikmah, bukanlah zaman kekerasan (kebengisan). Mayoritas manusia saat ini dalam keadaan jahil (bodoh), lalai dan lebih mementingkan duniawiyah. Maka haruslah sabar dan lemah lembut sampai dakwah ini tersampaikan dan sampai mereka mengetahuinya. Kami mohon petunjuk kepada Alloh untuk semuanya.” (Majmu’ Fatawa Samahatul Imam Ibnu Bazz (Juz VIII, hal 376) dan (Juz X, hal. 91) =================================================
 • jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara

  ====================================== Segala puji hanyalah milik Alloh yang telah mempertautkan hati kaum mukminin dan menganjurkan mereka supaya bersatu padu dan saling berhimpun serta memperingatkan dari perpecahan dan perselisihan. -------------------------------------------------------- Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq untuk disembah melainkan hanyalah Alloh semata yang tidak memiliki sekutu. Dialah yang mensyariatkan dan memudahkan, dan Dia terhadap kaum mukminin adalah sangat penyantun. ------------------------------------------------------ Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang diperintahkan dengan kemudahan dan berita gembira. ----------------------------------------------------- Beliau bersabda : Permudahlah dan janganlah kamu persulit, berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari (dari kebenaran). ------------------------------------------------------ Permisalan kaum mukminin satu dengan lainnya dalam hal kasih sayang, tolong menolong dan kecintaan, bagaikan tubuh yang satu, jika salah satu anggotanya mengeluh sakit, maka seluruh tubuh akan merasa demam atau terjaga” --------------------------------------------------- Tidak ragu lagi, bahwa kewajiban Ahlus Sunnah di setiap zaman dan tempat adalah saling bersatu dan menyayangi di antara mereka serta saling bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan… ==================================================---------------
 • KHUTBATUL HAJAH

  ====================================== Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami, dan dari keburukan-keburukan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. ================================================ “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” ================================================== “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silatur rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” ========================================================= “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mena’ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. ============================================================ Amma ba’du; Maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad , dan seburuk-buruk perkara dalam agama adalah yang di ada-adakan, setiap yang diada-adakan (dalam urusan agama) adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah kesesatan. (HR. Muslim, an-Nasa’i dan selain keduanya) ==================================================
 • Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka (al baqarah ayat 120)

  Wahai Kaum Muslim, Telah nyata kebencian dan makar kaum kafir untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Mereka telah melakukan konspirasi canggih dan rapi untuk mengubur Islam. Mereka terus terjaga dan berpikir keras siang-malam untuk mencari dan mencoba cara-cara terbaru untuk menghancurkan Islam. Mereka bahu-membahu dan terus bekerjasama memikirkan bagaimana merusak Islam. Mereka tak segan-segan melakukan teror, intimidasi, hingga serangan fisik dalam rangka meluluhlantakkan Islam dan umatnya. Akankah kita berdiam diri? Ridhakah kita menyaksikan Islam diinjak-injak dan dihinakan? ---------------------------------------------------------- Wahai Kaum Muslim, Islam akan terselamatkan jika kita semua berpegang teguh dengan syariat Islam, insya allah. Artinya, kita tidak hanya meyakini Islam sebatas bibir semata. Lebih jauh, kita harus menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita; baik dalam ibadah ritual yang biasa kita laksanakan maupun dalam bidang akhlak dan muamalah—seperti politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. ------------------------------------------------------------ Di samping itu, harus ada institusi negara (Khilafah) yang melindungi seluruh kepentingan umat Islam. Dengan institusi inilah seluruh syariat Islam akan diterapkan secara sempurna sehingga akidah umat dapat terselamatkan. Marilah kita bahu-membahu, mencurahkan pikiran dan tenaga kita demi tegaknya Khilafah Islamiyah. ---------------------------------------------------------- Sesungguhnya barat tidak memandang kita dengan dua kaca mata, namun hanya satu kaca mata saja, yaitu kacamata fanatik buta, kedengkian dan kezhaliman yang nyata terhadap kaum muslimin. Tatkala Islam tegak dengan tanpa mempermasalahkan batas-batas wilayah, bersatu dalam amal serta telah rekat persatuannya maka tiba-tiba saja mereka merobek-robek dan mencerai beraikan kita. ================================================
 • SALAFY & WAHABI BUKANLAH ALIRAN SESAT

  Al-Malik Abdul Aziz berkata : “Aku adalah penyeru kepada aqidah Salafush Shalih, dan aqidah Salafush Shalih adalah berpegang teguh kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan apa yang datang dari Khulafaur Rasyidin” [Al-Wajiz Fi Siratil Malik Abdul Aziz hal.216] ------------------------------------------------------------------------------------- Beliau juga berkata : “Mereka menamakan kami Wahabiyyin, dan menamakan madzhab kami adalah madzhab wahabi yang dianggap sebagai madzhab yang baru. Ini adalah kesalahan fatal, yang timbul dari propaganda-propaganda dusta yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Kami bukanlah pemilik madzhab baru atau aqidah baru. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah mendatangkan sesuatu yang baru, aqidah kami adalah aqidah Salafush Shalih yang datang di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan apa yang ditempuh oleh Salafush Shalih. Kami menghormati imam empat, tidak ada perbedaan di sisi kami antara para imam : Malik, Syafi’i, Ahmad dan Abu Hanifah, semuanya terhormat dalam pandangan kami” [Al-Wajiz Fi Siratil Malik Abdul Aziz, hal. 217] ---------------------------------------------------------
 • mengutip perkataan Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad hafizhahullaahu:

  “Telah terjadi di zaman ini, sibuknya sebagian ahlus sunnah dengan sebagian lainnya dengan tajrih (saling mencela) dan tahdzir, dan implikasi dari hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan, perselisihan dan saling mengisolir. Padahal sepantasnya bahkan seharusnya bagi mereka untuk saling mencintai dan berkasih sayang terhadap sesama mereka, dan menyatukan barisan mereka di dalam menghadapi ahli bid’ah dan pengikut hawa nafsu yang menyelisihi ahlus sunnah wal jama’ah. ---------------------------------------------------- “Aku nasehatkan –kepada penuntut ilmu- agar menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka, sebagai pengejawantahan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “diantara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berfaidah baginya.” Hadits hasan diriwayatkan oleh Turmudzi.” ------------------------------------------------------ “Aku nasehatkan –kepada penuntut ilmu- untuk bersikap pertengahan dan moderat, diantara sikap ghuluw (ekstrim) dan meremehkan, dan diantara sikap ifrath (berlebih-lebihan) dan tafrith (menggampangkan). Sebagai pengejawantahan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “Jauhilah oleh kalian sikap ghuluw di dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa dikarenakan sikap ghuluw mereka di dalam agama.” Ini hadits shahih, dikeluarkan oleh an-Nasa’i dan selainnya.” ---------------------------------------------------- “Dan aku nasehatkan supaya mereka berhati-hati dari sikap zhalim, dikarenakan hadits Qudsi, “Wahai hamba-Ku, sesunguhnya Aku haramkan kezhaliman atas diri-Ku, maka aku jadikan pula haram atas diri kalian, maka janganlah kalian saling menzhalimi” diriwayatkan oleh Muslim, dan hadits Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “takutlah kalian dari kezhaliman, karena sesungguhnya kezhaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat” diriwayatkan oleh Muslim. ------------------------------------------------------ Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk menunjuki seluruh ummat kepada apa yang diridhai-Nya, agar mereka mendalami agama Islam (tafaqquh fid din) dan menetapi kebenaran, serta agar mereka menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dan menjauhkan dari apa-apa yang tidak bermanfaat. Sesungguhnya Ia berkuasa dan berkemampuan atasnya. Semoga Sholawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya. (selesai kutipan) ===========================================
 • mengutip perkataan Imam Albani rahimahullaahu

  “Wajib atas kita untuk berlemah lembut di dalam dakwah kita terhadap orang-orang yang menyelisihi kita, dan jadikan selalu firman Alloh Ta’ala berikut (sebagai pegangan) dan untuk selamanya : “Serulah mereka ke jalan Rabb-mu dengan hikmah dan nasehat yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik.” Dan mereka yang pertama lebih berhak untuk kita terapkan hikmah ini adalah mereka yang paling memusuhi kita di dalam dasar (mabda’) dan aqidah kita, hingga kita tidak menggabungkan antara beratnya dakwah yang haq yang Alloh memperteguh kita dengannya dengan beratnya cara (ushlub) kita berdakwah kepada Alloh Azza wa Jalla” ==================================================
 • Diriwayatkan bahwa Hasan Al-banna berkata: “Kami menginginkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga Islami, bangsa yang Islami, pemerintahan yang Islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas, kemudian membawa bendera jihad dan da’wah kepada Allah sehingga dunia mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran Islam.” ==================================================
 • warning

  dalam blog ini mungkin terdapat hadits dhoif, riwayat yang tidak valid, salah tulis, kutipan yg tidak sesuai syariat islam, dan berbagai kesalahan2 lain, dan belum sempat di sensor, jadi mohon maaf sebesar-besarnya

Mana foto asli wajah Yesus dan siapa pemotretnya?

di dalam buku yang asli sebenarnya ada contoh gambar-gambar yesus yang berbeda satu sama lain, ada yg mirip orang indian, ada yg mirip negro dan seterusnya,
seolah2 sengaja dipalsukan untuk menarik hati ORANG2 BODOH dari masing2 bangsa.

bukunya bisa anda download di http://www.pakdenono.com
judulnya MUSTAHIL KRISTEN BISA MENJAWABNYA

 ————————————————————————————————————–

Berdasarkan ayat tersebut, bagi mereka yang mengatakan asal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dijamin pasti masuk surga, padahal tidak melakukan perintah Allah dan Yesus, maka bukan jaminan surga yang didapat, tapi neraka.

Sebagian besar rumah umat Kristiani hampir dapat dipastikan terpampang gambar atau lukisan Yesus dan ibunya Maria dengan wajah yang ganteng dan cantik rupawan dengan pakaian yang berwarna warni. Tentu menjadi pertanyaan:

 1. Apakah wajah Yesus dan ibunya Maria adalah wajah mereka yang asli atau itu hanya hasil rekayasa saja?

 2. Jika wajah mereka itu asli, siapa yang memotretnya?

 3. Tustel atau camera merek apa yang dipakai saat itu?

 4. Apakah 2000an tahun yang lalu sudah ada camera atau tustel berwarna?

Jawabannya pasti semuanya mustahil Tetapi banyak umat Kristiani terlihat begitu khusu bila sembahyang atau meminta pertolongan dihadapan gambar atau lukisan Yesus dan Maria. Gambar atau lukisan berikut ini adalah Maria dan Yesus menurut versi bangsa-bangsa di beberapa negara di dunia.

 

 

Ada sebagian umat Kristiani yang dulunya ngaku mantan Islam, kemudian masuk Kristen dengan alasan dia dijamah oleh Yesus. Ada juga yang katakan dia melihat wajah Yesus. Padahal semua kesaksian seperti itu jelas bohong. Kenapa? Sebab darimana dia tahu bahwa itu benar­benar wajah Yesus?? Wajah bapak kakek­nya saja hampir tidak ada orang yang pernah tahu, apalah wajah orang yang telah mati lebih 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu disediakan hadiah uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kalau ada orang bisa memperlihatkan wajah Yesus yang sesungguhnya. Wajah­wajah Yesus dalam semua gambar tersebut, pasti hanya hasil rekayasa atau hasil imaginasi seseorang. Jika disuruh orang suku Asmad di Irian melukis wajah Yesus menurut imaginasi mereka, mungkin saja wajah Yesus dibuat hitam, pendek, kribo, tanpa busana dan pakai koteka. Jika ada yang mengaku pernah dijamah dan ketemu Yesus, lihatkan gambar-gambar tadi, tanyakan padanya dan tolong tunjukin, wajah yang mana yang dilihatnya? Sungguh satu Kebohongan besar jika wajah Yesus adalah salah satu dari wajah-wajah tersebut.

 

 

 

Mustahil Kristen Bisa Menjawab

Oleh : H. Insan LS Mokoginta

Editor : Drs. H Afdhil Salim MSc.

Setting : Nabila Fikria

Desain Cover : Izhar al-Haq

Tefbitan 1 : November 2005

Penerbit : Yavasan Birrul Walidain Cimanggis Depok

 

 

About these ads

1.614 Tanggapan

 1. Buat BARABAS ATHEIS, kamu kok kasar banget seh….
  Jadi orang Indonesia itu jangan kasar-kasar gitu.

  Malah kelihatan kalau orang islam itu emosian.
  mendingan ikut Tuhan Yesus yang
  penuh kedamaian gak pernah ngajak perang,
  tapi malah mengasihi musuhnya seperti
  mengasihi diri sendiri.

  Linda, di/pada Desember 18th, 2008 pada 11:55 pm
  - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
  BARABAS ATHEIS kelihatannya saja yang kasar,
  tapi sebenarnya hatinya baik kok ya,
  nanti mba Linda kalau kopi darat dengannya,
  kesemsem lho,

  orang Indonesia tidak kasar-kasar kok,
  wah betul ini, ramah-ramah kata si bule !

  emosi milik semua manusia,
  bukan monopoli suatu golongan !
  apakah mba Linda tidak pernah emosi ?

  pengikut Yesus tidak pernah ngajak perang ?
  mba Linda sudah membaca sejarah ?
  sejarah asal mula pecahnya Perang Salib I ?
  siapa yang mulai ? orang Kristen !

  siapa yang nyerang Irak ?
  anak kecil juga tahu itu kerjaan si Bush !

  sebelum nyerang Irak, si Bush yang
  presiden Amerika ini pernah bertamu
  ke Vatikan untuk bertemu Paus Paulus II
  dan MINTA RESTU agar penyerangan ke Irak
  dianggap sebagai Perang Salib Jilid II,

  ya jelas ditolak mentah-mentah oleh Paus Paulus II,
  akhirnya toh ketahuan belang si Bush ini,
  alasannya mencari senjata pemusnah massal
  tetapi tdak ketemu,
  jadi ganti alasan “si Saddam tidak demokratis”

  si Saddam tidak demokratis kan urusan dalam negerinya,
  mengatur Negara lain apa namanya demokratis ?
  kasihan si Saddam, dihukum mati dengan digantung,
  tapi ada video yang memperlihatkan
  kepala Saddam buat bermain bola sepak !
  [ inikah cara si Bush mengasihi musuh ? ]

  mba Linda,
  si Bush yang presiden Amerika ini
  agamanya apa ya ?

  Israel dan Palestina berantem melulu,
  asalnya Inggris mengusir bangsa Palestina
  dan mendirikan Negara Israel pada tahun 1948
  buat menampung bangsa Yahudi yang juga
  dikejar-kejar Nazi Hitler !

  alasan yang dipakai : TANAH PERJANJIAN !
  [ siapa yang janji ? tagih kesono dong, minta
  dibikinan planet kecil, jangan ngusir orang ! ],

  lha Yesus ini juga bangsa Yahudi Israel,

  mba Linda sudah baca KEJADIAN
  dalam Alkitab-nya orang Kristen,
  nanti kan ketahuan, bahwa
  suku bangsa Yahudi Israel itu memang
  suka perang saudara !

  dan yang ngetop kan suku Lewi,
  Allah bangsa Yahudi Israel mungkin juga
  berasal dari suku Lewi,

  mba Linda, mba Linda
  si mba mau ngajak BARABAS ATHEIS ikut Yesus,
  kok seperti distributor MLM yang cari point ya,

  kasih duit $ 1 M pada BARABAS ATHEIS,
  pasti ikut !
  saya sih anjurkan untuk ikut
  berjalan disamping mba Linda,
  tapi masalah KEYAKINAN,
  ya terserah BARABAS ATHEIS sendiri,
  mau ikut mba Linda atau tidak.

  • mencari lebih dalam tentang siapa Isa Almasih sebenarnyamelalui Al-Quran maupun hadist dan saya menemukan hal-hal yang membuat saya terharu: Misalnya ayat surat-surat di bawah ini :(Maryam, 19:19) Hanya Isa Anak Maryam yang langsung masuk Syurga kerana Diasuci.(Al Imran, 3:45) Bahkan Dia (Isa Almasih) terkemuka didunia dan di akhirat(Al Fatihah, 1:6) “Indinash shiraathal mustaqiim”Artinya: Tunjukilah kami jalan yang lurus(Az Zukhruf, 43:61) “Wa innahu la’ilmu lis saa’ati falaa tamtarunna bihaawa tabi’unni haadzaa shiraathum mustaqiim…”Artinya: Dan sesungguhnya Isa itu benar memberikanpengetahuan tentang harikiamat kerana itu janganlah kamu ragu tentang harikiamat itu dan ikutlah Aku. Inilah jalan yang lurus …(Az Zukhruf, 43:63) “Wa lammaa jaa-a ‘Isa bilbayyinaati qaala qad ji’tukumbil hikmati wa li ubayina lakum ba’dhal ladziitathtalifuuna fiihi fattaqullaaha wa athii’u…”Artinya: Dan tatkala Isa datang membawa keterangan.Dia berkata sesungguhnyaAku datang membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian yang apa kamu perselisihkan tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaKu…(An Nisa, 4:171) “Inamal Masihu ‘isabnu Maryamarasullahi wa kalimatuhu …”Artinya: Sesungguhnya Isa Al Masih putra Maryam ituutusan Allah danFirmanNya…(Hadis Anas bin Malik hal.72) “Isa faa innahu Rohullahwa kalimatuhu…”Artinya: Isa itu sesungguhNya Roh Allah dan FirmanNya(Maryam, 19:17) “… arsalnaa ilaihaa ruuhanaa fatamatstsala lahaa basyaransawiyya.”Artinya: …..Kami mengutus Roh Kami kepadanya, makaia menjelma dihadapannya menjadi Manusia yang sempurna…(Hadis Ibnu Majah) “Laa mahdia illa isabnu Maryama…”Artinya: Tidak ada Imam MAHDI selain Isa putra Maryam…(Al Anbiyaa, 21:91) “Wallatii ahshanat farjahaa fanafakhnaa fiihaa mirruuhinaa Wa ja’alnaahaa wabnahaa ayatal lil ‘aalamiin”Artinya: Ingatlah kisah seorang perempuan yangmemelihara kehormatannya(Maryam) lalu Kami tiupkan kepadanya Roh Kami (Roh Allah) dan Kami jadikan dia dan Anaknya tanda (kuasa Allah) bagi semesta alam.(Maryam, 19:33) “Wa salaamu ‘alayya yauma wulittu, wayauma amuutu, wa yaumaub’atsu hayaa.”Artinya: Dan sejahtera atasNya pada hari Dia dilahirkan, pada hari Dia wafat, dan pada hari Dia dibangkitkan hidup kembali.”(Al Imran, 3:55) “Idz qaalallahu yaa Isa, inniimutawafiika, wa raafi’ukailayya, wa muthahhiruka minal ladzinaa kafaruu, wajaa’ilul ladzina tabaukafauqal ladzina kafaruu ilaa yaumil qiyamati.”Artinya: Ingatlah tatkala Allah berfirman; Hai Isa,sesungguhnya Aku akan mewafatkanMu, dan mengangkatMu kepadaKu, dan akan menyucikan Engkau dariorang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yangmengikutiMu diatas merekayang kafir hingga hari kiamat.”(Al Baqarah, 2:253) “Wa aatainaa ‘isabna Maryambayyinaati wa ayyadnaahu biruuhil qudusi.”Artinya: Dan Kami berikan kepada Isa putra Maryam,beberapa mujizat serta Kami perkuat Dia dengan Roh Kudus.(An Nisa, 4:156) “Wa bi kufrihim wa qaulihim ‘alaaMaryama buhtaanan’azhiimaa.”Artinya: Dan kerana kekafiran mereka (terhadap Isa)dan tuduhan merekaterhadap Maryam dengan kedustaan besar (zinah).(Al Imran, 3:45) “Idz qalatil malaikatu yaa Maryamainnallaaha yubasyirukibi kalimatim minhus muhul masihu ‘isabnu Maryamawajihan fiddun-yaa walakhirati wa minal muqarrabiin.”Artinya: Ketika malaikat berkata, hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Kalimah daripadaNya namannya Al Masih putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat dan orang yang paling dekat pada Allah.

   • berarti benar kalau isa itu tuhan ,roh allah yang hidup menurut kitab maryian17:19. terus kenapa orang muslim bilang isa itu nabi.nabi itu hanya menerima firman, bukan roh alah hidup di dalam tubuhnya.lalu apa yang di permasalah kan oleh islam,selalu menjelekan orang kristen?apa karena dalam injil tidak ada pujian untuk nabi muhammad swt?600thn setelah isa lahir baru muhammad lahir.

  • MANUSIA LAHIR DENGAN RASA, PENGLIHATAN, PENCIUMAN DAN PENDENGARAN. TETAPI TIDAK LAHIR DENGAN MEMBAWA IMAN. JADI MENURUTKU IMAN ADALAH SUATU ANUGRAH DARI TUHAN.. SUATU KEPERCAYAAN TAK BISA DIPIKIR DENGAN LOGIKA TAPI HANYA DENGAN IMAN SAJA KITA BISA JADI PERCAYA. KARENA KITA TIDAK PERNAH TAHU ATAU MELIHAT WAJAH NABI-NABI YANG KITA PERCAYA KARENA KITA BELUM LAHIR. KALAUPUN ADA FOTO2 YESUS SEKARANG ITU ADALAH GAMBARAN ATAU IMAJINASI MEREKA YANG MEMBUAT FOTO YESUS YANG DIMIRIPKAN DG ORANG2 GALILEA ATAU YERUSALEM PADA ZAMAN DAHULU. SEBENARNYA BELUM ADA ORANG YANG MELIHAT WAJAH ASLI YESUS KERENA ZAMAN DAHULU BELUM ADA KAMERA SEHINGGA TIDAK BISA DIDOKUMENTASIKAN. TAPI TENANG JA TIDAK APA2 KLO DA YANG MENGHUJAT YESUS. TAPI TINGGAL DISAKSIKAN SAJA KETIKA AKHIR ZAMAN SIAPA JURU SLAMAT KITA SEBENARNYA.. TAPI AKU PERCAYA KLO YESUSLAH YANG LAHIR SEBAGAI MANUSIA ITU ADALAH TUHAN.

   • Kalo yesus tuhan tentu tidak Karena tdk maha kuasa Yang Maha Kuasa Tentu cuma ALLOH dan nga mungkin ALLOH nyamar .. karena tuhan satu tapi kalo foto yesus mungkin aja, karena ada banyak ahli terawang (ilmu kebatinan para wali) yg tdk mengenal waktu .. Intinya ciptakan perdamaian di atas dunia ini seperti dalam surga,kita jgn seperti mereka yaaa … biarkan dgn ras nya,pemahaman nya budaya nya .. cukup kita saling mengenal .. budaya mereka boleh mengkultuskan KITA TIDAK

   • aku tak menghina nabi Isa as.Karena dia bukan tuhan.Apakah tuhan bisa ketinggalan sandalnya.Cari sendiri di kitab anda jika masih ada!!!!

   • Neraka jahanam sudah lama merindukan umat Nasrani.Wahai umatku…Injil yg kalian baca itu sebenarnya smua udah di rekayasa.Yg asli masih ada di Vatikan.Klo di publikasikan,ntar kita pada masuk ISLAM smua.

  • Buat saudaraku linda…udahlah ngapain dilawan nga ada gunanya….! toh kita buktikan aja ajaran yesus yaitu cinta kasih pasti lambat laun mereka akan sadar sendiri…..

   • BACALAH NOVEL AYAT-AYAT CINTA BAB TERAKHIR, ANDA AKAN TAHU, SAYA YANG SEORANG MUSLIM PUN MENANGIS KETIKA MEMBACA ITU!!!

  • kenapa jesus di gambarkan berbagai rupa dan berjubah warna warni ? ya….karna memeng kenuyataanya ada, makanya di gambarkan sesuai ciri-ciri, berjangut, rambut panjang, berbadan kurus. Apa muhamad benar2 ada ? bagai mana ciri-cirinya ?apa ahmad yg mengaku2 muhamad itu benar2 muhamad ? “nabi muchamad adalah utusan allah” memang benar……..dalam arti muchamad itu adalah “terpuji” lalu nabi mana yg paling terpuji ? apa nabi pembanti jg nabi terpuji ? seperti “ahmad” misalnya ? mungkin bisa jg di artikan ( nabi terpuji adalah utusan Allah) jadi kita tau dong mana nabi yg yerpuji dan mana nabi yg laknat ? apa anda percaya “ahmad” si pembantai atau nabi muhamad yg artinya nabi terpuji, jadi utk kalian berbahagialah kalian yg mengenl jesus meski belum pernah melihat, hanya ciri2nya yg nyata

 2. zorro meo, di/pada Oktober 28th, 2008 pada 9:39 am

  santai saja jangan dibawa serius !

  - Kenapa Yesus teriak2 minta tolong jam 3 sore…. ?
  [ pantes dong, kan sakit !
  mau minta ayam KFC / burger kan belum ada ! ]

  anda lupa Yesus teriaknya apa, nih
  …….. Eli-Eli ……..
  [ ini nama panggilan gundiknya, katanya kan
  gak pernah beristri, gundik zaman itu umum koq,
  kan untuk kebutuhan biologis ]

  - …….. yang mendengarnya menjadi sedih?
  [ kan tidak dapat duit lagi, Yesus suka bagi-bagi roti + duit,
  tapi duitnya habis dikorupsi Yudas, dulu belum ada KPK ]

  - Kenapa pula Yesus ngumpet ……..
  [ lagi main petak umpet koq ditanya ]

  - …….. Yesus nyuruh murid2nya … membeli pedang …..
  [ adanya cuma pedang, belum ada pistol apalagi F-17 ]

  - …….. wong dosa itu … masing2 koq, lihat wahyu 2:23.
  [ lebih pas YEHEZKIEL 18:20, dosa ditanggung masing-masing ]

  - …….. tdk prnh tahu bhw Yesus … menebus dosa
  [ keburu di-mati-in sama pengarang ]

  - …….. Penebusan dosa itu BOHONG, …
  ajaran Paulus … bertentangan dgn ajaran Yesus.
  [ konon : Paulus juga mati disalib, tapi salibnya dibalik,
  karena Paulus menjungkir balikan ajaran Yesus ]

  …….. masa Tuhan ingkar janji ???
  [ suka-suka pengarangnya dong, konon khabarnya
  yang ngarang itu seniman yang lagi mabuk, gitu loh ].

 3. ass.wr.wb

  sakinah, di/pada September 16th, 2008 pada 7:21 am
  - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

  makanya ditulis terjemahannya dalam
  bahasa Indonesia-nya itu apa,
  biar mereka juga tahu artinya, gitu loh.
  [ NO buat mereka mungkin : gak tau ah ]

 4. Sam, di/pada Agustus 6th, 2008 pada 4:21 pm

  aneh tuh tuhan kok bisa mati, matinya di salib lagi.
  [ lebih aneh lagi ada di KEJADIAN 32:28 ! Allah-nya
  dikalahkan Yakub yang nota bene adalah manusia ! ]

  … gw bisa lawan tuhan dong, bahkan sampe dibunuh !!
  [ orang gendheng koq ditiru ]

  pancasila
  1. ketuhanan yang maha esa , ah kayak nya gak berlaku,
  [ bacanya gini : ke TUHAN an YANG MAHA ESA !
  beda kan, jangan usul ke DPR, ngabisin duit ! ]

 5. Laura, di/pada Agustus 2nd, 2008 pada 3:06 am

  …….. manusia tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan
  sehingga dia mati di kayu salib.
  [ koq menyalahkan manusia ? matinya gak rela !
  katanya rencana Tuhan Allah, sudah diganti ?????? ]

  ADA TERTULIS:
  BERBAHAGIALAH KEPADA ORANG
  YANG PERCAYA NAMUN TIDAK MELIHAT.
  [ percaya setan gak salah dong, kan gak kelihatan juga ]

  TIDAK ADA SEORANG PUN YANG DAPAT
  SAMPAI KEPADA BAPA TANPA MELALUI AKU.
  [ ini monopoli ! ada undang-undang anti monopoli lho ]

  …….. adakah kamu menyenangkan hati Tuhan?
  [ pantesan Tuhan dulu diberi upeti harta dan perawan,
  baca BILANGAN 31:25-54 ]

  NAMPAK DULU BARU PERCAYA !
  PERCAYA DULU BARU NAMPAK !
  [ terus terang, terang terus, ini iklan lampu ]

  • Aku nya siapa .. bisa2 mungkin akunya seperti dia, kan banyak nabi2 or rasul para wali yg memang jalan nya menuju Tuhan .. Tauhid gitu loh Yang pasti itu mereka pada Zaman nya tinggal mau ikut zaman siapa???
   Kalo gw Sie pembawa berita yang terakhir … karena jika enkau tdk mengikuti pembawa berita yg terakhir engkau meng Ingkari Zaman

 6. Sherly, di/pada Agustus 9th, 2008 pada 2:13 pm

  …….. menurunkan Roh Kudus masuk ke dalam
  kandungan Maria dan dilahirkan sebagai manusia …..
  [ ada 2 hal waktu Adam diciptakan, wadah dan Roh,
  kalau Yesus diciptakan dari Roh saja, wadah untuk
  menampung berupa apa, jadi sudah ada wadahnya baru
  diisi oleh Roh, wadahnya darimana ? kalau Yusuf belum
  “campur” dengan Maria, Maria-nya kan bisa campur
  dengan yang lain ? masalah perawan ya bisa saja toh,
  selaput perawan dari Maria ternyata elastis banget,
  sehingga tidak robek waktu “campur” ].

  Tuhan mau merubah dirinya ……..
  [ bukan mau, tapi sanggup berubah jadi apa saja,
  termasuk berubah jadi setan, betul ? ].

  …….. maka disitulah nampak unsur manusiawi Yesus.
  …….. disitulah nampak KeilahianNya.
  [ waktu Yesus dibangkitkan dari kematian,
  disitulah tampak kuasa Allah, tapi Allah-nya kemudian
  dikalahkan Yakub – KEJADIAN 32:28 ]

  Jadi Yesus itu adalah domba sejati Allah
  [ disebut manusia biasa, pengikutnya tidak terima,
  baru tahu kalau Yesus itu seekor domba ???????? ]

  Dialah kurban sesungguhnya ……..
  [ koq seperti kurban BERHALA zaman animisme
  yang perlu darah dan jiwa manusia ? ]

  …….. kedatangan Yesus yg kedua kedalam dunia ……..
  [ katanya Tritunggal, sudah menyatu dengan Bapa-nya,
  koq masih ada pribadi Yesus, misal Yesus datang lagi,
  dia pasti bingung dengan banyaknya Gereja yang berpaham pada ajaran Paulus yang
  telah memutar balikan ajaranNya,
  jangan-jangan Yesus nanti ke Pura atau lainnya ? ]

  …….. YESUS sbg Tuhan dan Juru Selamat manusia.
  [ yang bisa menyelamatkan ya diri kita sendiri dan bukan
  yang lain, ini tertulis dalam YEHEZKIEL 18:20 – baca ! ]

  • trus yg tuhan itu sp?yesus, bapa, ato alah?knp tiap gambar yesus sll menengadah keatas dan mengatupkan tangan seolah2 berdoa kepada yg diatas(sstu yg lebih kuasa)?

 7. Gerandong, di/pada Juli 10th, 2008 pada 3:45 am

  ……..Cuma PINDAH RUMAH AJA.
  [ barangkali lebih pas : pulau kecil yang tandus
  dan kosong ]

  Jika Kamu (orang Muslim) dilahirkan di keluarga
  orang Kristen (misal ayah & Ibu-mu: Kristen)
  apakah kamu membela Islam ?
  [ seyogyanya TETAP Islam, tetapi TETAP
  menghormati ayah & ibu, juga sebaliknya !
  mas, lebih pas tanya ke Jamal Mirdad & Lydia Kandou ]

 8. mbah ngentot, di/pada Juli 10th, 2008 pada 4:55 am

  Gue mau tanya Muhammad mukanya kayak apa ?
  [ kalo ud tau terus mau kemana, gitu loh ]

  Orang tampangnya aja nggak ada kok bisa dipercaya,
  [ baca komen Laura, tgl 02-08-2008 jam 3:06 am,
  ditulis : NAMPAK DULU BARU PERCAYA !
  atawa : PERCAYA DULU BARU NANPAK !
  kalo mau ya pake dalili ini gitu loh ]

  kalau gue gambar tampang Muhammad……
  [ boleh-boleh saja, asal gambarnya tidak dipublikasikan
  dalam pengertian yang luas, jadi anda gambarnya dalam
  otak saja, mari berfantasi ]

  [ nama samaran yang anda pilih, mencerminkan diri anda,
  PENGELOLA BLOG SEYOGYANYA SUDAH
  MENGHAPUS JENIS YANG BEGINIAN,
  DARIMANAPUN DATANGNYA ]

 9. revo, di/pada Juli 7th, 2008 pada 9:01 am

  …….. babi itu haram
  [ di Alkitab juga ada larangan ini, tetapi
  diputar balikan oleh Paulus, agar orang yang
  makan daging babi mau jadi pengikut Yesus,
  daging babi menurut ilmu kesehatan memang
  banyak cacingnya, masaknya harus benar ]

  …….. sunat itu wajib
  [ di Alkitab juga ada kewajiban ini, dilakukan
  pada waktu bayi berusia 8 hari, ini juga dijungkir
  balikan oleh Paulus, agar orang Romawi yang
  tidak sunat mau jadi pengikut Yesus ]

  [ kembalikan ke pengikut Yesus sendiri saja,
  mau jadi pengikut yang bener atau tidak,
  kalau mau ya ikuti ajarannya dengan bener,
  yang menanggung kan mereka sendiri ]

  CUMAN PERTANYAAN GW TUH
  YESUS NEBUS ATAWA NANGGUNGIN
  DOSA-DOSA NYA ORANG KRISTEN SEDUNIA
  [ setiap orang menanggung dosa masing-masing, ini
  tertulis dalam YEHEZKIEL 18:20 – pengikut Yesus
  bernama Paulus telah menjungkir balikan ajaran Yesus,
  konon Paulus juga disalib, tapi salibnya dibalik ]

  ITU KESIAPE???
  KAPAN DIA SENDIRI TUHANNYA
  [ Yesus sendiri juga bersalah pada otoritas penguasa
  kekaisaran Romawi, dari Alkitab bisa me-rekonstruksi
  kesimpulan sampai ini koq ! andaikata bandar narkotika
  dihukum mati, kerabatnya tetap menganggap si bandar
  tersebut sebagai pahlawan, jadi ya seperti koin, kita
  lihatnya dari sisi yang mana ]

  …….. yang mau adu debat sama gw
  [ hasilnya apa, untungnya apa, apa yang didebatkan
  itu KEBENARAN ? yang didebatkan hanyalah
  tafsir belaka, mendingan membahas yang kita jalani ]

  HA..HA..HA..!!!AKULAH PAHLAWAN BERTOPENG……..
  [ tapi kesiangan ! jangan takabur bung ]

 10. leny, di/pada Juli 2nd, 2008 pada 3:19 am

  …….. Yesus akan datang ke dua kalinya ……..
  [ mba, Yesus nantinya jadi bingung melihat
  sedemikian banyaknya aliran Kristen yang ada,
  saking bingungnya Yesus pulang, lapor ke Bapa
  sambil cari obat sakit kepala, pusiiiiiiiiiiig ]

  …….. menghakimi orang2 yg tak percaya padanya.
  [ apa mba Leny juga percaya bahwa Tuhan Allah
  dalam Alkitab itu dikalahkan Yakub yang manusia ?
  baca ya mba di KEJADIAN 32:28, bingung2 deh,
  kalau Tuhan Allah yang lebih berkuasa dibanding
  Yesus yang mengaku anakNya saja dikalahkan
  Yakub yang manusia, apa kita kudu percaya Yesus ? ]

  GBU
  [ mba Leny, sekarang sudah ganti jadi YBU, nanti
  sebentar lagi jadi IBU, dan yang jual bahan bakar
  premium dan lainnya namanya SBPU ]

 11. Heheheheheeee…

  Tiada TUHAN selain ALLAH !

  ALLAHU AKBAR…ALLAHU AKBAR…ALLAHU AKBAR…!

 12. Heheheheheeee…

  BARABAS ATHEIS, Januari 1st, 2009 – 11:22 am
  - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
  semoga mengerti apa yang tersirat
  di dalam apa yang tersurat,

  jeruk ya dibandingkan dengan jeruk,
  jeruk Bali dan jeruk Pontianak, enak mana ?
  tergantung senang makan yang mana toh,
  jadi jeruk Bali dibandingkan dengan jeruk Bali,

  sekarang, jeruk Bali dibandingkan buah durian,
  wangi yang mana, apa bisa ketemu ?

  BUAH LARANGAN yang dimakan Adam dan Hawa,
  barangkali koq ya buah durian ini,

  tidak percaya ?

  BUAH ini diLARANG dibawa masuk ke dalam
  kabin pesawat terbang kAN ?

  lho, ini blog apa ?
  kan bukan blog buah-buahan !

  yang ngerti ya ngerti tentunya,
  yang baru tahu, ya belajar dari yang ngerti.

 13. Tinggi bro…

 14. to: alex supratman
  — Siapapun ! Termasuk IBUnya
  *** tolong jawaban yang jelas ya???

  ANDHYE, di/pada Juni 18th, 2008 pada 2:33 pm
  - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
  jawabannya sudah jelas koq,
  tersirat tetapi tidak tersurat,

  nanti kalau ditanya IBU – nya siapa,
  jawabnya : SIAPA IBUKU ?

  kalau lagi kumpul bersama teman,
  teman memberitahu bahwa
  ibu mas Andhye datang, apakah
  mas akan tanya SIAPA IBUKU,
  [ walau bercanda sekalipun ]

  boleh saya sebut mas sebagai
  ANAK DURHAKA kalau mengucap
  kalimat tsb di situasi seperti itu ?

  karena pada hakekatnya itu merupakan
  tindakan dan / atau perbuatan yang
  TIDAK MENGAKUI IBU SENDIRI,
  betul saya berkata demikian ?

  ini budaya dan tradisi milik kita,
  sebagai bakti anak ke ibu yang mendasar,
  buat apa meniru budaya dan tradisi
  orang lain kalau tidak betul ?

  itulah yang dilakukan Yesus
  sebagaimana diceritakan dalam
  MATIUS 12:46-48 !

  kalau anda tahu ini TIDAK BENAR,
  apa anda akan secara militan maju tak gentar
  mati-matian sampai berdarah-darah
  mem – BENAR-BENAR – kan ?
  nanti jadinya : tidak BETUL,
  apalagi BENAR !

  kalau anda tahu ini TIDAK BENAR,
  ingatkan mereka dengan santun,
  tidak perlu anda menyudutkan mereka,
  kalau mereka menyudutkan anda,
  cobalah berdoa dengan cara mereka :
  ya Tuhan, ampunilah mereka karena mereka
  tidak mengerti yang diperbuatnya,

  Tuhan mereka pasti dengar,
  Apalagi TUHAN YANG MAHA ESA !

 15. iya neh, bego bgt …
  ga pnya otak,
  apa untungnya sich nyari – nyari kesalahan agama orang …
  kaya udah betul aja ngejalanin punya sendiri . . .

  andrea, di/pada Juni 9th, 2008 pada 1:38 pm
  - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
  BETULnya hanya sampai sampai disitu saja,
  lanjutannya barangkali koq sebaiknya
  renungkan sendiri yang ditulis tsb di atas.

 16. Cynthia, di/pada Juni 9th, 2008 pada 8:38 am

  …….. agama bisa membuat seseorang menjadi baik
  …….. agama hanya jalan untuk beribadah kepada Tuhan
  [ jadi baik saja, nanti = beribadah koq,
  baik itu definisinya apa ? ini saja sudah bikin ribut,
  apalagi definisi ibadah, menurut aturan siapa,
  ributnya lebih besar ]

  Kata orang sih, banyak jalan ke roma….
  [ barangkali ini orang Roma yang ngomong ]

  Banyak cara untuk mencapai Tuhan
  [ ooooo, baru tahu tujuan beragama non Cynthia,
  bukan lagi : memperoleh keselamatan ? ]

  …….. menjaga bumi ini tetap damai, dan indah
  [ kejauhan mikirnya, yang INDONESIA dulu aja non ]

  Ibarat punya pacar …..
  kita ingin terus memandang wajahnya
  [ kalau sudah dalam hati,
  non Cynthia tidak perlu bawa-bawa
  foto pacar dalam dompet,
  buat pamer : ini lho pacarku ]

  krn …..umat Kristen ….. merindukan Yesus
  [ jangan bawa-bawa kata umat dah, apa non Cynthia
  punya surat kuasa dari Kristen yang lain ? ]

  Kalau nabi Muhammad gak ada gambarnya,
  itu karena memang dilarang
  [ wah gak nyambung dengan tulisanmu sendiri,
  ini masalah rindu atau masalah larangan ? ]

  …….. nanti bisa terjadi Kultus Individu
  [ setahu saya, Kultus Individu punya arti yang
  sangat luas, jadi sebaiknya hati-hati ]

  …….. yang di sembah bukan lagi Tuhan
  tapi malah nabinya.
  [ Yesus itu nabi atau Tuhan, Tuhan atau tuan,
  Tuhan atau Tuhan Allah, Tuhan atau
  yang dilantik jadi Tuhan, Tuhan atau Setan yang
  sedang menyamar dan mengaku jadi Tuhan,
  mau nanya : Setan itu diciptakan siapa ?
  eh, jadi ngomongin Setan ]

  pusiiiiiiiiiiiiiiiiiig ?

 17. …….. agar jangan saling bertengkar satu-sama lain

  Agus walinono, di/pada Juni 8th, 2008 pada 4:05 am
  - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
  hanya ber-argumen di dunia maya saja,
  dengan bayangan !

  buat membuka kran “emosi” masing-masing,

  lebih bagus daripada beneran terjadi
  TAWURAN di dunia sesungguhnya,

  asal eling saja,
  argumennya di dunia maya saja,
  lalu saling salaman dan turun ke bumi lagi !

 18. …….. soal hari lahir Yesus tgl 25 Desember
  itu hanya dari kebiasaan saja, jadi kita hanya mengikuti
  kebiasaan orang eropa saja yang selalu mengenangkan
  kelahiran Yesus tanggal 25 Desember.
  yang jadi intinya bukan tanggal berapa diadakannya,
  tetapi kita hanya mengenangkan bahwa Yesus pernah lahir kedunia.

  Agus, di/pada Juni 8th, 2008 pada 3:53 am
  - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
  jadi kebiasaan sekarang dibenarkan ?
  ada yang biasa menyembah apa yang anda
  anggap sebagai BERHALA, bagaimana tuh ?

  25 Desember aslinya milik siapa ?

  aslinya kan milik orang Romawi yang memperingati
  hari lahir Dewa SATURNUS yang dianggap sebagai
  Dewa Pertanian mereka ( kalau kita = Dewi SRI ),
  untuk memperingati, mereka pesta-pesta dan hura-hura,

  menurut kaidah Kristen,
  Dewa kan termasuk katagori BERHALA,

  tahun 350, Paus Julius yang memutuskan
  25 Desember sebagai hari lahir Yesus,

  sdh tahu Dewa Dewi dikatagorikan BERHALA,
  sdh tahu BERHALA tidak benar menurut kaidah Kristen,
  koq tradisi BERHALA malah diambil ?
  piye to mas ?

  alasan mengenang dan lain sebagainya,
  itu kan hanya PEMBENARAN dari
  sesuatu yang TIDAK BETUL,

  tradisi dari eropa, apa selalu baik buat kita ?

  katanya terbenar dan tak terbantahkan,

  benar tidak 25 Desember = hari lahir Yesus ?
  bukan penting tidak penting loh !

 19. Tinggi bro…

  BARABAS ATHEIS, Januari 2nd, 2009 pada 1:00 am
  - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
  CAPAILAH BINTANG BINTANG DI LANGIT !

  eh, ini aslinya BUNG soeKARNO yang ngomong,
  moga-moga tidak salah kutip,
  bisa ditegur sama yang ngomong soalnya,
  sama anaknya minimal,

  bentar lagi juga turun,
  cape, kaki gak napak bumi,
  MAU SEMEDI LAGI.

  salam ya,
  maaf kalau ada salah kata,
  dan tentu saja
  terima kasih atas reply – nya.

 20. Setahu saya….tidak ada satupun agama di dunia ini yang
  dapat memberikan jaminan dan kepastian bahwa
  umatnya akan mendapat tiket surga.

  Legimantap, di/pada Mei 4th, 2008 pada 6:48 pm
  - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
  ikut KERAJAAN TUHAN
  yang dibikin si Lia aja,
  [ punya KERAJAAN koq ditangkap polisi ]

  atau
  coba baca blog halaman 10,
  [ jangan ganti tema ]
  judulnya : KESAKSIAN Pdt. YUSUF RONI,
  bacanya jangan pakai emosi,
  kalau mau ngakak, ngakak deh,
  sayang gak bisa kasih komen.

 21. ….. Trinitas aja masih misteri dan dianggap ayat palsu

  Jalaludin faqih, di/pada April 19th, 2008 pada 1:21 pm
  - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
  kata trinitas atau tritunggal
  sama sekali tidak terdapat dalam Alkitab,

  itu tafsir belaka dari pengikut Yesus,

  Alkitab terbagi jadi dua bagian,
  Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru,

  PL isinya sebelum Yesus lahir,
  PB isinya setelah Yesus lahir,

  PL itu punyanya agama Judaisme,
  agama bangsa Yahudi asli,
  cerita Nuh, Abraham, Musa ada disini semua,
  Judaisme khusus untuk bangsa Yahudi,

  PB yang isinya catatan Ajaran Yesus
  sejatinya juga untuk bangsa Yahudi,
  tapi kemudian oleh pengikut Yesus yang
  bernama Paulus ( aslinya bernama Saulus ),
  diplintir sedemikian rupa sehingga seolah-oleh
  berlaku untuk seluruh bangsa di dunia,

  PB seolah-olah kelanjutan dari PL,
  di PL ada cerita tentang Messias si Juru Selamat,
  nah Yesus dimunculkan sebagai Messias itu,

  kitab suci Judaisme ya cuma PL,
  artinya ya mereka tidak percaya Yesus
  itu merupakan Messias si Juru Selamat,

  Paulus menyebarkan ajaran Yesus di Eropa
  dengan jalan “menghalalkan” apa saja,

  sunat yang merupakan kewajiban di PL
  dirubah jadi cukup “sunat dihati”,
  orang Romawi yang tidak suka sunat kan
  mau menjadi pengikut Yesus, gitu loh,

  larangan makan “haram” di PL,
  dirubah jadi “asal tidak haram di mulut”
  intinya mempermudah untuk menarik orang
  agar mau jadi pengikut Yesus,

  pesta ulang tahun Dewa Saturnus milik
  orang Roma pada tgl 25 Desember juga
  diambil dan diputuskan oleh Paus Julius I
  sebagai tanggal lahir Yesus,
  tetapi sekarang dianggap
  sebagai hari untuk mengenang Yesus,
  mengenang bahwa Yesus lahir ke dunia,
  bukan sebagai hari lahirnya Yesus,
  [ karena sudah banyak yang tahu bahwa
  25 Desember bukan tgl lahir Yesus ],

  jadi tidak aneh kan,
  pusatnya Kristen Katholik ada di Roma,
  pusat penyebarannya ya dari sini,
  konon khabarnya banyak naskah kuno
  yang belum diterjemahkan ada di
  ruang bawah tanah Vatikan !

  dengan mencocokan cerita tentang
  kelahiran Yesus yang ada dalam Alkitab,
  perhitungan ahli astronomi memperkirakan
  bahwa bulan lahir Yesus lebih cocok
  pada bulan April, tgl masih diperdebatkan,

  jadi kalau mau debat Trinitas,
  ya persis debat pepesan kosong !

  yang punya Trinitas kalau sdh sampai ujung,
  tinggal ngomong “saya percaya Trinitas koq”

  jadi tidak perlu tanya dan debat Trinitas,
  cukup tanyakan apa TRINITAS memang
  tertulis dalam Alkitab.

  jadi bukan ayat palsu,

  bagaimana menuduh palsu
  kalau barangnya tidak ada ?

 22. Jesus love you all, Januari 3rd, 2009 pada 4:14 pm
  [ cinta kalau pakai syarat ini itu, namanya gak rela ]

  Walaupun bumi bergoncang,
  [ itu tandanya gempa bumi, kalau sedang di
  dalam rumah, cepat keluar ke jalan cari selamat ]

  Walupun tsunami menerjang,
  [ gak takut tsunami ya, waktu ada tsunami
  tinggal di aceh ? sombong dan takabur namanya,
  kalau tidak takut tsunami yang karya TUHAN,
  barangkali calon penghuni neraka tingkat ke 7 ]

  Walaupun kelaparan menyerang,
  [ kalau lapar ya cari makanan, itu sifat yang
  manusiawi koq, gak usah malu, kalau lapar tidak
  cari makanan, namanya cari mati ! ]

  Walaupun islam ngebom greja2,
  [ yang ngebom apa pasti islam,
  orangnya apa pasti beragama islam,
  kalau di Irlandia Utara, yang ngebom pasti
  bukan orang Indonesia, tapi pasti orang yang
  kebetulan beragama Kristen, betul ?
  yang kasih komentar apa pasti islam ?
  kalo gereja di bom dan anda sedang tidak di dalam,
  ya tidak perlu pakai menangis segala, percuma !
  segera turun tangan menolong korban yang manusia,
  pernah mengalami tidak ? tahu Melky Goeslaw ?
  dia yang kena bom saja tidak teriak-teriak
  kayak anda, malah berdoa : tuhan, tuhan,
  ampunilah mereka, karena ………… ]

  Walaupun kamu menjelek2kan YESUS,
  [ yang menulis komentar tidak nulis begitu loh,
  barangkali anda sendiri saja yang sudah merasa
  bahwa yesus itu ….. , mengamalkan ajaran doa Yesus
  yang “ampunilah ….. “ saja anda tidak bisa, bagaimana
  anda mau “ tampar pipi kanan berikan pipi kiri “ ? ]

  Walaupun kamu ngasi aku 1 triliun untuk
  masuk agamamu,
  [ 1 triliun apa, sampah, kalau ini betul tapi tidak benar,
  kalau rupiah, US $ bahkan berlian apa tetap tidak mau,
  tidak mau beneran atau tidak mau nolak ? masih punya
  nalar kan ? kalau dalam bentuk mata uang dengan
  satuannya rupiah, berdoanya gini saja : tuhan, tuhan,
  saya ijin sebentar mau ikut yang sono, boleh ya,
  yakinlah pasti boleh, kalau ga dikasih, lapor ke
  Bapa – nya, hadapilah secara manusiawi saja,
  gak usah bawa-bawa yang lain ! ]

  AKU TAK AKAN GENTAR..!!
  [ paling juga buat berantem tawuran, nyontek
  MAJU TAK GENTAR saja bangga ! sebelum ada
  ajaran Yesus, sudah ada ajaran yang lain bung !
  KASIH itu bukan monopoli ajaran Yesus ! ]

  Itulah IMAN kristen ….. sulit untuk kau pikirkan …..
  sulit untuk kau cerna ….. sulit untuk kau terima …..
  [ ya tolong dijelaskan agar yang “sulit” bisa ngerti,
  karena yang akan menerima penjelasan anda itu
  termasuk manusia, menjelaskannya pakai bahasa dan
  logika manusia, jangan pakai ATAS NAMA tuhan ]

  bahkan ….. kau tertawa membaca tulisanku …..
  [ bukan tertawa, tapi senyum-senyum saja bung ]

  Itu karena kau bodoh …..
  [ kalau bodoh, ya beri “pencerahan” yang nalar,
  Yoshua penyanyi cilik aja dulu sudah bisa bertanya
  begini : jeruk koq makan jeruk ? ]

  Gitu kok berani ngomong ?
  [ anda saja berani ngomong tsunami padahal kalau
  ketemu tsunami beneran, paling juga kaburrrrrrrrrrr ]

  ….. takut masuk neraka kau ?
  [ yang TAK AKAN GENTAR ternyata masih takut
  sama neraka, sorga neraka yang anda “iman”-i itu
  sebenarnya sorga neraka milik siapa, kalau milik Yahudi
  ya tenang-tenang saja sepanjang anda bukan Yahudi ]

  ….. Sekarang ….. tapi ….. nanti kau akan menyesal …..
  [ ngancam atau maksa ? ]

  YESUS MEMANG ….. MANUSIA,
  [ ngaku juga si TAK GENTAR yang ini ]

  TAPI ….. MATI DAN BANGKIT,
  [ bangkit tapi tidak hidup, jadi ingat zombie deh,
  tapi yang hebat tuh YANG memberi hidup ! ]

  ….. MENJADI SATU …..
  [ kalau sudah nyatu dengan Bapa-nya,
  Yesus jangan dibawa-bawa lagi ]

  DIAPUN …..
  [ “dia” ini siapa ? Yesus atau Bapa-nya ?
  Yesus ya Yesus, Bapa-nya ya Bapa-nya ]

  ….. ALLAH YANG NAMANYA YESUS
  [ ooooo, sudah ganti lagi tho,
  sekarang yang bernama Yesus adalah allah-nya,
  kalah deh si bunglon yang suka berubah-rubah ]

  ….. KALIAN ….. BERDOA …..
  [ apakah anda sudah berdoa ? ]

  …… YANG KALIAN SEMBAH BUKAN YESUS
  [ hak setiap orang untuk percaya yang diyakini,
  bukan negara saja yang menjamin, PBB juga ]

  YA PERCUMA DONG
  [ yang menilai itu bukan anda, sadar ! ]

  YANG BERKUASA DI BUMI
  [ pindah ke Mars ah, ini gak ada di Alkitab ]

  ….. DAN DI SURGA, YAITU: YESUS !
  [ baru tahu, Yesus sudah menglengserkan Bapa-nya sendiri di surga, ooo, rebutan surga ! ]

  ….. Kalian anggap aku bodoh?
  [ ya jelas tidak, pinter tapi dikiiiiiiiiiiiiit,
  baguslah kalau anda sudah tahu diri sendiri ]

  ….. Itulah IMAN Kristen ku,
  [ emang gue pikirin, siapa yang nanya ?
  ganti nama jadi IMAM kayaknya lebih enak
  daripada jadi IMAN ya ? ]

  Salam
  [ salam kembali, koq gak pakai GBU / YBU ? ]

 23. Jesus love you all, Januari 3rd, 2009 pada 4:14 pm
  [ ini nama bener atau ada yang lagi nyamar ?
  BARABAS ATHEIS toh akhirnya sadar dan sekarang
  bukan ATHEIS lagi, namanya jadi apa bung ? ]

  YESUS MEMANG DAHULU MENJADI MANUSIA
  [ ada DAHULU ada sekarang, sekarang jadi apa dong ?
  saya sih GAK PERCAYA masuk ANIMAL PLANET !
  tolong deh, diberi “pencerahan” ! pakai bahasa manusia
  dan bukan bahasa tuhan, pakai bahasa Indonesia ya ]

  ROH KUDUS ADALAH ROH TUHAN ITU SENDIRI
  [ definisi ROH KUDUS & ROH TUHAN itu apa,
  jangan-jangan anda sendiri tidak mengerti juga, apakah
  Roh Kudus = Roh dari Kudus, ntar yang dari Sorong
  bikin Roh Sorong, yang hebat, mantan presiden dari
  Korea Selatan, namanya ROH Tae Woo, Wow keren,
  ntar pasti ada ROH Yok Jo, ROK MINI, RUKMINI
  mungkin idenya dari sini, kalau bisa ngomong gak bisa
  menjelaskan, bukankah ini ASBUN yang asal bunyi ? ]

  …….. PUNYA ALLAH YANG NAMANYA YESUS.
  KALO ….. BERDOA PADA ALLAH,
  [ anda tidak konsekwen ! kalo anda percaya
  allahnya yesus, berdoanya ya pada yesus,
  secara tidak sadar anda mengakui
  ada allah yang lain, kalau tidak, ngapain diberi nama,
  takut keliru ? kalau anda yakin cuma SATU, ya tidak perlu
  sebuah nama bukan, bukankah Shakespeare pernah
  berkata “apa artinya sebuah nama ?” – ini terjemahan ]

  ….. SATU NAMA YANG BERKUASA DI BUMI …..
  [ faktanya yang berkuasa di BUMI Amerika sekarang ini
  adalah Bush yang sebentar lagi diganti Obama, kalau di
  BUMI Afganistan yang berkuasa secara formal ya
  Hamid Karzai, di BUMI leluhurnya Abraham yang sedang
  berkuasa ya Israel, tapi melawan Palestina tetap saja
  tidak menang, padahal punya yesus yang tuhan
  dan YHWH,
  eh, ngalah koq ya, kan ada ajaran KASIH ]

 24. Hai manusia manusia bodoh…
  aku tidak diutus untuk kalian…
  aku hanya mengenal bangsa israel…
  apakah kamu bangsa israel…?
  jangan ngaku-ngaku ya…
  kamu bangsa indonesia kan…
  berarti aku tidak datang untuk kamu…

  KAN SUDAH JELAS TERTULIS DI ALKITAB…
  KENAPA KALIAN BEGITU BEBAL…
  DASAR KRISTEN2 BODOH…

  kenapa kalian menganggap saya TUHANMU…
  saya tidak beragama KRISTEN…
  apakah kalian membaca tulisan KRISTEN di ALKITAB ?

  TIDAK ADA KATA KRISTEN DIDALAM ALKITAB…
  So…? siap2 lah MASUK NERAKA !
  dasar bodohhhh…

  OH iya, jangan coba2 rayakan natal ya, itu bukan hari kelahiran saya gobloook..
  siap bilang saya lahir 25 desember ???
  carilah di ALKITAB, APAKAH TERTULIS YESUS LAHIR TANGGAL 25 DESEMBER ???
  jadi berhentilah merayakan Natal haram itu…
  pake pohon lampu…minuman keras..sinterklas..
  APA ITU ?
  DIALKITAB TIDAK ADA ITU…
  Dapat darimana kalian…
  carilah TUHANMU sendiri..
  SAYA HANYA DIUTUS UNTUK BANGSA ISRAEL…

  wassalam

 25. JESUS love ISRAEL, Januari 4th, 2009 pada 7:08 am

  Hai manusia manusia bodoh…
  [ kalau dibanding TUHAN, yang nulis idem ]

  aku hanya mengenal bangsa israel…
  [ wajar dong, dalam alkitab, manusia pertama
  yang diciptakan kan Adam yang bangsa Yahudi,
  mulai sekarang jangan percaya dongeng ini ya ]

  kamu bangsa indonesia kan…[ yang pinter-pinter,
  punya TUHAN YANG MAHA ESA,
  sampai-sampai lahirnya LUSI yang lumpur sidoarjo
  juga dianggap punyanya tuhan ]

  berarti aku tidak datang untuk kamu…
  [ kan bodoh & bebal, wajar gak ngerti ]

  kenapa kalian menganggap saya TUHANMU…
  [ apa harus jadi “…..menganggap saya tuhanku ?” ]

  saya tidak beragama KRISTEN…
  [ jadi beragama apa dong ya, apa ATHEIS ? ]

  TIDAK ADA … KRISTEN DIDALAM ALKITAB…
  So…? siap2 lah MASUK NERAKA !
  [ sedang cari anggota buat rame-tame wisata gitu loh,
  kalau dapat 10, gratis 1, lumayan khan, kalau
  masuk jurang kan ada temen ngobrol, ikut yuk ]

  OH iya, jangan coba2 rayakan natal ya
  [ ini sih mengancam, saya lapor polisi loh ]

  itu bukan hari kelahiran saya gobloook..
  [ memang bukan, sudah banyak yang tahu,
  maka sekarang dianggap sebagai hari untuk mengenang
  kelahiran yesus, hari yang lain, lupakan saja deh ! ]

  siapa bilang saya lahir 25 desember ???
  [ Paus Julius I yang membuat Surat Keputusan itu,
  si Paus juga gak bilang-bilang, hanya tanda tangan saja ]

  jadi berhentilah merayakan Natal haram itu…
  [ Natal tidak termasuk binatang yang haram loh ]

  pake pohon lampu…
  [ tinggal metik buah lampu, gak usah beli lagi ]

  minuman keras..
  [ dari sononya sudah begitu, tradisi katanya ]

  sinterklas..
  [ nah, ini dari Belanda yang gotverdome, tapi
  kurang 1 : si piet hitam, takut Obama kali ]

  Dapat darimana kalian…
  [ saya kan ikut-ikutan saja oom ]

  carilah TUHANMU sendiri..
  [ “no comment” kalau yang ini, apa tidak keliru ? ]

  SAYA HANYA DIUTUS UNTUK BANGSA ISRAEL…
  [ kurang ini : KHUSUSNYA MEREKA YANG SESAT
  jadi khusus untuk yang sesat saja, di Israel banyak gang kecil ]

  wassalam [ mualaikum wr.br ]

 26. mau tanya….

  kitab perjanjian baru ma lama tu apa bedanya??

 27. kalau sdh tau mas / mbak, usia, kota tempat tinggal,
  apa mempengaruhi anda ?

  apa yakin saya tinggal di Indonesia,
  apa yakin saya beragama yang sama dgn anda atau
  apa yakin saya beragama yang beda dgn anda,
  staus perkawinan, anak berapa,
  koq tidak ditanyakan ?

  kalau anda membaca tulisan saya
  di halaman yang lain dari blog ini,
  anda akan lebih tahu tentang Olala,

  saya menulis disini juga sama sekali
  TIDAK bertujuan UNTUK BERDEBAT,
  debat koq DEBAT TAFSIR, kapan ketemunya,
  nanti malah jadi DEBAT KUSIR,

  ADMIN kalau menilai tulisan saya bisa
  mengganggu ketertiban umum,
  pasti sudah ditertibkan / di delete,

  saya bertanya di blog yang lain,
  juga tentang ayat dalam Alkitab,
  eh, pengelolanya tidak bisa jawab,
  tulisan saya setelah 3 hari,
  bim salabim, hilang,
  memalukan, tidak bisa menjawab,
  pertanyaannya yang dihilangkan,

  terus terang, saya tidak mengerti Yesus,
  makanya menulis di blog ini,
  untuk menambah wawasan saya saja,

  di tahun 2009 ini,
  sudah ada 2 yang mengaku bernama Yesus,
  kalau Yesus 1 menulis tidak beragama Kristen,
  waktu ditanya agamanya apa, tidak menjawab,
  namanya “menyamar jadi Yesus”
  coba dengan yesus 2, apa jawabmu ?

  jadi kalau Yesus 2 menjawab agama X misalnya,
  saya kan bisa mengingatkan pengikut Yesus
  agar beragama X juga,
  masa mengaku pengikut Yesus tapi
  agamanya beda dengan yang diikuti,

 28. To jesus love you all

  Allah (sama aja dengan Tuhan/Bapa) mangambil rupa seorang manusia untuk menyatakan dirinya kepada manusia, namanya YESUS. Dan dia emang dipersiapkan untuk menyelamatkan manusia melalui penebusan di kayu salib. Mustahil gak?

  ? berarti yang hebat adalah mereka yang menyalibkan yesus dong, apabila saat itu mereka tidak menangkap dan menyalibkan yesus berarti dosa kalian tidak ditebus ? Mustahil gak ?

  Kenapa kok Yesus mau disiksa dan disalib untuk manusia?
  ? Siapa bilang yesus mau disiksa dan disalibkan ? Kalau yesus mau disiksa dan disalibkan kenapa waktu dicari2 sama pasukanx herodes dan pontius yesus dan murid2x harus bersembunyi ? berarti yesus gak mau ditangkap kan ? Mustahil gak?

  Perlu anda ketahui, sewaktu Yesus ditangkap dan Ia akan diserahkan untuk diadili, ALLAH TELAH MENINGGALKAN YESUS, kesimpulannya, pribadi Allah yang hakekatnya bersatu dengan Yesus saat itu telah meninggalkan Yesus.

  ?Pribadi Allah yang HAKEKATNYA BERSATU dengan yesus TELAH MENINGGALKAN yesus ? anda sudah membantu saya untuk melihat pertentangan pada kata yang berhuruf BESAR. ini tulisan anda loh. Mustahil kan?

  Setelah 3 hari Yesus bangkit, dengan tubuh kemuliaan(bukan tubuh duniawi lagi)

  ? Buka Alkitab anda dan cari semua ayat yang menceritakan proses mati dan bangkitnya yesus. Benarkah yesus mati selama 3 hari ?

  Memang dahulu Allah menetapkan keselamatan hanya bagi bangsa israel, karena israel adalah biji mata kesayangan Allah. Yesus pun awalnya di utus untuk menyelamatkan Israel saja. Tetapi, -perlu digaris bawahi- Israel sendiri menolak penyalamatan itu. Bahkan menolak Yesus sebagai keselamatan mereka. Kemudian, -ini yang penting- keselamatan itu akhirnya jatuh ke bangsa-bangsa lain, SEMUA ORANG YANG PERCAYA, gak peduli itu orang israel, inggris, arab, indonesia, jepang, dll.

  ?Alkitab menjelaskan hal ini ? ini kan hasil penerawangan anda saja kan ? (maaf kalau saya salah), saya belum pernah membaca tulisan di Alkitab yang mengatakan bahwa “Keselamatan akan datang pada semua orang yang percaya dari semua bangsa bangsa” (sekali lagi maaf kalau saya salah, krn saya blm pernah temukan kalimat spt itu dialkitab, kalau ada, tolong tunjukkan ayat dan bunyinya)

  Kalo gak ngerti tentang kristen jangan sok nulis2 di blog ini deh, Oke “JESUS love ISRAEL”?

  ? Saya memang tidak mengerti tentang kristen, karena di Alkitab tidak tertulis yesus beragama kristen, bahkan kata kristen-pun tidak ada di alkitab. jadi sudah pasti saya tidak mengerti kristen. Mustahil kan?

  Piss,
  (yg tdk mngerti kristen)

 29. Jesus love you all, Januari 4th, 2009 pada 7:25 pm

  ….. “Jesus love you all” …..
  [ hanya untuk yang percaya bukan ? kalau pakai
  syarat ini itu, namanya tidak tulus ikhlas ]

  ….. memberi pernyataan bahwa Jesus …..
  [ memberi pernyataan umumnya untuk diri sendiri atau
  yang diwakili secara sah secara legal, anda mempunyai
  Surat Kuasa dari Yesus yang bermeterai cukup ? ]

  …… saya sih agama kristen,
  [ ini penegasan anda sendiri loh ]
  Jangan GR lho,
  [ siapa yang GR, saya hanya tersenyum saja ]

  ….. aku tanya jenis kelamin …..
  [ kalau trans-gender, masuk jenis apa ]

  ….. tahu banyak tentang Kristen …..
  [ belajar oom / tante / mas / mbak / uda / abang, anda
  yang berkata loh , masih banyak yang lebih tahu koq ]

  ….. SD/ SMP/ SMA/ kuliahan/ bapak2/ ibu …..
  [ ah, cuma anak TK ]

  • klo bagi saya,,tidak ingin mendebatkan smuanya itu,,krn menurut saya,,smua agama yang ada didunia ini smuanya baik,,,krn membawa atau memanggil kembali umatnya yg tersesat kembali kejalan yg benar,,,krn sbg manusia kita tidak pernah lepas dari DOSA,,baik itu dari kata2,,pikiran ataupun perbuatan,,,krn dari hari kehari kita slalu melakukan DOSA meskipun kita sudah keMASJID,,GEREJA,,KUIL atau apapun bentuk agamanya,,,kita akan slalu melakukan DOSA,,,krn intinya hal yg hanya dimiliki manusia hanyalah DOSA,,,dan bagi saya ALLAH itu hanya satu,,,dan kita manusia yg telah menafsirkannya mnjdi ALLAH yg banyak,,,yakni ALLAH yg itulah,,ALLLAH yg inilah,,,pokoknya macam2 deehh,,,.,tpi disini saya cuman mau bilang klo jgn pernah mempermain nama ALLAH itu disitu sprti ini,,krn itu sama saja menghujat ALLAHmu sendiri,,,meskipun ALLAH itu tidak kelihatan tpi karyanya slalu bekerja didalam setiap orang,,meskipun orng itu percaya atau tidak,,,krn kita tidak akan hidup sampai saat ini bila ALLAH tidak mengijinkan kita tetap hidup,,,,,dan disini skali lagi saya menghimbau bahwa jng pernah bermain dengan nama ALLAH baik itu agama ISLAM,,Khatolik,,protestan,,BUDHA,,HINDU,,atapun yg lain2nya,,,,,,,T

   TUHAN ALLAH memberkati kita smua yg percaya kepadanya,,,

   dan akhir kata,,tolong jng dibeda2kan antara satu dengan yg lain ya,,pls,,,

 30. ….. “Jesus love you all” …..

  Jesus love you all, Januari 4th, 2009 pada 7:25 pm
  - – - – - – - -
  tertulisnya hanya untuk “bangsa Israel”,
  yang Israel juga dibatasi “khusus yang sesat “,
  sebaiknya jangan dimanipulasi !
  kalau tidak, anda masuk ke dunia POLITIK !
  NKRI belum ada waktu itu,
  kan beliau belum membuat pernyataan tambahan ?
  coba lihat peta dunia di Alkitab, ada NKRI ?

 31. ….. di ajak debat [ Januari 4th, 2009 - 3:22 pm ]
  ….. bukannya … berdebat [ Januari 4th, 2009 - 7:39 pm ]

  Jesus love you all,
  - – - – - – - -
  baru juga 4 jam sudah berubah,
  seperti murid Yesus yang bernama Petrus,

 32. Jesus love you all, Januari 4th, 2009 pada 8:02 pm

  [ kalau mau memberi pengetahuan tentang Alkitab,
  yang lengkap dong, intepretasinya bisa beda ! ]

  ….. terbagi menjadi 5 penggolongan
  [ siapa yang membuat penggolongan ? ]

  Kitab nabi Musa
  [ ada berapa kitab yg masuk dalam “golongan” ini,
  dan 4 golongan kitab yg lain, nama kitabnya apa saja ? ]

  Semuanya ditulis sebelum Yesus
  [ siapa yang menulis Perjanjian Lama ]

  ….. Perjanjian Baru … mengenai Yesus …
  [ kalau PB digolongkan jadi berapa,
  namanya apa saja dan yang menulis siapa,
  apakah sama dengan yang menulis PL ? ]

  ….. penggenapan dari Perjanjian lama …..
  [ apa benar ? tertulis di kitab apa dan ayat berapa ?
  PL ini sesungguhnya kitab suci Agama apa ? ]

  [ pertanyaan mendasar :
  apakah isi Alkitab MENURUT ANDA,
  adalah YANG TERBENAR dan TAK TERBANTAHKAN ?
  menurut ANDA dan bukan Pastor / Pendeta ]

 33. Jesus love you all, Januari 4th, 2009 pada 2:35 pm

  Allah ( sama aja dengan Tuhan/Bapa )
  [ ini matematika baru ? ya TUHAN, saya mengaku dengan
  sebenar-benarnya bahwa bapa-ku sama sekali bukan
  Tuhan maupun Allah, paling maximal jadi Tuan ]

  [ andai Allah = Tuhan = Bapa, dan Tuhan menurut anda
  namanya kan Yesus, waktu Yesus disalib dan MATI,
  dengan sendirinya ikut mati semua loh,
  eh masih ada Roh ya, karena bingung ya jadi
  roh gentayangan ? jelaskan deh ]

  mangambil rupa seorang manusia
  [ kalau ke ALIEN bagaimana ya ? Gereja Katholik
  mengakui kemungkinan adanya ALIEN, padahal yang
  diciptakan hanya Adam dan Hawa yang di bumi ]

  untuk menyatakan dirinya kepada manusia
  [ buat apa repot-repot, bilang “saya TUHAN”,
  tidak percaya, cabut hak hidupnya, eh, KASIHan ya ]

  ….. menyelamatkan manusia melalui …..
  [ baca Yehezkiel 18:20 dulu baru menulis ]

  ….. penebusan di kayu salib.
  [ nebus ya di Pegadaian, bukan di kayu salib ! ]

  ….. penebusan di kayu salib. Mustahil gak?
  [ hil yang mustahal, ini kata Asmuni loh ]

  ….. kok Yesus mau disiksa dan disalib untuk manusia?
  [ tanya ke Yesus dong, yang disalib kan dia ]

  jawabnya simpel aja, Yoh 3:16
  [ kalau anda percaya,
  jalankan semua ajarannya, simple kan ]

  Anak yang dimaksud bukan anak secara fisik,
  [ bukan manusia maksudnya ? yang jelas ! ]

  seperti kebanyakan umat muslim bodoh
  [ andai muslim masuk nasrani, langsung jadi pinter ?
  wah, Menteri Pendidikan jadi pengangguran dah,
  dan sekolah-sekolah pada tutup, Umar Bakri yang guru
  bagaimana, ikut jadi pengangguran deh ]

  [ kalau ketemu yang pinter ya jadi bodoh, tapi
  kalau ketemu yang bodoh ya jadi pinter, apa ukuran
  Jesus love you all yang merasa pinter ? ]

  Yesus … 100% manusia dan 100% allah …
  [ 100 % + 100 % setahu saya jumlahnya jadi 200 %,
  kalau dicampur-campur seperti ini, jangan-jangan
  malah jadi SILUMAN ? pusiiiiiiiing ya ]

  Mustahil gak?
  [ ?????? ?????? ?????? ]

 34. apakah isi Alkitab MENURUT ANDA,
  adalah YANG TERBENAR dan TAK TERBANTAHKAN ?
  menurut ANDA dan bukan Pastor / Pendeta ]
  ” YA “ menurut Jesus love you all, di/pada Januari 5th, 2009 pada 3:04 pm.Pertanyaan ini di sampaikan oleh :
  Olala, olala……

  Kepada sdr Jesus love you all
  Tolong juga di jelaskan diantaranya pertanyaan di bawah ini :
  1. Kitab Kejadian 6 : 3
  ” Befirmanlah tuhan: Roh-ku tidak akan selama-lamanya tinggal didalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun saja ”
  Pertanyaannya adalah apakah umur manusia tidak ada yg diatas 120 Th ?
  2.Apakah tuhan apat dilihat oleh manusia
  3. Akakah Tuhan bisa menyesal
  4. Apakah Tuhan pernah mencukur kepala dan bulu pahanya
  5. Apakah tuhan bisa kalah dgn manusia
  6. Benarkah cara tuhan memanggil lalat dengan bersuit
  7. Siang dan Malam serta tanaman sdh diciptakan tetapi matahari belum ada (Diciptakan Pada hari keempat)
  8. Dialkitab diceritakan bumi adalah pusat tata surya ( Teori Geocentris) hal ini menyebabkan galileo dihukum karena menentang teori ini . Bagaimana pendapat anda dengan teori heliocentris yg dicetuskan galileo ini seperti yg terbukti sekarang.
  9.Menurut Alkitab bumi bulat datar, apa benar.
  Seluruh pertanyaan diatas ada ayatnya di alkitab , tolonglah dijawab terutama saudara yg mengatakan alkitab tidak terbantahkan ?
  Masih ada lagi pertanyaan kami tentak kontradiksi alkitab. Wassalam

 35. Jesus love you all, Januari 4th, 2009 pada 2:35 pm

  Mungkin yang kebanyakan umat muslim bingung …..
  [ anda sendiri menulis “mungkin”, jadi anda sendiri
  tidak yakin dengan hal “bingung” ini, atau anda
  sendirilah yang sedang bingung / }

  Padahal Dia kan Tuhan?
  [ itu kan keyakinan anda saja ]

  …… Seakan-akan Ia begitu tak berdaya?
  [ jadi kenapa Yesus berteriak-teriak ? anda belum memberi jawaban terkait teriakan Yesus ]

  ….. ALLAH TELAH MENINGGALKAN YESUS
  [ Allah menyadari bahwa Yesus ternyata berbuat DOSA
  BESAR, yaitu tidak mengakui ibunya sendiri, kalau di
  Indonesia namanya ANAK DURHAKA, jangan
  Bilang ini penistaaan, karena hal ini terdapat dalam
  MATIUS 12:46-48, sudahkah anda menemukan ayat
  yang menceritakan Yesus sujud dan MINTA AMPUN
  pada ibunya atas ke-DURHAKA-annya ? ]

  Yang … diuji … ketaatan Yesus…
  [ lho koq pakai uji mutu segala, kalau rumus anda yang
  Allah = Yesus = Bapa adalah betul, Allah tentu sudah
  mengerti dirinya sendiri ]

  Dan Yesus … menang melawan maut,
  Ia mengalahkan maut!
  [ menang koq mati, mati koq dibilang menang ?
  siapa menciptakan “maut” ? ini bunuh diri jadinya ! ]

  Setelah 3 hari Yesus ….. dengan tubuh kemuliaan
  [ sudah belatungan kali ]

  ….. Yesus udah nggak di bumi lagi, tapi di surga …..
  [ diberitahu Yesus melalui sms ya ]

  ….. janji … Yesus untuk umat2nya yang percaya
  [ jangan lupa : Yesus hanya untuk bangsa Israel, itupun
  khusus untuk yang sesat saja, baca MATIUS 15:24,
  saya percaya anda bukan SESAT dan sayapun percaya
  anda bukan bangsa Israel, karena saya percaya
  bahwa anda punya Negara INDONESIA ]

  ….. bagi … umat-Nya yang percaya, … Termasuk saya,
  [ jalankan saja seluruh ajarannya kalau anda pecaya ]

  Anda jangan menghina Roh Kudus,
  [ kriteria dan batasan menghina itu apa ]

  ….. terhadap Roh Kudus gak ada ampunannya !
  [ jangan bilang gak ada ! katanya ada KASIH ]

  Salam,
  JBU
  [ Jesus Beri Upeti = Jesus memberi upeti jiwanya sendiri

 36. Jesus love you all, Januari 5th, 2009 pada 3:04 pm

  di kasi ati nggrogoh rempelo…
  [ memang anda ngasih ati, kapan kasihnya ]

  Yang menggolongkan ya jelas lembaga yang
  berwenang donk
  [ lembaga isinya toh juga manusia termasuk yang mengarang ]

  masa bapakmu…?
  [ Tuan Yesus, ampunilah hambamu ‘Jesus love you all’ ini ]

  Cuma ngetes ato emang gak tau?
  [ gak ngerti, makanya tanya pada yang ngerti ]

  Bikin males deh, cari aja di google,
  [ kalau mau me’warta’kan ‘Kabar Baik’ jangan males !
  yang ngerti jadinya si Google dong ya ]

  anak TK ya ? Pantesan gak tau
  [ makanya dikasih tau, agar jadi tau, yang sabar ya ]

  ….. Matius 5:17 …..
  [ jangan sepotong, baca juga MATIUS 5:18-19
  mengingatkan saja : sudahkan anda melaksanakan
  kewajiban dan men-taat-i larangan-larangan yang ada ? ]

  ….. baca berulang-ulang ya, biar ngerti …..
  [ sudah, jadi mengerti kalau ada kewajiban dan larangan
  seperti yang terdapat dalam IMAMAT 11:1-47 dan
  KEJADIAN 17:10-13 apakah anda sudah men-taat-i ? ]

  ” YA “
  [ o, jadi ini yang namanya KEBENARAN ABSOLUT ? ]

 37. Kalian ingin menggoncangkan iman kami dengan mempermasalahkan wajah Yesus!

  Apakah anda tidak bimbang dengan wajahnya Nabi Junjungan anda?

  ada atau tidak ya?
  jikalau tahu rupanyapun! orang bersuku asmat akan memikirkan nabi anda dengan wajah yg setipe dengn kelompok mereka!

  jadi tdak pantaslah anda mempermasalahkannya! Karena jikalau kami ragu akan wajah Yesus yang berbeda2, kami juga akan lebih ragu dengan Nabi Anda!
  jadi pikirkanlah dulu sebelum anda memperdebatkannya!

  lagi pula kami tdk pernah menyembah patung Yesus maupun GambarNya!
  apakah kalian pernh meliht langsung cara kami beribadah?atau hanya dengar perkataan orang2 yg asal bicara saja?

  Lalu kenapa anda sujud menghadap kuburan nabi anda?dapatkah kalian bilang menyembah?
  jika jawabanya tidak! mungkin kami juga akan jawab demikan, jika anda menyangka kami menyembah patung atau gambar Yesus!

 38. Jesus love you all, di/pada Januari 5th, 2009 pada 5:50 pm Dikatakan:

  dari banyak tulisan anda saya tahu bahwa anda benar2
  tidak mengerti apa yang sudah saya jelaskan.. tulalit lu…
  [ makanya dijelaskan dengan logika manusia agar saya
  mengerti, bukan atas nama tuhan, tulalit artinya apa,
  pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar ! ]

  Anda pun termasuk di dalamnya
  [ jadi siapa yang bingung, saya hanya heran, ada manusia
  yang berpikir dengan cara tuhan-nya, apa derajatnya
  serta merta jadi naik peringkat ? ]

  Ya itu iman saya, ada masalah ?
  [ apa saya bilang ada masalah ? kalau anda merasa
  itu merupakan masalah, ya selesaikan sendiri saja ]

  ….. Ia merasa betapa sakitnya ditinggalkan Allah
  [ dipaku di kayu salib ya sakit, manusiawi koq ]

  ….. mengapa anda menjadi ngawur ?
  [ sudah baca MATIUS 12:46-48 ? apa nama anak
  yang tidak mau mengakui ibunya ? ]

  jangan2 anda mulai merasa kalah ?
  [ o, ini tujuan anda untuk “tukar pikiran” ? jadi niat
  anda dari awal petama untuk “menang” ? ]

  Terus terang aja pertanyaan2 anda gak mutu…
  [ tergantung lihatnya darimana, di awal anda nulis
  “asik di ajak debat” (4-1-2009), tgl 5-1-2009 anda
  jadi “gak mutu”, asik karena bermutu dong ]

  ALLAH meninggalkan Yesus karena memang sudah
  tiba saatnya Yesus menyelesaikan tugasNya bi bumi.
  [ wong masih ada tugas koq ditinggalin, ibarat
  prajurit di medan tempur ditinggalkan komandannya,
  namanya TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ! ]

  Justru kalo Yesus lari dari maut Dia kalah !
  [ siapa yang ngomong “lari” ? kalau lari, jadinya
  tidak sesuai skenario pengarangnya ! ]

  ….. untuk menebus dosa,
  [ dosa ditanggung masing-masing sebagaimana
  tersurat dalam Yehezkiel 18:20 dan Yesus kan
  tidak akan mengganti ayat ini sebagaimana
  pernyataannya dalam MATIUS 5:18-19, sudah
  baca semua belum, jangan sepotong-sepotong ]

  ….. seandainya ( tapi gak mungkin ) …..
  [ jawaban berandai-andai itu bisa ya bisa tidak,
  anda sudah ragu-ragu, apakah ini iman anda ? ]

  ….. gagal dong rencana Allah,
  [ lho koq anda tanya saya, ngakunya mengerti,
  anda sendiri yang ragu-ragu dengan rencana Allah ]

  Anda wajib …..
  [ memangnya anda siapa ? yang saya tahu sebagai
  Warga Negara Indonesia ya membela NKRI, ini
  bunyi undang-undang, anda membela negara siapa ? ]

  ….. gak sembarangan nulis
  [ nulis lelaki kawin dengan lelaki terus punya anak,
  termasuk sembarangan dan ngawur tidak ? coba cari
  tahu siapa ibu dari Henokh yang anak Kain ? ]

  ….. seseorang udah masuk surga,
  [ sudah pernah kesitu beneran ? atau hanya sebuah
  mimpi saja, seperti Paulus yang ngaku ketemu Yesus
  tapi ternyata hanya lihat cahaya lalu dianggap Yesus ]

  ….. menggunakan tubuhnya seperti di dunia.
  [ tolong sumbernya disebut ]

  ….. tubuh yang baru yang disebut tubuh kemuliaan
  [ sebutkan sumbernya dong, biar ngertinya lengkap ]

  jangan-jangan anda sendiri tidak mengerti juga
  [ memang tidak mengerti, makanya jelasin ya ]

  jangan salahkan saya
  [ apakah saya menyalahkan anda ? ]

  ….. termasuk penghinaan ….. roh kudus atau bukan
  [ duluan mana, ayam atau telur, ya ayam, kalau
  mana duluan, telur atau ayam, pasti telur ]

  gak ada,
  [ o, sekarang anda yang memutuskan ? ]

  ….. menghina / menghujat Roh Kudus!
  [ yang disebut dalam Markus 3:29 dan Lukas 12:10
  hanya Roh Allah, gak ada Roh Kudus ]

  Tuhan yang ngomong, bukan saya
  [ o, yg ngomong Tuhan ya, Tuhan YHWH, mohon
  dibuatkan planet kecil sebagai tempat penampungan
  KHUSUS UNTUK BANGSA YAHUDI ISRAEL,
  sesuai yang diucapkan anak Bapa, Yesus, untuk
  menggantikan tanah perjanjian di zaman Musa,
  berikan KASIH-MU pada bangsa Palestina yang
  telah terusir dari tanah airnya, amin ]

  [ kalau TUHAN merasa terhina, TUHAN sendiri
  yang akan menjatuhkan sanksinya, biarlah mereka
  sendiri yang menaggung dosa masing-masing ]

 39. Olala,, kalo mau ngasi comment jangan dipotong2 gitu dong, baca dulu secara lengkap sampai bawah baru ngasi comment. Jangan lalu tiap kalimat dikasi comment dalam tanda kurung [....] seperti itu. kalo cara anda seperti itu, percuma saya saya menulis panjang2 kalo maksud dari tulisan saya anda potong2. Karena tulisan saya bisa anda mengerti kalo anda membaca dari awal sampai akhir. Bukan sepotong demi sepotong seperti itu,

 40. Mengenai Roh Kudus,

  Roh Kudus itu Ya Roh Tuhan! kan sudah saya bilang dari awal. Makanya jangan sepotong2 kalo membaca. Dan saya berani bilang gak ada ampunanya bagi yang menghina Roh Kudus. Ini berdasarkan Firman Allah (Markus 3:29 Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal.”)

 41. Ikutan yach..Q ce brusia 17th….Napa sich kalian tuh sk ngributin agama/kepercayaan org lain…Cape dech bc posting kalian yg g jls gini…Ha3…Itu smua kan kembali pd pribadi orang msg2….G penting tuch agama’y apa…Jgn terlalu memvonis org lain dgn semena2….Nobody perfect in this world…Manusia itu memiliki kemampuan terbatas…Kebenaran itu milik Tuhan…Sehari2 Q d’scul…G pernah tuch dperdebatkan dlm pertemanan mslh agama…karna qt memahami dgn baik&slg toleransi….Seharusnya kalian malu donk..dan kembali intropeksi dri…Meskipun Q non muslim…Q juga bisa mrasakan apa yg kalian rasakan…Prihatin ketika melihat saudara2 kita di Palestina….Saya sbg generasi muda kecewa melihat kalian smua sprt ini….Saya sedih…Bagaimana nasib bangsa qt yg memiliki keanekaragaman ini nantinya….Qt sbg bangsa Indonesia…Milikilah kepribadian sbg org timur yg santun….Jgnlah menghujat Tuhan…Lbh baik qt melihat sekeliling qt..menolong sesama…bersatu hidup dlm kerukunan…Q sbg generasi muda akn sgt bangga…jika qt bisa slg bgandeng tangan dlm perbedaan….menuju kedamaian….Jgn lah menceramahi org lain sj…Mulailah dr diri sendiri….Mulailah dr yg terkecil…..dari sekarang…Oh yach…hargai pendapat qm generasi muda sbg penerus bangsa yach…..Q SAYANK M KALIAN CEMUAA…..WALAUPUN BGITU BYK PERBEDAAN DIANTARA QT…….

 42. Jesus love you all, Januari 6th, 2009 pada 11:37 am

  ….. baca dulu secara lengkap …..
  [ jelas sudah dibaca semua, penggalan kalimat untuk
  mengingatkan pada kalimat yang saya beri komentar,
  berlaku untuk semua penulis, bukan untuk anda saja ]

  …..sampai bawah baru ngasi comment. Jangan …..
  [ tiap orang punya ciri sendiri, boleh beda dong ]

  ….. percuma saya saya menulis panjang2 …..
  [ saya tidak pernah menganggap tulisan siapapun
  “percuma”, semua ada gunanya, kalau anda merasa
  nulis panjang itu percuma, tulis yg pendek saja ]

  Karena tulisan saya bisa anda mengerti
  kalo anda membaca dari awal sampai akhir.
  [ isinya doktrin yang hanya : dengar, telan, jalankan,
  jangan tanya, kalau tanya namanya dosa, kalau dosa
  masuk neraka, mau tau doktrin komunis ? dengar, telan,
  laksanakan atau di dor, jangan salah terima, saya tidak
  menyamakan doktrin anda dgn doktrin komunis ]

  [ obat batuk = obat untuk menyembuhkan sakit batuk,
  merknya A B C D, jadi terserah kita pilih yang mana,
  teriakan tukang obat pinggir jalan lebih hebat “obat ini
  bisa untuk ini itu 1001 macam”, apa harus percaya
  dengan bualan tukang obat seperti ini kalau kita sudah
  kenal dengan dokter spesialis ]

 43. dik,

  pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar,
  ini kata Yus Badudu yang terkenal dulu,

  tolong bahasa Indonesia jangan di “obok obok”,
  yang tua-tua bingung mengartikannya dik,

  kalau untuk bahasa gaul, oke-lah,
  agar tidak dianggap kuper yang kurang pergaulan,

  banggalah dengan bahasa Indonesia kita dik,
  bule saja jauh-jauh belajar bahasa Indonesia,

  dik, siapa Yus Badudu itu ?
  belum lahir ya dik,
  makanya belajar sejarah,

  yang tua-tua bukan ribut dik,
  hanya menyamakan persepsi,

  kalau adik mengetahui ribu-ribut itu
  tidak baik, ya jangan ditiru,
  apalagi tawuran,
  jangan ya,

 44. To. Jesus love you all, di/pada Januari 5th, 2009 pada 5:21 pm Dikatakan:

  dari jawaban di bawah ini sdh ketahuan kalau alkitab banyak campur tangan dan bahkan juga banyak ayat yg tdk sepatutnya menjadi ayat dikitab suci (bukan wahyu).

  1. Kitab Kejadian 6 : 3
  ” Befirmanlah tuhan: Roh-ku tidak akan selama-lamanya tinggal didalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun saja ”
  Pertanyaannya adalah apakah umur manusia tidak ada yg diatas 120 Th ?
  Jwb: Sebelum Firman itu keluar, banyak orang yang umurnya lebih dari itu, 300th, 400th, 500th dan bahkan lebih. Tetapi perlu diketahui, SEBELUM FIRMAN (kej 6:3) ITU DIKELUARKAN ALLAH.
  tanggapan :
  Kalau memang sdr tdk mengakui umur manusia sebelum firman diturunkan tdk apa-apa walaupun sebenarnya ayat itu menceritakan umat manusia mulai adam 930 th, enos 905 th, yared 962 th dll ,tdk ada penjelasan umur yg dimaksud dlm ayat ini khusus manusia setelah firman diturunkan , Tolong ditanggapi bagaimana dengan umur manusia setelah firman diturunkan yg lebih dari yg dijanjikan alkitab seperti anatara lain :
  1. Maria amash , tinggal di JIsr az -Zarqa, Israel, lahir tahun 1888 umur 121 lahir di palestina memiliki 10 anak, 120 cucu, 30 cicit (Ananov)
  2. SHEIK FARHAN bin Mutaalaq Al Hamri lahir tahun 1876 meninggal diusia 131 th asal Negara Saudi Arabia(www.antara.co.id)
  3. Sumaryono Bin Ardi Lahir tahun 1879 di Pekan Sekichan,Sekichan, Sungai Besar,Selangor Malaysia umur s/d sekarang 133 Th ( info@spr.gov.my)
  4. dll masih banyak ,belum lagi nenek yang dibatam
  Jadi no satu sdh terbantahkan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2.Apakah tuhan apat dilihat oleh manusia
  [maksud anda di zaman saat ini atau kapan?]
  -Zaman Perjanjian Lama disebut sebagai Zaman Bapa, jadi Allah dapat menjumpai manusia secara langsung. Manusia pun dapat melihat Tuhan, seperti nabi Musa bertemu Tuhan dalam wujud api yang menyala-nyala,
  -zaman Yesus disebut zaman Anak, jadi manusia dapat bertemu Tuhan secara langsung dalam diri Yesus
  -Zaman sekarang adalah zaman Roh Kudus, Tuhan itu Roh, maka kita juga harus menghampiri Dia di dalam Roh (Yohanes 4:24). Memang banyak kesaksian dimana seseorang katanya ketemu Tuhan, tetapi siapa yang sanggup melihat Tuhan? Yohanes saja sampai jatuh tersungkur ketika melihat Tuhan Yesus datang dan berbicara padanya dalam wujud penuh kemuliaan (Wahyu 1:17 Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kaki-Nya sama seperti orang yang mati; tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya di atasku, lalu berkata: “Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir,
  1:18 dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.”)
  Tanggapan : kontradiktif yg satu bisa yg lain tdk (Keluaran 33:20) VS (Kejadian 18:1)&(kejadian 26:24)

  3. Akakah Tuhan bisa menyesal
  Dalam Keluaran 32:14 dikatakan bahwa Tuhan menyesal karena telah merancangkan malapetaka terhadap manusia ciptaanNya, juga dalam 2 Samuel 24:16
  dan 1 Tawarikh 21:15
  Tanggapan :
  Tuhan adalah maha mengetahui segalanya apapun baik yg sedang maupun yg akan terjadi. Kalau tuhan sampai menyesal atas tindakannnya berarti tuhannnya orang kristen tidak mempunyai kuasa atas dunia alam semesta, dan jugaa tdk dapat menguasai ruang dan wak tu, jagat raya. Tidak ada kata mnyesal untuk tuhan karena dia penguasa segalanya.

  4. Apakah Tuhan pernah mencukur kepala dan bulu pahanya
  -apaan atuh?
  Tanggapan :
  Anda jgn berlagak bodoh/tdk tau/ saya tdk mengarang atau menghina ,baca alkitab
  ( Yesaya 70:20)
  ” Pada hari itu dengan pisau cukur yg dipinjam dari seberang sungai Eufrat , yakni raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga”
  Tolong ayat ini dijelaskan masa tuhan sangat dipandang rendah dalam ayat ini.

  5. Apakah tuhan bisa kalah dgn manusia
  sewaktu Allah mengganti nama Yakub menjadi Israel. Kalahnya Allah bukan kalah seperti ketika kalah dalam pertempuran, tetapi karena kegigihan yakub dalam meminta berkat dan Allahpun memberkatinya. Karena itulah umat israel menjadi u mat kesayangan Allah.
  Tanggapan :
  tidak ada cerita yakub meminta berkat tetapi diceritakan bergumul melawan allah, apakah bergumul artinya minta berkat berarti anda silahkan belajar bhs indonesia lagi
  perhatikan ayat ini ‘ Namaku tidak disebutkan lagi yakub tetapi israel sebab engkau telah BERGUMUL melawan Allah & manusia, dan engakau menang”
  (Kejadian 32 : 28 )
  kesimpulanya Allah tdk ada kuasa dgn manusia aja kalah !!!!!!!!!!!!!!!!!

  6. Benarkah cara tuhan memanggil lalat dengan bersuit
  Mungkin anda bertanya berdasarkan Yesaya 7:18?
  Hahaha, pake nalar dong, gak mungkin kan Tuhan bersuit seperti cara anda bersuit ketika melihat cewek cantik?
  ini sebuah gambaran dalam alkitab,
  Tanggapan :
  Tolong jelaskan cara Tuhan bersuit ketika memanggil lalat di ujung anak-anak sungai nil yg katanya berbeda dengan suitan memanggil cewek , suitan yg bagaimana ?

  7. Siang dan Malam serta tanaman sdh diciptakan tetapi matahari belum ada (Diciptakan Pada hari keempat)
  Ya, waktu matahari belum ada terang sudah diciptakan lebih dahulu. Allah lah terang yang menyebabkan terang itu tercipta, memisahkan terang dari gelap. (1 yoh 1:5 ” Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu: Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan.”)
  Tanggapan :
  Penjelasan anda bkn berdasarkan kenyataan yg ada sekarang tetapi berdasarkan ajaranpendeta digereja,
  Kita ketahui sekarang yg membuat siang dan malam matahari, tumbuh tumbuhan berfotosintesis mengunakan cahaya matahari. jadi kalau urutan penciptaan bumi & Langit tersebut adalah salah berdasarkan alkitab. seharusnya dihari pertama matahari sdh diciptakan .Kesimpulanya tak masuk akal, jgn percaya pada dogma berfikirlah

  8. Dialkitab diceritakan bumi adalah pusat tata surya ( Teori Geocentris) hal ini menyebabkan galileo dihukum karena menentang teori ini . Bagaimana pendapat anda dengan teori heliocentris yg dicetuskan galileo ini seperti yg terbukti sekarang.
  9.Menurut Alkitab bumi bulat datar, apa benar.
  Seluruh pertanyaan diatas ada ayatnya di alkitab ,

  -Hal itu terjadi karena Zaman itu belum ada teknologi yang dapat membuktikan bahwa bumi itu bulat. Alkitab pun tidak pernah menulis bumi itu datar! Mungkin para ahli2 kitab menjadikan Yosua 10:13 sebagai dasar teori bahwa bumi itu datar. Padahal disitu tidaklah tertulis demikian. Pada zaman yosua tidaklah mungkin ada alat yang dapat melihat bahwa bumi itu bulat! Yosua memerintahkan matahari dan bulan untuk tidak bergerak, dan benarlah terjadi demikian. matahari pun tidak bergerak(menurut pandangan mata telanjang).
  Paus Paulus pun menyesalkan hal seperti itu (waktu gereja katolik memenjarakan galileo) terjadi. Karena itu adalah kesalahan pemerintahan (gereja) yang berkuasa waktu itu, bukanlah kesalahan alkitab!
  Tanggapan :
  Berarti alkitab tdk sesuai dengan kenyataan yg ada sekarang seharusnya kalau wahyu tuhan dgn alatkah atau tdk sama sekali alkitab itu sendirilah yg akan menjelasknya . Kondisi alam semesta ini . Contoh kesalahan ayat pada alkitab dibawah ini :
  1. Bumi itu datar (Matius 4: 8), (Lukas 4:5), dan (Daniel 4:10 & 11).
  11.
  2. Bumi tidak bergerak (1 Tawarikh 16:30) & (Mazmur 93:1)
  3. Bulan memiliki cahayanya sendiri (kejadian 1:16 )
  nyatanya bumi bulat, bumi berrotasi sekaligus berevolusi, bulan memantulkan cahaya matahari.
  hal ini tidak ada isi alkitab yg tdk tak terbantahkan banyak ayat yg tdk seharus menjadi ayat suci
  Kesimpulannya jgan anda beralasan tdk ada alat kalau memamang wahyu tuhan pasti ditunjukan penjelasannya pada ayat2 dialkitab tersebut dan dapat diterima sampai sekarang dan dunia kiamat baru dikatakan wahyu. kalausalah meluluu masa dpt dikatakan wahyu
  wasalam.

 45. mustahil kristen bisa menjawab…
  mustahiiiiilllll….

 46. Kalo mo diitung itung, hasil sebenarnya si
  Olala 3 – 0 jesus.

  Tapi yang punya ahim mantap tuh..
  kalo ada yang bisa jawab, nilainya bagus tuh..

  tapi sepertinya joki bisa benar tuh…

 47. Memangnya siapa yang suruh kamu hitung ???

  itu bawaan dari arab yang kerjanya dagaaaaang mulu.
  makanya suka menghitung,
  iya ngak ?

 48. hendra, Memangnya siapa yang suruh kamu hitung ???

  itu bawaan dari arab ya, yang kerjanya dagaaaaang mulu.
  makanya suka menghitung,
  begitu kan ?

 49. itulah kenapa orang kristen di eropa yang hijrah ke islam umumnya orang yang pandai berfikir, banyak diantaranya professor dan ilmuwan yang telah membuktikan kesesuaian AlQuran dengan sains, tetapi di sini orang islam yang murtad hanya karena indomie itu adalah orang pegunungan yang bodoh dan miskin sehingga mudah dibohongi… buktinya orang kristen itu KATROX…. berabad abad dibohongi pastornya ga nyadar…..

 50. hendra, Januari 6th, 2009 pada 5:05 pm

  Kalo mo diitung itung, hasil sebenarnya si
  Olala 3 – 0 jesus.
  [ saya mah gak isa main bola ]

  Tapi yang punya ahim mantap tuh..
  kalo ada yang bisa jawab, nilainya bagus tuh ..
  [ masih bisa kalau sekedar menjawab seperti
  “Ya itu iman saya, ada masalah ?”, ayo
  Jesus love you all yang punya
  “YANG TERBENAR + TAK TERBANTAHKAN”
  masa tidak bisa menjawab ? ]

  tapi sepertinya joki bisa benar tuh…
  [ yang tersirat dalam pernyataan anda
  justru sebaliknya dan lebih “kuat” ! ]

 51. Sakeus, Januari 6th, 2009 pada 5:43 pm

  Memangnya siapa yang suruh kamu hitung ???
  [ menurut anda siapa ? ]

  itu bawaan dari arab ya,
  [ asli nama anda kan Zakheus, juga dari Arab,
  masih bekerja sebagai kepala penagih pajak ?
  Zakheus kan termasuk “sesat”, ini kata
  Yesus, eh, kata Alkitab ]

  yang kerjanya dagaaaaang mulu
  [ dagang koq dicela, kalau jadi “tukang palak”
  dianggap sesat oleh Yesus, jadi salah lagi ]

  makanya suka menghitung,
  [ orang dagang ya suka berhitung gitu loh,
  “ ada masalah ?”, eh ini punya Jesus love you all ]

 52. aneh…. kenapa kita mempersoalkan perbedaan agama….. toh semua agama yang berasal dari langit berasal dari satu tuhan…. agama dapat diibaratkan sebuah sekolah yang memiliki beberapa kelas, didalam kelas tersebut terdapat seorang pengajar (red.Nabi) yang mengajarkan tentang hidup dan kehidupan yang pada akhirnya akan menuju yang satu (Allah) dan kebetulan islam adalah kelas tertinggi, diantara semua kelas tersebut.
  Dan Allah tidak memandang seberapa banyak amal yang kita bawa nanti tapi Allah akan memandang seberapa banyak kita berguna untuk manusia lain dan terlebih-lebih untuk kemaslahatan dunia….

 53. Kalo gak ngerti tentang kristen jangan
  sok nulis2 di blog ini deh

  Jesus love you all, Januari 4th, 2009 pada 3:00 pm
  - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
  kalo sudah ngerti pasti gak nanya disini,
  sudah ngaku gak ngerti, ya dijawab dong,

  barangkali akan muncul “Messias” baru bernama
  Jesus love me only,

  Jesus love you all juga seorang manusia,
  moga-moga paspornya bergambar GARUDA,
  atau sudah ganti “Bintang Daud” ? agar
  menjadi “kesayangan tuhan” ?

  jadi mari kita berdoa agar
  beliau “dikuatkan iman-nya”, sehingga sadar
  dan menemukan TUHAN yang sesungguhnya,
  bukan tuhan hasil rekayasa manusia, bukan pula
  Yesus yang diberi label tuhan ataupun allah yang
  dikalahkan manusia biasa.

  saya berharap Jesus love you all, masih bisa tidur
  nyenyak, tidak mimpi buruk, tidak stress apalagi
  terkena stroke, karena nanti bisa sedo ( bahasa Jawa ),
  kalo “sedo” kan gak bisa nulis disini.

  Jesus love you all,
  anda bukan “kalah” di blog ini, tapi anda
  tidak bisa mengalahkan diri anda sendiri,
  coba lepaskan “doktrin” anda sebentar lalu merenung
  sebagai manusia biasa diluar “doktrin” anda, setelah itu
  kembali lagi ke “doktrin” anda lagi kalau masih mau,

  anda tetap masih bisa “Ya itu iman saya” koq,
  itu pilihan anda sepenuhnya, toh anda sendiri
  yang “nglakoni” ( kata orang Jawa),

  bukan ahim yang membantah Alkitab, ahim
  hanya bertanya pada anda yang lebih ngerti saja

 54. jesus love you all…?

  are you there honey..?

  Assalamualaikum…?
  mas jesus…? any body home…

  lagi gak dirumah ya ?
  atau…lagi balik ke surga dan duduk disebelah kanan bapak ?
  Oh..bukan duduk, berdiri. atau berbaring ?

  soalx alkitab suka aneh sih
  ada yang duduk, ada yang berdiri..

  sepertinya sih lebih lama berdiri,
  soalnya di soalnya di celana dalam jesus bagian depan terlihat lebih mengembung..berarti lagi berdiri..
  wajarlah..namanya juga manusia.

  Syaloom…pas !

 55. kalau pegal-pegal,
  tempel saja ………. salonpas,
  maksudnya kesini ya,
  plesetannya enak,

 56. Ya udah deh… Percuma saya jelasin ngoyo-ngoyo, kalo yang di jelasin belum terbuka pikirannya… Cape deh..,

 57. Gini aja deh, bisakah kalian buktikan kebenaran al-quran?

 58. Ane mau buktiin satu saja dulu dari kebenaran al QUran, yaitu:

  Bahwa al QUran adalah satu2nya kitab yang memberi solusi atas permasalahan akhir umat manusia:
  - MInuman keras/narkoba dsb.
  - Perzinahan/pelacuran dsb.
  - Kelebihan jumlah populasi wanita
  - Rasisme

  kebanyakan ah.

 59. Kalo gitu bisa nggak jelasin hal ini:

  al-quran kalian bangga2in sebagai kitab suci -katanya-.
  mayoritas orang muslim gak bisa bahasa arab. Mereka taunya cuma baca-tulis, tapi artinya gak mungkin mereka tahu. Bahkan yang lebih parah, sholatpun pake bahasa arab yang jelas-jelas artinya nggak tau….

  Sebagai contoh,

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

  bisa bacanya kan? tapi artinya, bisakah kalian tau tanpa membuka kamus bahasa arab/ al-quran yang ada terjemahannya? Mungkin kalo yang pernah belajar bahasa arab/ sekolah di arab ngerti. Tapi bagaimana dengan orang awam yang buta bahasa arab? PERCUMA kan mereka tiap hari baca al-quran, sholat, dll sedangkan mereka gak tau apa yang mereka sholatin…….

  MISALKAN kalian kuberi tulisan بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ,
  lalu ku beri terjemahan ( “Tuhan itu baik, sampai selama-lamanya”) orang-orang muslim yang gak ngerti pasti percaya,

  MISALKAN (karena saya gak ngerti tulisan arab)
  Ada sebuah kalimat بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
  Untuk meyakinkan pembacanya diberi arti ["Tuhanlah yang berkuasa atas hidupmu"]
  orang2 pasti mengimani hal itu, padahal arti yang sebenarnya adalah ["Saya ingin nge-sex sama ibumu"],
  gimana? mungkinkah kalian tau ajaran2 dalam al-quran, sedangkan anda tidak paham akan apa yang anda imani selama ini?

  Berpikirlah realistis, prcuma kan gembar-gembor ngomong “al-quran kitab yang sempurna, kitab yang asli tanpa pernah ada yang mengubahnya….” kalo ajaran dari kitab yang kalian banggakan aja gak ngerti?

  Lebih parah lagi umat muslim sehari 5x sholat (ngakunya), padahal makna sholatnya gak ngerti.

  bangga ada yang hafal al-quran di luar kepala, tapi artinya gak ngerti…….

  Sadarlah sodara, yang terpenting adalah mengamalkannya. Kalo ajaran2 dalam kitab suci sendiri aja gak ngerti, gimana mau mengamalkan….?

  Itu yang kalian banggain dari ‘kitab suci yang paling sempurna’?

 60. Jesus love you all, Januari 7th, 2009 pada 7:25 am

  Gini aja deh, bisakah kalian buktikan kebenaran al-quran?
  [ anda yang ngaku punya iman Kristen saja tidak sanggup
  membuktikan “terbenar dan tak terbantahkannya” dari
  Alkitab anda sendiri, koq malah cari “penyakit” ]
  - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
  Jesus love you all, Januari 7th, 2009 pada 10:19 am

  Kalo gitu bisa nggak jelasin hal ini : …..
  [ anda hanya membuat “blunder” lagi dan ini sekaligus
  merupakan “langkah bunuh diri” anda sendiri ]

 61. Langkah bunuh diri?
  Brarti anda gak bisa menerangkan apa yang saya pertanyakan di atas. Gak usah di bulet2, saya hanya ingin penjalasan mengenai hal yang saya posting di atas.

  Jujur aja deh, hal di atas itulah yang membuat saya tak habis pikir mengenai umat muslim.

  Olala udah gak bisa jelasin.
  Ada nggak yang lain yang bisa jelasin?

 62. Jesus love you all, Januari 7th, 2009 pada 7:15 am

  Jesus love you all ternyata persis peribahasa
  “buruk muka cermin dibelah”, maklum saja
  hanya “katak dalam tempurung” !

 63. Jesus love you all, Januari 7th, 2009 pada 7:25 am
  Gini aja deh, bisakah kalian buktikan kebenaran al-quran ?

  pertanyaan tersebut jelas bukan khusus untuk saya,
  perhatikan pada kata “kalian”,
  - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
  Jesus love you all, Januari 7th, 2009 pada 1:23 pm

  Jujur aja deh, hal di atas itulah yang membuat
  saya tak habis pikir mengenai umat muslim.
  [ kalau tidak mengerti umat muslim, ya nanya ]

  Olala udah gak bisa jelasin.
  [ coba baca tulisan saya sebelumnya, saya sama sekali tidak pernah sekalipun menuliskan kata “Al-Quran”,
  apalagi mengutip ayat yang terdapat di dalam A’-Quran ]

  [ kelihatan kan sekarang, anda yang ngakunya ngerti,
  malah tidak bisa menghayati ajaran Yesus terkait
  dengan “tampar pipi kanan dan kiri” ]

  Ada nggak yang lain yang bisa jelasin?
  [ hari ini jam 7:25 am, anda minta bukti ……..
  hari ini jam 9:06, John Korg sudah memberikan satu bukti,
  hari ini jam 10:19, anda tidak bisa memberi komentar tapi
  malah minta penjelasan yang lain, kalau bukti yang
  diberikan John Korg tidak bisa anda komentari,
  logikanya ya tidak perlu tanya yang lain, buat apa
  kalau dijelasin John Korg yang ngerti, anda toh juga
  gak ngerti, karena andanya yang tidak mengerti dan
  bukan John Korg yang tidak bisa menjelaskan ]

  [ ingat saya pernah menulis “debat kusir” ? yang
  “masuk sini” bukan ingin jadi kusir koq,
  kalau anda mau jadi kusir, ya tidak ada yang melarang ]

  [ anda telah menulis kata “kalian” loh, jadi siapapun
  boleh masuk menjawab anda ]

  [ makanya saya nulis “bunuh diri” ].

 64. Olala, olala…
  GAK USAH DILADENIN KALO UDAH KETAHUAN BODOHNYA jesus love you all YANG PENGECUT ITU !

  DIA GAK MALU YA BAWA2 NAMA jesus love you all TAPI KEMUDIAN KETAHUAN GAK PINTAR ???

  HAHAHAHAAA YESUS PASTI MALU DEH.

  SEMUA KRISTEN SAMA PERSIS !

  KALO GAK BISA JAWAB, MALAH BALIK NANYA !

  KALO UDAH DIJAWAB, DIA NAMBAH PERTANYAAN YANG DIBUBUHI OPINI DIA YANG TOLOL DAN MURAHAN.

  JELAS JELAS YESUS BUKAN BERAGAMA KRISTEN, EEEEH MEREKA NGOTOT..!

  EMANG YESUS BILANG KALO DIA BERAGAMA KRISTEN ?

  EMANG BAPA DAN ROH KUDISMU ITU BILANG KALO MEREKA ITU KRISTEN ?

  JADI GAK USAH NGAWUR DEH!

  EMANG KALIAN SUNAT SEPERTI YESUS..

  EMANG KALIAN AKUI TUHAN ITU ESA ?

  YESUS NGAKUIN TUHAN ITU ESA.
  KALIAN DIDOKTRIN UNTUK MENGAKUI TUHAN ITU 3.

  YA GAK NYAMBUUUUUUNG !

  BODOH BENAR PENGIKUT PENGIKUT PAULUS INI !

 65. YESUS ITU MUSLIM, Januari 7th, 2009 pada 3:51 pm

  ….. KETAHUAN BODOHNYA
  [ bukan bodoh, tapi pandir, gejala awal depresi ! ]

  ….. YESUS PASTI MALU DEH.
  [ karena pengikutnya malu-malu-in ]

  SEMUA KRISTEN SAMA PERSIS !
  [ ada yang pinter, tapi jelas bukan Jesus love you all ]

  KALO GAK BISA JAWAB, MALAH BALIK NANYA !
  [ salah satu ciri khas pengikut Yesus ]

  ….. YESUS BUKAN BERAGAMA KRISTEN
  [ Matius 22:40, Yesus mengakui agama Musa, jadi Yesus
  beragama seperti Musa, ini agama nenek moyang dari
  bangsa Yuhudi, namanya Judaisme, dan agama
  Judaisme hanya khusus untuk bangsa Yahudi ]

  EMANG KALIAN SUNAT SEPERTI YESUS…
  [ Yesus sunat terdapat dalam Lukas 2:21, dan ini
  memang wajib dalam hukum agama Musa – lihart
  Kejadian 17:10-13 ]

  BODOH BENAR PENGIKUT PENGIKUT PAULUS INI !
  [ Paulus inilah yang merubah ( baca : menjungkir balikan )
  wajib sunat menjadi “sunat di hati” - lihat Roma 2:29 ]

  [ ajaran Yesus juga khusus untuk bangsa Yahudi, ini tersirat dalam pernyataan Yesus - lihat Matius 15:24,
  tapi ini juga dijungkir balikan / dirubah oleh Paulus
  menjadi : untuk semua bangsa ]

  [ binatang yang haram dimakan sesuai hukum
  agama Musa terdapat dalam Imamat 11:1-47 ]

  [ konon khabarnya : Paulus juga disalib, tapi salibnya
  dibalik karena Paulus telah merubah dengan
  menjungkir balikan ajaran Yesus ]

 66. wah…hebat juga deh semua pinter pinter , ga ada org yg bodoh, semuanya pinter dan alasan yg diberi semua masuk akal,aku hadir disini krn ingin menyumbangkan sedikit pandangan untuk kita bersama merenungkanya,pertama aku berbicara mengenai tuhan, seluruh alam semesta ini adalah milik Allah. Mau tau siapa itu Allah? DIA adalah tuhan pencipta seluruh alam semesta dan DIA juga penguasa tunggal, yg sifatnya ada persamaan dg makhluqnya tetapi zat nya berbeda.kenapa saya kata demikian? satu contoh untuk anda,Allah itu bisa melihat dan harus disebut maha melihat karena penglihatan Allah itu tidak sama dg mahluknya dan alat yg digunakan untuk melihat juga tdk sama,itu sebab dlm Alquran disebut ” dan tiada satu makhluqpun yg menyerupai dgNYA”.kenapa Allah meletakkan sifat sifat, maha mengetahui,maha mendengar,maha bijaksana,maha adil dsb, seperti ada pada sifat makhluqNYA? jawabanya ialah tidak lain dan tidak bukan kecuali supaya makhluqnya lebih mudah mengenali tuhan mereka,walaupun itu hanya sekadar sebahagian dari sifatnya. Anda bisa mencipta robot dg sifat2 seperti anda, tetapi yg perlu anda ingat zat robot dan sifatnya tidak sama dg anda,inilah yg dikatakan perbedaan. Begitu juga yg dikatan sebagai ruh yg ada pada nabi isa atau muhammad ataupun nabi musa dan juga kepada seluruh makluqnya yg bernyawa, semuanya bisa dikata sebagai roh tuhan,kenapa kita mesti bertelagah dan berdebat masalah agama dan menganggap nabi kita yg paling hebat, nabi isa mempunyai kelebihan mu’jizat bukan berarti nabi isa bisa mengalahkan mu’jizat musa ataupun muhammad karena masing2 nabi itu diberi mu’jizat mengikut keperluan zaman dan ummatnya, adapun kelebihan mu’jizat yg dimiliki oleh nabi nabi tersebut itu adalah datang dari tuhan yg satu yaitu ALLAH. Nabi musa,isa dan muhammad adalah makhlugnya dan roh yang beliau miliki itu adalah roh tuhan seperti juga roh kita karena roh itu memang milik tuhan sedangkan jasad kita adalah datang dari tanah yg kita injak, cuman bedanya ruh mereka itu lebih dipelihara dari sifat2 keji karena dia adalah manusia pilihan untuk dijadikan contoh bagi kaumnya,jadi untuk menangkis pendapat bahwa jesus kristus atau isa itu tuhan adalah merupakan satu pembohongan semata mata oleh karena disebabkan terlalu takjub penganut terhadapnya, Nabi muhammad mempunyai mukjizat Al-qur’an yaitu sebuah kitab “bacaan” yg datang bukan atas kehendaknya tetapi atas kehendak tuhanya sebab tidak mungkin bagi seseorang yg tidak dapat membaca dan menulis bisa melakukan hal yg demikian kecuali bagi mereka yg telah diberi petunjuk oleh tuhanya, adapun sifat muhammad tidak dapat membaca dan menulis bukan menunjukkan kelemahanya yg menjadikan alasan ummat menolak atau meragui kerosulanya tetapi semua itu adalah untuk menjawab keragu raguan manusia dalam meyakini al-quran yg disifatkan oleh sebahagian mereka hasil karangan dan tulisan muhammad. Nabi musa mendapat firasat klau akan lahir isa begitu juga dg nabi isa berpendapat akan lahir nabi muhammad sedangkan nabi muhammad sudah meyakini adanya rosul2 sebelumnya termasuk musa dan isa. So… sekarang kebenaran yg harus kita cari. saya tidak menyuruh anda untuk memilih siapa yg pantes dijadikan pengikut di antara 3 rosul tadi, cuma seluruh huraian yg saya kemukakan tadi bisa di ambil kesipulan bahwa:
  1. Allah adalah tuhan semesta alam yg
  berhak disembah oleh segenap alam,
  2. Muhammad adalah seorang utusan terakhir dari
  Allah dan beliau sebagai pelengkap para rasul2
  sebelumnya.
  3. Al-qur’an adalah sebuah kitab kalamullah
  (firman Allah) yg diturunkan kepada muhammad
  sebagai pedoman dan
  bimbingan hidup bagi manusia dan makhluqnya.

  Keterangan:
  setelah anda membaca dan merenungi semua fakta2 sejarah dalam peradaban beragama tanpa didasari sifat2 egoistis atau extremis, pasti anda akan menemukan bahwa agama yg paling benar dan lurus adalah agama ISLAM, dan anda akan menemukan bahwa dlm angka 1 dan 2 dan 5 adalah angka yg telah diturunkan sbg renungan serta penguat akidah, selamat mencoba semoga Allah menyayangi kalian semua, amiiiin.

 67. To Jesus love you all:

  Sodarah ini belum selesai satu hal, udah nanyain lagi hal lain.
  cape deeeeehhh…!!

 68. to YESUS ITU MUSLIM

  ?? Emang agama muslim itu ada sesudah/sebelum Yesus?
  bukankah islam itu dikarang oleh muhamad, yang lahir sekitar 300th sesudah Yesus? Coba tanya lagi sama bapakmu…

  Tak bilangin ya, siapa yang bilang Yesus itu agama kristen? Kakekmu yang ngajarin ya?

  KRISTEN itu artinya “pengikut Kristus”,
  Yesus itu yang diikuti, disembah, dipuja, dan ditinggikan oleh Kristen (pengikutnya). Jadi ya gak mungkin lah Yesus itu Kristen….. di Antiokhialah orang2 percaya pertama kali disebut KRISTEN.. gitu loh

 69. Nike, Januari 8th, 2009 pada 1:28 am

  coba deh baca yang pertama,
  [ acuannya yang mana mba, yang pertama pada
  Januari 3rd, 2009 pada 4:14 pm, sudah baca ? ]

  Jesus love you all udah jawab,
  [ jawab apa mba, hanya pernyataan bahwa BELIAU
  juga punya doktrin Kristen, tidak ada yang baru ]

  sekarang giliran umat muslim donk yang jawab
  pertanyaannya mas/mbak Jesus love you all .…
  [ om om koq dipanggil mas, kebiasaan ya mba ?
  giliran ? kayak listrik PLN pake giliran padam saja ]

  Bener juga sih pertanyaan Jesus love you all,
  [ sudah ngerti artinya “bener” mba ? baca tulisan
  rekan mba dari awal, baru nulis ]

  Aq juga nggak ngerti kenapa kok umat muslim ….
  [ o, hanya bayangan dari Jesus love you all ]

  beribadah… tapi … bahasa … mereka nggak ngerti.
  [ sudah tanya mereka 1 per 1 ? bahasa hanya pengantar
  untuk beribadah, apakah mba berdoanya sudah sesuai
  dengan ajaran Yesus ? ada di Alkitab, sudah ketemu ?
  mba mengerti maksud Yesus ? ]

  … temen2 aq yg islam juga bilang …
  [ temen mba saja yang gak ngerti, atau mereka hanya
  ngaku-ngaku, palsu atau gadungan, ada berapa ? ]

  … mengikuti … yang diajarkan al-quran dalam beribadah.
  [ si mba tidak mengikuti ajaran dalam Alkitab ya ? ]

  Mereka juga bilang terus terang kalo mereka sendiri
  tiap hari baca qur’an tanpa tahu artinya.
  [ mba mba, lebih pas kalau mba tanya mereka saja,
  rekan / kolega saya yang beragama Kristen banyak mba,
  lintas SARA dan lintas gender mba ]

  Tolong dong jelasin,
  [ mba pelajari yang mendasar / universal dulu aja ya ]

  Gbu
  [ khas aliran Kristen X ]
  [ maaf mba, anda ngerti yang anda tulis ini ? ]

 70. Sory mas Jesus love you all, olala tuch yang bilang om-om! jangan2 dia ndiri tuch yg om-om…?

  umur q sih 19, alamat surabaya, no hp gak punya. fokus ama pembicaraan yg di blog ini aja yach…… kalo mau jodoh ama mbak olala aja [wakakakak]

Komentar ditutup.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 283 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: