• Blog Stats

  • 38,934,457 hits
 • pacaran adalah perbuatan haram, maka janganlah berpacaran. Dan jangan mau jika diajak pacaran. Akan tetapi tempuhlah jalan yang halal jika memang benar-benar cinta dan ingin menikah. Segeralah menikah dan jangan berpacaran. ================================== dan janganlah kamu mendekati zina. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. [QS Al Isra':32] ==================================== JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA ====================================== Asy-Sya’bi berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah)
 • wasiat untuk seluruh umat islam

  ====================================== “Janganlah kamu saling dengki, saling membenci, saling mengintip rahasia, saling bersaing, saling mencari keburukan, saling menawar lebih tinggi untuk menipu pembeli sehingga menawar tinggi, saling memutuskan hubungan, saling bermusuhan, janganlah sebagian kalian menjual atas jualan yang lain. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang diperintahkan Allah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menelantarkannya dan tidak boleh menghinanya. ============================================= Taqwa ada di sini, taqwa ada di sini, taqwa ada di sini kata Rasululloh Shallallahu’alaihi wasallam sambil menunjuk dadanya. ================================================= Cukuplah merupakan kejelekan seseorang apabila menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Hati-hatilah bersangka buruk, karena sesungguhnya bersangka buruk adalah omongan yang paling dusta. ==================================================== Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kamu dan hartamu, tetapi ia melihat hati dan perbuatanmu.” (riwayat Muslim dan Bukhari). ==========================================
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • berbuat baiklah pada semua binatang, termasuk kepada anjing

  Kita tidak diperbolehkan menyiksa binatang dengan cara apa pun, atau membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksa atau membakarnnya. --------------------------------------------------- Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu ia masuk neraka gara-gara kucing tersebut disebabkan dia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat mengurung nya, dan dia tidak membiarkannya (melepaskannya) supaya memakan serangga di bumi.” (HR. al-Bukhari) ------------------------------------------------------- Dan ketika beliau melewati sarang semut yang telah dibakar, beliau bersabda, “Sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api selain Rabb (Tuhan) pemilik api.” (HR. Abu Dawud, hadits shahih) ---------------------------------------------- “Barangsiapa yang tidak berbelas kasih niscaya tidak akan dibelaskasihi.” (HR. al-Bukhari dan Muslim) ------------------------------------------------- “Kasihanilah siapa saja yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit.” (HR. at-Tirmidzi) -------------------------------------------------- Dibolehkan membunuh hewan-hewan yang membahayakan atau mengganggu seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus dan lain-lain karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Ada lima macam hewan fasik (buruk) yang boleh dibunuh di waktu halal (tidak ihram) dan di waktu ihram, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas, dan rajawali.” (HR. Muslim). Juga terdapat hadits shahih yang membolehkan untuk membunuh kalajengking. ================================================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ====================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
 • wasiat bagi para pemuda

  ====================================== ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata: “Barangsiapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ======================================
 • wasiat Imam al-Auza’i

  ====================================== Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: “Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] --------------------------------------------------------------- Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] =================================================
 • Mengutip perkataan Syaikh Bin Baz rahimahullaahu

  “Zaman ini adalah zaman kelembutan, kesabaran dan hikmah, bukanlah zaman kekerasan (kebengisan). Mayoritas manusia saat ini dalam keadaan jahil (bodoh), lalai dan lebih mementingkan duniawiyah. Maka haruslah sabar dan lemah lembut sampai dakwah ini tersampaikan dan sampai mereka mengetahuinya. Kami mohon petunjuk kepada Alloh untuk semuanya.” (Majmu’ Fatawa Samahatul Imam Ibnu Bazz (Juz VIII, hal 376) dan (Juz X, hal. 91) =================================================
 • jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara

  ====================================== Segala puji hanyalah milik Alloh yang telah mempertautkan hati kaum mukminin dan menganjurkan mereka supaya bersatu padu dan saling berhimpun serta memperingatkan dari perpecahan dan perselisihan. -------------------------------------------------------- Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq untuk disembah melainkan hanyalah Alloh semata yang tidak memiliki sekutu. Dialah yang mensyariatkan dan memudahkan, dan Dia terhadap kaum mukminin adalah sangat penyantun. ------------------------------------------------------ Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang diperintahkan dengan kemudahan dan berita gembira. ----------------------------------------------------- Beliau bersabda : Permudahlah dan janganlah kamu persulit, berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari (dari kebenaran). ------------------------------------------------------ Permisalan kaum mukminin satu dengan lainnya dalam hal kasih sayang, tolong menolong dan kecintaan, bagaikan tubuh yang satu, jika salah satu anggotanya mengeluh sakit, maka seluruh tubuh akan merasa demam atau terjaga” --------------------------------------------------- Tidak ragu lagi, bahwa kewajiban Ahlus Sunnah di setiap zaman dan tempat adalah saling bersatu dan menyayangi di antara mereka serta saling bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan… ==================================================---------------
 • KHUTBATUL HAJAH

  ====================================== Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami, dan dari keburukan-keburukan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. ================================================ “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” ================================================== “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silatur rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” ========================================================= “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mena’ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. ============================================================ Amma ba’du; Maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad , dan seburuk-buruk perkara dalam agama adalah yang di ada-adakan, setiap yang diada-adakan (dalam urusan agama) adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah kesesatan. (HR. Muslim, an-Nasa’i dan selain keduanya) ==================================================
 • mengutip perkataan Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad hafizhahullaahu:

  “Telah terjadi di zaman ini, sibuknya sebagian ahlus sunnah dengan sebagian lainnya dengan tajrih (saling mencela) dan tahdzir, dan implikasi dari hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan, perselisihan dan saling mengisolir. Padahal sepantasnya bahkan seharusnya bagi mereka untuk saling mencintai dan berkasih sayang terhadap sesama mereka, dan menyatukan barisan mereka di dalam menghadapi ahli bid’ah dan pengikut hawa nafsu yang menyelisihi ahlus sunnah wal jama’ah. ---------------------------------------------------- “Aku nasehatkan –kepada penuntut ilmu- agar menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka, sebagai pengejawantahan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “diantara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berfaidah baginya.” Hadits hasan diriwayatkan oleh Turmudzi.” ------------------------------------------------------ “Aku nasehatkan –kepada penuntut ilmu- untuk bersikap pertengahan dan moderat, diantara sikap ghuluw (ekstrim) dan meremehkan, dan diantara sikap ifrath (berlebih-lebihan) dan tafrith (menggampangkan). Sebagai pengejawantahan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “Jauhilah oleh kalian sikap ghuluw di dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa dikarenakan sikap ghuluw mereka di dalam agama.” Ini hadits shahih, dikeluarkan oleh an-Nasa’i dan selainnya.” ---------------------------------------------------- “Dan aku nasehatkan supaya mereka berhati-hati dari sikap zhalim, dikarenakan hadits Qudsi, “Wahai hamba-Ku, sesunguhnya Aku haramkan kezhaliman atas diri-Ku, maka aku jadikan pula haram atas diri kalian, maka janganlah kalian saling menzhalimi” diriwayatkan oleh Muslim, dan hadits Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “takutlah kalian dari kezhaliman, karena sesungguhnya kezhaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat” diriwayatkan oleh Muslim. ------------------------------------------------------ Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk menunjuki seluruh ummat kepada apa yang diridhai-Nya, agar mereka mendalami agama Islam (tafaqquh fid din) dan menetapi kebenaran, serta agar mereka menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dan menjauhkan dari apa-apa yang tidak bermanfaat. Sesungguhnya Ia berkuasa dan berkemampuan atasnya. Semoga Sholawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya. (selesai kutipan) ===========================================
 • mengutip perkataan Imam Albani rahimahullaahu

  “Wajib atas kita untuk berlemah lembut di dalam dakwah kita terhadap orang-orang yang menyelisihi kita, dan jadikan selalu firman Alloh Ta’ala berikut (sebagai pegangan) dan untuk selamanya : “Serulah mereka ke jalan Rabb-mu dengan hikmah dan nasehat yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik.” Dan mereka yang pertama lebih berhak untuk kita terapkan hikmah ini adalah mereka yang paling memusuhi kita di dalam dasar (mabda’) dan aqidah kita, hingga kita tidak menggabungkan antara beratnya dakwah yang haq yang Alloh memperteguh kita dengannya dengan beratnya cara (ushlub) kita berdakwah kepada Alloh Azza wa Jalla” ==================================================
 • Diriwayatkan bahwa Hasan Al-banna berkata: “Kami menginginkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga Islami, bangsa yang Islami, pemerintahan yang Islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas, kemudian membawa bendera jihad dan da’wah kepada Allah sehingga dunia mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran Islam.” ==================================================
 • warning

  dalam blog ini mungkin terdapat hadits dhoif, riwayat yang tidak valid, salah tulis, kutipan yg tidak sesuai syariat islam, dan berbagai kesalahan2 lain, dan belum sempat di sensor, jadi mohon maaf sebesar-besarnya

Gold Fret mantan Pendeta : “Eli, Eli, lama sabakhtani?” mengantarnya kepada Hidayah Islam

Gold Fret mantan Pendeta : “Eli, Eli, lama sabakhtani?” mengantarnya kepada Hidayah Islam

AYAH saya seorang pastor atau pendeta dalam agama Kristen Katolik. Beliau mengajarkan Alkitab (Injil) pada saya sejak saya masih kecil dengan harapan agar saya menjadi penerus cita-citanya di kemudian hari. Saya belajar Alkitab pasal demi pasal dan ayat demi ayat dengan seksama. Berkat bimbingannya, saya betul-betul memahami kandungan dan tafsiran Alkitab. Sejak saya berumur empat belas tahun, saya diberi kepercayaan berceramah di gereja pada setiap hari Minggu dan hari-hari keagamaan Kristen lainnya. Setelah saya banyak membaca Alkitab, banyak saya dapatkan kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Dalam Alkitab, antara pasal satu dan pasal lainnya banyak terjadi pertentangan, dan banyak ajaran gereja yang bertentangan dengan isi Alkitab.

Misalnya, Yohanes pasal 10 ayat 30, menerangkan bahwa Allah dan Yesus (Isa) bersatu, yaitu, “Aku dan Bapa adalah satu.” Sedangkan, pada Matius pasal 27 ayat 46 menjelaskan bahwa Yesus dan Allah berpisah, yaitu, “Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring, “Eli, Eli, lama sabakhtani?” ‘Artinya, “Tuhanku, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku?”

Dalam ajaran gereja, seorang bayi yang lahir akan membawa dosa warisan dari Nabi Adam dan 1bu Hawa. Juga, bayi yang mati sebelum dibaptis tidak akan masuk surga. Ajaran ini bertentangan dengan Alkitab Yehezkiel pasal 18 ayat 20 dan Matius pasal 19 ayat 14 menerangkan bahwa manusia hanya menanggung dosanya sendiri, tidak menanggung dosa orang lain. Bayi yang meninggal sebelum dibaptis akan masuk surga, karena anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan orang yang fasik akan menanggung akibat kefasikannya.

Sementara, pada Matius 19 ayat 14 Yesus berkata, “Biarlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang padaku; sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai Kerajaan Surga.”

Dengan semua itu saya merasa bimbang. Injil mana yang harus saya ikuti, sedangkan semuanya kitab suci? Dan apakah ajaran gereja yang harus saya ikuti, sedangkan ajarannya bertentangan dengan Alkitab ?

Saya ragu dengan keautentikan Alkitab, karena kalau Injil yang ada sekarang ini asli, tidak mungkin satu sama lain saling bertentangan. Saya juga ragu dengan kebenaran ajaran gereja karena kalau ajaran gereja itu benar, tidak mungkin bertentangan dengan kitab sucinya.

Karena mendapatkan kejanggalan dalam Alkitab dan pertentangan ajaran gereja dengan kitab sucinya, saya menjadi enggan membaca Injil dan buku buku agama (Kristen), karena saya yakin tidak akan mendapat kebenaran dalam Kristen.

Mendengar Bacaan Al-Qur’an

Pada suatu hari saya berjalan di dekat masjid. Tiba-tiba saya gemetar dan tidak bisa berjalan disebabkan mendengar suara dari dalam masjid. Setelah saya pulang ke rumah, saya bertanya pada teman-teman tentang suara yang saya dengar itu. Tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang tahu tentang suara itu.

Setelah keesokan harinya saya bertanya pada teman sekolah yang beragama Islam, dia menjelaskanbahwa “suara” yang saya dengar di dalam masjid adalah suara orang membaca A1-Qur’an. Kemudian saya bertanya, “Apa sih, Al-Qur’an itu?” Dia menjawab, “Al-Quran itu kitab suci umat Islam.” Kemudian saya meminta Al-Qur’an padanya. Tetapi dia tidak memberikan dengan alasan saya tidak punya wudhu.

Setelah saya pulang dari sekolah, saya langsung mencari orang yang beragama Islam untuk meminjam A1-Qur’an. Akhirnya saya berjumpa dengan orang Islam yang bernama Abdullah. Ia keturunan Arab. Lalu saya pinjam Al-Qur’an padanya dan saya jelaskan padanya bahwa saya beragama Katolik dan ingin mempelajari Al-Qur’an. Dengan senang hati ia meminjamkan saya terjemahan Al-Qur’an dan riwayat hidup Nabi Muhammad saw..

Saya baca Al-Qur’an ayat demi ayat dan surat demi surat. Saya pahami kalimat demi kalimat dengan seksama. Akhirnya saya berkesimpulan, hanya Al-Qur’anlah satu-satunya kitab suci yang asli dan hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar.

Al-Qur’an membahas persoalan ketuhanan dengan tuntas, bahasanya mudah dipaharni, dan argumentasinya rasional. Di samping itu, Al-Qur’an juga membahas tentang Nabi Isa (Yesus) sejak sebelum dikandung, dalamn kandungan, waktu dilahirkan, masa kanak-kanak dan remaja, mukjizatnya, dan kedudukannya sebagai Rasul Allah, bukan anak Allah.

Sejak mendapatkan kebenaran Islam, saya mempunyai keinginan yang kuat untuk memeluk agama Islam. Singkat cerita, kemudian saya datang menjumpai Abdullah dan saga jelaskan keinginan saga padanya.

la menyambut hasrat saya itu dengan hati ikhlas, dan ia membimbing saya membaca dua kalimat syahadat. Setelah menjadi seorang muslim, nama saya diganti menjadi Dzulfikri. Kemudian saya belajar pada Abdullah tentang hal-hal yang diwajibkan dan yang dilarang dalam Islam.

Setelah itu saya mondok di sebuah pesantren. Di situ saya belajar agama selama satu tahun. Kemudian saya pindah ke kota Malang, Jawa Timur. Di kota ini saya terus menuntut ilmu agama sambil kuliah.

Oleh A. Wadud N./Albaz – dari Buku “Saya memilih Islam” Penyusun Abdul Baqir Zein, Penerbit Gema Insani Press website : http://www.gemainsani.co.id/ oleh Mualaf Online Center (MCOL)

http://www.swaramuslim.net

About these ads

51 Tanggapan

 1. Memang harus begitu,supaya Dia membalas setiap perbuatan yang mereka usahakan,karena pada dasarnya mereka yang menganut agama selain islam/atheis,adalah orang yang memaksakan diri nya sendiri.walaupun
  mrk tahu akan kebenaran.

 2. emang cuma pendeta tok yang masuk islam, haji juga banyak yang masuk kristen. Islam agama Yang baik, untuk yang memahaminya dengan baik. untuk yang cuma tau agama sedikit trus ikutan ngomong, itu bisa sangat bahaya. coba yang ngaku paham alquran jelaskan kenapa dalam alquran Allah selalu menyebut dirinya “Kami”? trus kenapa dalam ayat yang sering dicantumkan dalam undangan pernikahan “………telah kami ciptakan bagimu istri…..”
  kenapa suami tidak disebut? bukankah agama islam agama semua gender? kenapa Allah hanya mencipkan istri? saya mendapat kesan dalam islam kaum pria lebih diberi kekuasaan untuk menguasai wanita. poligami misalnya. kalo ada yang menjawab karena pria yang bisa nyari duit. di dunia sekarang ini banyak wanita lebih sukses dari pria, bolehkan dia punya suami 4? atau ayat itu sudah tidak relevan lagi?
  jawab lewat email aja ya ke suratelektrikku@yahoo.co.id

  • kalau deki asadi mbaca kitabnya gitu, akan susah ngertinya, mbacanya jangan sepenggal2 gitu, kalau mbaca cuma ” SATU AYAT/SEPENGGAL ” saja, shalat bisa jadi haram lho ,

   ingat, itu kalo dibaca cuma ” SATU AYAT/SEPENGGAL ” saja

   nih saya kasih contoh

   misalnya ayat surah Al Ma’uun ayat 4 sbb :

   ” Fa wailullil musholliin ”
   ( celakalah orang-rang yang shalat )

   coba ayat yang lain diabaikan ( ngga usah diikutkan )

   pasti akan menemukan ketetapan bahwa orang yang shalat itu celaka

   coba pikir, masa iya sich ?? Klo gitu ngga usah shalat dech, ntr celaka lagee

   ntar dulu, sekarang baca ayat selanjutnya ( diikutkan ), ayat 5 :

   ” alladzinahum an shalatihim saahuun ”
   ( yaitu orang2 yang lalai dalam shalatnya )

   lhoch ??? Maksute lalai gimana ? lupa gitu yach ?
   atau lalai gerakan shalat ? Atau lalai sama istri ?

   stop !!! Sampai di sini Jangan diteruskan lagi,

   karena rasa penasaran yang sudah kaya begitu cuma setan jin yang membuatnya,membisikkan dalam dada,

   banyak orang terjebak sampai di titik ini, sehingga berani memutuskan suatu persoalan yang dia tidak begitu tahu tentangnya

   padahal ada ayat selanjutnya yang menerangkan jawabannya

   berikut ayatnya, ayat 6 :

   ” Alladzinahum yuraa’uun ”
   ( yaitu mereka yang riya’ dalam shalatnya )

   riya’ artinya pamer, maksud ayat dalam surat ini adalah

   ORANG2 YANG SHALATNYA BUKAN KARENA ALLAH, TAPI MALAH UNTUK MENDAPAT PUJIAN DARI ORANG LAIN, ITU DIA ORANG YANG CELAKA

   seperti matematika, kita semua tahu, untuk mempelajarinya, akal & nalar dikedepankan, nafsu tidak dilibatkan, hati dijadikan pembeda antara mana yang baik dan mana yang buruk, setahap lalu setahap, hingga akhirnya ketemu, dan tersenyumlah orang2 yang telah bekerja keras

   itulah seninya Al Qur’an, menjelaskan secara bertahap, satu – satu hingga jelas

   indah bukan ?

 3. Kalau baca kitab suci jangan sepenggal. Seperti baca novel aja. Inget broo… kitab suci mana pun kalau dibaca sepenggal pasti akan timbul pertanyaan yang aneh-aneh.
  Orang islam aja mau baca al-quran baca doa dulu. Apa kamu jga doa dulu?

 4. Saya kurang jelas satu hal, kalau pastor atau pendeta nya agama Kristen Katolik itu tidak menikah, bagaimana bisa punya anak yah?
  Mengenai dosa warisan : betul kita semua mewarisi dosa asal dari Adam dan Hawa, dalam Roma 6:23 tertulis; Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
  Oleh karena dosa kita semua pasti mati, yang percaya beroleh hidup yang kekal.

 5. sudah pernah due baca, oke juga

 6. #
  kuncung, di/pada Maret 28th, 2008 pada 8:41 am Dikatakan:

  Kalau baca kitab suci jangan sepenggal. Seperti baca novel aja. Inget broo… kitab suci mana pun kalau dibaca sepenggal pasti akan timbul pertanyaan yang aneh-aneh.
  Orang islam aja mau baca al-quran baca doa dulu. Apa kamu jga doa dulu?
  >>> Sekarang sapa yang baca kitab suci sepenggal2. Liat si pembuat film fitna, dia potong ayat2 Al-Qur’an seenaknya, padahal kalo disampaikan lengkap, pemahamannya akan jauh dari “islam mengajarkan kekerasan.”

  #
  deki asadi, di/pada Maret 28th, 2008 pada 4:16 am Dikatakan:

  emang cuma pendeta tok yang masuk islam, haji juga banyak yang masuk kristen. Islam agama Yang baik, untuk yang memahaminya dengan baik. untuk yang cuma tau agama sedikit trus ikutan ngomong, itu bisa sangat bahaya. coba yang ngaku paham alquran jelaskan kenapa dalam alquran Allah selalu menyebut dirinya “Kami”? trus kenapa dalam ayat yang sering dicantumkan dalam undangan pernikahan “………telah kami ciptakan bagimu istri…..”
  kenapa suami tidak disebut? bukankah agama islam agama semua gender? kenapa Allah hanya mencipkan istri? saya mendapat kesan dalam islam kaum pria lebih diberi kekuasaan untuk menguasai wanita. poligami misalnya. kalo ada yang menjawab karena pria yang bisa nyari duit. di dunia sekarang ini banyak wanita lebih sukses dari pria, bolehkan dia punya suami 4? atau ayat itu sudah tidak relevan lagi?
  jawab lewat email aja ya ke suratelektrikku@yahoo.co.id
  >>>> Istilah “kami” ketika refer pada Alloh, punya maksud gramatika tertentu. Mungkin seperti kalau kita bilang “Kami” atau orang Jerman bilang “Sie” pada orang lain.
  >>>> Istilah2 yang menyebut “Kami menciptakan Istri” atau ayat semakna dengan itu ga bisa dipandang sebagai semata-mata pengunggulan laki-laki dari wanita. Banyak ayat yang menyebutkan “laki-laki dan perempuan yang bersabar, laki-laki dan perempuan yang sholat,…” dst menyebutkan sama-sama laki-laki dan perempuan. Poligami itu punya hikmah yang banyak, sekarang kalau perempuan punya suami lebih dari 1, bayangkan bagaimana paternitas si anak? Anak dari suami yang mana?? Mau tes DNA? Emangnya tes DNA cukup bayar sejuta? Bagaimana dengan jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki? Ingat, meskipun Nabi Muhammad poligami, hanya satu wanita yang benar2 masih gadis (Aisyah), sedang yang lainnya janda, bukan karena semata-mata kecantikan fisik.
  >>>> Sekarang kita balik aja… siapa sih yang menurut agama Nasrani itu membujuk Adam melakukan dosa awal? Siapa lagi kalau bukan Hawa. Apa pandangan Nasrani terhadap kaum wanita? Liat deh sejarah kekristenan awal, dan bandingkan dengan sejarah kaum wanita jaman Nabi Muhammad. Atau kekristenan awal udah nggak relevan lagi??

 7. >>>> Haji masuk Kristen?? Lah, emangnya haji itu sapa? Cuman orang yang punya uang lebih dan bisa berziarah (pilgrimage) ke tanah suci Makkah. Gak lebih. Apa yang istimewa dari Haji?? Gelah H atau Hj?? Orang Arab yang “tiap hari” haji aja gak senorak itu, pake gelar2 Haji segala. Orang yang berhaji bukanlah orang yang belajar ilmu keislaman. Makanya ga aneh artis-artis yang berhaji pulangnya umbar aurat lagi. Beda ama pastur yang memang jenjangnya jelas, melalui pendidikan tertentu, dan mendalami Kristen sehingga tujuannya mereka bisa mendakwahi orang tentang Kekristenan.

 8. Richard wrote “>>>> Haji masuk Kristen?? Lah, emangnya haji itu sapa? Cuman orang yang punya uang lebih dan bisa berziarah (pilgrimage) ke tanah suci Makkah. Gak lebih. Apa yang istimewa dari Haji?? Gelah H atau Hj?? Orang Arab yang “tiap hari” haji aja gak senorak itu, pake gelar2 Haji segala. Orang yang berhaji bukanlah orang yang belajar ilmu keislaman. Makanya ga aneh artis-artis yang berhaji pulangnya umbar aurat lagi. Beda ama pastur yang memang jenjangnya jelas, melalui pendidikan tertentu, dan mendalami Kristen sehingga tujuannya mereka bisa mendakwahi orang tentang Kekristenan.”

  Makanya yang lain2 tulis lebih yang jelas:
  Setiap orang mau rubah keyakinan siapa bisa larang, hanya saja,
  Kalau pastor tidak nikah jadi tidak mungkin punya anak,
  kalau pendeta juga harus sekolah dulu, jadi jangan tulis mantan pedeta kalau bukan pendeta, kalau gelarnya Haji belum tentu Kiai atau Ulama atau Ahli Agama

 9. kenapa kitab injil muncul banyak versi,,?ga kayak Al-Quran yg cuma 1 dari zaman Muhammad SAW,,??secara logika yang namanya agama yang menyangkut kehidupan seluruh manusia,harusnya berpandangan kepada satu,baik tuhan maupun kitabnya..klo ada yg bisa sy pngen tau jawabnya,,trims

 10. Co0L. . .! ^_^v

 11. TUHAN KOK BENTUKNYA ORANG
  GA MASUK AKAL BLAZ !!!
  ANEH

 12. Gak penting banget doa apa nyanyi

  • tuhan kok di salip . . .
   mna gk pke bju lgi . . .
   da itu di pku lgi tngan nya . . .
   gk bsa bla dri apa . . .

 13. Kalau menjustifikasihkan gender tuh coba lihat kitab kidung Agung, kok kitab suci ada adegan mesumnya yaaaa????

  Masya Alloh Semoga Alloh memeberikan Hidayahnya AMiin.

 14. Bunga, sini kau, ntar ku kempret

 15. cerita bohong…
  pastor kok punya anak…
  ada juga pendeta dari kristen protestan….

 16. u.orang-orang yang tidak bisa membuktikan ajaran agamanya lebih baik, gak usaha ngomong deh, orang2 diluar islam masuk islam bukan karena iming2 uang, jabatan dan kekuasaan. tapi dengan menelitian, telaah yang panjang, gak seperti kalian memberi bantuan trus nyuruh orang pindah agama …………….
  ISLAM ADALAH AGAMA YANG SEMPURNA HANYA PERCAYA 1 TUHAN BUKAN 3 (KALAU TIGA PA JADINYA DUNIA)

  • iya juga, bener tuch,

   di dunia ini, mana ada negara yang presidennya 3 , ato lebih

   pasti negara itu akan……………………

 17. buat bunga, kamu ngomong kyak orang gila, kitab suci tidak harus mengambarkan adegan mesum dengan sangat fulgar, yah.. jelas aja kali yang buat n nyusunx manusia……………….atau mungkin pas nyusun otaknya lagi koslet yah…..jd jangan salahkan teman2 loh klu mereka lebih memilih agama islam dibanding bertahan dengan keyakinan yang aneh (gmn kabarnya petinggi agama lo yang terbukti melakukan pencabulan terhadap remaja dibawah umur)

 18. G!tu tuh…!! Orang muslim(atau apalah sejenisnya)klw udah terdesak and kebakaran jenggot langsung mengucapkan kata kasar
  Kabarnya salah seorang anggota kristen melakukan pencabulan pada remaja itu memang benar
  Tapi itu kan orangnya bukan agamanya

 19. yesus di afrika digambarkan kribo , pesek & kulitnya item.yesus di eropa hidungnya mancung & cakep. yesus di jepang matanya sipit. koq tuhan bisa beda2 githu sih …dasar pada LUGU alias eLU GUooblognya minta ampun dah…

 20. * Agama ku adalah agamaku,,Agamu adalah Agamamu..

  * Ya TUHAN ampunilah mereka,karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat..

  biarkanlah semua agama tetap pada jalurnya dan hal yang mereka percaya..
  jika kamu tidak suka dengan apa yang mereka percayai kenapa harus repot dengan melakukan argumen-argumen tanpa dasar yang kuat..

  saya pengikut kristus,,tetapi saya sangatsangat menghormati agama lain karena semua itu ada semata-mata adalah rencana dari TUHAN..

  kita punya satu TUHAN,,tetapi mempunyai perantara yang berbeda,,tidak ada yang bisa membuktikan siapa yang paling benar sampai pada hari akhir yang sama2 kita percayai akan datang..

  berikanlah nilai lebih dari kita yang mempunyai agama,,yaitu akhlak dan attitude yang baik untuk memberikan contoh kepada para atheis bahwa TUHAN itu ada.

  Jadikan blog ini sebagai alasan untuk memperkuat kepercayaan kalian,,sangkallah jika menurut kalian itu salah tetapi jangan keluarkan sangkalan itu karena hanya akan menyebabkan perselisihan,,simpan itu dalam hatimu dan berdoa lah..

  terima kasih,,TUHAN memberkati kalian umat beragama..

 21. dasar bunga lu goblok banget kalo gw pikir pikir nama lu harusnya ganti, jangan bunga tapi tai babi, enak aja lo hina Allah SWT, lu buta apa? lagian ajan itu manggil orang solat,

 22. jika engkau tidak tahu tentang agama lain, janganlah engkau mengomentarinya, sebab akan timbul fitnah. Cukup bagimu agamamu (engkau yang lebih mengerti tentang agamamu) dan bagiku agamaku (aku yang lebih mengerti tentang agamaku/keyakinanku)

 23. agama yang benar itu bukan dilihat dari umatnya, karena umat bisa salah, yang benar agama dilihat dari kitab sucinya karena agama yang benar kitab sucinya tidak akan salah walaupun satu ayat/satu katapun tidak akan bertentangan antara ayat yang satu dengan yang lainnya. kitab suci tersebut bisa dibuktikan dengan akal sehat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kitab suci maupun ajaran agama bukan berisi doktrin yang mengada-ada yang tidak bisa diterima dengan akal (hanya ilusi/khayalan) untuk itu semua perlu dipelajari dan diteliti agar tidak menyesal nantinya. Untuk bunga sebelum komentar lebih jauh telitilah/pelajarilah kedua kitab suci tsb, yaitu injil dan al quran. manakah dari kedua kitab tsb yang tidak salah atau bertentangan dengan ayat lain walaupun satu kata saja dan dapat diterima dengan akal maka itulah agama sejati agama yang benar. Selamat meneliti bunga.

 24. Yesus berkata “Tuhan ku… Tuhanku mengapa Engkau meninggalkan aku?..” adalah karena:

  Yesus sebagai yang dikasihi Bapa, Yesus berhak memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. dan Yesus mengajar manusia juga pantas memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. ketika diatas kayu salib karena Yesus menanggung Dosa2 manusia maka Yesus menjadi tidak pantas memanggil Bapa, karena Dia sedang menanggung dosa2 manusia. sedangkan manusia yang ditebusnya menjadi berhak memanggil ‘Bapa’

  Yesus berkata “….mengapa Engkau meninggalkan Aku?…” agar manusia yang ditebusnya dari dosa bisa berkata “Bapa… Bapa mengapa Engkau mendatangi aku?…”

  jika karena Pastor ini tidak mengetahui keyakinan ini, berarti pastor itu memang belum diajarkan.. tapi bila sudah megetahui tapi tidak percaya itu adalah hak asasinya untuk menjadi percaya atau tidak. menerima atau tidak, dan terserah hak asasinya untuk memeluk agama apapun.

  • bapa siapa???
   emang yesus kawin sama ibu kamu???
   yesus itu manusia,dan manusia menanggung dosanya masing masing…bukan bapa lo yang dari hongkong……

 25. aku setuju bahwa ketika kita mulai bosan kepada Tuhan. kita malah cenderung menTuhankan agama.. mari kita saling mendoakan sesama apapun agamanya untuk masuk sorga dari pada saling mengutuki. Tuhan lebih menghendaki hal itu

  kalau mau mengutuk main playstasion saja sendirian lalu kutuki musuh di tv sepuasnya.

 26. ulasan penulis tentang anak kecil yang Yesus katakan sangat murni, padahal dosa dari Adam ada pada mereka.

  sebelum Adam, Hawa jatuh kedalam dosa. manusia (mereka) tidak bisa mati, sakit, kelelahan, dan umur mereka abadi. Di hati mereka tidak bisa timbul hal yang jahat. karena mereka murni. lalu setelah jatuh kedalam dosa. mereka beserta keturunannya (kita) bisa terkena semuanya itu karena kutuk keturunan. tetapi bukan berarti manusia tidak bisa murni hatinya. sebelum memakan buah pengetahuan manusia hanya mengetahui hal2 yang baik. lalu setelah jatuh bisa mengetahui hal2 baik dan hal2 jahat. semoga bisa memberi penjelasan

 27. woe bunga anjing,,,,,
  azan itu bukan manggil tuhan,tapi manggil orang shalat….
  jesus aja msih manggil tuhan lo manggil siapa????

  goblok di piara

  • astagfirulloh,jangan menghina orang lain. tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan walauun itu berat.^_^

 28. ha ha ha ha
  Pastor Punya Anak????
  Pantas aja Pastor Cabul….
  ha ha ha

  Cerita Mati…..

 29. apa alasan mu kok msk agama kristen??

 30. eli …, eli lama sabakhtani …

  itu teriakan Yesus waktu sekarat manggil manggil kakeknya…

  lihat tuh silsilah yesus …anak yusuf… ANAK ELI…

  jadi arti yang benar adalah :…mbah ELI … MBAH ELI… kenape elo ninggalin gue???

 31. kalo yang artinya Tuhanku tuhanku kenapa engkau tinggalkan aku itu…. harusnya tertulis seperti ini…

  ELOHIM .. Elohim lama sabakhtani…

 32. dear all

  i think it wil be better if try to fix ourselves rather than judging others religion or bible…please guys there’s already enough miserable things n war in this world. it will be better if we live in peace n harmony n respect each other rather than judgin or finding other’s less to be mocked…
  bring peace to the earth…

 33. ya begini – ni yang nyebabin perang agama terus.. kalau yakin suatu agama, jangan jelekin agama laen… soalnya semua agama tu sama, mengajarkan kebaikan.. heal the world, make it better place for you and for me bla bla bla….hahaha

  • manusia yang normal pasti butuh pencarian sesuatu yang bisa meyakinkan dirinya, meyakinkan akal dan perasaannya. memuaskan akal menentramkan hati. maka, biarkanlah mereka mencari kebenaran, dan meyakini kebenarannya. diskusi adalah salah satu jalan untuk menemukan kebenaran. ribut2 dikit bolehlah.. tak masalah, selama argumennya benar dan baik. tapi kalo sudah kalah argumen ya ngaku saja, apa susahnya. dan kami yang muslim, tentu saja meyakini hanya ISLAM yang BENAR. Bukan yang lain.

 34. kenapa harus ngeribetin agama padahal kita bisa lihat keluar jendela adakah sesuatu yg tdk seimbang.dan lihat lah gunung kenapa tidak tertiup angin.

 35. 2:1. Alif Laam Miim.

  2:2. Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,

  2:3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka,

  2:4. dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.

  2:5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

  2:6. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

  2:7. Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat.

  2:8. Di antara manusia ada yang mengatakan: “Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian”, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

  2:9. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, pada hal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.

  2:10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.

  2:11. Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.”

  2:12. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

  2:13. Apabila dikatakan kepada mereka: “Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman”, mereka menjawab: “Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?” Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu.

  2:14. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: “Kami telah beriman.” Dan bila mereka kembali kepada syaitan-setan mereka, mereka mengatakan: “Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok”.

  2:15. Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka.

  2:16. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

  2:17. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.

  2:18. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar).

  2:19. atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir.

  2:20. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.

 36. justru yang idiot adalah mereka yang atheis.. sudah diberikan kehidupan kok nggak mau bersyukur kepada yang ngasih kehidupan. memangnya orang yang atheis jadi dengan sendirinya?

 37. ya, tapi ketawanya kan di dunia, di alam setelah dunia, mereka bisa ketawa lagi ngga ??

 38. Hai bunga

  kamu tahu, kenapa kamu hidup ?

  carilah jawabannya di kedua telapak tanganmu

  di situ ada tulisan yang merupakan jawabannya

  tinggal baca aja kok, bunga

  nih tak kasih panduan

  jari kelingking = huruf alif dlm arab ( l )

  jari manis & tengah = huruf lam double dalam arab ( JJ )

  jari telunjuk & jempol = huruf ha’ dlm arab ( 4 )

  jadi kalau digabung bacanya 4JJI = ALLAH

  4JJI itu tulisan arabnya ALLAH

  sebelumnya maaf kalau arabnya begitu, karena keyboard gue hurufnya alfabet, bukan arab

  dah, sana cari

 39. itulah…

  Yang bilang barusan adalah :

  Yang Memberimu nafas

  Yang Membuat jantungmu berdetak

  Yang Membuatmu bisa melihat dengan kedua matamu

  Yang Memberimu makan

  Yang Memberimu hidup

  Yang Memberimu orang tua yang kamu sayangi

  Yang Memberimu anak yang berbakti padamu jika kamu orang yang sudah berkeluarga

  Yang Menanggung semua rezekimu hingga kamu mati nanti ( rezeki = apa saja yang menopang hidupmu, yang membuatmu tetap bertahan hidup hingga kini bagi yang masih hidup )

  Yang Membuat kelelawar bisa mendengar suara infrasonik, sedang kamu tidak bisa

  Yang Membuat anjing bisa mencium bau yang kamu tidak bisa menciumnya

  Yang Membuat ular bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa kamu rasakan

  Yang Membuat hatimu tenang dengan memberimu seorang kekasih ( pasangan hidup )

  Yang Membuat air memiliki daya apung

  Yang Membuat bumi memiliki daya tarik sehingga kakimu menapak kokoh

  Yang Membuat sel-sel tubuhmu bermetabolisme untuk mendukung aktivitasmu sedang kamu ngga kuasa mengendalikannya

  Yang Membuat pencernaan bekerja tanpa perintah darimu

  Yang Membuat elang mampu melihat dengan sangat tajam sedang kamu tidak bisa

  Yang Membuat rasa sakit yang kamu tahu itu ada tapi kamu tak bisa melihatnya

  Yang Membuat Tanda-NYa pada dirimu ( pada telapak tangan dan garis tangan yang itu adalah identitas-Nya )

  Yang Maha Esa

  Dialah Yang kamu ( kalian kawanku yang masih nonislam ) bilang memiliki anak, padahal Dia tidak memiliki anak

  Dialah 4JJI ( ALLAH )

 40. – Katakanlah: “Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
  – Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
  – Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
  – dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

  Maaf, Saya mau bertanya bukan karena saya mau menghina, tapi karena saya mmg belum tahu;
  1- Mana pengakuan Yesus di dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen?
  2- Pernahkah Yesus Mengatakan:
  “Akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Aku saja”
  3- Mana perintah Yesus atau Tuhan untuk beribadah pada hari Minggu?
  bagi siapapun yang tahu mohon dijawab…

 41. Saya cuma ingin anda memikirkan sesuatu (maaf tidak menyangkut yang anda bicarakan) untuk mengetahui manakah Tuhan yang sesungguhnya, ketahuilah Tuhan itu hanya boleh satu adanya. Tak mungkin dua, tiga dan seterusnya. Tak mungkin. Sebab, jika Tuhan itu lebih dari satu pastilah terjadi kerusakan di alam semesta ini. Sebab masing-masing akan merasa paling berkuasa. Masing-masing akan memaksakan keinginan-Nya. Mereka akan berkelahi. Misalnya satu menghendaki matahari terbit dari timur, sementara yang satu menghendaki matahari terbit dari barat. Terjadilah perseteruan. Dan rusaklah alam. Ternyata matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, dengan sangat teraturnya. Matahari tak pernah terlambat terbit. Matahari juga tak pernah bermain main, belari-lari ke sana kemari di langit seperti anak kecil bermain bola atau petak umpet. Ia beredar di jalan yang ditetapkan Tuhan untuknya. Dan selalu tenggelam di ufuk barat tepat pada waktunya. Keteraturan ini menunjukkan, Tuhan Yang Menciptakan alam semesta ini adalah satu. Yaitu ‘Allah Wa Jalla, Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang tak terbatas kekuasaan-Nya itu memang tak mungkin berjumlah lebih dari satu. Sebab seandainya Tuhan lebih dari satu, lalu mereka sepakat menciptakan matahari, misalnya. Maka ada dua kemungkinan di sana. Pertama, Tuhan yang satu menciptakan, sementara Tuhan yang lain berpangku tangan. Tidak berbuat apa-apa. Dengan begitu, bisa berarti bahwa Tuhan yang tidak berbuat apa apa itu tidaklah Tuhan yang berkuasa. Sia-sia saja ia jadi Tuhan. Sebab, pada saat matahari diciptakan ia tidak berperan menciptakannya. Ia menganggur. Sama seperti makhluk yang menganggur. Jadi ia bukan Tuhan dan tidak bisa disebut Tuhan. Atau kemungkinan kedua, Tuhan-tuhan itu bekerja sama menciptakan matahari. Matahari diciptakan dengan keroyokan. Jika demikian, jelas-jelas mereka bukanlah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebab mereka lemah. Bagaimana tidak. Untuk menciptakan matahari saja mereka harus bekerja sama. Tidak bisa menciptakan sendiri. Kekuasaan-Nya tidak mutlak. Yang terbatas kekuasaanya berarti lemah dan tidak layak disebut sebagai Tuhan.
  Jika Tuhan itu lebih dari satu, bisa saja terjadi pembagian tugas. Ada yang bertugas mencipta matahari, ada yang bertugas mencipta bumi, ada yang bertugas mencipta langit dan seterusnya. Jika demikian, mereka bukan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebab pembagian tugas itu menunjukkan kelemahan, menunjukkan ketidak-mahakuasaan. Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan Yang menciptakan dan menguasai seru sekalian alam. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dengan kekuasaan-Nya yang sempurna. Tuhan yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. Dan yang memiliki sifat maha sempurna seperti itu hanya ada satu, yaitu Allah Swt. Dialah Tuhan yang sesungguhnya. Sebab tidak ada yang memproklamirkan diri sebagai pencipta alam semesta ini kecuali hanya Allah Swt.
  “Seandainya pada keduanya (di langit dan di bumi) ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ‘Arsy dari apa yang mereka sifatkan”
  QS. Al Anbiyaa’ (Nabi-nabi) [21]: 22

 42. yang jelas bro AL ISLAMU YA’LU WALA YU’LA ALAIIIIIH !!! mantap!!!

Komentar ditutup.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 324 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: