• Blog Stats

  • 38,933,977 hits
 • pacaran adalah perbuatan haram, maka janganlah berpacaran. Dan jangan mau jika diajak pacaran. Akan tetapi tempuhlah jalan yang halal jika memang benar-benar cinta dan ingin menikah. Segeralah menikah dan jangan berpacaran. ================================== dan janganlah kamu mendekati zina. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. [QS Al Isra':32] ==================================== JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA ====================================== Asy-Sya’bi berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah)
 • wasiat untuk seluruh umat islam

  ====================================== “Janganlah kamu saling dengki, saling membenci, saling mengintip rahasia, saling bersaing, saling mencari keburukan, saling menawar lebih tinggi untuk menipu pembeli sehingga menawar tinggi, saling memutuskan hubungan, saling bermusuhan, janganlah sebagian kalian menjual atas jualan yang lain. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang diperintahkan Allah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menelantarkannya dan tidak boleh menghinanya. ============================================= Taqwa ada di sini, taqwa ada di sini, taqwa ada di sini kata Rasululloh Shallallahu’alaihi wasallam sambil menunjuk dadanya. ================================================= Cukuplah merupakan kejelekan seseorang apabila menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Hati-hatilah bersangka buruk, karena sesungguhnya bersangka buruk adalah omongan yang paling dusta. ==================================================== Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kamu dan hartamu, tetapi ia melihat hati dan perbuatanmu.” (riwayat Muslim dan Bukhari). ==========================================
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • berbuat baiklah pada semua binatang, termasuk kepada anjing

  Kita tidak diperbolehkan menyiksa binatang dengan cara apa pun, atau membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksa atau membakarnnya. --------------------------------------------------- Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu ia masuk neraka gara-gara kucing tersebut disebabkan dia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat mengurung nya, dan dia tidak membiarkannya (melepaskannya) supaya memakan serangga di bumi.” (HR. al-Bukhari) ------------------------------------------------------- Dan ketika beliau melewati sarang semut yang telah dibakar, beliau bersabda, “Sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api selain Rabb (Tuhan) pemilik api.” (HR. Abu Dawud, hadits shahih) ---------------------------------------------- “Barangsiapa yang tidak berbelas kasih niscaya tidak akan dibelaskasihi.” (HR. al-Bukhari dan Muslim) ------------------------------------------------- “Kasihanilah siapa saja yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit.” (HR. at-Tirmidzi) -------------------------------------------------- Dibolehkan membunuh hewan-hewan yang membahayakan atau mengganggu seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus dan lain-lain karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Ada lima macam hewan fasik (buruk) yang boleh dibunuh di waktu halal (tidak ihram) dan di waktu ihram, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas, dan rajawali.” (HR. Muslim). Juga terdapat hadits shahih yang membolehkan untuk membunuh kalajengking. ================================================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ====================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
 • wasiat bagi para pemuda

  ====================================== ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata: “Barangsiapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ======================================
 • wasiat Imam al-Auza’i

  ====================================== Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: “Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] --------------------------------------------------------------- Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] =================================================
 • Mengutip perkataan Syaikh Bin Baz rahimahullaahu

  “Zaman ini adalah zaman kelembutan, kesabaran dan hikmah, bukanlah zaman kekerasan (kebengisan). Mayoritas manusia saat ini dalam keadaan jahil (bodoh), lalai dan lebih mementingkan duniawiyah. Maka haruslah sabar dan lemah lembut sampai dakwah ini tersampaikan dan sampai mereka mengetahuinya. Kami mohon petunjuk kepada Alloh untuk semuanya.” (Majmu’ Fatawa Samahatul Imam Ibnu Bazz (Juz VIII, hal 376) dan (Juz X, hal. 91) =================================================
 • jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara

  ====================================== Segala puji hanyalah milik Alloh yang telah mempertautkan hati kaum mukminin dan menganjurkan mereka supaya bersatu padu dan saling berhimpun serta memperingatkan dari perpecahan dan perselisihan. -------------------------------------------------------- Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq untuk disembah melainkan hanyalah Alloh semata yang tidak memiliki sekutu. Dialah yang mensyariatkan dan memudahkan, dan Dia terhadap kaum mukminin adalah sangat penyantun. ------------------------------------------------------ Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang diperintahkan dengan kemudahan dan berita gembira. ----------------------------------------------------- Beliau bersabda : Permudahlah dan janganlah kamu persulit, berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari (dari kebenaran). ------------------------------------------------------ Permisalan kaum mukminin satu dengan lainnya dalam hal kasih sayang, tolong menolong dan kecintaan, bagaikan tubuh yang satu, jika salah satu anggotanya mengeluh sakit, maka seluruh tubuh akan merasa demam atau terjaga” --------------------------------------------------- Tidak ragu lagi, bahwa kewajiban Ahlus Sunnah di setiap zaman dan tempat adalah saling bersatu dan menyayangi di antara mereka serta saling bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan… ==================================================---------------
 • KHUTBATUL HAJAH

  ====================================== Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami, dan dari keburukan-keburukan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. ================================================ “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” ================================================== “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silatur rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” ========================================================= “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mena’ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. ============================================================ Amma ba’du; Maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad , dan seburuk-buruk perkara dalam agama adalah yang di ada-adakan, setiap yang diada-adakan (dalam urusan agama) adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah kesesatan. (HR. Muslim, an-Nasa’i dan selain keduanya) ==================================================
 • mengutip perkataan Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad hafizhahullaahu:

  “Telah terjadi di zaman ini, sibuknya sebagian ahlus sunnah dengan sebagian lainnya dengan tajrih (saling mencela) dan tahdzir, dan implikasi dari hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan, perselisihan dan saling mengisolir. Padahal sepantasnya bahkan seharusnya bagi mereka untuk saling mencintai dan berkasih sayang terhadap sesama mereka, dan menyatukan barisan mereka di dalam menghadapi ahli bid’ah dan pengikut hawa nafsu yang menyelisihi ahlus sunnah wal jama’ah. ---------------------------------------------------- “Aku nasehatkan –kepada penuntut ilmu- agar menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka, sebagai pengejawantahan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “diantara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berfaidah baginya.” Hadits hasan diriwayatkan oleh Turmudzi.” ------------------------------------------------------ “Aku nasehatkan –kepada penuntut ilmu- untuk bersikap pertengahan dan moderat, diantara sikap ghuluw (ekstrim) dan meremehkan, dan diantara sikap ifrath (berlebih-lebihan) dan tafrith (menggampangkan). Sebagai pengejawantahan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “Jauhilah oleh kalian sikap ghuluw di dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa dikarenakan sikap ghuluw mereka di dalam agama.” Ini hadits shahih, dikeluarkan oleh an-Nasa’i dan selainnya.” ---------------------------------------------------- “Dan aku nasehatkan supaya mereka berhati-hati dari sikap zhalim, dikarenakan hadits Qudsi, “Wahai hamba-Ku, sesunguhnya Aku haramkan kezhaliman atas diri-Ku, maka aku jadikan pula haram atas diri kalian, maka janganlah kalian saling menzhalimi” diriwayatkan oleh Muslim, dan hadits Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “takutlah kalian dari kezhaliman, karena sesungguhnya kezhaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat” diriwayatkan oleh Muslim. ------------------------------------------------------ Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk menunjuki seluruh ummat kepada apa yang diridhai-Nya, agar mereka mendalami agama Islam (tafaqquh fid din) dan menetapi kebenaran, serta agar mereka menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dan menjauhkan dari apa-apa yang tidak bermanfaat. Sesungguhnya Ia berkuasa dan berkemampuan atasnya. Semoga Sholawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya. (selesai kutipan) ===========================================
 • mengutip perkataan Imam Albani rahimahullaahu

  “Wajib atas kita untuk berlemah lembut di dalam dakwah kita terhadap orang-orang yang menyelisihi kita, dan jadikan selalu firman Alloh Ta’ala berikut (sebagai pegangan) dan untuk selamanya : “Serulah mereka ke jalan Rabb-mu dengan hikmah dan nasehat yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik.” Dan mereka yang pertama lebih berhak untuk kita terapkan hikmah ini adalah mereka yang paling memusuhi kita di dalam dasar (mabda’) dan aqidah kita, hingga kita tidak menggabungkan antara beratnya dakwah yang haq yang Alloh memperteguh kita dengannya dengan beratnya cara (ushlub) kita berdakwah kepada Alloh Azza wa Jalla” ==================================================
 • Diriwayatkan bahwa Hasan Al-banna berkata: “Kami menginginkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga Islami, bangsa yang Islami, pemerintahan yang Islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas, kemudian membawa bendera jihad dan da’wah kepada Allah sehingga dunia mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran Islam.” ==================================================
 • warning

  dalam blog ini mungkin terdapat hadits dhoif, riwayat yang tidak valid, salah tulis, kutipan yg tidak sesuai syariat islam, dan berbagai kesalahan2 lain, dan belum sempat di sensor, jadi mohon maaf sebesar-besarnya

sms humor – humor – kumpulan sms humor – sms lucu – sms joke – cerita humor – cerita lucu – kisah humor – kisah lucu

sms humor – humor – kumpulan sms humor – sms lucu – sms joke – cerita humor – cerita lucu – kisah humor – kisah lucu

sms humor – humor – kumpulan sms humor – sms lucu – sms joke – cerita humor – cerita lucu – kisah humor – kisah lucu

versi lengkap: https://ainuamri.wordpress.com/2007/09/25/hello-world/

situs anti pacaran: www.pacaranislamikenapa.wordpress.com
=======================================
Slalu berpikir positif itu sperti ini: jika ada burung pipit di angkasa yg “tanpa sengaja” buang kotoran tepat di wajahmu, ga usah dipikirkan, ga usah marah, ga usah sedih, bahkan bersyukurlah pd Tuhan, karena sapi tidak dpt terbang. (bayangin aja kalo yang buang kotoran diwajahmu itu sapi terbang, apa kata dunia?)

=============================

Makan apel 1 buah setiap hari bs menjauhkan qta dr dokter, tapi kalo dokternya cakep… lupakan saja makan apelnya

============================

Anda murung? Pusing? ga bs konsentrasi?
itu gejala: KANGEN AKU

cara mengatasinya:
-telp aku 3x sehari sesudah makan n sblm tdr
-sms aku 100x sehari
-bayangin wajahku stiap saat

bila gejala berlanjut hub:
081328010656

============================

Maem udah, minum udah, mandi udah, nton tv udah, minum obat udah, bobo udah, tp kok rasanya masi ada yg kurang ya. ups, aku blum terima sms dr kamu seh, pantes aja rasany da yg kurang gt

===========================

Cinta sejati ibarat bantal, kamu dpt memeluknya saat dlm masalah, km dpt menangis pdnya saat km terluka, dan km dpt merangkulnya saat km gembira..
Jadi, saat km memerlukan cinta sejati…SIAPKAN UANG 50 RIBU DAN BELILAH BANTAL, HEHE…

==============================

Bisakah km kirimi aku faks fotomu skrg juga? pnting bgt ni, ak mohon, bnr2 mendesak, krna aku lg butuh ka… , aku lg maen kartu dn kartu JOKER nya entah dmana, jd butuh fotomu buat gantiin gto…

===========================

Suatu hari Raja dan ratu memutuskan tuk slg kirim pesan lewat merpati, sbg ganti Handphone. Di suatu hari merpati dr Ratu sampai ke Raja tanpa membawa surat apapun. Raja marah dan bertanya pd Ratu apa mksudnya, trus ratu menjawab ” itu kan miscall”

============================

SEBARKAN PD SELURUH MURID: Teroris tlah menangkap smua guru qta, mreka minta tebusan 1 milyar, jika tidak diberi mreka akan membakar para guru dgn bensin, jd tolong kalian smua menyumbang, aku akan jd yg pertama menyumbang…. AKU AKAN MENYUMBANG 15 LITER BENSIN

================================

Dia adlh pria yg tak mengenal arti kata TAKUT, bkn krna dia pemberani, tp ternyata dia jg tdk mengenal arti dr sbagian besar kosakata dlm bahasa indonesia,…. Bule gtu loch

==============================

Monday went on Tuesday 2 Wednesday and asked Thursday whether Friday has told Saturday that Sunday is a holiday. Have a Great Sunday…
zaibi      03217566867

============================

Dear january,how r febuary and march. April is not bad.Tell may,june and july dat august,september and octorber got accident in november.Urs december. Belloroba

==========================

Untuk menghemat penggunaan tisu di toilet, gunakanlah kedua sisinya, jangan cm satu sisi aja udah dibuang kan boros

============================================

T-MOBILE regrets 2 inform u that the network has gone down on everyone except u.We regret 2 inform u that no one would go down on u.not even a network

===========================================

sumber: www.funsms.net , dll

 

sms humor – humor – kumpulan sms humor – sms lucu – sms joke – cerita humor – cerita lucu – kisah humor – kisah lucu

 

 

sms humor – humor – kumpulan sms humor – sms lucu – sms joke – cerita humor – cerita lucu – kisah humor – kisah lucu

41 Tanggapan

 1. sms humor – humor – kumpulan sms humor – sms lucu – sms joke – cerita humor – cerita lucu – kisah humor – kisah lucu

  “Sebelum engkau bergelar syuhada tetaplah bertahan dan bersiap siagalah! )|(”

  ==========================

  Dari semua muslim yang ada, hanya sedikit yang sadar. dari sedikit yang sadar itu, lebih sedikit lagi yang berdakwah, dari yang berdakwah itu, lebih sedikit lagi yang berjuang. dan dari sedikit yang berjuang lebih sedikit lagi yang bersabar. dan dari yang bersabar itu, lebih sedikit lagi yang sampai pada akhir perjalanan

  =============================

  “” Ya Allah…. Tenangkanlah pikiranku sabarkanlah langkahku…Tetapkan lah hatiku dalam mengharap Ridho_Mu, demi tegaknya Agama_Mu “”

  ==============================

  “Biar semua berjalan alami. Hingga kita rasa bosan. Lalu ada bagian yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, yang membawa kita ke dunia baru, dan mendewasakan diri ini…”

  =============================

  “you have deep feelings for someone, so why fight them? act on your desires instead of running from them you may not get the result you wanted,but at least you won’t be left wondering what could have been -NN-”

  =============================

  “Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dengan besarnya ujian/musibah yang menimpamu.(HR. Al-Imam At-Tirmidzi dari shahabat Anas radhiyallahu ‘anhu)”

  ============================

  “”fOrGive mE,i LoVe hiM,i FoNd hiM.. “hE wHo nEvEr aSk aNythiNg abOut mY dEePeSt fEeLing.. “hE wHo nEvEr tRy tO uNdErstAnd aBouT mE.. “hE wHo tAkE mY dReAms aWay.. “hE wHo aLwaYs mAke mE thiNk aBouT hiM.. AND HE IS YOU….””

  ================================

  Sesungguhnya seorang mukmin adalah penanggungjawab atas dirinya karena hendaknya ia senantiasa mengintrospeksi diri karena Allah semata

  Adalah hisab di yaumil qiyamah nanti akan terasa lebih ringan bagi suatu kaum yang terbiasa mengintrospeksi diri mereka selama masih didunia, dan sungguh hisab tersebut akan menjadi perkara yang sangat memberatkan bagi kaum yang menjadikan masalah ini sesuatu yang tidak diperhitungkan

  Sesungguhnya seorang mukmin adalah suatu kaum yang berpegang teguh kepada alquran dan memaksa amalan-amalannya agar sesuai dengan alquran serta berpaling dari hal-hal yang membahagiakan mereka.

  Sesungguhnya seorang mukmin didunia ini bagaikan tawanan yang selalu berusaha untuk terlepas dari perbudakan. Dia tidak merasa aman dari sesuatupun hingga dia menghadap Allah karena dirinya mengetahui akan dimintai pertanggungjawaban atas semua itu.

  Seorang hamba akan senantiasa dalam kebaikan selama dia memiliki penasihat dari dalam dirinya sendiri.

  (Mawa’izh lil Imam Al hasan Al bashri)

  ===================
  sms humor – humor – kumpulan sms humor – sms lucu – sms joke – cerita humor – cerita lucu – kisah humor – kisah lucu
  ===================

  Ibnu Wahb (wafat th. 197 H) rahimahullaah berkata, “Aku mendengar Sufyan ats-Tsauri rahimahullaah berkata, ‘Kebaikan di dunia adalah rizki yang baik dan ilmu, sedangkan kebaikan di akhirat adalah Surga.’” (Jaami’ Bayaanil ‘Ilmi wa Fadhlihi (I/230, no. 254))

  ====================================

  “jGn juAl ni’mat akhirat QiTa,,jk hny uTk mNdpTkn dUniA,, aRtinYa dunia ini gK aDa aPa2ny bilA diBanDinGkn jAnJi ALLAH uTk Qt jK qT mnGejaR ktaQwaan kpd-Nya. ssunGGuhnya ALLAH tdk pRnah meNginGkari jANji & Maha menepati janji.”

  ===================================

  “BERUSAHALAH AGAR UMAT INI LAYAK DI TOLONG OLEH ALLAH. DAN TIDAK AKAN DATANG PERTOLONGAN ALLAH, KECUALI KITA KEMBALI KE AGAMA KITA DENGAN SEBENAR-BENARNYA”

  ==================================

  Ya Allah..
  jadikanlah kami berteman hanya karena ridho-Mu
  yang saling menyayangi
  yang saling menghormati
  yang saling mengerti
  yang saling berbagi
  yang saling menghibur di kala duka
  mengingatkan di kala bahagia
  mendo’akan dalam kebaikan,dalam kearifan,serta saling menyempurnakan dalam ketaqwaan
  amiin ya Robbal’alamiin..

  ===============================

  “Ohh ALLAH bless us with Al-Qur’an, Make it our leader our light our guide and blessing.. ALLAH..remind us of what we forget ‘n teach us, what we don’t know ohh My beloved ALLAH, do Al-Qur’an has our reading all night and all day,..”

  ==============================

  Usah gelisah apabila dibenci manusia karena masih banyak yang menyayangimu di dunia, tapi gelisahlah apabila dibenci Allah karena tiada lagi yang mengasihmu di akhirat

  ==============================

  Berusaha mencari jalan kembali.. Setelah jauh melangkah.. Meski harus tertatih..

  ============================

  Dan sabarkanlah dirimu untuk selalu bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya. Dan janganlah kamu palingkan kedua matamu dari mereka karena mengharap perhiasan kehidupan dunia.._18:28

  ===========================

  Umar bin Khaththab ra berkata:” Hisablah dirimu sebelum dihisab! Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang! Sesungguhnya berintrospeksi bagi kalian pada hari ini lebih ringan daripada hisab di hari kemudian. Begitu juga dg hari ‘aradl

  ==============================

  “Semua yang ada dalam hidup AKU adalah anugrah terindah yang pernah ALLAH berikan buat AKU dan belum tentu semua orang dapat merasakan indahnya jaln hidup Q”

  ============================

  “Setetes air mata cinta ini, hanya untuk mu yang telah aku mencintainya karena Alloh. Arti cinta yang sesungguhnya hanyalah pada Dia yang telah memberikan rasa cinta pada hati ini, Alloh Azza Wajalla semata.”

  ==============================

  “Waktu terus bergulir… Dunia melangkah pergi, Akhirat kian menghampiri, dan kematian sewaktu-waktu menjemput.. Sungguh beruntung pribadi yang memanfaatkan waktunya untuk selalu beramal shalih…”

  ===============================

  kesedihan bisa mempengaruhi suasana hati,tapi ketahuilah hati akan bersinar bila dirundung kesedihan karena meratapi habisnya umur dengan mengisi kehidupan di dunia yang tidak bermanfaat. sahabatku, bangkitkan diri kita untuk istiqamah taat pada perintah ALLAH SWT.

  =============================

  Hubaib berkata pada sahabatnya pada malam hari : “Bangunlah sahabatku!! Karena perjalanan kita masih panjang, sementara bekal kita hanya sedikit. Sedangkan orang2 sholih sudah berjalanmeninggalkan kita, sementara kita masih di sini.

  Mufadhdhol ibn Yunus ketika pagi tiba ia berkata : “Genap sudah semalam umurku. Satu malam dari umurku sudah berlalu, sedangkan aku belum berbuat apa2 untuk diriku, akankah siang ini berlalu begitu saja???

  ============================

  dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan kekal. _Thaahaa:131

  ===========================

  1 pohöN bs jd HuTAN.

  1 seNyumaN bs jd /HATiAN.

  1 seNtuhAN bs jd Hal yg TAk TrlupAkAN

  1 orANg sprTimu
  bs jd rebutAN
  ==========================

  “Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anhu berkata, carilah kekayaan di dalam pernikahan, karena Allah berfirman “jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dari karunia-Nya (An-Nur:32)””

  ===========================

  “Dan tidaklah Kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah-Ku”(Q.S. Adz-Dzaariyat ayat 56)

  ========================

  “Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Dan aku (Rasulullah) adalah sebaik-baik Salaf bagimu.” (H.R Muslim)

  “Tidaklah menjadi baik akhir umat ini, melainkan dengan apa yang telah memperbaiki dengannya generasi pertama umat ini. Maka setiap apa yang pada hari itu (zaman shahabat) tidak dikatakan sebagai agama, maka tidak pula hari ini (zaman sekarang) dikatakan sebagai agama.”

  Ulama kita terdahulu selalu mengatakan : “Berpegang dengan Assunnah adalah keselamatan.” (Al-Lalikai 1/94 no.136)

  Adalah mengagumkan ada seseorang pada hari ini yang mendakwahkan As-Sunnah . Dan lebih mengagumkan lagi adalah orang yang menerima dakwah As-Sunnah. (Irsyadus Sari Fi Syarhis Sunnah lil Barbahari,hal 248)

  Pelajarilah Ilmu, karena mempelajarinya karena Allah adalah khasyah, Menuntutnya adalah ibadah, mempelajarinya adalah Tasbih, mencarinya adalah Jihad, Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah Shadaqah, menyerahkan kepada ahlinya adalah Taqarrub. Ilmu adalah teman dekat dalam kesendirian dan sahabat dalam kesunyian.

  =============================

  “”ketahuilah bahwa musuh tauhid a/ orang yg punya ilmu,pandai berdalil&pandai bicara. akan tetapi 1 orang awam yg mengerti tauhid akan mampu mengalahkan sekian banyak tokoh ahli syirik.” (syaikhul islam Muhammad bin ‘Abdul Wahhab)”

  ==============
  sms humor – humor – kumpulan sms humor – sms lucu – sms joke – cerita humor – cerita lucu – kisah humor – kisah lucu
  ==============

  Hati yg bersih akan peka terhadap ilmu. apapun yg dilihat, didengar, dan dirasa akan menjadi samudera ilmu yg membuatnya kian bijak, arif dan tepat dalam menyikapi hidup ini…

  Salam Ukhuwah …

  Barang siapa yg menjadikan akhirat sebagai harapanya Allah memberikan kepuasn dalam hatinya, menghimpunkan segala impiannya, dan dunia pun akan mendatanginya dengan merunduk… ( HR.Tarmidzi)

  =============================

  Mari ngaji Islam dengan manhaj Salaf…..

  Kenapa ? Karena Islam lebih difahami dengan benar oleh mereka para Sahabat, kemudian generasi setelahnya (Tabi’in) dan kemudian generasi setelahnya (Tabi’ut Tabi’in). Jadi menimba ilmu dari mereka para Salafus Sholih adalah The Best Choice….

  Para Salaful Ummah (ummat terdahulu) lebih mengerti dan lebih faham tentang Agama ini karena mereka lebih dekat kurun waktunya dengan Rasulullah SAW dan Rasul pun menyebut kurun mereka dengan : sebaik-baik kurun (sebaik-baiknnya generasi)

  Jadi berusaha untuk belajar dan mendalami Islam dari para Salafus Sholih adalah salah satu bentuk Jihad yang Utama.

  ====================
  sms humor – humor – kumpulan sms humor – sms lucu – sms joke – cerita humor – cerita lucu – kisah humor – kisah lucu
  ==================

  “Barangsiapa yang dihendaki Allah kebaikan,maka Allah berikan pemahaman kepadanya dalam urusan agama.”(Muttafaqun’alaihi)

  “begitu banyak orang yang menyeru agar bertakwa kepada Allah ta’ala namun begitu sediktnya yang melakukannya”

  Ku hanya bisa kasih nasehat tuk semua saudaraku dan diriku sendiri bahwa,

  bertakwalah kepada Allah ta’ala,
  Janganlah melihat besar kecilnya dosa dan kedurhakaan,…
  tapi lihatlah siapa dan keagungan Dzat yang kita durhakai…
  Dan..
  Senantiasa berhati2lah mengarungi kehidupan ini
  yg penuh ranjau yg menggiring seorang insan menuju lembah kehancuran baik dunia maupun akhirat
  krn syeitan dan bala tentaranya tak akan pernah putus asa menggoda anak adam sampai ia menjadi teman bagi dia di dalam api neraka…

  Bertobatlah dengan sejujurnya kepadaNYA….
  Ketika pintu-pintu telah ditutup,
  ketuklah pintu sang pencipta
  yang senantiasa menyambut keluhan dan doa seorang hamba, ketahuilah..
  seandainya Allah ta’ala mengabulkan semua permohonan semua makhluknya maka tidak akan mengurangi kekayaan Allah ta’ala sedikitpun.

  Dialah yang Maha Kaya…

  http://profiles.friendster.com/37707749
  =================================

  ““Seseorang akan terhalang untuk memperoleh rezeki karena dosa-dosa yang ditanggungnya” (Shahih Ibnu Majah, hadits hasan, nomor 3248)”

  ============================

  Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. (Al-Hadiid : 20)

  ===============
  sms humor – humor – kumpulan sms humor – sms lucu – sms joke – cerita humor – cerita lucu – kisah humor – kisah lucu
  =============

  “ASSLMLKM,kulon nuwon,punten,mangga, semoga dengan ini kita dapat pererat tali silaturahmi diantara umat muslimin wal muslimat,kita hancurkan setiap kaum kafir laknattullah hingga tak ada kata didunia ini selain kalimat tayyibah.”

  ============================

  “Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul itu memberikan keputusan hukum di antara mereka hanyalah dengan mengatakan, “Kami mendengar dan kami taat”. Dan hanya merekalah orang-orang yang berbahagia.”

  =========================

  betapa durhakanya seorang manusia, ia tak bermaksiat ketika bersama manusia namun terang-terangan melakukannya ketika bersama Rabb-Nya

  ==========================

  “ketentraman dan hidayah… keduanya adalah mata air kebahagiaan…”

  ===========================

  “Satukan ummat di atas al qur’an dan as sunnah yang shohih dengan pemahaman salafus sholih.”

  ===========================

  Rasulullah bersabda “Akan ada sekelompok dari umatku yang akan menghalalkan (padahal hukum asalnya HARAM) zina, khamr, sutra, dan musik (HR.Bukhari)

  ==============================

  “(ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati” ( Al-Furqan : 63 ) “ Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.” ( Al Furqan : 63)”

  ===============================

  Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan minder dengan kekurangan kita. dan jangan iri dengan kelebihan orang. HARGAILAH DIRIMU APA ADANYA!!!\ — AW

  =============
  sms humor – humor – kumpulan sms humor – sms lucu – sms joke – cerita humor – cerita lucu – kisah humor – kisah lucu
  ============

  Berbicara cinta sejati, ketahuilah sesungguhnya segala ni’mat ini adalah dari Allah SWT, termasuk ni’mat mencintai lawan jenis, untuk itu gunakanlah bingkai yang dibenarkan oleh syariat, dan bingkai itu adalah pernikahan. Itulah sunnah yang sesungguhnya,

  ===============================

  Imam Al-Qurthubi rahimahullah berkata :”Manfaat bersyukur tidak akan dirasakan, kecuali oleh pelakunya sendiri. Dengan itu, ia berhak mendapatkan kesempurnaan dari nikmat yang telah ia dapatkan, dan nikmat tersebut akan kekal dan bertambah. Sebagaimana syukur, juga berfungsi untuk mengikat kenikmatan yang telah didapat serta menggapai kenikmatan yang belum dicapai” Tafsir Al-qurthubi, 13/206

  ==============================

  IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN!

  Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam……
  …….!
  Oleh sebab itu Ibnul Qayyim mengatakan di dalam sebuah kitabnya, “Asas segala kebaikan adalah pengetahuan yang kamu miliki bahwa apa pun yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah inginkan tidak akan terjadi. Dengan demikian maka pastilah bahwasanya segala kebaikan adalah berkat dari nikmat-Nya, sehingga kamu pun wajib mensyukurinya dan merendahkan diri untuk memohon kepada-Nya agar Dia tidak memutus kenikmatan itu darimu. Dan juga menjadi terang bahwasanya segala keburukan itu timbul akibat tidak mendapatkan bantuan dari-Nya dan tertimpa hukuman-Nya. Oleh sebab itu segeralah kamu memohon kepada-Nya agar Dia menghalangimu supaya tidak terperosok ke sana. Dan juga mintalah kepada-Nya agar tidak membiarkan dirimu sendirian dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Semua orang yang mengenal Allah pun telah sepakat bahwa segala kebaikan maka sumbernya adalah karena taufik dari Allah kepada hamba. Dan mereka pun sepakat bahwa segala keburukan merupakan akibat hamba tidak mendapatkan pertolongan dari-Nya…” (Al Fawa’id, hal. 94).

  =============
  sms humor – humor – kumpulan sms humor – sms lucu – sms joke – cerita humor – cerita lucu – kisah humor – kisah lucu
  ==================

  Dari ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu’anhu bahwasanya beliau apabila melihat para pemuda giat mencari ilmu, beliau berkata: “Selamat datang wahai sumber-sumber hikmah dan para penerang kegelapan. Walaupun pakaian kalian telah usang akan tetapi hati-hati kalian tetap baru. Kalian tinggal di rumah-rumah (untuk mempelajari ilmu), kalian adalah kebanggaan setiap kabilah.” [Jaami’ Bayaanil ‘Ilmi wa Fadhlih, karya Al-Imam Ibnu ‘Abdil Barr,1/52]

  ==================================
  sms humor – humor – kumpulan sms humor – sms lucu – sms joke – cerita humor – cerita lucu – kisah humor – kisah lucu

 2. No matTer WhaT… BerLakulah ‘Hormat’ pd dri kita sndri,Then….Liat ap yg tjd… ‘n pAndanglah diri kita dr seberapa besar diri kita ‘bermanfaat’ bg orang lain…”

 3. “”… ThE OnE is LoViNg yOu … cAriNg fOr yOu … wAtcHiNg oVeR yOu … pRoTeCtiNg yOu … gueSs wHo??? … “ALLAH SWT” …”

 4. “Kita harus megetahui dan memahami tujuan sebenarnya kita diciptakan oleh Robbul ‘Alamin ke alam dunia ini. Jadi janganlah pernah menyia-nyiakan hidup kita untuk hal yang kurang bermanfaat. Jadi jalani kehidupan ini dengan Penuh SEMANGAT. CAYOOOOOOO..”

 5. “seorang mu’min itu jika dia melihat, maka dia mengambil pelajaran, jika dia diam maka dia berfikir, jika dia bicara maka dia mengingat, jika dia diberi sesuatu maka dia bersyukur dan jika dia dicoba maka dia bersabar.”

 6. “melakukan sesuatu yang baik akan terasa sulit banyak dibutuhkan pengorbanan”

 7. “Yaa Rabb… Engakaulah Yang Maha Berkehendak atas Segala sesuatu… Hanya kepadaMu lah kami Kembali… Laa Haula Walaa Quwwata Illa Billah… Yaa Muqollibal Quluub,,, Tsabit Qolbi ‘Ala Diinik… Jagalah Hati ini….”

 8. “”Ya Rabb, tdk ada yg mudah kecuali apa yg Engkau menjadikannya mudah. Dan Engkau dpt mengubah yg sulit menjadi mudah bila Engkau menghendaki.””

  http://profiles.friendster.com/40706563

 9. “there’s no true God but Allah and Prophet Muhammad is the the last and final messenger of Allah”

 10. “Biarlah seluruh dunia kafir menuduh kita sebagai teroris dan ekstrimis. Bukankah seluruh dunia merasa terganggu oleh teror mereka? Tetapi jika kita mengangkat senjata untk membela islam.Qta di tuduh teroris,maka ketahuilah,bahwa kami memang teroris”

  http://profiles.friendster.com/41804515

 11. “DENGAN CINTA, HIDUP JADI INDAH… DENGAN ILMU, HIDUP JADI MUDAH… DENGAN AGAMA, HIDUP JADI TERARAH.”

 12. “Akan lahir dari ilmu: kemuliaan walaupun orangnya hina, kekuatan walaupun orangnya lemah, kedekatan walaupun orangnya jauh, kekayaan walaupun orangnya fakir, dan kewibawaan walaupun orangnya tawadhu’…p^o^q”

  http://profiles.friendster.com/41822526

 13. He frend mo ikutan jd anak bend ayo gabung di sini N daftarkan drimu ok

 14. “Ya Alloh kerinduanku menyempurnakan separuh agamaMU,Menjaga kehormatan ini sebgai seorang wanita, menjauhkan diri dari fitnah. Berikanlah hambamu ini pendamping hidup yg dapat membimbing di dunia dan akhirat ya Rabb,,,aamiin T_T,siapakah dia?¿?”

  http://profiles.friendster.com/41579266

 15. “”janganlah melihat besar kecilnya kemaksiatan yang engkau lakukan, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat….””

 16. “Hai 0rAnG Y9 sGt b0d0h Lg LaLAi,seandainyA aNdA dPt mEndEnGar jEritan suara gesekAn QoLam kTiKa b’GeRak diLaUh MaHfUzH meNuLis TeNtaNg aNdA NiScAyA aNdA aKn MaTi TeRKeJut”

  http://profiles.friendster.com/42363663

 17. “Kelezatan dunia seperti budak hitam yang terlihat mahal bagimu. Sementara bidadari surga merasa heran dengan pilihanmu yang buruk. Hanya saja hawa nafsu apabila menggelora akan membuta-tulikan mata hati sehingga jalan menjadi gelap [Imam Ibnu Qoyyim]”

  http://profiles.friendster.com/42483330

 18. “kita telah bertekad tuk’ memilih jalan ini.Akankah kita membiarkan diri ini tertinggal dari kereta yang membawa kita menggapai mimpi tuk berjumpa dengan-Nya???…”

  http://profiles.friendster.com/42995363

 19. “Berpegang teguh dengan Al-Qur’an dan as-sunnah serta mulia dengan manhaj salaf”

 20. “K’imanan tlh mngetuk hti nuraniku yg t’dlam.akupun m’nyambut kdtangnnya dg pnuh cinta.Spt s’seorng yg tlh lma mnanti kdtangn tamu yg dnanti llu mngatkn, “Sdh lma aku mnantimu dg pnuh rndu.Duhai jamaah langitku…..para pecinta Qur’an dan Hadits…”

  http://profiles.friendster.com/43887108

 21. “”Hati yg plg Allah kasihi ialah hati yg plg lembut t’hdp saudaranya, plg bersih dlm keykinannya & plg cekal dlm agama” (saidina Ali) “salam ukhuwah untuk semua sahabatku… add me: gemini_85k@yahoo.com.my

 22. “Take time to think,it’s the source of power. Take time to read, it’s the foundation of wisdom. Take time to quiet, it’s the opportunity to seek god. Take time to pray, it’s the greatest power on earth.”

  http://profiles.friendster.com/49288617

 23. “”Jika engkau bisa, jadilah seorang ulama. Jika engkau tidak mampu, maka jadilah penuntut ilmu. Bila engkau tidak bisa menjadi seorang penuntut ilmu, maka cintailah mereka. Dan jika kau tidak mencintai mereka, janganlah engkau benci mereka.””

 24. “”Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang memperse-kutukan Allah. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.” (Ar-Ruum: 31-32)”

 25. “Jadikn keGEMBIRAan sbg ungkapan SYUKUR, SABAR sbg wujud keSEDIHan, DIAM sbg bentuk TAFAKUR, menyikapi MASALAH sbg pemBELAJARan, UCAPAN dipenuhi DZIKIR, HIDUP sbg LADANG ‘AMAL & SYUHADA sbg CITA2… SUCIkan HATI, JERNIHkan JIWA, RAIH MARDLOTILLAAH…”

  http://profiles.friendster.com/53766983

 26. “tiada satu bangsa yang meninggalkan pengorbanan ke jalan Allah s.wt. melainkan bangsa itu mendapat kehinaan ..

  sms humor – humor – kumpulan sms humor – sms lucu – sms joke – cerita humor – cerita lucu – kisah humor – kisah lucu

 27. “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh…manusi a hidup selalu dengan belajar,ga tua,ga muda,ga ulama,ga guru,ga presiden dan engga-gaan!makanya ga ada manusia yang sempurna,kecuali sang pencipta!pkknya belajar itu penting deh…”

 28. Semakin tinggi kita mendaki, semakin luas pandangan kita. Kalau kita berpikir tentang masa depan kita, temukan dulu gambaran yang jelas dengan mendekatinyadari sudut pandang yang seluas mungkin””

 29. “Hanya kepada-Mu ya Rabb aku menyembah, dan hanya kepada-Mu ya Rabb aku memohon pertolongan…(al-fa tihah:5)”

 30. “Setiap dari umatku akan masuk syurga kecuali sesiapa yang engkar.Sesiapa yg mentaati aku akan masuK syurga dan sesiapa yang menderhakai aku telah engkar(Hadis)”

 31. Ya Rabb, dekatkan Aku dengan Rahmat Mu, Cintai Aku dengan Rahim Mu, Peluk aku Dengan Ridha Mu, Ikhlaskan hati ku dengan Nikmat Mu, Takutkan aku dengan azab Mu, Khusyukan ibadahku dengan Jannah Mu dan Syahid kan aku di Jalan Mu….Amin”

 32. “Seandainya hari ini adalah hari terakhir engkau hidup di dunia, Hari terakhir bertemu dengan orang-orang yang engkau cintai, Seandainya hari ini adalah benar-benar hari terakhirmu, apakah yang akan engkau lakukan? Renungkanlah!”

 33. sms humor – humor – kumpulan sms humor – sms lucu – sms joke – cerita humor – cerita lucu – kisah humor – kisah lucu

  SITUS-SITUS YANG BERMANHAJ SALAF

  Abu Rofiq As-Salafy
  http://aburafiq.blogspot.com/
  Abu Maulid As-Salafy
  http://antosalafy.wordpress.com

  Abu Salma Mohammad Fachrurozi
  http://abasalma.wordpress.com/
  Abdurrahman Rouf Al Maidany
  http://haulasyiah.wordpress.com/
  Abu Abdillah Mahmud As-Salatij
  http://salafysalatiga.wordpress.com/
  Al-Akh Ahmad Al-Makassary
  http://ashthy.wordpress.com/
  Al-Akh Abu Azam
  http://aswj.wordpress.com
  Al-Akh Abu Fudhail Andi Al-Bugisy
  http://alfudhail.co.nr/
  Al-Akh Abu Hammad Didik
  http://assunnah.cjb.net/
  Al-Akh Abu Husain Munajat Al-Aruni
  http://al-ilmu.com/
  Al-Akh Abu Husam
  http://ghuroba.blogsome.com/
  Al-Akh Abu Ishaq
  http://annajiyah.co.nr/
  Al-Akh Abu Luqman Aam Al-Andunisiy
  http://elha.wordpress.com/
  Al-Akh Abu Muhammad
  http://salafyblogs.co.nr/
  Al-Akh Abu Muhammad Abdurrahman
  http://abdurrahman.wordpress.com/
  Al-Akh Abu Umar Urwah
  http://wiramandiri.wordpress.com/
  Al-Akh Abdurrahman
  http://abdurrahmanmoslem.wordpress.com/
  Al-Akh Abu Saad
  http://abu-saad.blogspot.com
  Al-Akh Abu Hanif
  http://hanif007.wordpress.com
  Al-Akh Abu Fadhil Al-Atsary
  http://abufadhil.wordpress.com

  Al-Akh Abdul Wahid AlMaidany
  http://almaidany.wordpress.com/

  Al-Akh Abu Salma Muhammad Rachdi Pratama ( http://www.abusalma.wordpress.com )
  Al-Akh Abu Zubair ( http://abuzubair.wordpress.com/ )
  Al-Akh Adi Abdullah ( http://adiabdullah.wordpress.com/ )
  Al-Ustadz Khalid ( http://ustadzkholid.wordpress.com/ )
  Al-Akh Aboe zaid ( http://salafiyunpad.wordpress.com/ )
  Al-Akh Abu Aisyah ( http://alatsari.wordpress.com/ )
  =======================================

  http://syabaabussunnah.wordpress.com/

  situs salafy

  http://thullabul-ilmiy.or.id/

  http://almakassari.com/

  http://ahlussunnah-jakarta.com/

  http://assalafi.org/

  http://darussalaf.org/

  http://annajiyah.co.nr/

  http://www.salafy-jtn.co.nr/ ( salafy jatinangor)

  http://kajian.co.nr/

  http://audiosalafy.co.nr/ (Kajian Audio)

  http://jeda.co.nr/ (Ebook Sunniy)

  http://salafyonline.com/ (Salafi Start Page)

  http://adhwaus-salaf.or.id/ (Salafi Bandung)

  http://assunnah.cjb.net/

  http://muslim.cjb.net/

  http://salaf.co.nr/

  http://www.media-ilmu.com/

  http://www.fatwa-ulama.com/

  Blogs Ikhwah

  http://ustadzkholid.wordpress.com/

  http://adiabdullah.wordpress.com/

  http://abusalma.wordpress.com/

  http://syabaabussunnah.wordpress.com/

  http://sunniy.wordpress.com/

  http://ashthy.wordpress.com/

  http://salafiindo.wordpress.com/

  http://salafyblogs.wordpress.com/

  http://ghuroba.blogsome.com/

  http://wiramandiri.wordpress.com/

  http://tasjilatjember.wordpress.com/ (TASJILAT AS-SALAFY JEMBER)

  http://alhujjah.wordpress.com/ (Al-Ustadz Abdul Mu’thi)

  http://haulasyiah.wordpress.com/ (ISLAM VERSUS SYI’AH)

  http://anakmuslim.wordpress.com/ (Anak Muslim)

  http://samuderailmu.wordpress.com/

  http://salafuna.wordpress.com/

  Ma’had Salafy

  http://adhwaus-salaf.or.id/

  http://mahad-al-bayyinah.blogspot.com/

  Toko Salafy

  http://www.al-ilmu.com/ (Toko Al-Ilmu)

  Anti teroris

  http://khawarij.wordpress.com/

  http://www.merekaadalahteroris.com

  sms humor – humor – kumpulan sms humor – sms lucu – sms joke – cerita humor – cerita lucu – kisah humor – kisah lucu

 34. thanks ya semua kata2nya buat saya sadar kembali akan karunia Allah yg begitu besar semoga Allah memberi pahala yg besar untukmu

 35. bagus bngt……………………………..

  menyentuh

 36. smsnya terlalu menyentuhkan hati bagi aku yang kaya ga pernah tobat tapi aku bisa ngerti kog………………………………………..

 37. seandainya semua orang sadar bahwa semua manusia di ciptakan oleh tuhan tuk bertibadah maka dunia ini akan tenang DANsebaliknya jika manusia hidup di dunia hanya mengejar harta2 niscaya akan hancurnya dunia ini
  maka dari itu kita sempatkan waktu luang kita untuk beribadah kpda allah min 5 waktu dlm 1 hari

 38. teroor dimana mana …………… ingat toooooooooo…. ada booooooommmmmmmm…to awas ada teroristooooo tak bunuh terooris itu pak polisi …..daripada nanti berbahaya …….tak tangkap tooo tak bunuhhh tooo……………….
  apa untungnya sih teroriss bunuh diri
  yang ada malah ngeriiiiiiii
  gak tau ah pikiranya
  pikiriin aja oooooolanganb?????????????????????

 39. Suatu hari Raja dan ratu memutuskan tuk slg kirim pesan lewat merpati, sbg ganti Handphone. Di suatu hari merpati dr Ratu sampai ke Raja tanpa membawa surat apapun. Raja marah dan bertanya pd Ratu apa mksudnya, trus ratu menjawab ” itu kan miscall”

 40. Sms humorx luuuucuuu…bngt….pdhal perasaan aq saat ini sdg gundh tp jd ìlang deh smuax. Thanks bngt, klo bs d tmbh lg ya…aq tnggu loh yg terbru brorrrr

Komentar ditutup.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 324 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: