• Blog Stats

  • 38,943,374 hits
 • pacaran adalah perbuatan haram, maka janganlah berpacaran. Dan jangan mau jika diajak pacaran. Akan tetapi tempuhlah jalan yang halal jika memang benar-benar cinta dan ingin menikah. Segeralah menikah dan jangan berpacaran. ================================== dan janganlah kamu mendekati zina. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. [QS Al Isra':32] ==================================== JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA ====================================== Asy-Sya’bi berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah)
 • wasiat untuk seluruh umat islam

  ====================================== “Janganlah kamu saling dengki, saling membenci, saling mengintip rahasia, saling bersaing, saling mencari keburukan, saling menawar lebih tinggi untuk menipu pembeli sehingga menawar tinggi, saling memutuskan hubungan, saling bermusuhan, janganlah sebagian kalian menjual atas jualan yang lain. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang diperintahkan Allah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menelantarkannya dan tidak boleh menghinanya. ============================================= Taqwa ada di sini, taqwa ada di sini, taqwa ada di sini kata Rasululloh Shallallahu’alaihi wasallam sambil menunjuk dadanya. ================================================= Cukuplah merupakan kejelekan seseorang apabila menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Hati-hatilah bersangka buruk, karena sesungguhnya bersangka buruk adalah omongan yang paling dusta. ==================================================== Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kamu dan hartamu, tetapi ia melihat hati dan perbuatanmu.” (riwayat Muslim dan Bukhari). ==========================================
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • berbuat baiklah pada semua binatang, termasuk kepada anjing

  Kita tidak diperbolehkan menyiksa binatang dengan cara apa pun, atau membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksa atau membakarnnya. --------------------------------------------------- Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu ia masuk neraka gara-gara kucing tersebut disebabkan dia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat mengurung nya, dan dia tidak membiarkannya (melepaskannya) supaya memakan serangga di bumi.” (HR. al-Bukhari) ------------------------------------------------------- Dan ketika beliau melewati sarang semut yang telah dibakar, beliau bersabda, “Sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api selain Rabb (Tuhan) pemilik api.” (HR. Abu Dawud, hadits shahih) ---------------------------------------------- “Barangsiapa yang tidak berbelas kasih niscaya tidak akan dibelaskasihi.” (HR. al-Bukhari dan Muslim) ------------------------------------------------- “Kasihanilah siapa saja yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit.” (HR. at-Tirmidzi) -------------------------------------------------- Dibolehkan membunuh hewan-hewan yang membahayakan atau mengganggu seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus dan lain-lain karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Ada lima macam hewan fasik (buruk) yang boleh dibunuh di waktu halal (tidak ihram) dan di waktu ihram, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas, dan rajawali.” (HR. Muslim). Juga terdapat hadits shahih yang membolehkan untuk membunuh kalajengking. ================================================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ====================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
 • wasiat bagi para pemuda

  ====================================== ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata: “Barangsiapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ======================================
 • wasiat Imam al-Auza’i

  ====================================== Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: “Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] --------------------------------------------------------------- Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] =================================================
 • Mengutip perkataan Syaikh Bin Baz rahimahullaahu

  “Zaman ini adalah zaman kelembutan, kesabaran dan hikmah, bukanlah zaman kekerasan (kebengisan). Mayoritas manusia saat ini dalam keadaan jahil (bodoh), lalai dan lebih mementingkan duniawiyah. Maka haruslah sabar dan lemah lembut sampai dakwah ini tersampaikan dan sampai mereka mengetahuinya. Kami mohon petunjuk kepada Alloh untuk semuanya.” (Majmu’ Fatawa Samahatul Imam Ibnu Bazz (Juz VIII, hal 376) dan (Juz X, hal. 91) =================================================
 • jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara

  ====================================== Segala puji hanyalah milik Alloh yang telah mempertautkan hati kaum mukminin dan menganjurkan mereka supaya bersatu padu dan saling berhimpun serta memperingatkan dari perpecahan dan perselisihan. -------------------------------------------------------- Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq untuk disembah melainkan hanyalah Alloh semata yang tidak memiliki sekutu. Dialah yang mensyariatkan dan memudahkan, dan Dia terhadap kaum mukminin adalah sangat penyantun. ------------------------------------------------------ Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang diperintahkan dengan kemudahan dan berita gembira. ----------------------------------------------------- Beliau bersabda : Permudahlah dan janganlah kamu persulit, berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari (dari kebenaran). ------------------------------------------------------ Permisalan kaum mukminin satu dengan lainnya dalam hal kasih sayang, tolong menolong dan kecintaan, bagaikan tubuh yang satu, jika salah satu anggotanya mengeluh sakit, maka seluruh tubuh akan merasa demam atau terjaga” --------------------------------------------------- Tidak ragu lagi, bahwa kewajiban Ahlus Sunnah di setiap zaman dan tempat adalah saling bersatu dan menyayangi di antara mereka serta saling bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan… ==================================================---------------
 • KHUTBATUL HAJAH

  ====================================== Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami, dan dari keburukan-keburukan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. ================================================ “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” ================================================== “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silatur rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” ========================================================= “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mena’ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. ============================================================ Amma ba’du; Maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad , dan seburuk-buruk perkara dalam agama adalah yang di ada-adakan, setiap yang diada-adakan (dalam urusan agama) adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah kesesatan. (HR. Muslim, an-Nasa’i dan selain keduanya) ==================================================
 • mengutip perkataan Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad hafizhahullaahu:

  “Telah terjadi di zaman ini, sibuknya sebagian ahlus sunnah dengan sebagian lainnya dengan tajrih (saling mencela) dan tahdzir, dan implikasi dari hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan, perselisihan dan saling mengisolir. Padahal sepantasnya bahkan seharusnya bagi mereka untuk saling mencintai dan berkasih sayang terhadap sesama mereka, dan menyatukan barisan mereka di dalam menghadapi ahli bid’ah dan pengikut hawa nafsu yang menyelisihi ahlus sunnah wal jama’ah. ---------------------------------------------------- “Aku nasehatkan –kepada penuntut ilmu- agar menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka, sebagai pengejawantahan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “diantara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berfaidah baginya.” Hadits hasan diriwayatkan oleh Turmudzi.” ------------------------------------------------------ “Aku nasehatkan –kepada penuntut ilmu- untuk bersikap pertengahan dan moderat, diantara sikap ghuluw (ekstrim) dan meremehkan, dan diantara sikap ifrath (berlebih-lebihan) dan tafrith (menggampangkan). Sebagai pengejawantahan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “Jauhilah oleh kalian sikap ghuluw di dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa dikarenakan sikap ghuluw mereka di dalam agama.” Ini hadits shahih, dikeluarkan oleh an-Nasa’i dan selainnya.” ---------------------------------------------------- “Dan aku nasehatkan supaya mereka berhati-hati dari sikap zhalim, dikarenakan hadits Qudsi, “Wahai hamba-Ku, sesunguhnya Aku haramkan kezhaliman atas diri-Ku, maka aku jadikan pula haram atas diri kalian, maka janganlah kalian saling menzhalimi” diriwayatkan oleh Muslim, dan hadits Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “takutlah kalian dari kezhaliman, karena sesungguhnya kezhaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat” diriwayatkan oleh Muslim. ------------------------------------------------------ Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk menunjuki seluruh ummat kepada apa yang diridhai-Nya, agar mereka mendalami agama Islam (tafaqquh fid din) dan menetapi kebenaran, serta agar mereka menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dan menjauhkan dari apa-apa yang tidak bermanfaat. Sesungguhnya Ia berkuasa dan berkemampuan atasnya. Semoga Sholawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya. (selesai kutipan) ===========================================
 • mengutip perkataan Imam Albani rahimahullaahu

  “Wajib atas kita untuk berlemah lembut di dalam dakwah kita terhadap orang-orang yang menyelisihi kita, dan jadikan selalu firman Alloh Ta’ala berikut (sebagai pegangan) dan untuk selamanya : “Serulah mereka ke jalan Rabb-mu dengan hikmah dan nasehat yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik.” Dan mereka yang pertama lebih berhak untuk kita terapkan hikmah ini adalah mereka yang paling memusuhi kita di dalam dasar (mabda’) dan aqidah kita, hingga kita tidak menggabungkan antara beratnya dakwah yang haq yang Alloh memperteguh kita dengannya dengan beratnya cara (ushlub) kita berdakwah kepada Alloh Azza wa Jalla” ==================================================
 • Diriwayatkan bahwa Hasan Al-banna berkata: “Kami menginginkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga Islami, bangsa yang Islami, pemerintahan yang Islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas, kemudian membawa bendera jihad dan da’wah kepada Allah sehingga dunia mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran Islam.” ==================================================
 • warning

  dalam blog ini mungkin terdapat hadits dhoif, riwayat yang tidak valid, salah tulis, kutipan yg tidak sesuai syariat islam, dan berbagai kesalahan2 lain, dan belum sempat di sensor, jadi mohon maaf sebesar-besarnya

Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

=======
ni kumpulan puisi2 karya anis (email: anies-qyutezz@yahoo.co.id )

 

=============================

MERASA MEMILIKINYA

Trasa tiada hari-hari yg bermakna tanpa hadirnya,
ia yang jauh ku rasakan ada di dekatku
hadir lebih bermakna berarti bila ada dirinya
kasihku.. mengapa ku slalu mrasakan adanya dirimu disini?
seminar mentari menerangi jalan pikiranku
karna trlalu menyayangi dan mencintaimu
di jalanku.. jalan pikirku..jalan hidupku..
hanya tertuju untukmu,
berilah jawaban atas semua karena
ku slalu mrasa memilikinya walau hanya dalam dunia maya

==================================

CINTAMU ADALAH HIDUPKU

kasih.. taukah kamu akan cintaku?
ku disini slalu merindu, slalu menanti
apakah kau tau btapa resah hatiku tanpa kau disampingku
kasih.. hanya kau yg dapat memberi cinta kepadaku
hanya kau yg dapat mencuri hatiku dan mlukai jiwaku
kasih.. apakah kau tau bahwa ku sangat mencintaimu? mengasihimu?
bagiku cintamu adalah hidupku

==============================

I HATE U

diriku disini mengingat, membayangkan rasa n peristiwa,
dmana rasaku masih lari dari kenyataan
dmana peristiwa itu menghancurkan perasaanku terhadapmu
kata manis itu..
Tlah pupus akibat sikapmu
ku benci kamu, benci dgn sikap n pendirianmu
this is all  story with u
akan kubuang jauh seperti sikapmu yg tlah menghancurkan mimpiku sekaligus hidupku
sekarang.. hanya ada kenangan
perlahan tapi pasti ku bertahap melupakanmu,
melupakan smuanya sbg hantu dlm mimpi burukku

=========================================

JUJUR

seucap kata beriring nada
seiris luka pasti membuat orang terluka
ucapku jujur.. seribu kata tak berbahasa
ku dsini ingin membuatmu tuk percaya
ingin meyakinkan bahwa ku bnr2 sayang n cinta kamu
tapi sayang
luka itu membuatku lemah tak berdaya
ucap kata dari bibirmu seakan panah menusuk di jantungku
berhentikan denyut nadi di tanganku
bila jujur tuk percaya apapun bisa bermakna
tapi ku percaya kalau jujur tidak slalu dianggap jujur

========================================

TERAKHIR KALINYA

seucap kata membuat hati terluka
satu pilihan yg berujung kekecewaan
suatu keputusan yang dipikir secara logika
mengakibatkan kehancuran bergejolak permasalahan
andai saja kubisa, andai saja ku sanggup
andai saja kudapat berucap
akan ku peluk kau yang erat tuk terakhir kalinya
tapi sayang, ku tak sanggup tuk melihat langsung itu semua
dan ku hanya dapat berucap “maaf, maafkan aku,
i cant love u forever, im sorry, good bye..
slamat jalan, tak ada lagi kata yang merasuki fikirku
tapi kekecewaan karna tak bisa memberikan suatu pilihan
pasti yg akan membawamu bangun dari tidur tak berdaya
i love u

===========================================

bagi yg ingin menambah teman fb, curhat, konsultasi masalah agama, membaca status2 islami, silahkan add FB:

ust.ipoenk@yahoo.com ,
yani-imout@hotmail.com ,
assalafy.abdullah@yahoo.co.id ,
arios6home@gmail.com ,
iz_chech@yahoo.com ,
bagas_rara@yahoo.co.id ,
ainuamri2@gmail.com ,
dameyra@yahoo.com
eone_cakep50@yahoo.com

dameyra@yahoo.com

==============================================
Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

=============================================

99 Langkah Menuju Kesempurnaan Iman

01. Bersyukur apabila mendapat nikmat;
02. Sabar apabila mendapat kesulitan;
03. Tawakal apabila mempunyai rencana/program;
04. Ikhlas dalam segala amal perbuatan;
05. Jangan membiarkan hati larut dalam kesedihan;
06. Jangan menyesal atas sesuatu kegagalan;
07. Jangan putus asa dalam menghadapi kesulitan;
08. Jangan usil dengan kekayaan orang;
09. Jangan hasad dan iri atas kesuksessan orang;
10. Jangan sombong kalau memperoleh kesuksessan;
11. Jangan tamak kepada harta;
12. Jangan terlalu ambitious akan sesuatu kedudukan;
13. Jangan hancur karena kezaliman;
14. Jangan goyah karena fitnah;
15. Jangan berkeinginan terlalu tinggi yang melebihi kemampuan diri.
16. Jangan campuri harta dengan harta yang haram;
17. Jangan sakiti ayah dan ibu;
18. Jangan usir orang yang meminta-minta;
19. Jangan sakiti anak yatim;
20. Jauhkan diri dari dosa-dosa yang besar;
21. Jangan membiasakan diri melakukan dosa-dosa kecil;
22. Banyak berkunjung ke rumah Allah (masjid);
23. Lakukan shalat dengan ikhlas dan khusyu;
24. Lakukan shalat fardhu di awal waktu, berjamaah di masjid;
25. Biasakan shalat malam;
26. Perbanyak dzikir dan do’a kepada Allah;
27. Lakukan puasa wajib dan puasa sunat;
28. Sayangi dan santuni fakir miskin;
29. Jangan ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah;
30. Jangan marah berlebih-lebihan;
31. Cintailah seseorang dengan tidak berlebih-lebihan;
32. Bersatulah karena Allah dan berpisahlah karena Allah;
33. Berlatihlah konsentrasi pikiran;
34. Penuhi janji apabila telah diikrarkan dan mintalah maaf apabila karena sesuatu sebab tidak dapat dipenuhi;
35. Jangan mempunyai musuh, kecuali dengan iblis/syaitan;
36. Jangan percaya ramalan manusia;
37. Jangan terlampau takut miskin;
38. Hormatilah setiap orang;
39. Jangan terlampau takut kepada manusia;
40. Jangan sombong, takabur dan besar kepala;
41. Berlakulah adil dalam segala urusan;
42. Biasakan istighfar dan taubat kepada Allah;
44. Hiasi rumah dengan bacaan Al-Quran;
45. Perbanyak silaturrahim;
46. Tutup aurat sesuai dengan petunjuk Islam;
47. Bicaralah secukupnya;
48. Beristeri/bersuami kalau sudah siap segala-galanya;
49. Hargai waktu, disiplin waktu dan manfaatkan waktu;
50. Biasakan hidup bersih, tertib dan teratur;
51. Jauhkan diri dari penyakit-penyakit bathin;
52. Sediakan waktu untuk santai dengan keluarga;
53. Makanlah secukupnya tidak kekurangan dan tidak berlebihan;
54. Hormatilah kepada guru dan ulama;
55. Sering-sering bershalawat kepada nabi;
56. Cintai keluarga Nabi saw;
57. Jangan terlalu banyak hutang;
58. Jangan terlampau mudah berjanji;
59. Selalu ingat akan saat kematian dan sedar bahawa kehidupan dunia adalah kehidupan sementara;
60. Jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat seperti mengobrol yang tidak berguna;
61. Bergaul lah dengan orang-orang soleh;
62. Sering bangun di penghujung malam, berdoa dan beristighfar;
63. Lakukan ibadah haji dan umrah apabila sudah mampu;
64. Maafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita;
65. Jangan dendam dan jangan ada keinginan membalas kejahatan dengan kejahatan lagi;
66. Jangan membenci seseorang karena pahaman dan pendiriannya;
67. Jangan benci kepada orang yang membenci kita;
68. Berlatih untuk berterus terang dalam menentukan sesuatu pilihan
69. Ringankan beban orang lain dan tolonglah mereka yang mendapatkan kesulitan.
70. Jangan melukai hati orang lain;
71. Jangan membiasakan berkata dusta;
72. Berlakulah adil, walaupun kita sendiri akan mendapatkan kerugian;
73. Jagalah amanah dengan penuh tanggung jawab;
74. Laksanakan segala tugas dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan;
75. Hormati orang lain yang lebih tua dari kita
76. Jangan membuka aib orang lain;
77. Lihatlah orang yang lebih miskin daripada kita, lihat pula orang yang lebih berprestasi dari kita;
78. Ambilah pelajaran dari pengalaman orang-orang arif dan bijaksana;
79. Sediakan waktu untuk merenung apa-apa yang sudah dilakukan;
80. Jangan sedih karena miskin dan jangan sombong karena kaya;
81. Jadilah manusia yang selalu bermanfaat untuk agama,bangsa dan negara;
82. Kenali kekurangan diri dan kenali pula kelebihan orang lain;
83. Jangan membuat orang lain menderita dan sengsara;
84. Berkatalah yang baik-baik atau tidak berkata apa-apa;
85. Hargai prestasi dan pemberian orang;
86. Jangan habiskan waktu untuk sekedar hiburan dan kesenangan;
87. Akrablah dengan setiap orang, walaupun yang bersangkutan tidak menyenangkan.
88. Sediakan waktu untuk berolahraga yang sesuai dengan norma-norma agama dan kondisi diri kita;
89. Jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan fisikal atau mental kita menjadi terganggu;
90. Ikutilah nasihat orang-orang yang arif dan bijaksana;
91. Pandai-pandailah untuk melupakan kesalahan orang dan pandai-pandailah untuk melupakan jasa kita;
92. Jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain terganggu dan jangan berkata sesuatu yang dapat menyebabkan orang lain terhina;
93. Jangan cepat percaya kepada berita jelek yang menyangkut teman kita sebelum dipastikan kebenarannya;
94. Jangan menunda-nunda pelaksanaan tugas dan kewajiban;
95. Sambutlah huluran tangan setiap orang dengan penuh keakraban dan keramahan dan tidak berlebihan;
96. Jangan memforsir diri untuk melakukan sesuatu yang diluar kemampuan diri;
97. Waspadalah akan setiap ujian, cobaan, godaan dan tentangan. Jangan lari dari kenyataan kehidupan;
98. Yakinlah bahwa setiap kebajikan akan melahirkan kebaikan dan setiap kejahatan akan melahirkan merusakan;
99. Jangan sukses di atas penderitaan orang dan jangan kaya dengan memiskinkan orang

“Sebarkanlah walau satu ayat pun” (Sabda Rasulullah SAW) “Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (Surah Al-Ahzab:71)

==============================================
Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

=============================================

===========================================

bagi yg ingin menambah teman fb, curhat, konsultasi masalah agama, membaca status2 islami, silahkan add FB:
yani-imout@hotmail.com ,
assalafy.abdullah@yahoo.co.id ,
arios6home@gmail.com ,
iz_chech@yahoo.com ,
bagas_rara@yahoo.co.id ,
ainuamri2@gmail.com ,
dameyra@yahoo.com
eone_cakep50@yahoo.com

dameyra@yahoo.com

==============================================Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

213 Tanggapan

 1. mantep

  buanget

  Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

  Salah satu barokah hidup bersama orang2 sholeh adalah, mereka mampu memberi nasehat dan pencerahan hati bagi orang yang duduk bersamanya. sekedar melihat teman yang sholeh akan memberi cahaya kesholehan yang berbeda dalam diri orang yang melihatnya. Sebagaimana yang Al Fudhail bin ‘Iyadh katakan, “Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain akan mengilapkan hati.”(Siyar A’lam An Nubala’, 8/435, Mawqi’ Ya’sub). Maksud beliau adalah dengan hanya memandang orang sholih, hati seseorang bisa kembali tegar. Oleh karenanya, jika orang-orang sholih dahulu kurang semangat dan tidak tegar dalam ibadah, mereka pun mendatangi orang-orang sholih lainnya.

  http://www.facebook.com/pages/Mengenal-Allah-Azza-Wa-Jalla/116906225006847

  Abdullah bin Mas’ud mengatakan, ‘Bencana itu terjadi gara-gara ucapan lisan. Andai aku mengolok-olok seekor anjing tentu aku khawatir kalau aku diubah menjadi seekor anjing’ (Hasyiyah ash Showi ‘ala Tafsir al Jalalain 4/143, terbitan Dar al Fikr).

  segala pertanyaan agama/konsultasi/curhat silahkan kirim ke: http://qiblati.com/buku-tamu

  Enggan berjilbab karena merasa hatinya belum bersih? Ingin menjilbabi hati dulu baru kemudian menjilbabi badan? Anggapan ini tidaklah benar, sebab hati dan badan harus diperbaiki semua. Berjilbab tidak mengharuskan berhati sempurna. Justru dengan berjilbab, diharapkan pemakainya akan lebih mudah dalam menjilbabi hatinya.

  Barokallohu fiikum.

  http://www.facebook.com/Taman.Hidayah

  Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

  • Akankah darahku mengalir dicelah kehidupan
   Mugkinkah putihku mewarnai sebuah harapan
   dan bisakah hitamku merubah kenyataan’

  • duh,hampr mirip 5 yg Q cari,tapi syangnya beda.

   q cari yg isinya ky lgunya ungu cinta dalam hati…

   • bila ht tk mmpu ge bt mnyatu,,
    mk Q tkkn mmksa tuk kmbli 1
    bla cnt mmnx ud tk da ge dht’U,,dhtQu mzi da cnt yg Qn Q pndam dlm htQu………
    bla mmnx mua’a tlah brlalu,,knanglah Q sbg ornx yg prnah sggah dht’U……

    hy ornx2 ptah ht,,itu slh 1 ungkpn htQu yg kni tlah mrndukan kmbali hdir’a mntanQu,,j2r Q mzi chynx m dy
    Q mghrapkan dy kmbali……..

   • ngpain jg msh lo cr” kan lgunya ungu udh ada mnding lo cr uang buat bli kasetnya trs lo dngrin

   • masih ada cinta tapi kita harus pandai mencarinya

   • sang surya yg pergi kini ganti datanglah senja hari di kala senja hari ku selalu gelisah karna ku takut ke hilangan mu tp percuma aku merasa seperti itu karna kasih ku pun kau akan pergi tinggalkanku disaat kaki mu melangkah tuk pergi tinggalkanku rasanya ku tak bisa berbuat apa-apa
    oh bintang, yg menyinari angkasa malam
    oh bulan, yg terangi gelapnya malam
    tau kah engkau di mana saat ini kasihku brada
    karna di saat dia melangkah tuk pergi ku tinggalkanku ku tak bsa berbuat apa-apa. di hati ku aku hanya bisa berucap i love you forever dari hati kecilku

  • duch puisinya pas banget sama perasaan w sekarang……..

  • q pngen bnget bisa buat puisi seindah kalian…..tpi gmana yach q gk pnter buat kata2 kaya gitu…..

   • kamu harus ngerasain dulu apa yang namanya cinta,ujian,pengorbanan juga kesetian yang sebenarnya..ntr tanpa sdar kamu juga bisa sendiri..he..2009x

   • kita sama men,,aku juga pengen banget bikin kata2 romantis kaya orang2,tapi apa boleh buat,yaaaah namanya juga rang gak pernah sekolah.

  • eMmm…………….
   t’hru w,,,,,,,,,,,,,
   sdh jja yua

  • -Jika akku bza memiLih anTara b’naFas tw m’CinTaimu- . . . .
   -akku psTi akn memiLih bernaFas- . . . .

   -dan Qhu Gunakan Nafas Terakhir Qhu Tuk kaTakan- . . . .

   -kLo akku sayaNk kmuh- . . . . . . . =(

 2. Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

  ===========================================

  sms/call: 08562346699

  ========================

  bagi yg ingin menambah teman fb, curhat, konsultasi masalah agama, membaca status2 islami, silahkan add FB:

  ust.ipoenk@yahoo.com ,
  yani-imout@hotmail.com ,
  assalafy.abdullah@yahoo.co.id ,
  arios6home@gmail.com ,
  iz_chech@yahoo.com ,
  bagas_rara@yahoo.co.id ,
  ainuamri2@gmail.com ,
  dameyra@yahoo.com
  eone_cakep50@yahoo.com

  dameyra@yahoo.com

  ==============================================

  http://ainuamri.blogspot.com/

  Bila Al’Quran bisa bicara…

  Waktu engkau masih kanak-kanak, kau laksana kawan sejatiku.
  Dengan wudu’ aku kau sentuh dalam keadaan suci.
  Aku kau pegang, kau junjung dan kau pelajari.
  Aku engkau baca dengan suara lirih ataupun keras setiap hari
  Setelah usai engkaupun selalu menciumku mesraaaaa sekali !!.
  Sekarang engkau telah dewasa… !
  Nampaknya kau sudah tak berminat lagi padaku…
  Apakah aku bacaan usang yang tinggal sejarah…
  Menurutmu barangkali aku bacaan yang tidak menambah pengetahuanmu.
  Atau menurutmu aku hanya untuk anak kecil yang belajar mengaji saja? ?
  Sekarang aku engkau simpan rapi sekali hingga kadang engkau lupa dimana menyimpannya.
  Aku sudah engkau anggap hanya sebagai perhiasan rumahmu
  Kadang kala aku dijadikan mas kawin agar engkau dianggap bertaqwa.
  Atau aku kau buat penangkal untuk menakuti hantu dan syetan.
  Kini … aku lebih banyak tersingkir, dibiarkan dalam kesendirian dalam kesepian.
  Di atas lemari, di dalam laci, aku engkau pendamkan.
  Dulu…pagi-pagi…surah-surah yang ada padaku engkau baca beberapa halaman.
  Sore harinya aku kau baca beramai-ramai bersama temanmu di surau…..
  Sekarang… pagi-pagi sambil minum kopi…engkau baca Koran pagi atau nonton berita TV.
  Waktu senggang..engkau sempatkan membaca buku karangan manusia.
  Sedangkan aku yang berisi ayat-ayat yang datang dari Allah Yang Maha Perkasa.
  Engkau campakkan, engkau abaikan dan engkau lupakan… !!!
  Waktu berangkat kerjapun kadang engkau lupa baca pembuka surah2ku (Basmalah)
  Diperjalanan engkau lebih asyik menikmati musik duniawi
  Tidak ada kaset yang berisi ayat Allah yang terdapat padaku di laci mobilmu.
  Sepanjang perjalanan radiomu selalu tertuju ke stasiun radio favoritmu.
  Aku tahu kalau itu bukan Stasiun Radio yang senantiasa melantunkan ayatku.
  Di meja kerjamu tidak ada aku untuk kau baca sebelum kau mulai kerja.
  Di Komputermu pun kau putar musik favoritmu.
  Jarang sekali engkau putar ayat-ayatku melantun.
  E-mail temanmu yang ada ayat-ayatku pun kadang kau abaikan
  Engkau terlalu sibuk dengan urusan duniamu.
  Benarlah dugaanku bahwa engkau kini sudah benar-benar melupakanku ….
  Bila malam tiba engkau tahan nongkrong berjam-jam di depan TV.
  Menonton pertandingan Liga Italia , musik atau Film dan Sinetron laga.
  Di depan komputer berjam-jam engkau betah duduk.
  Hanya sekedar membaca berita dan gambar sampah.
  Waktupun cepat berlalu…aku menjadi semakin kusam dalam lemari.
  Mengumpul debu dilapisi abu dan mungkin dimakan kutu.
  Seingatku hanya awal Ramadhan engkau membacaku kembali.
  Itupun hanya beberapa lembar dariku.
  Dengan suara dan lafadz yang tidak semerdu dulu.
  Engkaupun kini terbata-bata dan kurang lancar lagi setiap membacaku.
  Apakah Koran, TV, radio , komputer, dapat memberimu pertolongan?
  Bila engkau di kubur sendirian menunggu sampai kiamat tiba.
  Engkau akan diperiksa oleh para malaikat suruhanNya.
  Hanya dengan ayat-ayat Allah yang ada padaku engkau dapat selamat melaluinya.
  Sekarang engkau begitu enteng membuang waktumu…
  Setiap saat berlalu… kuranglah jatah umurmu…
  Dan akhirnya kubur sentiasa menunggu kedatanganmu..
  Engkau bisa kembali kepada Tuhanmu sewaktu-waktu
  Apabila malaikat maut mengetuk pintu rumahmu.!!!
  Bila aku engkau baca selalu dan engkau hayati…
  Di kuburmu nanti….
  Aku akan datang sebagai pemuda gagah nan tampan.
  Yang akan membantu engkau membela diri.
  Bukan koran yang engkau baca yang akan membantumu.
  Tapi Akulah “Qur’an” kitab sucimu.
  Yang senantiasa setia menemani dan melindungimu.
  Peganglah aku lagi …. bacalah kembali aku setiap hari.
  Karena ayat-ayat yang ada padaku adalah ayat suci.
  Yang berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui.
  Yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad Rasulullah.
  Agar engkau senantiasa mengingat Tuhanmu…

  sumber: http://profiles.friendster.com/63590148

  ==
  Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

  • aq setuju buangt, cos sekerang kebanyakan
   qur’an hanya di jadikan perhiasan,,tp kata2nya di rinkas donk biar ga kepanjangan,,wassalam

  • stlah membaca puisi di atas, mnurut saya dpt mnjdi inspirasi bgi kkta terutama pd umat muslim. semoga dengan membaca puisi tsb \, dpt meningkatkan keinginan kita untuk membaca al- quran. amin……….

  • w jg punya puisi,yg pngn w terbiti tp w ga tau cara’y

   Hari ini adalah waktunya
   waktu dimana seharusnya
   Kita bersama dan kita saling mencinta

   pernah ku khayalkan satu keinginan
   untuk mempersatukan
   cinta yang terpisahkan oleh wktu n perasaan

   namun di alam kenyataan smua itu suatu perbedaan
   yang tak pernah dirasakan oleh stiap insan yg brbeda

  • aku setuju bgt dengan puisi ini…
   terharu dan sedih sampai” aku meneteskan air mata…

   karna apa yg ada di dalam puisi ini kelakuan aku…
   aku yg dulu belajar mengaji dan skr pun aku tinggalkan…
   maafkan akul ya alloh yg sering melupakan kitab yg tlah engkau turunkan…

 3. lumayan.
  tapi kurang kaya metafora :)

  Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

  Ibnu Qayyim rahimahullâh tentang cinta yang terpuji:
  “Cinta yang terpuji adalah cinta yang memberikan manfaat kepada orang yang merasakan cinta itu untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Cinta inilah yang menjadi asas kebahagiaan. Sedangkan cinta bencana adalah cinta yang membahayakan pelakunya di dunia maupun akhirat dan membawanya ke pintu kenistaan serta menjadikannya asas penderitaan dalam jiwanya.”

  Ibrahim bin Khawwas: “Obat hati ada lima: membaca Al-Qur’an dengan tadabbur, mengosongkan perut, shalat malam, menghiba kpd Allah di penghujung malam, dan bergaul dengan orang-orang shalih.”

  Belajarlah niat, karena niat lebih berat daripada amal. (Yahya bin Abi katsir)

  Jika seseorang mencari ilmu untuk diamalkan, ilmunya itu akan melunakkan hatinya. Jika ia mencari ilmu bukan untuk diamalkan, ilmunya itu akan menambah kesombongannya. (Malik bin Dinar)

  Dulu, ada ungkapan yg menyatakan, “Tahapan pertama ilmu adalah diam. Kedua, mendengarkan dan menghafalkan. Ketiga, mengamalkan. Keempat, menyebarluaskan dan mengajarkan. (Sufyan Ats-Tsauri)

  “Setiap tukang tidak bisa mengerjakan pekerjaannya dengan kecuali dengan alat. Dan alatnya Islam adalah ilmu. Jika Anda melihat orang berilmu yg tidak hati-hati terhadap ilmunya, maka Anda tidak boleh mengambil ilmu darinya. (Shalih bin Mahran)

  Seseorang cukup berilmu bila ia takut kepada Allah. Seseorang cukup bodoh bila ia kagum pada amalannya sendiri.(Masruq, salah seorang tabi’in)

  Ilmu bukanlah apa yg dihafal, melainkan apa yang bermanfaat. (Imam Asy-Syafi’i)

  Barangsiapa mencari ilmu untuk mencari ridha Allah azza wa jalla, Dia akan memberinya sesuatu yang bisa mencukupinya. (Ibrahim An-Nakha’i)

  Salaf bernama Mujahid pernah berkata, “Andaikata seorang muslim tidak mendapatkan apa-apa dari saudaranya selain bahwa rasa malunya kepadanya mencegahnya dari pebuatan maksiat, niscaya hal tersebut sudah cukup baginya.”

  Aku menemukan bahwa sikap menunda-nunda adalah salah satu prajurit iblis yang telah banyak membinasakan makhluk Allah (Shilan bin Farwah)

  Abu Sulaiman Ad-Darani, “Kenikmatan yang dirasakan ahli ibadah dengan ibadahnya, lebih besar daripada kenikmatan yang dirasakan ahli maksiat dengan kemaksiatannya.

  Orang yang berakal bukanlah orang yg mengetahui yg baik dan buruk, melainkan orang yg jika melihat kebaikan, ia mengikutinya. Jika melihat keburukan, ia menjauhinya (Sufyan bin Uyainah)

  http://www.facebook.com/Toko.Imam.Muslim

  Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

 4. Wah liat” juga puisi Sen ya http://www.kemudian.com/users/mondrosen
  makasih!

 5. wuah yang patah hati gak nguatin euy
  thanks deh

 6. Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

  Kemunkaran telah dianggap baik.

  Dan kebaikan menjadi munkar di zaman yang pelik.

  Para ulama tak dihargai lagi.

  Sedangkan orang-orang bodoh mendapat kedudukan tinggi

  Mereka menyeleweng dari kebenaran.

  Dulunya pemimpin-pemimpin mereka tak diperhatikan

  Maka kukatakan kepada orang-orang baik lagi bertaqwa

  tatkala memuncaknya kesedihan:

  Janganlah kalian menyesali keadaan,

  telah tiba giliran mu pada masa yang asing.

  ==================

  ‘Ungkapan hati seorang akhwat….semoga Allah mengabulkan cita-citanya :

  ((Ya Rabb,,,, Izinkan aku menjadi sekuntum bunga, Yg dihiasi dgn kelopak akhlaq mulia, Harum wanginya dengan ilmu agama, Cantiknya karna iman dan taqwa, Namun keindahan zahirnya kusimpan rapi, Biar menjadi rahasia yg kekal abadi, Bukan perhatian mata lelaki ajnabi, Yang menjadi puncak fitnah hati,
  Illahi Rabbi,,,,, Tumbuhkanlah duri yang memagari diri, Agar diriku terpelihara dari noda duniawi, Yang akan menghilangkan keharuman sejati, Yang akan memudarkan kecantikan diri.
  Dibalik kekurangan yg tercipta, Bukanlah alasan untuk bermuram durja, Karna setiap yang tercipta ada hikmahnya
  Izinkan ya Allah agarku menjadi permata, Tetap menyinar walau di lumpur hina, Tetap berharga walau dimana saja… Buat ummat dan juga keluarga, Izinkan aku menjadi seindah mawar berduri, Yang menjadi impian setiap muslimah, Yang indahnya bukan untuk lelaki, Tapi permata utk yang bernama suami)), Amin Allahumma Aamiin….

  ====================================

  Abu Nawas berkata :
  يَا رَبِّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوْبيَ ، كَثْرَةً ، ** فَلََقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ
  Wahai Tuhanku, meskipun dosaku terlalu banyak….
  maka sungguh aku mengetahui bahwasanya ampunanMu lebih banyak (dari banyaknya dosaku)
  إِنْ كَانَ لاَ يَرْجُوْكَ إِلاَّ مُحْسِنٌ ، ** فَبِمَنْ يَلُوْذُ ، وَيَسْتَجِيْرُ المُجْرِمُ
  Kalau seandainya hanya orang baik yang bisa berharap kepadaMu….
  lantas kepada siapakah pelaku keburukan bersandar dan berlindung?
  أَدْعُوْكَ رَبِّ ، كَمَا أَمَرْتَ ، تَضَرُّعاً ، ** فَإِذَا رَدَدْتَ يَدِي ، فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ
  Akau berdoa kepadamu wahai Tuhankudengan penuh tunduk sebagaimana engkau perintahakan…..
  lantas jika Engkau tolak tanganku maka siapakah yang bisa merahmatiku?
  مَا لِي إِلَيْكَ وَسِيْلَةٌ إِلاَّ الرَّجَا ، ** وَجَمِيْلُ عَفْوِكَ ثُمَّ أَنِّيَ مُسْلِمُ
  Tidak ada yang bisa menyampaikanku kepadaMu kecuali hanya pengharapan….dan indahnya ampunanMu kemudian aku hanyalah pasrah kepadaMu

  http://www.firanda.com/

  Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

 7. Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

  Syair nya Orang-Orang Kuat

  Bangun dan tinggalkanlah tidur panjang …
  Sungguh Islam telah kembali …
  Di jalan Alloh kita telah berjalan dan mengumandangkan jihad …

  Kelompok orang mukmin telah bangkit …
  Dengan para pemuda yang jujur …
  Dalam malam-malam nestapa mereka berjalan …
  Di belakang Al Qur’an yang nyata …

  Mereka tidak peduli dengan berbagai kesusahan di antara taring-taring zaman …

  Bangun dan tinggalkanlah tidur panjang …
  Sungguh Islam telah kembali …
  Di jalan Alloh kita telah berjalan dan mengumumkan jihad …

  Sampaikanlah kabar gembira kepada manusia …
  Dengan subuh yang terbit dengan terang …
  Wahai malam-malam para pendholim …
  Wahai kehinaan orang-orang yang bermain …
  Wahai kesia-siaan selama bertahun-tahun …
  Telah datang janji yang nyata …
  Kami telah datang kepada kalian dengan membawa senapan dan qur’an yang nyata

  http://ansharulhaq.blogspot.com/2007/06/syair-nya-orang-orang-kuat.html

  Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

  Ya Allah. Aku memohon kepada Engkau keselamatan dalam agama, kesehatan dalam tubuh, bertambah ilmu, keberkahan dalam rezeki, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati dan ampunan sesudah mati. Ya Allah, Mudahkanlah kami ketika sekaratul maut, lepaskanlah dari api neraka, dan mendapat kemaafan ketika dihisab. Ya Allah. Janganlah Engkau goncangkan hati kami setelah mendapat petunjuk, berilah kami rahmat dari sisi Engkau, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Allah. Tuhan kami, berilah kami kebajikan di dunia, kebajikan di akhirat dan peliharalah kami dari adzab api neraka. Amin Ya Allah.

  http://www.facebook.com/pages/KATA-MUTIARA-ISLAM/290291091074

  – Teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu
  teruslah berlari hingga kebosanan itu bosan mengejarmu
  teruslah berjalan hingga keletihan itu letih bersamamu
  teruslah bertahan hingga kefuturan itu futur menyertaimu
  tetaplah berjaga hingga kelesuan itu lesu menemanimu
  (Ust. Rahmat Abdullah)
  Semoga tetap teguh dalam kondisi apapun

  K. H. Abdullah Gymnastiar — Orang tak lulus ujian bukan karena soalnya tapi karena salah jawabannya, jadi yang membuat kita gagal bukan persoalan hidup tapi salah menyikapi persoalan.

  Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk, dan bergaul dengan orang shaleh lebih baik daripada menyendiri. Berbincang-bincang yang bermanfaat lebih baik daripada berdiam, dan berdiam adalah lebih baik daripada berbincang yang buruk (HR. Al-Hakim)

  http://amininoorm.wordpress.com/2011/12/17/kenapa-cinta-itu-datang-setelah-dia-pergi/

  Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

 8. mantep buaangat ni puisi

  • waw,,,

   so sweet bgtz..
   btw knp ya di caat qt udh mulai cinta ma seseorang qt harus melepasnya?? cinta it memang g’ seindah yang org” blng.. malah qrna cinta qt jadi sering terluka.. kpn y qu bisa dpt yang sprti dy lg?? qu pnggen dy balik lg wat qu..

 9. wUis,,……….r0maNtIs bGt seAnDainya pNy PcR yG pinter BwT puIsi kAn Ku ZaYnG….,,,,,,,,,

 10. Terlintas kenangan itu
  terbesit dalam benakku
  kerapuhan menemaniku
  dan
  hanya air mata
  yang mengarungi perasaan ini

  memendam kerinduan
  hanya membuat diri ini
  tak jujur
  dan hati ini
  hanya bisa memberontak
  dan hanya bisa memohon
  untuk mengetahui isi hati ini

  hati akan selalu lemah
  jiwa akan selalu rapuh
  perasaan akan selalu terpendam
  jika diri ini tak kan bisa jujur
  tak ada yang bisa dipersalahkan

  kini semua hanya berakhir
  dengan penantian
  dan. . .
  harapan. . .

  • sakith yang di rasa
   namund ku cuba Lupakant
   meninggalkan kenangant qhu
   dan dirinya yang pernah ada,,

   suLith,
   tuk qhu lakukan itu
   tangis,,,
   tuk melupakannya
   yang sangath berarti,,

   ingint kan dy kembali
   namunth tak mungkint
   ingint kan dy ada
   namunth tak mungkin

   dirinya yang tlah bersama orang aent
   membuat hidup qhu hancur
   namunt qhu tak pantas seperti itu
   menghalangi kebahagiant nyak

   seudih,,
   qhu yang ditinggalkan
   senang
   melihat dy senang

   qhu yakin yang dy pilih
   adalah yang terbaik untuk qhu n dy
   meski sakith,
   namun qhu harus menerimanya.

   Lubph iiu,,, to MauLana
   otomotif cianjur

   By: riie yang sLalu chaiianx qm sampai kapant punt

   • knapa harus iklas ma org ke3..??????????
    klo mang km cinta,perjuang kan dong cinta mu tu..!
    meski pasangan mu tu gak pernah cintai mu!

   • DASAR BEGO’….IDUP BKAN HANYA BT CINTA….MASA DPAN LO MSH PANJANG…GK SMUA WKTU IDUPMU D BT UNTK CINTA…SADAR UOOOIIIIYYYY

   • emanx ditinggal couo kita sakid bgt
    qu prnh ngerasaiin
    palagi putus gara gara org ke tiga
    tapii.. sakit karna pengkhianatan sahabat akn 1000x lbih sakit dari pada pengkhianatan seorang kekasih

   • po….eh jangan terlalu sayang ma seseorang yang belum menjadi suami yang resmi

   • aku juga pnah ngerasain ptah hati pa lagi gara2 orang ke 3, mank hati tu rasanx skit bgt…….
    to you…. lelaki di dunia ini g’ cma dia ja n menurut aku lelaki rata2 g’ da yang bisa ngertiin cewek

 11. tq, sy banyak belajar

 12. co…cweet

 13. kubiarkan lepas angan ini terkendali dari segala macam kendala dan didepanku terbuka pintu untukku menyatu denganmu…wahai nestapa
  ku gembala mimpimimpi menuju pasti di tengah gejolak yang begitu mudah hempaskan ragu sewaktuwaktu…tak menyerah
  kupaksa untuk turut mengurut hitungan yang semestinya kudapat dan kutarik lagi masa lalu menambahkanmu…untuk kugapai
  waktuku tak ingin habis dengan sesal berlama menggumpal dan kini aku akan mencabut akar yang terus tumbuh dari kekosongan…untuk kutanam dihatimu

 14. bagus sekali puisinya..

  aku izin ngambil ya…

  thank’s???

  • mantap banget puisix aq ingin menjadi penulis puisi yang handal tapi aku bingung bagai mna carax///////////////////////////////////////

 15. Mantap banget gw nangis ni, he he he,.

 16. Demi Allah, Indah bgt Puisinya !!!
  Banyak Yang sama dengan yang ku alami
  Ku persembahkan Puisi Diatas buat yang paling Aku cintai
  ### ERNA SARTIKA SARI###
  ### SRI HARTATI ####
  Mereka yang telah Meninggalkan ku untuk mencari yang terbaik

  • q j44ni c3rit4 y6 m3nj4di s3butir kis4h….
   q j44ni k4sih y6 m3njadi s3unt4i c3rit4….
   q j44ni mimpi y6 m3nj4di s3unt4i h4r4p4n n4mun h4r4p4n y6 t3rkiki5 4tas s3buah harapan

 17. Beughhh,,
  upzz,, bsa banttu qhu gux
  tuk ngLpaint se”orang yang
  peurnah da di hatti,,,,

 18. w bingung ruz ngomong pa?

 19. asllm…
  Aq suka banget ama puisi2nya… So sweeeeeeeeet..

 20. kata – kata mutiara

  Jika hati adalah istana, maka cinta adalah singgasana, ketulusan adalah mahkota ,kesetiaan adalah piala terindah senyuman adalah permata dan sahabat atau kekasih adalah tahta

  • jika cnt tdk memper satukan kita dlm skrng maka cnt akan mempersatukan kita dlm khidupam yg akan dtng

 21. bintang kan merenung
  saat tiada hadir mu di sisi
  kasih ku kian merindu
  dan kerinduan menyesakan hati ini
  bulan terus tertawa
  melihat aku menanti mu
  namun tak aku hiraukan semua
  karena aku sungguh sangat mecintai mu

  • jangan terlalu merindukan seseorang zecara berlebihan,, karna belum pasti orang yang kau rindu juga merasakan hal yang sama.. haruznya kau lebih rindu akn orang2 yang da d’dktmu…. serta alangkkah baiknya kalo dikau lebih merindu dengan SANG PENCIPTAMU YANG KIAN LAMA TLAH MEMBRIKAN SEGALANYA BAGIMU!

 22. hati merindu pada mu
  kala kau tiada di dekat ku
  dan bintang bintang kian merajuk
  saat dia tak ku hiraukan

  tiada lagi rasa
  untuk aku ungkapkan
  dan kini ku sungguh sangat mecinti mu

  bulan tertawa
  seakan menggolok ku
  seakan tak mungkin bagi ku
  untuk dapatkan cnta mu

  bukalah pintu hati mu
  agar aku dapat bersemayam
  dan menjaga hati mu tuk selamanya

 23. hati yang sepi ……..
  merana slalu
  karna tlah terhianati
  oleh dirimu ……

  aku disini melihatmu
  aku disini menantimu
  menantimu slalu
  tuk kembali datang padaku

  hati yang slalu rindu
  rindukan dirumu
  yang kan jauh sana
  yang tlah pergi dengannya……..

  • Gw bgt…
   uda hampir 1thn gw di tinggaL co gw
   smntra gw harus iklas dy dg cewe baru nya yg jg jd sahabat gw…T____________T

  • keren bangets cie…………

  • w banget…T_T

  • qu jd pnggen dy blik lg k qu..
   tp qu tao log dy emank bkn wat qu..
   dy d ciptain bwt org laend..
   tp knp qu hrs cinta ma dy??
   pdhal dy kand bkn milik qu..
   qu emank g’ pantes dpt cwo s’baek dy..
   q lbh pnts dpt nee cmua cz qu hnya mnusia yg bodoh

 24. kReN d3ch…..
  aq sk4 d3n9an r4N9kAiaN kTa2 x

  sUkS3zz slL yAch…

 25. puisinya so sweet bgt…………………………..

  andy za q px cwo yg pinter bwt puisi psti q bkal syg………. bgt ma dy????

 26. akoh tak bisa hidup tanpa cintha
  akoh tak bisa hidup tanpa sayang
  akoh tak bisa hidup tanpa senyumnya
  tapi,akoh lebih tak bisa hidup lagii tanpa diri nya

 27. saat aku merasa cintaku bertepuk sebelah tanggan aku mencoba melupakan dirinya namun tak bisa dan ku selalu mencoba melupakanya aku sdh dgn rasa ini aku bena2 tersiksa,apa yg harus aku lakukan?????????????????????????????????????

 28. bat temen temen cinta memang buta.tapi aku mohon dengan kalian janganlah sampai di butakan oleh cinta.okey.lo pengen ngobrol lama hubungi aku disini 088803913253

  • cari penggantinya n balas dendam kepadanya……………………….?????????????????

 29. buana memanggil hati
  tak terhingga kau maenjauh
  hanya tersirat angan lepas
  menghiasi mimpi yg hilang…

  daun jatuh mendayu
  kian sepi hati merantau
  kan kucari seuntai tangkai
  lepaskanku dari jeratmu…

 30. Ku lihat lagit tertutup kabut malam
  Bintang dan bulanpun tak terlihat cahayanya yg terang
  Ku di sini sendiri dalam gelapnya malam
  Menanti dirimu yg tak kunjung datang
  Kapan kau datang dan memeluk tubuhku yg usang
  Aku kn tetap di sini menungu bidadariku datang menjemputku
  Untuk kembali dan bersatu
  Karena cintaku hanya untukmu

 31. kenapa kw lebih memilih dya dari pada aQu
  kenapa kw gak perNah mengerti tenteNg diri Qu
  kaw tak perNah taw kalw dya tu selalu nyakiti hati kw
  itu pula cewek yg ko hargai
  tak semua cewk harus dy hargai taw kw haaahhh

  kalw cewk macam tu harusNya dy canpaiN
  kenapa kau gak taw
  selami ne aQu yang selalu ada di samiNg kaw
  tp apa balasaNya
  kaw selalu nyakiti hati aku

  padahaL kaw oraNg yg paling aku
  sayaNg
  kaw gak taw perasaN ne dow – – – – – ?

 32. Cinta memang selalu seperti yang kita harapkan,sakitnya di tinggal oleh orang yang kita cinta sangat membuat kita terluka,bahkan goresan luka itu sulit buat terhapus dari hati dan pikiran.

  Ne ada Puisi dari kisah cinta yang pernah meyakitiku!!!!!

  Saat berada pertama kali melihatmu
  getar rasa dalam dada….
  lama lama perasaan ku ke kamu semakin dalam
  dan saat kamu mengatakan cinta….
  ku terbuai dalam kata kata indah mu…

  tapi siapa yang bisa menebak!!!
  kalau ternyata kamu hanya mempermainkan perasaan dan cinta yang terlanjur telah ku berikan padamu…..
  dan kau lebih memilih dia dari pada ku
  yang jelas jelas telah menerima kamu apa adanya

  apa kau tahu sakitinya hatiku karena ulahmu?
  apa kamu tahu betapa menderitanya aku?
  kenapa kau mempermainkan cinta tulus ini!!
  apa salah ku sehingga kau meyakitiku?

 33. “1000 candamu menghiasi renung hatiku
  1000 senyummu menetes dalam jiwaku
  7 pelangi telah menyusuri sebutir harapanku
  dan 1 sms darimu yang selalu mengobati rinduku…..!!!”

  • mang ce…….tuc bsa dblank buaguuus.

   tapi kugh kyag-y tuc setew gue,tuc kata2 yang ada didalam “kumpulan sms”,,cz gue dah pernah bcah tuuh.

   MU’uPh yaw…….

 34. kren jg y..puisi loe..
  kna bgt deh sma keadaan 9w saat ne..?!
  ga nyngka loe..pnter jg buat puisiny..
  top abieesssss………….deh pkokny……… :-)

 35. katakan bila salah . .
  apa yg telah kita jalani . .
  mengapa cinta yg salah jika hidupku untukmu . .

 36. tk da yg bs mengelabui prasaan dhti,,,,tangisan bkn jwban

 37. I HATE YOU SO MUCH /Aku akan cuba melupakanmu .aku benci dengan sikap ego dan playboymu itu.semoga kau bahagia dengan kekasih barumu itu.

 38. cba lhu kluar nd rs khan tiap air hjan iiank mmbasahi bmi,, sebnyak i2 qhue bncy lhu nd nysal knal lhu, Qhue bncy lhu,,,,,, dimas.Mga lhu bza ngrasain skit hati qhue,, biar lhu bza ngargain hti orang yang dah mncyntai lhu,Puas lhu wat qhue skit,,I HATE U,, FOREVER!

 39. Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

  Menjadi orang yang teguh di atas kebenaran di saat manusia tenggelam dalam kesesatan merupakan sebuah keutamaan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Islam datang dalam keadaan asing, dan ia akan kembali dalam keadaan asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing.” (HR. Muslim)

  Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang asing itu? Dari Sahl bin Sa’ad radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan bahwa mereka itu adalah, “Orang-orang yang berbuat baik tatkala orang-orang lain berbuat kerusakan.” (HR. Thabrani, disahihkan sanadnya oleh Syaikh al-Albani). Hari ini orang yg dipuji serta banyak pengikutnya adalah orang2 yg mengikuti kebanyakan nafsu manusia, walaupun mereka mengundang murkanya Allah ta’ala. Semoga kita menjadi orang yang istiqomah di atas ketaatan di kala fitnah merajalela…

  Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

  “Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia bukanlah termasuk umatku.” (HR. Bukhari [5063] dan Muslim [1401])

  “Wahai manusia! Sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, maka tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah.” ” (HR. Hakim dalam Mustadrok [1/93]).

  Maka sesungguhnya barangsiapa dari kalian yang berumur panjang, akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khalifah yang mendapatkan hidayah dan bimbingan. Peganglah kuat-kuat dan gigitlah dengan gigi geraham. Berhati-hatilah kalian terhadap perkara yang diada-adakan (bid’ah dlm agama -pen). Karena segala perkara yang diada-adakan itu adalah bid’ah, dan setiap bid’ah itu adalah sesat.” (HR. Abu Dawud (4607)

  http://www.facebook.com/pages/Taman-Ilmu-Intelektual-Remaja-Muslim/108321892524938

  Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

 40. cnta pertama mNgkn hnya da dlm mMpi………… pie cnta tRahir akn slalu qT bWa dkm hidup qT ,,,,,,, n’cnta tu akn tRbangBrsma cnta kasih……………….

 41. ke_ren abezzzz………….

 42. intan lgi ptahhti…
  am sseorgcwo yg g bgtu perfeck.,,tp ktany a gnteng kya Vidi Aldiano….
  waaahh waaaaaaaaaaaaahhhh
  bner g c,,,,,
  mw donx….

 43. Keren kere puisinya…

  Gua lgi nunggu kpastian,,cinta yg q yakin tak mungkin gua gpai,,,

  Please puisi ny..dari kalian yg kan mnggambarkan perasaan gua…

  • jangan menunggu yank dag pasti

   ” ingad loe yank mempunyai hati”
   so…. hati loe dag kan mw diginiin truz
   mulai hdup baru deh

   good luck

 44. kata cinta hanya perantara tu’ yakinkanmu…….
  tp percayalah namamu tlah t’lukis indah yg dpenuhi ukiran2 kbenaran,dg wrn2 keikhlasan serta dihiasi ksh syang.qta bsatu krn cinta yg dukung oleh besarnya keyakinan,meskipun jarak yg sll mencemaskan qta!!!!!!!!!!!…………..cynk smg jalinan ksh qta lbh sempurna bsama bjalanx wkt!!!!hingga b’ujung dg pernkahan!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  PRA AULIYANI………….

 45. Tsunami cinta
  hncr ht ini
  mndngr smilir brita drmu menikah..
  Ada luka dsini..
  Berdrh..perih..
  Spt glmbg tsunami
  hati mmbuncah siap dtrjang emosi
  air mata mnglr bak air bah..
  Prthnn hati hncr dtrjang tsunami cinta..
  Kcewa..sdih..mrh..
  Brcmpr dlm satu rasa..
  Ku ttp lngt yg cerah
  msh ada hrpn dsna..
  Kucoba tuk mlangkah wlo tnpa rasa..
  Dsisi ht yg trluka kupnjtkn doa
  smg ini hdiah trindahmu utk ku
  skt yg akn brakhr bhgia..

 46. ketika kenangan indah itu tercipta, tiada berkeinginan tuk akhiri…
  ketika kau sadari semua yang pernah terjadi merupakan hambatan tuk berdekatan denganmu, muncul dari kekerdilan dan ketakutan dalam dirimu…
  ketika kau kalahkan perasaanmu dengan keraguanmu pada kebohonganmu, jangan pernah menelannya kembali…
  ketika kenangan itu kembali membakar hati, jangan pernah terobsesi…
  dia bukanlah suatu kerongkongan yang dahaga dan bukan pula sebuah tangan yang terulur hampa…
  dia sebuah bayangan yang tampak walau mata terpejam, bernyanyi disanubari…
  sesungguhnya kau sendiri yang menyelami, namun kau sendiri yang menemukan…
  jangan pernah terucap menyesali saat teringar kata’
  tiada dapat bumi berputar kembali, tiada kata ke dua kali…

 47. wow, bgus bngt puizi nya, thanks y skrng aq dah taw puizi ap yg hrus q ksih…

 48. thanks y…atas puisinya,
  puisinya bagus2
  kalo bisa yang lebih baik lagi
  biar aku bisa…..
  lebih srek gitu

 49. hy………………………………….
  kq bgz2 bgt ea puisix…………………………

 50. w4oow… puisi2x bagust2 buangtz… bqn gw ktghn intrnt hehehe….. thx ya

 51. KANGEN
  Dalm prwan lmbah hijau di ujng rahim pulau TIMOR dr punck gunung sang biduan asmra kuterawang rindu dlm plukn smlir bayu tluk KUPANG kutriakn sjuta kt untk hti yg trlmpau jauh kurengkh,tangn ne kram,tngan ne rapuh menggores sjuta sair,mata ne ltih mennti hdirmu dlm bayang mimpiku hti ne prih,resh,gundh menghimpit jiwa. kaukh prempuan dambaan hidup,,,? dimna kini rohmu dapat kupeluk,,,? jangan biarkn nafas ne meninglkn raga sblum ku bisikn kta aku sayang padamu.

  SPCIAL BUAT DESTA DI PURI

 52. Ngiu miha do hedui,rihi ie ked,di hari para hedui,rido memude taga tari lowe,,,!
  Puisix bagus2 thx ya,,,?

 53. kata lo baguzt tp sayang gw gak ngti,,,! hehehe….

 54. Mengolok ya

 55. lo zhic pake bhasa daerah.

 56. Wuta bi djawa

 57. PENANTIAN
  setiap dtik qu menanti hingga saat brtmu dirimu lagi
  menanti demi menanti hilang kulalui
  tiada tenang,gelisah hati ini resah menanti esok
  perjumpaan dngmu selalu ku tunggu
  bila bukan cinta mengapa hatiku menyimpan dirimu…?
  bila bukan sayang mengapa hari2ku tak lengkp tanpa kata darimu…?
  bila bukan suka mengapa mataku selalu mencari bayangmu…?
  sejujurx kucinta kmu…!

  • Uuuuuucgh……mni cO cweet abezz
   perasaan’Q sat ne jga sma kya kmu..
   S’hti dUonx…..
   sma” bingung krna cInta….

 58. Hidup i2 sprt melukis tnpa pnghpus…stiap titik sngt b’arti lukislh hidupmu sebaik2 coz stiap titik x t’lukis tdk akan bs t’hpus mt brktifitas.. jc_lu..,hdp

 59. apa arty semua ne..?
  kau hadir dalam hidupku
  kau begitu saja pergi
  meninggalkan kenangan indah
  saat kita bersama..
  tiada satu alasan yang mampu aku terima
  apa aku yang salah mengartikan hadirmu?
  tp…….
  mengapa kau begitu indah
  saat mengatakan cinta itu untukku
  ucapanmu membuatku hanyut dalam sejuk kasihmu
  kau bawa aku ke dalam tempat yang paling indah
  namun tak selamanya keindahan itu aku rasakan
  kau jatuhkan aku
  ke dalam jurang keterpurukan yang sangat dalam
  yang membuat aku hancur dan rapuh
  tuk rasakan semua ni…

 60. hati q hmpa tanp mu aq sangt mrindukan mu aq g’ bsa membyangkn ap yg bkln terjd bla hidp q tnpa km cinta 7 ksih syng q hnya kpd dri kmu tp smpai kpn q hrus mencinta tanp d cintai aq cxank cma kmu mlebih aq cxank sma orng” yg lma aq knal cinta mu adalah hidup q smpai aq menemukan cinta trakhir q d mna pun q akn memilkinya 5fin aq klu clam in q da ego cm kmu aq1 trpksa memutskn km krn q g’ mau mushan ma shabt q tlng bntu aq i love my best frien

 61. rasanya diputus cinta gak enak yaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!
  memang cnta gak kmna tp cnta dpt dri kta senang tp klw putus rasanya kita rugi mengenal cinta.salam buat orang yg di putus cinta jangan sampai putus asa perempuan gak dia ja masih banyak yg lain OK,.,.,.,.,.,.,.

 62. rasanya diputus cinta gak enak yaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!
  memang cnta gak kmna tp cnta dpt diri kta senang tp klw putus rasanya kita rugi mengenal cinta.salam buat orang yg di putus cinta jangan sampai putus asa perempuan gak dia ja masih banyak yg lain OK,.,.,.,.,.,.,.

  • memang cih perempuan g hanya dia, tp yg ku cinta cuma dia…..

   • mkcdx hnya dia yg aq cnta ap?
    q le crhat g’ ma kmu
    apkh pntas ce orng cwe’ n cwo’ mncntai kta trus kta ptuz bgitu aj krna ke bdohn ce orng cwe’ it emng q cxank tpi q lbih memlh chabt dri pda ce orng pcr krna pcr bsa kta cri kpan pun tp klu chabt cuca d cri,q cbnarnx mci cxnk cma cow’ q tpi ap ke dya q tuk bca pcrn cma cwo’ yg cdah d ckai chbat q tlng kcik pnjlacn yg jlac wat q trimz…………

 63. sayang bila aku kesepian hiburlah aku dngan suaramu. bila aku kedinginan peluklh aku dngan kehangatan cintamu.bila aku saqt obatilh aku dngan senyumanmu.bila aku mati mandikan aku dngan air matmu dan kuburlh aku dlm htimu,jika engkau jd milik orng lain ingatlh aku.kalau aku pernh mencntaimu dan tak akan pernah melupakanmu karna kamu adalah kekesih sejatiku.

  • Maaf,,air mta’Q terlalu berharga utk memandikan jasadmu,,
   hati’Q terlalu indah utk mnjadi kuburanmu
   h3…just kiding friend..
   mni dalem,,bwt cypa se..?????

 64. kata yang tak pernah putus untuk komunitas

 65. Aq skak bgt ma puisi” nya .
  Keren :)

 66. Tiada Cinta Yg smpurna…
  Jgn pernah mngharapkan Wanita Atw Pria Yg sempurna Karna Tak Pernah Ad…
  Jika Cinta Dianggap senyuman, Maka Siapa yg tak pernah jatuh cinta ?? jika cinta Dianggap Tangisan, maka siapa org yg tak pernah merasakan sakit??
  Tidak ad sesuatu hal yg mmbuat cinta mnjadi sempurna…
  Tp kita saja ygtrlalu melebih”kanX… Hanya Cinta kpd Tuhan Lah yg sempurna… tiada hal trindah selain mencintai Tuhan Mu… DAn dia akan memberikan pdmu Org yg akan mncintaimu….

 67. puisi ultahnya mana????????
  kok gak ada sama sekali?????

 68. tak terbayangkan orang yang baru ku cintai,sekarang dia pergi untuk selamanya.pergi tinggalkan kenangan yang sungguh takkan pernah bisa aku lupakan.tuhan,,,terlalu cepat engkau memanggilnya_aku masih ingin berada di dekatnya.aku ingin bercanda,tertawa bareng bersamanya.tapi sekarang,aku takkan bisa melihat dirinya lagi.seandainya waktukan terulang kembali???????????
  terkadang aku selalu berputus asa dengan masalah di hidup ku.
  tapi,di balik itu semua aku juga sadar.tuhan masih sayang ma aku.
  aku harus kuat dan sabar menghadapi ini semua!!!!!

 69. ass..
  bgus bget puisi’a..
  bsa jd trinspirasi tuh jd’a..
  blh mnta yh…

 70. puisinya gila abis khdpan gue bgt!

  Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

  Wahai saudara-saudaraku, Jalan dakwah itu dikelilingi oleh “makaruh” (hal-hal yang tidak disukai), penuh dengan bahaya, dipenjara, dibunuh, diusir dan dibuang. Barangsiapa ingin memegang suatu prinsip atau menyampaikan dakwah, maka hendaklah itu semua sudah ada dalam perhitungannya.
  Dan barangsiapa menginginkan dakwah tersebut hanyalah merupakan tamasya yang menyenangkan, kata-kata yang baik, pesta yang besar dan khutbah yang terang dalam kalimat-kalimatnya, maka hendaklah dia menelaah kembali dokumen kehidupan para rasul dan para da`i yang menjadi pengikut mereka, sejak dien ini datang pertama kalinya sampai sekarang ini.. (Abdullah Azzam (1941-1989))

  Imam Syafii pernah dipenjara
  Abu hanifah pernah dipenjara
  Imam Malik disiksa
  Imam Ahmad dipenjara dan disiksa
  Ibnu Taimiyah pernah dipenjara
  Ibnul Jauzi pernah dipenjara
  Ibnul Qoyyim al Jauziyah pernah dipenjara

  Nabi Yahya dibunuh
  Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup
  Para nabi dicaci maki, difitnah, diperangi, dituduh gila, dituduh tukang sihir, dll,,

  http://www.facebook.com/pages/Rumah-Rohis-Konsultasi-Remaja/189636341071382

  Kumpulan puisi cinta, puisi-puisi patah hati, puisi ulang tahun, puisi ultah, puisi untuk pacar, puisi ungkapan cinta romantis, puisi jatuh cinta, puisi rindu, puisi kecewa, puisi kangen, puisi mesra,

Komentar ditutup.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 324 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: