• Blog Stats

  • 38,971,439 hits
 • pacaran adalah perbuatan haram, maka janganlah berpacaran. Dan jangan mau jika diajak pacaran. Akan tetapi tempuhlah jalan yang halal jika memang benar-benar cinta dan ingin menikah. Segeralah menikah dan jangan berpacaran. ================================== dan janganlah kamu mendekati zina. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. [QS Al Isra':32] ==================================== JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA ====================================== Asy-Sya’bi berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah)
 • wasiat untuk seluruh umat islam

  ====================================== “Janganlah kamu saling dengki, saling membenci, saling mengintip rahasia, saling bersaing, saling mencari keburukan, saling menawar lebih tinggi untuk menipu pembeli sehingga menawar tinggi, saling memutuskan hubungan, saling bermusuhan, janganlah sebagian kalian menjual atas jualan yang lain. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang diperintahkan Allah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menelantarkannya dan tidak boleh menghinanya. ============================================= Taqwa ada di sini, taqwa ada di sini, taqwa ada di sini kata Rasululloh Shallallahu’alaihi wasallam sambil menunjuk dadanya. ================================================= Cukuplah merupakan kejelekan seseorang apabila menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Hati-hatilah bersangka buruk, karena sesungguhnya bersangka buruk adalah omongan yang paling dusta. ==================================================== Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kamu dan hartamu, tetapi ia melihat hati dan perbuatanmu.” (riwayat Muslim dan Bukhari). ==========================================
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • berbuat baiklah pada semua binatang, termasuk kepada anjing

  Kita tidak diperbolehkan menyiksa binatang dengan cara apa pun, atau membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksa atau membakarnnya. --------------------------------------------------- Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu ia masuk neraka gara-gara kucing tersebut disebabkan dia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat mengurung nya, dan dia tidak membiarkannya (melepaskannya) supaya memakan serangga di bumi.” (HR. al-Bukhari) ------------------------------------------------------- Dan ketika beliau melewati sarang semut yang telah dibakar, beliau bersabda, “Sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api selain Rabb (Tuhan) pemilik api.” (HR. Abu Dawud, hadits shahih) ---------------------------------------------- “Barangsiapa yang tidak berbelas kasih niscaya tidak akan dibelaskasihi.” (HR. al-Bukhari dan Muslim) ------------------------------------------------- “Kasihanilah siapa saja yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit.” (HR. at-Tirmidzi) -------------------------------------------------- Dibolehkan membunuh hewan-hewan yang membahayakan atau mengganggu seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus dan lain-lain karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Ada lima macam hewan fasik (buruk) yang boleh dibunuh di waktu halal (tidak ihram) dan di waktu ihram, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas, dan rajawali.” (HR. Muslim). Juga terdapat hadits shahih yang membolehkan untuk membunuh kalajengking. ================================================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ====================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
 • wasiat bagi para pemuda

  ====================================== ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata: “Barangsiapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ======================================
 • wasiat Imam al-Auza’i

  ====================================== Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: “Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] --------------------------------------------------------------- Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] =================================================
 • Mengutip perkataan Syaikh Bin Baz rahimahullaahu

  “Zaman ini adalah zaman kelembutan, kesabaran dan hikmah, bukanlah zaman kekerasan (kebengisan). Mayoritas manusia saat ini dalam keadaan jahil (bodoh), lalai dan lebih mementingkan duniawiyah. Maka haruslah sabar dan lemah lembut sampai dakwah ini tersampaikan dan sampai mereka mengetahuinya. Kami mohon petunjuk kepada Alloh untuk semuanya.” (Majmu’ Fatawa Samahatul Imam Ibnu Bazz (Juz VIII, hal 376) dan (Juz X, hal. 91) =================================================
 • jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara

  ====================================== Segala puji hanyalah milik Alloh yang telah mempertautkan hati kaum mukminin dan menganjurkan mereka supaya bersatu padu dan saling berhimpun serta memperingatkan dari perpecahan dan perselisihan. -------------------------------------------------------- Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq untuk disembah melainkan hanyalah Alloh semata yang tidak memiliki sekutu. Dialah yang mensyariatkan dan memudahkan, dan Dia terhadap kaum mukminin adalah sangat penyantun. ------------------------------------------------------ Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang diperintahkan dengan kemudahan dan berita gembira. ----------------------------------------------------- Beliau bersabda : Permudahlah dan janganlah kamu persulit, berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari (dari kebenaran). ------------------------------------------------------ Permisalan kaum mukminin satu dengan lainnya dalam hal kasih sayang, tolong menolong dan kecintaan, bagaikan tubuh yang satu, jika salah satu anggotanya mengeluh sakit, maka seluruh tubuh akan merasa demam atau terjaga” --------------------------------------------------- Tidak ragu lagi, bahwa kewajiban Ahlus Sunnah di setiap zaman dan tempat adalah saling bersatu dan menyayangi di antara mereka serta saling bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan… ==================================================---------------
 • KHUTBATUL HAJAH

  ====================================== Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami, dan dari keburukan-keburukan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. ================================================ “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” ================================================== “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silatur rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” ========================================================= “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mena’ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. ============================================================ Amma ba’du; Maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad , dan seburuk-buruk perkara dalam agama adalah yang di ada-adakan, setiap yang diada-adakan (dalam urusan agama) adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah kesesatan. (HR. Muslim, an-Nasa’i dan selain keduanya) ==================================================
 • mengutip perkataan Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad hafizhahullaahu:

  “Telah terjadi di zaman ini, sibuknya sebagian ahlus sunnah dengan sebagian lainnya dengan tajrih (saling mencela) dan tahdzir, dan implikasi dari hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan, perselisihan dan saling mengisolir. Padahal sepantasnya bahkan seharusnya bagi mereka untuk saling mencintai dan berkasih sayang terhadap sesama mereka, dan menyatukan barisan mereka di dalam menghadapi ahli bid’ah dan pengikut hawa nafsu yang menyelisihi ahlus sunnah wal jama’ah. ---------------------------------------------------- “Aku nasehatkan –kepada penuntut ilmu- agar menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka, sebagai pengejawantahan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “diantara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berfaidah baginya.” Hadits hasan diriwayatkan oleh Turmudzi.” ------------------------------------------------------ “Aku nasehatkan –kepada penuntut ilmu- untuk bersikap pertengahan dan moderat, diantara sikap ghuluw (ekstrim) dan meremehkan, dan diantara sikap ifrath (berlebih-lebihan) dan tafrith (menggampangkan). Sebagai pengejawantahan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “Jauhilah oleh kalian sikap ghuluw di dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa dikarenakan sikap ghuluw mereka di dalam agama.” Ini hadits shahih, dikeluarkan oleh an-Nasa’i dan selainnya.” ---------------------------------------------------- “Dan aku nasehatkan supaya mereka berhati-hati dari sikap zhalim, dikarenakan hadits Qudsi, “Wahai hamba-Ku, sesunguhnya Aku haramkan kezhaliman atas diri-Ku, maka aku jadikan pula haram atas diri kalian, maka janganlah kalian saling menzhalimi” diriwayatkan oleh Muslim, dan hadits Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “takutlah kalian dari kezhaliman, karena sesungguhnya kezhaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat” diriwayatkan oleh Muslim. ------------------------------------------------------ Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk menunjuki seluruh ummat kepada apa yang diridhai-Nya, agar mereka mendalami agama Islam (tafaqquh fid din) dan menetapi kebenaran, serta agar mereka menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dan menjauhkan dari apa-apa yang tidak bermanfaat. Sesungguhnya Ia berkuasa dan berkemampuan atasnya. Semoga Sholawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya. (selesai kutipan) ===========================================
 • mengutip perkataan Imam Albani rahimahullaahu

  “Wajib atas kita untuk berlemah lembut di dalam dakwah kita terhadap orang-orang yang menyelisihi kita, dan jadikan selalu firman Alloh Ta’ala berikut (sebagai pegangan) dan untuk selamanya : “Serulah mereka ke jalan Rabb-mu dengan hikmah dan nasehat yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik.” Dan mereka yang pertama lebih berhak untuk kita terapkan hikmah ini adalah mereka yang paling memusuhi kita di dalam dasar (mabda’) dan aqidah kita, hingga kita tidak menggabungkan antara beratnya dakwah yang haq yang Alloh memperteguh kita dengannya dengan beratnya cara (ushlub) kita berdakwah kepada Alloh Azza wa Jalla” ==================================================
 • Diriwayatkan bahwa Hasan Al-banna berkata: “Kami menginginkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga Islami, bangsa yang Islami, pemerintahan yang Islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas, kemudian membawa bendera jihad dan da’wah kepada Allah sehingga dunia mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran Islam.” ==================================================
 • warning

  dalam blog ini mungkin terdapat hadits dhoif, riwayat yang tidak valid, salah tulis, kutipan yg tidak sesuai syariat islam, dan berbagai kesalahan2 lain, dan belum sempat di sensor, jadi mohon maaf sebesar-besarnya

Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis, sms pantun kampanye politik PKS, sms pantun nasehat, sms pantun tausiyah islam, sms pantun unik, sms pantun gokil, sms pantun gaul, sms pantun rayuan gombal, sms pantun islami, sms pantun joke canda iseng, persahabatan, pertemanan, persaudaraan, teman, sahabat, saudara, keluarga

 

twitterku: https://twitter.com/#!/AmriTanjung

Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis, sms pantun kampanye politik PKS, sms pantun nasehat, sms pantun tausiyah islam, sms pantun unik, sms pantun gokil, sms pantun gaul, sms pantun rayuan gombal, sms pantun islami, sms pantun joke canda iseng, persahabatan, pertemanan, persaudaraan, teman, sahabat, saudara, keluarga terbaru
=======================

Majalah Qiblati – Menyatukan Hati Dalam Sunnah Nabi

silahkan kunjungi situs islam yang sangat bermanfaat,
http://www.abul-jauzaa.blogspot.com

bagi yang ingin bertanya masalah2 agama, konsultasi, curhat masalah cinta, keluarga, agama, dll, atau membaca artikel2 islam yg sangat menarik dan penting, silahkan kunjungi situs2 islam yang sangat bermanfaat berikut ini:

http://www.abul-jauzaa.blogspot.com

http://www.alimalbantuliy.blogspot.com

http://www.bestabuabdullah.blogspot.com

http://www.aslibumiayu.wordpress.com

http://www.gizanherbal.wordpress.com

http://abul-jauzaa.blogspot.com/ 

===========================================

bagi yg ingin menambah teman fb, curhat, konsultasi masalah agama, membaca status2 islami, silahkan add FB:
assalafy.abdullah@yahoo.co.id ,
arios6home@gmail.com ,
iz_chech@yahoo.com ,
bagas_rara@yahoo.co.id ,
ainuamri2@gmail.com ,

=====================

Untuk mendapatkan pencerahan, atau berkonsultasi masalah agama, cinta, keluarga, kehidupan, cara mengatasi sihir, santet, pelet, jin, kesurupan, penampakan, dll, silahkan kunjungi blog: http://www.bestabuabdullah.blogspot.com dan http://www.alimalbantuliy.blogspot.com

===========================

Jadikan Hari-hari anda lebih Bermakna dengan menyimak Radio Rodja 756 AM (berisi ceramah2 agama yang sangat menarik dan bermanfaat)

untuk mendengarkan siaran radio ahlus sunnah (kajian2 agama) lewat internet yang sangat bermanfaat silahkan buka:
http://www.radiorodja.com/live-streaming/

silahkan dengarkan siaran radio dakwah islam yang sangat bermanfaat

Rodja On Air

Anda bisa mendengarkan radio Rodja di gelombang 756 AM.

Rodja Via Internet

Bagi anda yang mempunyai PC, Laptop dan perangkat lainnya yang mendukung koneksi internet, bisa mendengarkan live streaming Rodja di alamat :

http://www.radiorodja.com/live-streaming/

=========================

Wahai teman yang ingin mapan
Jangan anda berpangku tangan
Indonesia pasti maju terdepan
Kalau anda pilih nomor delapan

(Ketua FPKS DPR, Mahfudz Siddiq)

Duduk sendiri di muka serambi
Sungai Musi di Pulau Harapan
Tekad di hati pilihan diri
So pasti nomor delapan

(Ketua FPKS DPR, Mahfudz Siddiq)

Cantik selendang putri melayu
Menata bunga di atas nampan
Kalau ingin Indonesia maju
Pilih saja nomor delapan

(Presiden PKS, Tifatul Sembiring)
www.smsplus.blogspot.com

==================================

jalan-jalan kePasar malam
Jangan lupa bawain aku oleh-oleh

habis pulang dari pasar malam
caPe dech……

goThic

============================

Kar3na apz ada bata………
Klw bkn Krn TuKang…….

Kar3na apz ada CinTa….
klw Bkn kRn Cayank…..

dwiexrahmawati@yahoo.co.id

==========================

makan apel sambil minum
keselek donk?
menyelam sambil minum air
kembung donk?
berjalan sambil menoleh
nabrak donk?

aas

=============================

ikan hiu makan permen, i miss u man…
ikan hiu makan roti, i miss u sweety…
jaka sembung naik ojek, gue kangen lo jack…
burung nuri burung tekukur, i miss u honey selamat tidur…

mizz_uchiha@yahoo.com

=====================================

mAkAn pIzzA di prAnciz
sAmbiL dengAr lAgu romantiz
bukAn mO sok pUitiz or drAmatiz
tapi mAaf……. aq calon artiz
cUma pEngen bAgi sms grAtiz
kAn sayAng klO gA abIz………..

gaara_54550@yahoo.co.id

====================

jangan menulis diatas kaca
menulislah diatas meja
jangan menangis karena cinta
menangislah karena dosa….

acrimariadi@yahoo.co.id / M.Asri Al-qodri

=========================

ancik-ancik pucuking eri
selamat hari raya idul fitri

ndas gundul di kipasi
njaluk ngapuro awaku iki

ngutik-utik macan turu
mugi Alloh nglebur dosaku

taqobballohuminna wa minkum

hadini70@yahoo.com

==========================

buah duku buah rambutan
cuci piring bawah jembatan
entah jodohku entah bukan
yang penting persahabatan

acrimariadi@yahoo.co.id / M.Asri Al-qodri

===========================

melon manis di air es
kemana ajach lo ga’ pernah sms

anak tikus rindu ibunya
sombong nich ceritanya

ada kepompong ada kupu
bales donk sms dari aku

=============================

rumah prancis,berjendela kaca
salam manis buat yg baca

======================

berjuta juta juta pohon kangkung
hanya satu pohon beringin
begitu banyak gadis sekampung
hanya kmu yang ku ingin

siiiiiapa niiiiii…….?

agung

======================

Makan duren sambil ngelamun,
Hati-hati ketelen ntar bijinya……

Disana gunung, disini gunung…..
Ciptaan Tuhan dech……….

Ashiko_69@yahoo.com

=======================

Ono kupat nyemplung santen
menowo lepat nyuwun pangapunten

Mlaku-mlaku ning segoro
ning segoro dino seloso
yen aku duwe salah lan duso
aku nyuwun pangapuro

http://farhantaqwa.wordpress.com/

===============================

Ada hewan makan kedondong( Q punya temen tapi sombong)

Beli pistol sambil makan es( Dia ga’ pernah Mscl ataupun SMS)

Ada pager ada duku( Tega bener dia pada Q)

herry_capri@yahoo.com

=================================

Org kaya naik mobil suzuki
Pulang rumah goyang kaki
Org miskin jalan kaki
Pulang rumah setengah mati

LuCAs

======================

BuruNG camar pke celana, Pa kabar yang disana?? Ikankakap jadi radja, Q harap baik2 aja. Burung elang bawa batu,sedang apa yang disitu?? Perut mules makan pepaya, balaz yaw???

RieKa GirL

============================

roni waluya makan pizza
ini org kaya mo buang pulza
buah markisah buah kdondong
hey org susah jgn bengong gitu donk
buah cherry dimakan anakonda
eh sorry ,,, pan ane bercanda

yohana.utardi@gmail.com

==================

jalan-jalan ke kota baru
jangan lupa beli kain warna biru
kalau kau cinta padaku
katakan saja i love you

damstronk@yahoo.com

============================

bunga mawar jangan di bungkus
kalau dibungkus hilang sarinya,
punya pacar jangan diputus
kalau diputus sakit hatinya”

coklatneni@gmail.com
he2, pacaran kan dosa
========================

when u miss me please call me…
when i miss u , i will miss call u…

pelit bgt ga siiii

dr.ngesot@yahoo.co.id

==========================

I have a pen
my pen is blue
I have a friend
my friend is you…

ien_funny@yahoo.co.id

=========================

wajah mu memang imut bodi mu kayak siput tingkah mu membuat ku salut tapi sayang! hobi mu suka kentut

hehoulai@yahoo.com

===================

JLN2 KE KOTA MALUKU
JGN LUPA BLI DUKU
KLU KAU CINTA PADAKU
BILANGLAH I Love U

IWAN

========================================

naSi RaMeS daRi joGjA_
yG dApEt sMs caKep juGa_

BuaH MangGis diMaKaN uLet_
yG bACa sMs CaKeP BanGeT_

aDa sNoOPy di DeKeT KinGkOnG_
TeRpAkSa Aq BoOnG_

yuliana

===========================================

pa’Jaya tukang salsa
binatang rusa makan kedondong
orang kaya mau buang pulsa
orang susah bales dongggggggggg

*sakerhetzzzz*

===========================================

POHON RANDU
CONDONG KE BARAT
BILA RINDU
TULISLAH SURAT

BATIAR.N.D IX C SMP 2 DAWE

=====================================

buah gedondong
buah aren
biar gondrong
asal keren

beli baju di semarang
bayar dulu baru pulang
sungguh lucu cewek sekarang
di cium satu minta diulang

muchammad ridwan IX E SMP 2 DAWE

=======================================

ada lilin di gereja
hanya satu yang menyala
banyak lelaki didunia
hanya satu yang ku cinta

khu_cakit@ya.com

=========================================

emas murni Dua puluh empat karat
Aku ga bisa nemeni Pulsaku lagi sekarat

=====================================

PanTUn meLAyu
mNgatakn..

Anak mOnyet
iLang disawah…

Org2 sibuK
mencari..

BILA anda tekan
kebawaH..

Anda lah mOnyet
yG kmi cari..

WakAkKaKkAK

febri

==================================

ikan hiu kena ombak
i love u mbak

dzulfikar

==========================

loe asyik
gue nyantai,
loe usik
gue bantai

hani_sW3t@yahoo.com

=============================

puun pisang, puun palem!
tadi siang sekarang malem!

gw kuda, loh kebo!
dah ya met bo2!

jngn jaim, ngMut permen!
nice dream my prenz!

good night!!!

heru_setiawan16@yahoo.com

=========================

Pak camat punya anak kembar
sepi amat ga da kabar. ????
=============
Si Rini bawa kain
siang gini gi ngapain. ???
============
Kue lepet pake singkong
kalo sempet bales dong. !!!!!!!!!!!
Yuliet@Yahoo.com ?

=============================================

Pohon sawo lagi di ukir
Ada cowo lagi gwe taksir

Makan kolak pake kolang-kaling
Jgn di tolak jgn sampe berpaling

Burung beo makan ikan pepes
Ayo sms….

Chritsz_canthique

======================================

main layang – layang
ada ikan hiu
sayang…………….
i love you

barikanhar@yahoo.co.id

==============================

Pantun PERCAYA DIRI:

Buah SEMANGKA buah DUREN-
gak NYANGKA gue KEREN.

Buah MANGGA buah MANGGIS-
gak DISANGKA gue MANIS.

Ada GULA ada SEMUT-
ih GILA, gue IMUT2…

unknown
=====================================

abis dhuhur itu asar,
ucap janji itu nadhar
tetep menunggu itu sabar,
lagi usaha itu iktiar
yang bc sms ini apa kabar

unknown
================================

Burung gelatik makan keripik,
elo cantik tapi munafik,

makan keripik dan buah cempedak,
dasar munafik muke luh badak!

bcanda..

unknown

================================

From: Dieta

ke tokyo bLi Li2n !!!
Hoyo 9e Pean ???

BKiN PeTi PkE KyU !!!
PsTi MkRiN aQ ???

mAn9kOk AsEm D MkN BuAyA !!!
KoK mEsEm k9n_Y ???
================================

From: DITA OCTAVIANI

Sin9Kon9 emPuk ???
TaPe DecH !!!

Da9in9 D TusUk ???
SaTe DecH !!!

TmN_Y Jen9koL ???
peTe DecH !!!

tMn_y Bwn9 ???
CaBe DeCh !!!

y9 aQ Pn9an9 ???
Hp DecH !!!

y9 BcA cMz Ne ???
jLx DecH !!!
He….He,,,,,,,,
=================================

From: Tita

tEraSi,SrIkAyA camPuR pIZza
PeRmIsi OrANG KaYa mO bUaNG pUlSa
bUah mArkIsA BuAh kEdonDOng
OrANg SusAh BaLaS doNK

=============================

From : Rendra

SuaRa gaduh gerinda maruya
duh ada yg malu ya !!??

ikan BAu Kena cuka
Mau di taroo MAna tu muka ??

Ade Stroberi dari blanda
SooRY …. Ya Bcanda …

==================================

Kucing burik sakit tetanus
Jgn sirik klo q dpt BNZ..!!
————————————————————
Mnum es pke Bengkuang..
Q sms Cuma Ngabisin Bonus DoanK..!!
————————————————————
Phon palem, phon tomat..
Met malem Sobat…
————————————————————
Maen raket pd nyemes
Ad monyet baca sms
————————————————————
Ad copet jln lurus
Eh.. monyet bc terus
————————————————————
Tkang pellet naik motor smash,
Eh monyet ketagihan baca sms

http://sukabiru.wordpress.com/

==============================

jalan-jalan ke kota paris
banyak rumah berbaris-baris
biar mati diujung keris
asal dapat dinda yang manis…

ke cimanggis membeli kopiah
kopiah indah kan kau dapati
begitu banyak gadis yang singgah
hanya dinda yang memikat hati

jika aku seorang pemburu
anak rusa kan kudapati
jika dinda merasa cemburu
tanda cinta masih sejati

iqbal,

==================================

BURUNG KUTILANG, BURUNG CENDRAWASIH
AQ MAU BILANG TERIMA KASIH

================================

silahkan tambahkan pantun2 anda disini biar bisa dibaca bersama…
kan asyik tuh,

—————————————————————————————-

Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis, sms pantun kampanye politik PKS, sms pantun nasehat, sms pantun tausiyah islam, sms pantun unik, sms pantun gokil, sms pantun gaul, sms pantun rayuan gombal, sms pantun islami, sms pantun joke canda iseng, persahabatan, pertemanan, persaudaraan, teman, sahabat, saudara, keluarga
—————————————————————————————–

===========================================

bagi yg ingin menambah teman fb, curhat, konsultasi masalah agama, membaca status2 islami, silahkan add FB:
assalafy.abdullah@yahoo.co.id ,
arios6home@gmail.com ,
iz_chech@yahoo.com ,
bagas_rara@yahoo.co.id ,
ainuamri2@gmail.com ,
dameyra@yahoo.com

==============================================

99 Langkah Menuju Kesempurnaan Iman

01. Bersyukur apabila mendapat nikmat;
02. Sabar apabila mendapat kesulitan;
03. Tawakal apabila mempunyai rencana/program;
04. Ikhlas dalam segala amal perbuatan;
05. Jangan membiarkan hati larut dalam kesedihan;
06. Jangan menyesal atas sesuatu kegagalan;
07. Jangan putus asa dalam menghadapi kesulitan;
08. Jangan usil dengan kekayaan orang;
09. Jangan hasad dan iri atas kesuksessan orang;
10. Jangan sombong kalau memperoleh kesuksessan;
11. Jangan tamak kepada harta;
12. Jangan terlalu ambitious akan sesuatu kedudukan;
13. Jangan hancur karena kezaliman;
14. Jangan goyah karena fitnah;
15. Jangan berkeinginan terlalu tinggi yang melebihi kemampuan diri.
16. Jangan campuri harta dengan harta yang haram;
17. Jangan sakiti ayah dan ibu;
18. Jangan usir orang yang meminta-minta;
19. Jangan sakiti anak yatim;
20. Jauhkan diri dari dosa-dosa yang besar;
21. Jangan membiasakan diri melakukan dosa-dosa kecil;
22. Banyak berkunjung ke rumah Allah (masjid);
23. Lakukan shalat dengan ikhlas dan khusyu;
24. Lakukan shalat fardhu di awal waktu, berjamaah di masjid;
25. Biasakan shalat malam;
26. Perbanyak dzikir dan do’a kepada Allah;
27. Lakukan puasa wajib dan puasa sunat;
28. Sayangi dan santuni fakir miskin;
29. Jangan ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah;
30. Jangan marah berlebih-lebihan;
31. Cintailah seseorang dengan tidak berlebih-lebihan;
32. Bersatulah karena Allah dan berpisahlah karena Allah;
33. Berlatihlah konsentrasi pikiran;
34. Penuhi janji apabila telah diikrarkan dan mintalah maaf apabila karena sesuatu sebab tidak dapat dipenuhi;
35. Jangan mempunyai musuh, kecuali dengan iblis/syaitan;
36. Jangan percaya ramalan manusia;
37. Jangan terlampau takut miskin;
38. Hormatilah setiap orang;
39. Jangan terlampau takut kepada manusia;
40. Jangan sombong, takabur dan besar kepala;
41. Berlakulah adil dalam segala urusan;
42. Biasakan istighfar dan taubat kepada Allah;
44. Hiasi rumah dengan bacaan Al-Quran;
45. Perbanyak silaturrahim;
46. Tutup aurat sesuai dengan petunjuk Islam;
47. Bicaralah secukupnya;
48. Beristeri/bersuami kalau sudah siap segala-galanya;
49. Hargai waktu, disiplin waktu dan manfaatkan waktu;
50. Biasakan hidup bersih, tertib dan teratur;
51. Jauhkan diri dari penyakit-penyakit bathin;
52. Sediakan waktu untuk santai dengan keluarga;
53. Makanlah secukupnya tidak kekurangan dan tidak berlebihan;
54. Hormatilah kepada guru dan ulama;
55. Sering-sering bershalawat kepada nabi;
56. Cintai keluarga Nabi saw;
57. Jangan terlalu banyak hutang;
58. Jangan terlampau mudah berjanji;
59. Selalu ingat akan saat kematian dan sedar bahawa kehidupan dunia adalah kehidupan sementara;
60. Jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat seperti mengobrol yang tidak berguna;
61. Bergaul lah dengan orang-orang soleh;
62. Sering bangun di penghujung malam, berdoa dan beristighfar;
63. Lakukan ibadah haji dan umrah apabila sudah mampu;
64. Maafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita;
65. Jangan dendam dan jangan ada keinginan membalas kejahatan dengan kejahatan lagi;
66. Jangan membenci seseorang karena pahaman dan pendiriannya;
67. Jangan benci kepada orang yang membenci kita;
68. Berlatih untuk berterus terang dalam menentukan sesuatu pilihan
69. Ringankan beban orang lain dan tolonglah mereka yang mendapatkan kesulitan.
70. Jangan melukai hati orang lain;
71. Jangan membiasakan berkata dusta;
72. Berlakulah adil, walaupun kita sendiri akan mendapatkan kerugian;
73. Jagalah amanah dengan penuh tanggung jawab;
74. Laksanakan segala tugas dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan;
75. Hormati orang lain yang lebih tua dari kita
76. Jangan membuka aib orang lain;
77. Lihatlah orang yang lebih miskin daripada kita, lihat pula orang yang lebih berprestasi dari kita;
78. Ambilah pelajaran dari pengalaman orang-orang arif dan bijaksana;
79. Sediakan waktu untuk merenung apa-apa yang sudah dilakukan;
80. Jangan sedih karena miskin dan jangan sombong karena kaya;
81. Jadilah manusia yang selalu bermanfaat untuk agama,bangsa dan negara;
82. Kenali kekurangan diri dan kenali pula kelebihan orang lain;
83. Jangan membuat orang lain menderita dan sengsara;
84. Berkatalah yang baik-baik atau tidak berkata apa-apa;
85. Hargai prestasi dan pemberian orang;
86. Jangan habiskan waktu untuk sekedar hiburan dan kesenangan;
87. Akrablah dengan setiap orang, walaupun yang bersangkutan tidak menyenangkan.
88. Sediakan waktu untuk berolahraga yang sesuai dengan norma-norma agama dan kondisi diri kita;
89. Jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan fisikal atau mental kita menjadi terganggu;
90. Ikutilah nasihat orang-orang yang arif dan bijaksana;
91. Pandai-pandailah untuk melupakan kesalahan orang dan pandai-pandailah untuk melupakan jasa kita;
92. Jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain terganggu dan jangan berkata sesuatu yang dapat menyebabkan orang lain terhina;
93. Jangan cepat percaya kepada berita jelek yang menyangkut teman kita sebelum dipastikan kebenarannya;
94. Jangan menunda-nunda pelaksanaan tugas dan kewajiban;
95. Sambutlah huluran tangan setiap orang dengan penuh keakraban dan keramahan dan tidak berlebihan;
96. Jangan memforsir diri untuk melakukan sesuatu yang diluar kemampuan diri;
97. Waspadalah akan setiap ujian, cobaan, godaan dan tentangan. Jangan lari dari kenyataan kehidupan;
98. Yakinlah bahwa setiap kebajikan akan melahirkan kebaikan dan setiap kejahatan akan melahirkan merusakan;
99. Jangan sukses di atas penderitaan orang dan jangan kaya dengan memiskinkan orang

“Sebarkanlah walau satu ayat pun” (Sabda Rasulullah SAW) “Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (Surah Al-Ahzab:71)

http://khilafahislamiyah.wordpress.com/

—————————————————————————————-

Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis, sms pantun kampanye politik PKS, sms pantun nasehat, sms pantun tausiyah islam, sms pantun unik, sms pantun gokil, sms pantun gaul, sms pantun rayuan gombal, sms pantun islami, sms pantun joke canda iseng, persahabatan, pertemanan, persaudaraan, teman, sahabat, saudara, keluarga

kumpulan artikel islam yang sangat menarik

silahkan kunjungi situs islam yang sangat bermanfaat,
http://www.abul-jauzaa.blogspot.com

bagi yang ingin bertanya masalah2 agama, konsultasi, curhat masalah cinta, keluarga, agama, dll, atau membaca artikel2 islam yg sangat menarik dan penting, silahkan kunjungi situs2 islam yang sangat bermanfaat berikut ini:

http://www.abul-jauzaa.blogspot.com

http://www.alimalbantuliy.blogspot.com

http://www.bestabuabdullah.blogspot.com

http://www.aslibumiayu.wordpress.com

http://www.gizanherbal.wordpress.com

http://abul-jauzaa.blogspot.com/

Majalah Qiblati – Menyatukan Hati Dalam Sunnah Nabi

345 Tanggapan

 1. sms/call: 08562346699

  Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis, sms pantun kampanye politik PKS, sms pantun nasehat, sms pantun tausiyah islam, sms pantun unik, sms pantun gokil, sms pantun gaul, sms pantun rayuan gombal, sms pantun islami, sms pantun joke canda iseng, persahabatan, pertemanan, persaudaraan, teman, sahabat, saudara, keluarga

  silahkan kunjungi situs mantan kyai NU: http://www.mantankyainu.blogspot.com

  musik itu haram: http://www.jauhilahmusik.wordpress.com

  situs2 islam yg bermanfaat:

  http://www.alsofwah.or.id
  http://www.almanhaj.or.id
  http://www.muslim.or.id
  http://www.kajian.net
  http://www.pengusahamuslim.com
  http://www.rumaysho.com
  http://www.muslimah.or.id

  http://www.google.com
  http://www.google.co.id
  http://www.yahoo.com

  ===========================================

  bagi yg ingin menambah teman fb, curhat, konsultasi masalah agama, membaca status2 islami, silahkan add FB:

  assalafy.abdullah@yahoo.co.id ,
  arios6home@gmail.com ,
  iz_chech@yahoo.com ,
  bagas_rara@yahoo.co.id ,
  ainuamri2@gmail.com ,
  dameyra@yahoo.com
  eone_cakep50@yahoo.com

  dameyra@yahoo.com

  ==============================================

  Pernahkan anda menerima atau mengirim pantun lucu atau sms pantun…?

  Wah kalo pernah, sharing di sini dunkkk….sapa tau aja bisa di copy paste nehhh..
  ============================================
  dulu delman
  sekarang dokar
  dulu teman
  sekarang pacar
  =====================

  makan kue, minum sekoteng
  gue emang ganteng

  =====================

  Makan Jengkol Perut Melilit
  Doyan Miscall pulsa dikit..!!

  =========================

  jualan es depan sekolah
  sms, laah……….!!!

  ===========================

  Buah jeruk buah kedondong……
  Mbah ikutan nongkrong dooong….

  =======================

  hati siapa tak bimbang
  situ botak minta dikepang
  ==========================

  Buah kedondong Buah atep
  Dulu bencong sekarang tetepp …………..
  ==========================

  Buah semangka buah duren
  Nggak nyangka gue keren
  =========================

  Buah semangka buah manggis
  Nggak nyangka gue manis
  =======================

  Buah apel di air payau
  Nggak level layauuuuuuu…..
  ==================

  Pohon kelapa, Pohon durian,
  Pohon Cemara, Pohon Palem
  Pohonnya tinggi-tinggi Bo!
  ========================

  Buah Nanas, Buah bengkoang
  Buah jambu, Buah kedondong
  Ngerujak dooooooooonggggggg…
  ==========================

  Ada padi, Ada jagung
  Ada singkong, Ada pepaya
  Panen ni yeeeeeeeeeeeee!
  ===============================

  Disini bingung, Disana linglung
  mangnya enak, engga nyambung….
  =================================

  Buah semangka berdaun sirih
  Buah ajaib kali yah?????????
  ============================

  Jalan kaki ke pasar baru
  Jauh boooooooooooo….
  ========================

  Jambu merah di dinding
  Jangan marah just kidding
  ==========================

  Jauh di mata,dekat dihati
  Jauh di hati,dekat dimata
  Jauh-dekat tujuh ratus perak
  ============================

  Nemu gesper, di pinggir jalan
  Kalo laper, makan tu gesper
  ===========================

  Men sana in corpore sano
  Gue maen kesana,
  Elo maen ke sono!
  =============================

  Disana gunung, disini gunung,
  Ditengah-tengah bunga melati
  Saya bingung kamu pun bingung
  Kenapa ada bunga melati ???!?
  ========================

  Anak ayam turun ke bumi
  Induk ayam naik kelangit
  Anak ayam nyari kelangit
  Induk ayam nyungsep ke bumi
  ==========================

  Sayur asem sayur sop
  laper nich
  ==========================

  banyak-banyak menabung
  kagak nyambung
  =========================

  dilangit ada tomat
  sengit amat
  ==========================

  buah kedong-dong buah tomat
  Elu bodong amat
  =========================

  buah duren di pohon beringin
  rese’ banget tuch duren….
  =======================

  ayam kurus bulunya banyak
  rugi banget yang beli………

  =============================

  jaka sembung naik becak
  lagi males jalan cak
  =========================
  beli duren ke irian jaya
  emang disini dak ada ya
  =============================

  jalan2 ke kota baru
  beli lontong kuahnya basi
  dasar tukang lontong kurang ajar…
  =========================

  ikan hiu makan badak, i love u mendadak…
  ikan paus makan pecel, i miss u girl…

  (dari alfian)
  ===========================

  satu ditambah satu yaitu dua
  dua ditambah dua yaitu dengan empat
  baru belajar ngitung ni yee…
  ==========================

  ada lele ada belut
  ada kerang ada siput
  mo pesan yang mana?

  ========================

  kueh cucur enak rasanya
  kueh serabi putih warnanya
  hatiku hancur karena cinta
  siapakah yg akan jadi pengobatnya
  =========================
  muter muter di pulau formosa
  memang indah pemandanganya
  ku hargai kritik dan saranya
  semoga bermanfaat bagi kita semua

  =============================
  buah jambu buah sirsak….
  buah duku buah durian….
  ya… buah2an dweh…..

  =====================

  Jalan kaki ke kalimantan…
  cepeeeee deeeeehhhh.

  =======================

  makan es perut melilit..
  mau SMS juga, pulsa tinggal dikit

  ==========================

  Pergi ke pasar, nyari obat gatal
  Dasar, Gak modal!!

  ========================

  buah mangga buah manggis
  ternyata ada cewek maniez
  ===============================
  buah manggis buah pepaya
  cewek manis siapa yg punya

  ======================

  dihutan banyak lebah madu..
  rasanya manis,disuka pemburu..
  kamu adalah cintaku dan aku amat sayang padamu..

  ========================

  kembang gula di perigi
  untuk aku minum jamu
  kemana pun kamu pergi
  aku slalu rindu kamu

  ============================
  meski hanya buah jambu
  tapi ini bisa diramu
  meskipun jarang ketemu
  cintaku hanya untukmu

  ===========================
  wahai seruling buluh perindu
  suaranya memikatku
  wahai gadis pujaanku
  aku sangat cinta kamu

  ==============================
  meski aku sudah kenyang
  tetap harus minum jamu
  perempuan yang ku sayang
  bolehkah aku bertamu
  ================================
  Kelap kelip bintang bertaburan

  hanya satu yg tampak terang

  sungguh banyak pria pilihan

  hanya kanda yg paling ku sayang

  =========================

  Kelap kelip bintang bertaburan

  begitu indah bagai berlian

  sungguh banyak pria menawan

  hanya abang yg ku rindukan

  =======================

  Kelap kelip di tengah malam

  ku lihat bintang sangat menawan

  biar cinta banyak rintangan

  ku jaga cinta dg kesetiaan

  =====================

  Kelap kelip bintang seribu

  indah menawan di tengah malam

  sunggu aku sedang merindu

  rindu di hati yg terdalam

  =========================

  Kelap kelip bintang menari

  indah bagai mata bidadari

  kanda kuharap menjaga diri

  untuk diriku sampei ku kembali
  ================================

  Sayang selasih tidak berbunga
  Engganlah kumbang untuk menyapa
  Sayang kekasih tidak setia
  Badan merana kini jadinya
  =============================
  Di sana sini bunga pun kembang
  Senanglah kumbang tinggal sendiri
  Putuslah sudah kasih dan sayang
  Jangan di harap dia kembali

  ================================
  Sungguh malangnya hidupmu bunga
  Janganlah layu sebelum kembang
  Tentulah diri akan merana
  Karena bunga tiada berdaya

  ============================
  Bunga yang malang jaga dirimu
  Jangan lah layu sebelum kembang
  Pupuklah iman dalam hatimu
  Kalau kau layu di buang orang.

  =============================
  Ukir-ukir lah si kayu jati,jadikanlah sebuah jambangan
  Pikir-pikir sebelum terjadi,janganlah menyesal kemudian,
  =========================

  Hati-hati menyeberang
  Jangan sampai titian patah
  Hati-hati di rantau orang
  Jangan sampai berbuat salah

  ================================
  Manis jangan lekas ditelan
  Pahit jangan lekas dimuntahkan
  Mati semut karena manisan
  Manis itu bahaya makanan.

  ============================
  Buah berangan dari Jawa
  Kain terjemur disampaian
  Jangan diri dapat kecewa
  Lihat contoh kiri dan kanan

  =====================

  Anak ayam turun sepuluh
  Mati satu tinggal sembilan
  Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh
  Supaya engkau tidak ketinggalan

  ===============================
  Anak ayam turun sembilan
  Mati satu tinggal delapan
  Ilmu boleh sedikit ketinggalan
  Tapi jangan sampai putus harapan

  ============================
  Anak ayam turun delapan
  Mati satu tinggal lah tujuh
  Hidup harus penuh harapan
  Jadikan itu jalan yang dituju
  ===========================

  Di tepi kali saya menyinggah
  Menghilang penat menahan jerat
  Orang tua jangan disanggah
  Agar selamat dunia akhirat

  =====================================
  Tumbuh merata pohon tebu
  Pergi ke pasar membeli daging
  Banyak harta miskin ilmu
  Bagai rumah tidak berdinding

  =============================
  Pinang muda dibelah dua
  Anak burung mati diranggah
  Dari muda sampai ke tua
  Ajaran baik jangan diubah

  ==========================

  asam kendis asam gelugur
  ke 3 asam riang riang
  badan menangis di dlm kubur
  teringat badan tak pernah sembahyang

  ===========================
  Kemumu di tengh pekan
  Di hembus angina jatuh ke bawah
  Ilmu yang tak pernah di amalkan
  Bagai pohon tak berbuah

  =============================
  Buah smangka buah labu
  Buah d ats enak rsanya
  B’bondonglh km mnuntut ilmu
  Krn wjb hukumnya

  ==========================
  Naik pesawat ke pakistan
  Smpaix pst cepat
  Bljrlh dr kesalahan
  Klk kbhagiaan kn d dapat

  =========================
  ada harta tidak terjaga
  Ada peti tidak berkunci
  kisah cinta anak remaja
  Sekejap kasih sekejap benci

  ==========================
  Ada pijat tuan buangkan
  Ada inti pulut direndam
  Ada hasrat tidak diucapkan
  Ada hati kenapa dipendam?

  ========================
  Anak ayam belajar berenang
  Anak itik di paya bakau
  Mulut menyebut hati terkenang
  Rindukan adik jauh di rantau
  =============================

  Anak bangsawan menjahit tabir
  Sulam di tepi siku keluang
  Benci tuan Cuma di bibir
  Dalam hati membara sayang
  =========================
  Aneka warna awan di langit
  Alam indah bak lukisan
  Harapkan cinta dari si genit
  Isteri di rumah dilupakan

  =========================

  Angin menderu pokok bergoyang
  Ribut taufan hujan berderai
  Bulan madu mengusap sayang
  Bulan depan diajak bercerai?
  =========================

  Angin sejuk menggigit tulang
  Baju tebal cepat dicari
  Cerai dirujuk kasih berulang
  Cinta sejati Cuma sekali?
  =========================

  Asam paya si asam pauh
  Limau abung beli sekati
  Tuan bahagia di benua jauh
  Saya di kampung menanti-nanti
  ===========================

  Bagai diandam daun di dahan
  Ditiup angin bunyi berdesir
  Rindu dendam tidak tertahan
  Nasi dingin terasa pasir!
  ==========================

  Basah kuyup berdiang ke api
  Kering juga kain dan baju
  Angin bertiup menyentuh pipi
  Kasih menyapa membawa rindu

  ==========================

  Belum tahu pedasnya lada
  Belum rasa pahitnya jadam
  Belum mahu digelar janda
  Belum mesra cintamu padam
  =========================

  Belum tua sudah bersabut
  Delima muda gugur merekah
  Jatuh hati kasih bersambut
  Habis sekolah kita bernikah

  ========================

  Yuminten
  Ngemut Sepur
  Cekap Semanten
  Anggen kulo matur
  =====================

  Es teh
  gulone batu
  Tiwas mekekeh
  ora biso metu
  ==========================

  sumber:
  http://selendang.wordpress.com/
  http://januardi.blogspot.com/
  http://salam-online.web.id/2008/03/01/pantun-nasihat-2.html
  http://wuryanano.blogspot.com/
  http://toppuisi.blogspot.com/
  http://boys2m4n.multiply.com/

  dll

  Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis, sms pantun kampanye politik PKS, sms pantun nasehat, sms pantun tausiyah islam, sms pantun unik, sms pantun gokil, sms pantun gaul, sms pantun rayuan gombal, sms pantun islami, sms pantun joke canda iseng, persahabatan, pertemanan, persaudaraan, teman, sahabat, saudara, keluarga

 2. sms/call: 08562346699

  pantun
  ===========================

  Tingkap papan kayu bersegi,
  Sampan sakat di Pulau Angsa;
  Indah tampan kerana budi,
  Tinggi bangsa kerana bahasa.
  ===========================

  Buah berangan masaknya merah,
  Kelekati dalam perahu;
  Luka di tangan nampak berdarah,
  Luka di hati siapa yang tahu.
  =============================

  Dari mana punai melayang,
  Dari paya turun ke padi;
  Dari mana datangnya sayang,
  Dari mata turun ke hati.
  ============================

  Pucuk pauh delima batu,
  Anak sembilang di tapak tangan;
  Tuan jauh di negeri satu,
  Hilang di mata di hati jangan.
  ==================================
  Kalau tuan jalan ke hulu,
  Carikan saya bunga kemboja;
  Kalau tuan mati dahulu,
  Nantikan saya di pintu syurga.
  =========================

  Halia ini tanam-tanaman,
  Ke barat juga akan condongnya;
  Dunia ini pinjam-pinjaman,
  Akhirat juga akan sungguhnya.
  ==========================
  Malam ini merendang jagung,
  Malam esok merendang serai;
  Malam ini kita berkampung,
  Malam esok kita bercerai.
  ========================
  jalan-jalan ke kota paris
  banyak rumah berbaris-baris
  biar mati diujung keris
  asal dapat dinda yang manis…

  ke cimanggis membeli kopiah
  kopiah indah kan kau dapati
  begitu banyak gadis yang singgah
  hanya dinda yang memikat hati

  jika aku seorang pemburu
  anak rusa kan kudapati
  jika dinda merasa cemburu
  tanda cinta masih sejati

  darimana datangnya sawah
  dari sawah turun ke kali
  darimana datangnya cinta
  dari mata turun ke hati

  ============================
  Bau-bau jembatan tujuh,,
  tempat memungut sebuah lolah,,
  kalau adinda udah setujuh,,
  tunggulah saya tamat sekolah,,
  Pisang nangka buat kolak
  Jambu biji diblendrin
  Kalo nona tetep galak,
  Lebaran depan ga dimaapin

  menaiki kereta merknya honda
  pergi selayang kerumah hanapi
  bila cinta mekar di dada
  siang terkenang malam termimpi

  anak unta siapa yg punya
  menangis iba kehilangan ibu
  bila cinta sudah menyapa
  rindu mulai membara dikalbu

  mulanya duka kini menjadi lara
  teman tiada hanyalah sendu
  bila rindu mulai membara
  itulah tanda cinta berpadu

  hati berdetik dalam cahaya,
  seperti belati menikam dada
  Cinta abadi kekal selamanya
  Musim berganti tapi wajah takkan lupa

  cinta datang tak berwaktu
  perasaan senang,sedih dan pilu tak menentu
  semua hadir tanpa permisi
  untuk mencoba mengisi hati

  hati-hati minum digelas
  kalau terlepas pecahlah nanti
  cinta hati selalunya ikhlas
  cinta buta yang makan hati

  cinta tak memandang bulu
  cinta juga tak mengenal waktu
  rasakan cinta dihatimu
  betapa indah mengikis kalbu

  bila terluka berkata begitu
  hingga terlupa cinta yang suci
  cinta manusia memanglah begitu
  cinta padaNYA cinta yang sejati

  terluka hati karna kata udah biasa
  namun terluka karna usia sungguh asa
  bila kata dianggap tak bermakna
  tapi usia adalah segalanya

  Untuk menjadi seorang perwira
  Harus bertapa di dalam gua
  Kalau cinta kukuh di jiwa
  Biar melayang kembali jua

  papua tanah impian jiwa
  kubermimpi melayang terbang kesana
  teman sehati selalu bersua
  karena tak bisa terpisahkan begitu saja

  panah cinta tlah menancap…
  kedua hati pun menyatu…
  asmara semakin mendekap…
  cinta takkan berlalu…

  anak ayam turun ke kali
  bermain air riang gembira
  betapa senangnya bisa ngejunk lagi
  memburu kata mengejar tawa

  minum arak pahit rasanya…
  tidak cocok untuk anak kuliah…
  apalah daya sudah usaha…
  belum apa-apa sudah binasah…

  sunggulah indah si burung pipit
  terbang yang tenang si burung dara
  bila ku tahu bercinta sakit
  takkan ku mulai dari semula

  orang palembang menanam padi
  negeri malaka negeri seberang
  putus cinta jangan bersedih
  dunia ini masih panjang

  burung kakatua
  hinggap dijendela
  siapa yang jatuh cinta
  pasti cemburu buta

  Burung kakak tua udah tak berdaya
  Burung adik muda terbang ke angkasa
  Makasi kakek telah berjuang bela negara
  Sekarang adek bahagia di hari MERDEKA

  kucing kurus mandi dipapan
  papan nya sikayu jati
  aku kurus bukan karena kurang makan
  tetapi mikirin sijantung hati

  disana gunung disini gunung
  ditengah tengah gunung berapi
  kesana bingung kesini bingung
  itulah namanya jatuh hati
  =====================================
  cinta adalah buta…
  buta adalah cinta…
  ketik C spasi D…
  cape D…

  (Ket: pantun gaya baru,pola AABB)
  ===================================

  Banyak bunga di taman cuma satu kupetik
  Banyak anak perawan cuma Adik yang cantik

  =======================

  Pria:
  Banyak bunga di taman cuma satu kupetik
  Banyak anak perawan cuma Adik yang cantik

  Wanita:
  Banyak buah semangka dibawa dalam sampan
  Banyak anak jejaka cuma Abang yang tampan

  Pria:
  Berjuta bintang di langit
  Satu yang bercahaya
  Berjuta gadis yang cantik
  Adiklah yang kucinta

  Wanita:
  Pandai Abang merayu, hatiku rasa malu

  Pria:
  Rumah atapnya tinggi terbuat dari bambu
  Cuma Adik kupilih dan yang selalu kurindu

  Wanita:
  Gunung puncaknya tinggi tertutup oleh salju
  Memang Abang kupilih dan yang selalu kurindu
  =============================

  Jika tuan mudik ke hulu
  Carikan saya bunga kemboja.
  Jika tuan mati dahulu
  Nantikan saya di pintu surga.
  ===============================
  Batang buluh berisi santan,
  Bunga mawar seri pengantin,
  Untung sungguh nasib badan,
  Ada penawar zahir batin.
  =============================

  rancak gagah silat pahlawan
  bertahan di kanan menyerang di kiri
  tatkala bulan dilindung awan
  mengapa pungguk berdiam diri?

  ============================

  coblos PKS:

  Wahai teman yang ingin mapan
  Jangan anda berpangku tangan
  Indonesia pasti maju terdepan
  Kalau anda pilih nomor delapan

  Duduk sendiri di muka serambi
  Sungai Musi di Pulau Harapan
  Tekad di hati pilihan diri
  So pasti nomor delapan

  Cantik selendang putri melayu
  Menata bunga di atas nampan
  Kalau ingin Indonesia maju
  Pilih saja nomor delapan

  Daripada bengong internet-an depan monitor ga ada kerja-an, mending kirim pantun buat temen lewat comment blog di bawah postingan ini. lumayan bermanfaat buat kita semua sekalian menghibur hati dan lomba-lomba mencapai kecakapan dalam berbahasa. Bermanfaat juga bagi pengunjung/visitor lain yang kekurangan inspirasi buat SMS temen, pacar, sanak sodara dan yang lainnya
  sumber:
  http://badruszaman.blog.unair.ac.id/
  http://www.jeffooi.com/
  http://getgadget.blogsome.com/
  Caffe Pojok Community
  http://www.kapanlagi.com/lirik/artis/rhoma_irama
  http://smsplus.blogspot.com/2008/07/jurus-pantun-politik-pks-via-sms.html
  http://pantunonline.com/v2/pantunonline/

  sms/call: 08562346699

 3. raja valentinus korbankan kpal demi rakyat

  romeo n juliet korbankan nyawa demi cinta

  aq cuma bs korbankan 100 perak untuk

  ngucapin “I LOVE U FOREVER”

 4. .hwhwhw

  .jakasembung makan golok
  .emang dasar si jaka goblok

  .lucu2 sms.nyaaa :D

 5. rajin amiir bo….
  tapi good good lah…:)

 6. bkn puisi yg agak romantis plizzzz!!!!!!!!!!!!!!

 7. cNta toE aNjiNK ……..
  JN6 PcY MA CntA………………… MEMank cNt bQn seOraNK bHgiA n senAk…..
  v_ toEh cMOeA BOELSHITTTTTT……..

  ECh eanK MwOe ChTInkAN ma Q D ToeNGgoe Ea…..

 8. aq sayng bgt ma riky
  i luph u hneh
  ne no hp aq klw liat riki slgkh ksh aq ma aq ya
  083198370179
  tp jgn bohong
  okey….
  bye…..bye…..bye

 9. GOKIL

 10. kampanyenya koq???????
  ANEH….

 11. numpang lewat …..

  • jaka sembung makan golok
   emang dasar si jaka goblok

   • anak kuda di makan buaya
    kok bisa,, kasian yaaa

    beli ikan di pasar malam
    dasar bego ni kawan,,,

    lihat bulan di siang hariii
    banyak jg y g bego hari ini,

    anak kingkok makan kedondong
    makan sendiri gak bagi bagi
    klu akong mau minta gendong
    ma bah surip aa kali,,,

    indah cinta karena sayang
    indah senyuman karena kenal
    indah dia karena masih bujangan
    indah itu,,,,, awas gombal

    ku kira buaya rupanya onta
    ku pilih satu untuk untuk di sentap
    ku kira anak remaja rupanya janda
    tidak apa2lah yang penting mantapp

    ikan hiu di makan lele
    biasa ja kaleeee
    maksih yeeeeee

  • maksud lo………

  • maksud lo………

 12. ghm,.ugkkmthfntenheeeeeeeeeeeeehtnfdghngmgmvbbbbbbbbbbbmvcbvbnvcn
  goblok nulis opo iki

 13. lucu nih cara kampanye nya

 14. gue cinta ama temen laki2 gue,tapi dia nggak cinta ama gue,bagaimana dong tolong gue untuk menakklukkan hatix bagaimana dong carax buatin gue doa ok

  • g ckp pke doa attwh mna ussssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaahnya????????????????????????

 15. ini bahayanya sms … baca saja.!

 16. k

 17. Dari Dahulu Mendengarkan Suaranya Siapakah Itu Intan Atau permata. lalu ku tulis kata2 pujangga menghiasi isi hatiku hanya untumu. luas lautan usah cuma di duga jadi ingatan teman sebagai pedoman lalu ku terus cuba mendkatimu tetapi aku kecewa kita tak serupa. kau banding aku dengan kejayaan walaupun aku ketinggalan walau iklas mencintaimu kau hina tanpa rasa simpati masih kedengaran harta yang kau cari baru kini aku sadari bukan mudah untuk melewati. semmimangnya aku bersalah tidak mengerti, kau antara sejuta yang menghianatiku terlanjur mencinta dengan tulus suci tanpa jawaban pasti

 18. Mantap…

  slm kenal

 19. mas tante bok puisne itu yang romanti . jg trelau nafsu

 20. ad semut
  ad bawang………
  i love yuang…………..
  ga lucu y?

  • ketokyo beli lilin hayo lagi paind??

   buka peti pake paku p4sti mikirin 4ku

   si yoyo kaki nya kaku hayo ngaku

 21. ada buaya makan ketupat
  ga yangka puasa dekat

 22. ada org gy dduk,
  ati”, dy org gila,,
  klau anda mau

 23. pantunnya gokil semua,,
  thx yach dh taro pantun disini, utk mnambah wawasan ku..
  wkwkwkwk..

 24. BANDUNG DULU BRU JAKARTA
  SENYUM DLU BRU DI BCA

  • bandung jakarta sama-sama rata
   udah ku baca wahai cinta

   • saat quw lht diri muw
    quw terdiam trsipu
    menatap rasa
    hati quw bicara…..

    secerah pagi menjelang
    wajah muw tag kunjung hilang
    selalu terbang melayang
    dlam angan terbayang….

    quw sempatkan waktu quw
    tug coba merasa
    tpi quw tag bisa
    krn qao tag merasa…..

    coba rasakan
    tatap dan bayangkan
    tersenyum dan mengerti
    simpanlah…..

    dari hati quw bicara
    dengarkan
    simpan
    dan abadikan…..

  • ciCadas ci BInong
   cass dlu dong!!!!!!!

 25. AYAM KAMPUNG BLI KORAN ””YAK AMPUN BNTAR LG MAU LEBARAN ”” MaEM D02N”””’ LOM AFDOL KLO LOM mAaf2AN ….. IKAN NILA LAWAN BUAYA>……………MAafin DOsA2 MAMA YA……………………………..

 26. Tai ayam,tai lincung..
  Tai kucing tai burung..
  sama2 tai dongk..
  sama……..
  maw ya.??

 27. jalan-jalan ke singapura
  naik pesawat pastinya
  coba tebak wahai saudara
  hewan apa yang berkaki dua

 28. naik ikereta turun di tegal
  beli roti di belah dua
  kalau cinta jangan di tinggal
  cinta mati kita berdua

 29. beli cinta cma seribu hati
  beli hati cma seratus cinta
  jumlah’y cinta ma hati ada berapa’Y..????

  jumlah’y ada 1000+100=1100
  banyak banget’Y…???

 30. gus sAmPun nAek kReta
  amp’ pnGeN Pi2Z
  Lh0 laLap0?….
  gUs Ta’iM Bli Es tEH..
  TmBeN KoQ g’ AmA GuS SaMpun???
  guS mhEs ma’Em puCuk’aN,.,.,.,
  yG pnTinG hEepiiii,,,,,,,,,,
  mBoK Ty…/lGy MaEn GiTaR
  Ea…………….jDiAn dEcH…………..????????

 31. jaKa SeMbUng ma’Em kRikiL, . , .
  SmBiL uPiL” dLm tmPuRunG, , , ,
  oLgA mKaN mEnyAn………/
  TpI RaFI JgA PgEn…….mKaN///
  dHahAr saTe kLiru sUaL….
  SuAL’e pK’ Rem0t,,,,,,,
  P@PUN MAKAN’AN E,,,,MNUM’E T3H B0T0L S0SR0…..
  hUahAhAHa…………………mw???????

 32. loe yg dagang ya…….beli dunk bang………….

 33. anank ketek dua mata
  loe cantik,gueh suka

 34. satu titik
  dua koma
  haruna cantik
  ud dha yg pnya..

  kwakwakwakwa_

 35. kue cucur
  anget-anget
  muka loe
  ancur banget

 36. kl kmu syuka q i miss u tp kalu kmu nggak suka q kasihan deh lho q kan anaq pengusaha terkenal se-][duniAc burungmu keliatan tuch

 37. jaka Sembung bwa golok…gak nyambung goblok…
  Si Suri makan permen….
  I’am Sorry Mennnn…

 38. jaka sombi bwa burung
  nyambug goblok

 39. lisa itu orang nya imutz buangetz dan yang tak terlupakan yaitu cuantik buangetz

 40. jalan-jalan ke prancis
  lihat gajah sama semut
  andai ingin jadi artis
  oprasi wajah biar imut

 41. pede amat sich loe

 42. buah semangka ber daun keladi aku ngk nyangka kamu kianati

 43. aNaK – aNaK Zher – Toes
  ALL Base 249

  -Fuadz -Bule
  -pajong -eNdus
  -abay -aonk
  -Dival -Bonge
  -Caw -etoy
  -Keling -etong
  -benjol -ambon
  -lontong -ivan

 44. gooOOOkiiiiillLLL bgT…………!!!!!!!!!!!1

 45. mAnK si3h klO jdI oRaNg hArUs pEdE bEtUL kAn ………… !!

 46. aku tak mau secangkir kopi aku mau segelas bir aku tak mau cium di pipi aku mau cium di bibir

 47. all basse V-ROOEM
  -Okta
  -fadly
  -jagonk
  -mamen
  -gojin
  -okoi
  V-ROOEM stAboet pnya…
  terima musuh baru

 48. nama-nama anak sp11cc

  -bondol
  -zidath
  -peker
  dan kluarga besear sp11c

 49. G4Ys nIe Gw 4nk sMp4BaE

 50. hellloooooooooooowwwwwww…………….?????????
  hei nie Gw putri n yuni $nk SmP 4 BaE kdus Aq 5w ntp slm wat cls IXA khsusny t5n2q xg GOKIL…………….abizzzzzzzzzz mg lu2s smua amien…………………..KIPAS2 CRI ANGN PCR LPS CRI YG LAEN jngn lp bl;jr z GaYs……………..MG LU2S HOREEEEEEEEE……………..ITS YG bca jngn 5rh z…….. key emmmmmuahhhh slm 5niz SMP 4 BAE

 51. pacrn NO WAY……………………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Bljr YES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,PRIQITYU,,,,,,j9n bL9 SMP 4 BAE KUDUZ i2 KATROX justru ScoL U y9 Lbh katrok N gX b’mUTU,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5f z xlo gw bcr g2
  KELAS :IXA Yg cute2

  semoga lu2s okey zuuuppp””’sssssss

 52. Mubeng Euyyyyy….
  KaGa ngerti pUisi lupH_LuPh,Ahaaaaa !!!!!

 53. naik gunung….
  trun gunung….
  cpe denc…
  udah naik trun lgi….

 54. ikan tongkol makan permen,cool men…

 55. wahhh…. pd kreatif bwgetZZ….

 56. ajarin aku cra bwat pntun dunkZZ

  • gini buat pantun………lo buat ja pay6 da di pkrnlo…truzz lo ungkapin tu n’ akhirnya haruz a b a b………………….!

   • gx harus ab ab kok, bisa aa aa juga

    ada kutu di atas kepala,
    diatas kepala mencari makan.
    maafkan daku ikut menyela,
    daku ini hanya menambahkan.

 57. j4l4n2 ke t4m4n s4f4ri
  4d4 cw pke bju biru
  ment4ng2 4n4k mentri
  nyolek dikit b4yar seribu…
  he… he…

 58. 4D4 bapa2 makan P3c3L LEle
  Gu3 B1l4N9 P4!!!!
  4W4s 4D4 Sul3

  prikitiuw….. prikitiuw….. prikitiuw…..

 59. hy ni aQ khusnul,,,mw titip salam aja wat shbt2 Q yang Q syang…
  siti,wulan dan likah…semoga persahabatan qt tetap abadi selama’y tnpa da yg m’misahkan…
  By: Khusnul “15” GANJIL

 60. lucu semua pantun ya euy……..

  Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis, sms pantun kampanye politik PKS, sms pantun nasehat, sms pantun tausiyah islam, sms pantun unik, sms pantun gokil, sms pantun gaul, sms pantun rayuan gombal, sms pantun islami, sms pantun joke canda iseng, persahabatan, pertemanan, persaudaraan, teman, sahabat, saudara, keluarga terbaru

 61. kura kura naik perahu
  beli celana berwarna biru
  klo Qm suka padaku
  bilang saja I LOVE YOU

  • Kura-kura naik perahu,
   Naik perahu nyebrang ke cina.
   Percuma aj bilang I Love U,
   Kalau nanti di tolak juga.

  • i love u

   • kura-kura naik perahu
    ati-ati ada ikan hiu
    percuma bilang i love u
    orng muka lu kya gitu

    jalan-jalan ke pasar rebo
    jangan lupa bli sampo
    gw liat mu kanya BEJO
    udah kya mister dono ……..wekekekekee

 62. Jalan jalan beli pisang
  Jangan lupa beli sepatu
  Aku cma mw bilang
  Aku cinta sama kumyu …

 63. tau kamu saja indah apalagi jika Tuhan menganuggrahkanmu untukku

 64. GoKiIiIiIiIiIiiiIiiLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL BaNgEtzzzzzzzz !!!!!!

 65. w!Zzzzz,,,,,,,,,,,,,,,,,, kEyeNNNNNnnn aB!zzzz

  kumpulan pantun – koleksi pantun

  berikut ini kumpulan pantun cinta , pantun romantis , pantun jenaka , pantun humor , pantun nasehat , pantun dakwah , pantun gokil , pantun mesra , pantun kreatif, pantun lucu , pantun rayuan gombal , pantun indah , pantun menarik , dll

  Unik > fun > kata kata > Kumpulan Pantun Jenaka – Pantun Lucu

  Kumpulan Pantun Jenaka – Pantun Lucu

  Pantun adalah salah satu teknik bersosialisasi yang cukup efektif untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. Dengan Pantun, kita bisa merangkai kata-kata yang enak di dengar tanpa mengurangi makna pesan yang disampaikan. Pantun sangat baik untuk dipakai untuk berbagai keperluan, seperti dalam rapat, dalam naskah pidato sampai saat kita tengah ngobrol dengan orang lain.

  Salah satu jenis pantun yang paling di sukai adalah jenis Pantun Lucu atau Pantun Jenaka. Karena dengan pantun ini, kita bisa mencairkan suasana, merefresh suasana sejenak, atau bisa juga menarik tawa dan senyum dari orang yang mendengarkan pantun lucu jenaka kita.

  Berikut ini adalah beberapa contoh Pantun Lucu atau Pantun Jenaka.

  pantun jenaka – pantun lucu
  PANTUN JENAKA – PANTUN LUCU
  Bangkok kota seribu pagoda
  Mekah adalah kota suci
  Kuakui kau sungguh menggoda
  Tapi sayang kau seorang banci

  karung hilang dikasih semen
  ditinggal ayam satu kabur
  gimana ente dibilang cemen
  dikasih cendol malah kabur

  Malam hari main kulintang
  ditemani sobat sobat tersayang
  gimana hati kagak bimbang
  Kepala botak minta dikepang

  Daun sirih daun kelor
  Ayam berkokok mau bertelor
  apa isi di balik kolor
  satu pistol dua pelor

  seorang anak bernyanyi ria
  sambil bernyanyi menari pula
  siapa yang tidak bakal tertawa
  disangka waras ternyata gila

  perut melilit makan jengkol
  orang pelit doyan miscoll

  Makan Jengkol Perut Melilit
  Doyan Miscall pulsa sedikit

  Buah kedondong Biji selasih
  Dulu bencong sekarang masihhhhhh

  Buah semangka buah duren
  Nggak nyangka gue keren

  Ada padi, Ada jagung
  Ada singkong, Ada pepaya
  Panen ni yeeee!

  makan kue, minum sekoteng
  ternyata gue emang ganteng

  Baju baru dipake sayang
  beli dimall pake atm mandiri
  knapa semua pada kabur sayang
  itu karena kamu belum mandi

  kalo mau menanam padi
  lihat dulu cuacanya
  kolo tau Q mau mandi
  Jangan lupa, ngintip ya!

  Pergi ke pasar naik onta
  Membeli anting intan permata
  Gak peduli situ udah tua
  Yang penting saling mencinta

  Buah Jeruk Buah Kedongdong
  Muke loe kayak kedongdong

  Buah kedongdong buah manggis
  walo muka kayak gerandong, yang penting artis

  Jaka Sembung bawa Golok
  Mau di Asah

  Buah belimbing buah rambutan
  itu kumis apa hutan…

  sibotak bawa sisir
  gak ada kerjaan

  Semoga Pantun Jenaka diatas berkenan buat anda. Sebenarnya cukup mudah untuk membuat pantun, yang jelas anda perlu kreatifitas dalam memilih kata-kata agar isi pesan yang anda coba sampaikan bisa berpola dengan akhiran dengan pola A-A-A-A, atau Pola A-B-A-B, sehingga lebih enak di dengar dan mudah dipahami.

  Sibotak pake helm Baja
  Niat Kepasar sama Bini
  Oke Deh Segitu Aja
  Jangan Lupa Mampir Lagi Kesini ! ^_^

  Original Source : Kumpulan Pantun Jenaka – Pantun Lucu http://www.poztmo.com/2011/10/pantun-lucu-jenaka.html#ixzz1fa3RjXPH
  Under Creative Commons License: Attribution

  ===============================

  Pantun
  Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

  Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa, misalnya, dikenal sebagai parikan, dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan, dan dalam bahasa Batak dikenal sebagai umpasa (baca: uppasa). Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, bersajak akhir dengan pola a-b-a-b dan a-a-a-a (tidak boleh a-a-b-b, atau a-b-b-a). Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis.

  Semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian: sampiran dan isi. Sampiran adalah dua baris pertama, kerap kali berkaitan dengan alam (mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya), dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima/sajak. Dua baris terakhir merupakan isi, yang merupakan tujuan dari pantun tersebut.

  Karmina dan talibun merupakan bentuk kembangan pantun, dalam artian memiliki bagian sampiran dan isi. Karmina merupakan pantun “versi pendek” (hanya dua baris), sedangkan talibun adalah “versi panjang” (enam baris atau lebih).
  Daftar isi

  1 Peran pantun
  2 Struktur pantun
  3 Jenis-jenis Pantun
  4 Lihat pula
  5 Pranala luar

  Peran pantun

  Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Pantun melatih seseorang berfikir tentang makna kata sebelum berujar. Ia juga melatih orang berfikir asosiatif, bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain.

  Secara sosial pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat, bahkan hingga sekarang. Di kalangan pemuda sekarang, kemampuan berpantun biasanya dihargai. Pantun menunjukkan kecepatan seseorang dalam berfikir dan bermain-main dengan kata.

  Namun demikian, secara umum peran sosial pantun adalah sebagai alat penguat penyampaian pesan.

  Struktur pantun

  Menurut Sutan Takdir Alisjahbana fungsi sampiran terutama menyiapkan rima dan irama untuk mempermudah pendengar memahami isi pantun. Ini dapat dipahami karena pantun merupakan sastra lisan.

  Meskipun pada umumnya sampiran tak berhubungan dengan isi kadang-kadang bentuk sampiran membayangkan isi. Sebagai contoh dalam pantun di bawah ini:

  Air dalam bertambah dalam
  Hujan di hulu belum lagi teduh
  Hati dendam bertambah dendam
  Dendam dahulu belum lagi sembuh

  Beberapa sarjana Eropa berusaha mencari aturan dalam pantun maupun puisi lama lainnya. Misalnya satu larik pantun biasanya terdiri atas 4-6 kata dan 8-12 suku kata. Namun aturan ini tak selalu berlaku.

  Jenis-jenis Pantun

  Artikel atau bagian artikel ini mungkin lebih cocok dipindahkan ke Wikisource

  Pantun Adat

  Menanam kelapa di pulau Bukum
  Tinggi sedepa sudah berbuah
  Adat bermula dengan hukum
  Hukum bersandar di Kitabullah

  Ikan berenang didalam lubuk
  Ikan belida dadanya panjang
  Adat pinang pulang ke tampuk
  Adat sirih pulang ke gagang

  Lebat daun bunga tanjung
  Berbau harum bunga cempaka
  Adat dijaga pusaka dijunjung
  Baru terpelihara adat pusaka

  Bukan lebah sembarang lebah
  Lebah bersarang dibuku buluh
  Bukan sembah sembarang sembah
  Sembah bersarang jari sepuluh

  Pohon nangka berbuah lebat
  Bilalah masak harum juga
  Berumpun pusaka berupa adat
  Daerah berluhak alam beraja

  Pantun Agama

  Banyak bulan perkara bulan
  Tidak semulia bulan puasa
  Banyak tuhan perkara tuhan
  Tidak semulia Tuhan Yang Esa

  Daun terap di atas dulang
  Anak udang mati dituba
  Dalam kitab ada terlarang
  Yang haram jangan dicoba

  Bunga kenanga di atas kubur
  Pucuk sari pandan Jawa
  Apa guna sombong dan takabur
  Rusak hati badan binasa

  Asam kandis asam gelugur
  Ketiga asam si riang-riang
  Menangis mayat dipintu kubur
  Teringat badan tidak sembahyang

  Pantun Budi

  Bunga cina di atas batu
  Daunnya lepas kedalam ruang
  Adat budaya tidak berlaku
  Sebabnya emas budi terbuang

  Diantara padi dengan selasih
  Yang mana satu tuan luruhkan
  Diantara budi dengan kasih
  Yang mana satu tuan turutkan

  Apa guna berkain batik
  Kalau tidak dengan sujinya
  Apa guna beristeri cantik
  Kalau tidak dengan budinya

  Sarat perahu muat pinang
  Singgah berlabuh di Kuala Daik
  Jahat berlaku lagi dikenang
  Inikan pula budi yang baik

  Anak angsa mati lemas
  Mati lemas di air masin
  Hilang bahasa karena emas
  Hilang budi karena miskin

  Biarlah orang bertanam buluh
  Mari kita bertanam padi
  Biarlah orang bertanam musuh
  Mari kita menanam budi

  Ayam jantan si ayam jalak
  Jaguh siantan nama diberi
  Rezeki tidak saya tolak
  Musuh tidak saya cari

  Jikalau kita bertanam padi
  Senanglah makan adik-beradik
  Jikalau kita bertanam budi
  Orang yang jahat menjadi baik

  Kalau keladi sudah ditanam
  Jangan lagi meminta balas
  Kalau budi sudah ditanam
  Jangan lagi meminta balas

  Pantun Jenaka

  Pantun Jenaka adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar, terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung, dan dengan pantun jenaka diharapkan suasana akan menjadi semakin riang. Contoh:

  Di mana kuang hendak bertelur
  Di atas lata dirongga batu
  Di mana tuan hendak tidur
  Di atas dada dirongga susu

  Elok berjalan kota tua
  Kiri kanan berbatang sepat
  Elok berbini orang tua
  Perut kenyang ajaran dapat

  Sakit kaki ditikam jeruju
  Jeruju ada didalam paya
  Sakit hati memandang susu
  Susu ada dalam kebaya

  Naik kebukit membeli lada
  Lada sebiji dibelah tujuh
  Apanya sakit berbini janda
  Anak tiri boleh disuruh

  Orang Sasak pergi ke Bali
  Membawa pelita semuanya
  Berbisik pekak dengan tuli
  Tertawa si buta melihatnya

  Jalan-jalan ke rawa-rawa
  Jika capai duduk di pohon palm
  Geli hati menahan tawa
  Melihat katak memakai helm

  Limau purut di tepi rawa,
  buah dilanting belum masak
  Sakit perut sebab tertawa,
  melihat kucing duduk berbedak

  jangan suka makan mentimun
  karna banyak getahnya
  hai kawan jangan melamun
  melamun itu tak ada gunanya

  Pantun Kepahlawanan

  Pantun kepahlawanan adalah pantun yang isinya berhubungan dengan semangat kepahlawanan

  Adakah perisai bertali rambut
  Rambut dipintal akan cemara
  Adakah misai tahu takut
  Kamipun muda lagi perkasa

  Hang Jebat Hang Kesturi
  Budak-budak raja Melaka
  Jika hendak jangan dicuri
  Mari kita bertentang mata

  Kalau orang menjaring ungka
  Rebung seiris akan pengukusnya
  Kalau arang tercorong kemuka
  Ujung keris akan penghapusnya

  Redup bintang haripun subuh
  Subuh tiba bintang tak nampak
  Hidup pantang mencari musuh
  Musuh tiba pantang ditolak

  Esa elang kedua belalang
  Takkan kayu berbatang jerami
  Esa hilang dua terbilang
  Takkan Melayu hilang dibumi

  Pantun Kias

  Ayam sabung jangan dipaut
  Jika ditambat kalah laganya
  Asam digunung ikan dilaut
  Dalam belanga bertemu juga

  Berburu kepadang datar
  Dapatkan rusa belang kaki
  Berguru kepalang ajar
  Bagaikan bunga kembang tak jadi

  Anak Madras menggetah punai
  Punai terbang mengirap bulu
  Berapa deras arus sungai
  Ditolak pasang balik kehulu

  Kayu tempinis dari kuala
  Dibawa orang pergi Melaka
  Berapa manis bernama nira
  Simpan lama menjadi cuka

  Disangka nenas ditengah padang
  Rupanya urat jawi-jawi
  Disangka panas hingga petang
  Kiranya hujan tengah hari

  Pantun Nasihat

  Kayu cendana di atas batu
  Sudah diikat dibawa pulang
  Adat dunia memang begitu
  Benda yang buruk memang terbuang

  Kemuning ditengah balai
  Bertumbuh terus semakin tinggi
  Berunding dengan orang tak pandai
  Bagaikan alu pencungkil duri

  Parang ditetak kebatang sena
  Belah buluh taruhlah temu
  Barang dikerja takkan sempurna
  Bila tak penuh menaruh ilmu

  Padang temu padang baiduri
  Tempat raja membangun kota
  Bijak bertemu dengan jauhari
  Bagaikan cincin dengan permata

  Ngun Syah Betara Sakti
  Panahnya bernama Nila Gandi
  Bilanya emas banyak dipeti
  Sembarang kerja boleh menjadi

  Jalan-jalan ke kota Blitar
  jangan lupa beli sukun
  Jika kamu ingin pintar
  belajarlah dengan tekun

  Pantun Percintaan

  Coba-coba menanam mumbang
  Moga-moga tumbuh kelapa
  Coba-coba bertanam sayang
  Moga-moga menjadi cinta

  Limau purut lebat dipangkal
  Sayang selasih condong uratnya
  Angin ribut dapat ditangkal
  Hati yang kasih apa obatnya

  Ikan belanak hilir berenang
  Burung dara membuat sarang
  Makan tak enak tidur tak tenang
  Hanya teringat dinda seorang

  Anak kera di atas bukit
  Dipanah oleh Indera Sakti
  Dipandang muka senyum sedikit
  Karena sama menaruh hati

  Ikan sepat dimasak berlada
  Kutunggu di gulai anak seberang
  Jika tak dapat di masa muda
  Kutunggu sampai beranak seorang

  Kalau tuan pergi ke Tanjung
  Kirim saya sehelai baju
  Kalau tuan menjadi burung
  Sahaya menjadi ranting kayu.

  Kalau tuan pergi ke Tanjung
  Belikan sahaya pisau lipat
  Kalau tuan menjadi burung
  Sahaya menjadi benang pengikat

  Kalau tuan mencari buah
  Sahaya pun mencari pandan
  Jikalau tuan menjadi nyawa
  Sahaya pun menjadi badan.

  Pantun Peribahasa

  Berakit-rakit kehulu
  Berenang-renang ke tepian
  Bersakit-sakit dahulu
  Bersenang-senang kemudian

  Ke hulu memotong pagar
  Jangan terpotong batang durian
  Cari guru tempat belajar
  Jangan jadi sesal kemudian

  Kerat kerat kayu diladang
  Hendak dibuat hulu cangkul
  Berapa berat mata memandang
  Barat lagi bahu memikul

  Harapkan untung menggamit
  Kain dibadan didedahkan
  Harapkan guruh dilangit
  Air tempayan dicurahkan

  Pohon pepaya didalam semak
  Pohon manggis sebasar lengan
  Kawan tertawa memang banyak
  Kawan menangis diharap jangan

  Pantun Perpisahan

  Pucuk pauh delima batu
  Anak sembilang ditapak tangan
  Biar jauh dinegeri satu
  Hilang dimata dihati jangan

  Bagaimana tidak dikenang
  Pucuknya pauh selasih Jambi
  Bagaimana tidak terkenang
  Dagang yang jauh kekasih hati

  Duhai selasih janganlah tinggi
  Kalaupun tinggi berdaun jangan
  Duhai kekasih janganlah pergi
  Kalaupun pergi bertahun jangan

  Batang selasih mainan budak
  Berdaun sehelai dimakan kuda
  Bercerai kasih bertalak tidak
  Seribu tahun kembali juga

  Bunga Cina bunga karangan
  Tanamlah rapat tepi perigi
  Adik dimana abang gerangan
  Bilalah dapat bertemu lagi

  Kalau ada sumur di ladang
  Bolehlah kita menumpang mandi
  Kalau ada umurku panjang
  Bolehlah kita bertemu lagi

  Pantun Teka-teki

  Kalau tuan bawa keladi
  Bawakan juga si pucuk rebung
  Kalau tuan bijak bestari
  Binatang apa tanduk dihidung ?

  Beras ladang sulung tahun
  Malam malam memasak nasi
  Dalam batang ada daun
  Dalam daun ada isi

  Terendak bentan lalu dibeli
  Untuk pakaian saya turun kesawah
  Kalaulah tuan bijak bestari
  Apa binatang kepala dibawah ?

  Kalau tuan muda teruna
  Pakai seluar dengan gayanya
  Kalau tuan bijak laksana
  Biji diluar apa buahnya

  Tugal padi jangan bertangguh
  Kunyit kebun siapa galinya
  Kalau tuan cerdik sungguh
  Langit tergantung mana talinya ?

  Sastra Melayu
  Sastra Indonesia
  Paparikan
  pantun Banjar

  demikianlah contoh pantun-pantun, kumpulan pantun cinta , pantun romantis , pantun jenaka , pantun humor , pantun nasehat , pantun dakwah , pantun gokil , pantun mesra , pantun kreatif, pantun lucu , pantun rayuan gombal , pantun indah , pantun menarik , dll

 66. ulangan fisika emang sulit
  apa lagi ulangan matematika
  menyatakan cinta emang sulit
  apalagi cinta pertama

  • Anak pramuka bawa peluit,
   Bawa peluit untuk jaga jaga.
   Menyatakan cinta emang sulit,
   Tapi lebih baik di joba aja.

 67. wew pantun na kren2 abiz, ajrin aqw dund

 68. ikan bandeng
  makan kawat
  orang ganteng
  numpang lewat

  bli bandeng
  di malaysia
  gw ganteng
  kya pasia

  orang ganteng
  suka ma si rini
  gk seneng
  maju sini

  fanta merah
  campur darah
  liat pntun ni silahkan mrah
  buat gw gk masalah

  hati-hati ama si jampang
  klo enggak maen pedang
  yang gk seneng gw tantang
  jangan cuma main belakang

  Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis, sms pantun kampanye politik PKS, sms pantun nasehat, sms pantun tausiyah islam, sms pantun unik, sms pantun gokil, sms pantun gaul, sms pantun rayuan gombal, sms pantun islami, sms pantun joke canda iseng, persahabatan, pertemanan, persaudaraan, teman, sahabat, saudara, keluarga terbaru
  by= ANDRY WHE-KHA17a–900

  • eh..orang namanya sary
   dia suka ngerjain PR
   eh.. orang namany andry
   dia itu suka GR

   • ada pohon tajam berduri
    yang punya nama nya basri

   • ada pohon tajam berduri
    yang punya nama nya basri
    emang gw nama nya andri
    ganteng lucu indah berseri

   • jalan-jalan bli kuepai
    kata-kata lo jangan lebay
    cara damai gw santai
    batle di panggung lo kebantay………

    hari ini panen apel
    itu badan pda gatel
    otak cetek ngajak betel
    bocah kya lu gk lepel

  • eh u orang yang paling pede sedunia …… tapi boleh knalan ngak ???? …………………………………………………..

  • mas andri giginya panjang
   sayang hidungnya pendek

   • gw ganteng di bilang jelek
    gw mancung di bilang pesek
    emang dsar akal cetek
    congor lu tuh bau ketek

    biar orang mobilang gw apa
    tidak mengurangi rsa mnis gwa
    biar orng bilang gw kya buaya
    tpi gw tetep orang yang setia

  • ada galah, ada jambu, ok lahkalau begitu

  • ada galah,
   ada jambu
   , ok lahkalau begitu

 69. askum,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  J9N BLI ROKOK
  SKR9 ROXOK PNJ92
  J9N PNYA COW
  COWX SKR9 2 MTA KRANJ9

  yUpS mg j prshbtn qt 4b4di sl5”a

  Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis, sms pantun kampanye politik PKS, sms pantun nasehat, sms pantun tausiyah islam, sms pantun unik, sms pantun gokil, sms pantun gaul, sms pantun rayuan gombal, sms pantun islami, sms pantun joke canda iseng, persahabatan, pertemanan, persaudaraan, teman, sahabat, saudara, keluarga terbaru

 70. dulu delman sekarang dokter dulu temen sekarang pacar……..heheheheh

Komentar ditutup.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 324 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: