• Blog Stats

  • 38,943,856 hits
 • pacaran adalah perbuatan haram, maka janganlah berpacaran. Dan jangan mau jika diajak pacaran. Akan tetapi tempuhlah jalan yang halal jika memang benar-benar cinta dan ingin menikah. Segeralah menikah dan jangan berpacaran. ================================== dan janganlah kamu mendekati zina. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. [QS Al Isra':32] ==================================== JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA ====================================== Asy-Sya’bi berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah)
 • wasiat untuk seluruh umat islam

  ====================================== “Janganlah kamu saling dengki, saling membenci, saling mengintip rahasia, saling bersaing, saling mencari keburukan, saling menawar lebih tinggi untuk menipu pembeli sehingga menawar tinggi, saling memutuskan hubungan, saling bermusuhan, janganlah sebagian kalian menjual atas jualan yang lain. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang diperintahkan Allah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menelantarkannya dan tidak boleh menghinanya. ============================================= Taqwa ada di sini, taqwa ada di sini, taqwa ada di sini kata Rasululloh Shallallahu’alaihi wasallam sambil menunjuk dadanya. ================================================= Cukuplah merupakan kejelekan seseorang apabila menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Hati-hatilah bersangka buruk, karena sesungguhnya bersangka buruk adalah omongan yang paling dusta. ==================================================== Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kamu dan hartamu, tetapi ia melihat hati dan perbuatanmu.” (riwayat Muslim dan Bukhari). ==========================================
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • berbuat baiklah pada semua binatang, termasuk kepada anjing

  Kita tidak diperbolehkan menyiksa binatang dengan cara apa pun, atau membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksa atau membakarnnya. --------------------------------------------------- Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu ia masuk neraka gara-gara kucing tersebut disebabkan dia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat mengurung nya, dan dia tidak membiarkannya (melepaskannya) supaya memakan serangga di bumi.” (HR. al-Bukhari) ------------------------------------------------------- Dan ketika beliau melewati sarang semut yang telah dibakar, beliau bersabda, “Sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api selain Rabb (Tuhan) pemilik api.” (HR. Abu Dawud, hadits shahih) ---------------------------------------------- “Barangsiapa yang tidak berbelas kasih niscaya tidak akan dibelaskasihi.” (HR. al-Bukhari dan Muslim) ------------------------------------------------- “Kasihanilah siapa saja yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit.” (HR. at-Tirmidzi) -------------------------------------------------- Dibolehkan membunuh hewan-hewan yang membahayakan atau mengganggu seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus dan lain-lain karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Ada lima macam hewan fasik (buruk) yang boleh dibunuh di waktu halal (tidak ihram) dan di waktu ihram, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas, dan rajawali.” (HR. Muslim). Juga terdapat hadits shahih yang membolehkan untuk membunuh kalajengking. ================================================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ====================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
 • wasiat bagi para pemuda

  ====================================== ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata: “Barangsiapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ======================================
 • wasiat Imam al-Auza’i

  ====================================== Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: “Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] --------------------------------------------------------------- Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] =================================================
 • Mengutip perkataan Syaikh Bin Baz rahimahullaahu

  “Zaman ini adalah zaman kelembutan, kesabaran dan hikmah, bukanlah zaman kekerasan (kebengisan). Mayoritas manusia saat ini dalam keadaan jahil (bodoh), lalai dan lebih mementingkan duniawiyah. Maka haruslah sabar dan lemah lembut sampai dakwah ini tersampaikan dan sampai mereka mengetahuinya. Kami mohon petunjuk kepada Alloh untuk semuanya.” (Majmu’ Fatawa Samahatul Imam Ibnu Bazz (Juz VIII, hal 376) dan (Juz X, hal. 91) =================================================
 • jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara

  ====================================== Segala puji hanyalah milik Alloh yang telah mempertautkan hati kaum mukminin dan menganjurkan mereka supaya bersatu padu dan saling berhimpun serta memperingatkan dari perpecahan dan perselisihan. -------------------------------------------------------- Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq untuk disembah melainkan hanyalah Alloh semata yang tidak memiliki sekutu. Dialah yang mensyariatkan dan memudahkan, dan Dia terhadap kaum mukminin adalah sangat penyantun. ------------------------------------------------------ Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang diperintahkan dengan kemudahan dan berita gembira. ----------------------------------------------------- Beliau bersabda : Permudahlah dan janganlah kamu persulit, berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari (dari kebenaran). ------------------------------------------------------ Permisalan kaum mukminin satu dengan lainnya dalam hal kasih sayang, tolong menolong dan kecintaan, bagaikan tubuh yang satu, jika salah satu anggotanya mengeluh sakit, maka seluruh tubuh akan merasa demam atau terjaga” --------------------------------------------------- Tidak ragu lagi, bahwa kewajiban Ahlus Sunnah di setiap zaman dan tempat adalah saling bersatu dan menyayangi di antara mereka serta saling bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan… ==================================================---------------
 • KHUTBATUL HAJAH

  ====================================== Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami, dan dari keburukan-keburukan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. ================================================ “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” ================================================== “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silatur rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” ========================================================= “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mena’ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. ============================================================ Amma ba’du; Maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad , dan seburuk-buruk perkara dalam agama adalah yang di ada-adakan, setiap yang diada-adakan (dalam urusan agama) adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah kesesatan. (HR. Muslim, an-Nasa’i dan selain keduanya) ==================================================
 • mengutip perkataan Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad hafizhahullaahu:

  “Telah terjadi di zaman ini, sibuknya sebagian ahlus sunnah dengan sebagian lainnya dengan tajrih (saling mencela) dan tahdzir, dan implikasi dari hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan, perselisihan dan saling mengisolir. Padahal sepantasnya bahkan seharusnya bagi mereka untuk saling mencintai dan berkasih sayang terhadap sesama mereka, dan menyatukan barisan mereka di dalam menghadapi ahli bid’ah dan pengikut hawa nafsu yang menyelisihi ahlus sunnah wal jama’ah. ---------------------------------------------------- “Aku nasehatkan –kepada penuntut ilmu- agar menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka, sebagai pengejawantahan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “diantara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berfaidah baginya.” Hadits hasan diriwayatkan oleh Turmudzi.” ------------------------------------------------------ “Aku nasehatkan –kepada penuntut ilmu- untuk bersikap pertengahan dan moderat, diantara sikap ghuluw (ekstrim) dan meremehkan, dan diantara sikap ifrath (berlebih-lebihan) dan tafrith (menggampangkan). Sebagai pengejawantahan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “Jauhilah oleh kalian sikap ghuluw di dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa dikarenakan sikap ghuluw mereka di dalam agama.” Ini hadits shahih, dikeluarkan oleh an-Nasa’i dan selainnya.” ---------------------------------------------------- “Dan aku nasehatkan supaya mereka berhati-hati dari sikap zhalim, dikarenakan hadits Qudsi, “Wahai hamba-Ku, sesunguhnya Aku haramkan kezhaliman atas diri-Ku, maka aku jadikan pula haram atas diri kalian, maka janganlah kalian saling menzhalimi” diriwayatkan oleh Muslim, dan hadits Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “takutlah kalian dari kezhaliman, karena sesungguhnya kezhaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat” diriwayatkan oleh Muslim. ------------------------------------------------------ Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk menunjuki seluruh ummat kepada apa yang diridhai-Nya, agar mereka mendalami agama Islam (tafaqquh fid din) dan menetapi kebenaran, serta agar mereka menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dan menjauhkan dari apa-apa yang tidak bermanfaat. Sesungguhnya Ia berkuasa dan berkemampuan atasnya. Semoga Sholawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya. (selesai kutipan) ===========================================
 • mengutip perkataan Imam Albani rahimahullaahu

  “Wajib atas kita untuk berlemah lembut di dalam dakwah kita terhadap orang-orang yang menyelisihi kita, dan jadikan selalu firman Alloh Ta’ala berikut (sebagai pegangan) dan untuk selamanya : “Serulah mereka ke jalan Rabb-mu dengan hikmah dan nasehat yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik.” Dan mereka yang pertama lebih berhak untuk kita terapkan hikmah ini adalah mereka yang paling memusuhi kita di dalam dasar (mabda’) dan aqidah kita, hingga kita tidak menggabungkan antara beratnya dakwah yang haq yang Alloh memperteguh kita dengannya dengan beratnya cara (ushlub) kita berdakwah kepada Alloh Azza wa Jalla” ==================================================
 • Diriwayatkan bahwa Hasan Al-banna berkata: “Kami menginginkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga Islami, bangsa yang Islami, pemerintahan yang Islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas, kemudian membawa bendera jihad dan da’wah kepada Allah sehingga dunia mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran Islam.” ==================================================
 • warning

  dalam blog ini mungkin terdapat hadits dhoif, riwayat yang tidak valid, salah tulis, kutipan yg tidak sesuai syariat islam, dan berbagai kesalahan2 lain, dan belum sempat di sensor, jadi mohon maaf sebesar-besarnya

Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis, sms pantun kampanye politik PKS, sms pantun nasehat, sms pantun tausiyah islam, sms pantun unik, sms pantun gokil, sms pantun gaul, sms pantun rayuan gombal, sms pantun islami, sms pantun joke canda iseng, persahabatan, pertemanan, persaudaraan, teman, sahabat, saudara, keluarga

 

twitterku: https://twitter.com/#!/AmriTanjung

Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis, sms pantun kampanye politik PKS, sms pantun nasehat, sms pantun tausiyah islam, sms pantun unik, sms pantun gokil, sms pantun gaul, sms pantun rayuan gombal, sms pantun islami, sms pantun joke canda iseng, persahabatan, pertemanan, persaudaraan, teman, sahabat, saudara, keluarga terbaru
=======================

Majalah Qiblati – Menyatukan Hati Dalam Sunnah Nabi

silahkan kunjungi situs islam yang sangat bermanfaat,
http://www.abul-jauzaa.blogspot.com

bagi yang ingin bertanya masalah2 agama, konsultasi, curhat masalah cinta, keluarga, agama, dll, atau membaca artikel2 islam yg sangat menarik dan penting, silahkan kunjungi situs2 islam yang sangat bermanfaat berikut ini:

http://www.abul-jauzaa.blogspot.com

http://www.alimalbantuliy.blogspot.com

http://www.bestabuabdullah.blogspot.com

http://www.aslibumiayu.wordpress.com

http://www.gizanherbal.wordpress.com

http://abul-jauzaa.blogspot.com/ 

===========================================

bagi yg ingin menambah teman fb, curhat, konsultasi masalah agama, membaca status2 islami, silahkan add FB:
assalafy.abdullah@yahoo.co.id ,
arios6home@gmail.com ,
iz_chech@yahoo.com ,
bagas_rara@yahoo.co.id ,
ainuamri2@gmail.com ,

=====================

Untuk mendapatkan pencerahan, atau berkonsultasi masalah agama, cinta, keluarga, kehidupan, cara mengatasi sihir, santet, pelet, jin, kesurupan, penampakan, dll, silahkan kunjungi blog: http://www.bestabuabdullah.blogspot.com dan http://www.alimalbantuliy.blogspot.com

===========================

Jadikan Hari-hari anda lebih Bermakna dengan menyimak Radio Rodja 756 AM (berisi ceramah2 agama yang sangat menarik dan bermanfaat)

untuk mendengarkan siaran radio ahlus sunnah (kajian2 agama) lewat internet yang sangat bermanfaat silahkan buka:
http://www.radiorodja.com/live-streaming/

silahkan dengarkan siaran radio dakwah islam yang sangat bermanfaat

Rodja On Air

Anda bisa mendengarkan radio Rodja di gelombang 756 AM.

Rodja Via Internet

Bagi anda yang mempunyai PC, Laptop dan perangkat lainnya yang mendukung koneksi internet, bisa mendengarkan live streaming Rodja di alamat :

http://www.radiorodja.com/live-streaming/

=========================

Wahai teman yang ingin mapan
Jangan anda berpangku tangan
Indonesia pasti maju terdepan
Kalau anda pilih nomor delapan

(Ketua FPKS DPR, Mahfudz Siddiq)

Duduk sendiri di muka serambi
Sungai Musi di Pulau Harapan
Tekad di hati pilihan diri
So pasti nomor delapan

(Ketua FPKS DPR, Mahfudz Siddiq)

Cantik selendang putri melayu
Menata bunga di atas nampan
Kalau ingin Indonesia maju
Pilih saja nomor delapan

(Presiden PKS, Tifatul Sembiring)
www.smsplus.blogspot.com

==================================

jalan-jalan kePasar malam
Jangan lupa bawain aku oleh-oleh

habis pulang dari pasar malam
caPe dech……

goThic

============================

Kar3na apz ada bata………
Klw bkn Krn TuKang…….

Kar3na apz ada CinTa….
klw Bkn kRn Cayank…..

dwiexrahmawati@yahoo.co.id

==========================

makan apel sambil minum
keselek donk?
menyelam sambil minum air
kembung donk?
berjalan sambil menoleh
nabrak donk?

aas

=============================

ikan hiu makan permen, i miss u man…
ikan hiu makan roti, i miss u sweety…
jaka sembung naik ojek, gue kangen lo jack…
burung nuri burung tekukur, i miss u honey selamat tidur…

mizz_uchiha@yahoo.com

=====================================

mAkAn pIzzA di prAnciz
sAmbiL dengAr lAgu romantiz
bukAn mO sok pUitiz or drAmatiz
tapi mAaf……. aq calon artiz
cUma pEngen bAgi sms grAtiz
kAn sayAng klO gA abIz………..

gaara_54550@yahoo.co.id

====================

jangan menulis diatas kaca
menulislah diatas meja
jangan menangis karena cinta
menangislah karena dosa….

acrimariadi@yahoo.co.id / M.Asri Al-qodri

=========================

ancik-ancik pucuking eri
selamat hari raya idul fitri

ndas gundul di kipasi
njaluk ngapuro awaku iki

ngutik-utik macan turu
mugi Alloh nglebur dosaku

taqobballohuminna wa minkum

hadini70@yahoo.com

==========================

buah duku buah rambutan
cuci piring bawah jembatan
entah jodohku entah bukan
yang penting persahabatan

acrimariadi@yahoo.co.id / M.Asri Al-qodri

===========================

melon manis di air es
kemana ajach lo ga’ pernah sms

anak tikus rindu ibunya
sombong nich ceritanya

ada kepompong ada kupu
bales donk sms dari aku

=============================

rumah prancis,berjendela kaca
salam manis buat yg baca

======================

berjuta juta juta pohon kangkung
hanya satu pohon beringin
begitu banyak gadis sekampung
hanya kmu yang ku ingin

siiiiiapa niiiiii…….?

agung

======================

Makan duren sambil ngelamun,
Hati-hati ketelen ntar bijinya……

Disana gunung, disini gunung…..
Ciptaan Tuhan dech……….

Ashiko_69@yahoo.com

=======================

Ono kupat nyemplung santen
menowo lepat nyuwun pangapunten

Mlaku-mlaku ning segoro
ning segoro dino seloso
yen aku duwe salah lan duso
aku nyuwun pangapuro

http://farhantaqwa.wordpress.com/

===============================

Ada hewan makan kedondong( Q punya temen tapi sombong)

Beli pistol sambil makan es( Dia ga’ pernah Mscl ataupun SMS)

Ada pager ada duku( Tega bener dia pada Q)

herry_capri@yahoo.com

=================================

Org kaya naik mobil suzuki
Pulang rumah goyang kaki
Org miskin jalan kaki
Pulang rumah setengah mati

LuCAs

======================

BuruNG camar pke celana, Pa kabar yang disana?? Ikankakap jadi radja, Q harap baik2 aja. Burung elang bawa batu,sedang apa yang disitu?? Perut mules makan pepaya, balaz yaw???

RieKa GirL

============================

roni waluya makan pizza
ini org kaya mo buang pulza
buah markisah buah kdondong
hey org susah jgn bengong gitu donk
buah cherry dimakan anakonda
eh sorry ,,, pan ane bercanda

yohana.utardi@gmail.com

==================

jalan-jalan ke kota baru
jangan lupa beli kain warna biru
kalau kau cinta padaku
katakan saja i love you

damstronk@yahoo.com

============================

bunga mawar jangan di bungkus
kalau dibungkus hilang sarinya,
punya pacar jangan diputus
kalau diputus sakit hatinya”

coklatneni@gmail.com
he2, pacaran kan dosa
========================

when u miss me please call me…
when i miss u , i will miss call u…

pelit bgt ga siiii

dr.ngesot@yahoo.co.id

==========================

I have a pen
my pen is blue
I have a friend
my friend is you…

ien_funny@yahoo.co.id

=========================

wajah mu memang imut bodi mu kayak siput tingkah mu membuat ku salut tapi sayang! hobi mu suka kentut

hehoulai@yahoo.com

===================

JLN2 KE KOTA MALUKU
JGN LUPA BLI DUKU
KLU KAU CINTA PADAKU
BILANGLAH I Love U

IWAN

========================================

naSi RaMeS daRi joGjA_
yG dApEt sMs caKep juGa_

BuaH MangGis diMaKaN uLet_
yG bACa sMs CaKeP BanGeT_

aDa sNoOPy di DeKeT KinGkOnG_
TeRpAkSa Aq BoOnG_

yuliana

===========================================

pa’Jaya tukang salsa
binatang rusa makan kedondong
orang kaya mau buang pulsa
orang susah bales dongggggggggg

*sakerhetzzzz*

===========================================

POHON RANDU
CONDONG KE BARAT
BILA RINDU
TULISLAH SURAT

BATIAR.N.D IX C SMP 2 DAWE

=====================================

buah gedondong
buah aren
biar gondrong
asal keren

beli baju di semarang
bayar dulu baru pulang
sungguh lucu cewek sekarang
di cium satu minta diulang

muchammad ridwan IX E SMP 2 DAWE

=======================================

ada lilin di gereja
hanya satu yang menyala
banyak lelaki didunia
hanya satu yang ku cinta

khu_cakit@ya.com

=========================================

emas murni Dua puluh empat karat
Aku ga bisa nemeni Pulsaku lagi sekarat

=====================================

PanTUn meLAyu
mNgatakn..

Anak mOnyet
iLang disawah…

Org2 sibuK
mencari..

BILA anda tekan
kebawaH..

Anda lah mOnyet
yG kmi cari..

WakAkKaKkAK

febri

==================================

ikan hiu kena ombak
i love u mbak

dzulfikar

==========================

loe asyik
gue nyantai,
loe usik
gue bantai

hani_sW3t@yahoo.com

=============================

puun pisang, puun palem!
tadi siang sekarang malem!

gw kuda, loh kebo!
dah ya met bo2!

jngn jaim, ngMut permen!
nice dream my prenz!

good night!!!

heru_setiawan16@yahoo.com

=========================

Pak camat punya anak kembar
sepi amat ga da kabar. ????
=============
Si Rini bawa kain
siang gini gi ngapain. ???
============
Kue lepet pake singkong
kalo sempet bales dong. !!!!!!!!!!!
Yuliet@Yahoo.com ?

=============================================

Pohon sawo lagi di ukir
Ada cowo lagi gwe taksir

Makan kolak pake kolang-kaling
Jgn di tolak jgn sampe berpaling

Burung beo makan ikan pepes
Ayo sms….

Chritsz_canthique

======================================

main layang – layang
ada ikan hiu
sayang…………….
i love you

barikanhar@yahoo.co.id

==============================

Pantun PERCAYA DIRI:

Buah SEMANGKA buah DUREN-
gak NYANGKA gue KEREN.

Buah MANGGA buah MANGGIS-
gak DISANGKA gue MANIS.

Ada GULA ada SEMUT-
ih GILA, gue IMUT2…

unknown
=====================================

abis dhuhur itu asar,
ucap janji itu nadhar
tetep menunggu itu sabar,
lagi usaha itu iktiar
yang bc sms ini apa kabar

unknown
================================

Burung gelatik makan keripik,
elo cantik tapi munafik,

makan keripik dan buah cempedak,
dasar munafik muke luh badak!

bcanda..

unknown

================================

From: Dieta

ke tokyo bLi Li2n !!!
Hoyo 9e Pean ???

BKiN PeTi PkE KyU !!!
PsTi MkRiN aQ ???

mAn9kOk AsEm D MkN BuAyA !!!
KoK mEsEm k9n_Y ???
================================

From: DITA OCTAVIANI

Sin9Kon9 emPuk ???
TaPe DecH !!!

Da9in9 D TusUk ???
SaTe DecH !!!

TmN_Y Jen9koL ???
peTe DecH !!!

tMn_y Bwn9 ???
CaBe DeCh !!!

y9 aQ Pn9an9 ???
Hp DecH !!!

y9 BcA cMz Ne ???
jLx DecH !!!
He….He,,,,,,,,
=================================

From: Tita

tEraSi,SrIkAyA camPuR pIZza
PeRmIsi OrANG KaYa mO bUaNG pUlSa
bUah mArkIsA BuAh kEdonDOng
OrANg SusAh BaLaS doNK

=============================

From : Rendra

SuaRa gaduh gerinda maruya
duh ada yg malu ya !!??

ikan BAu Kena cuka
Mau di taroo MAna tu muka ??

Ade Stroberi dari blanda
SooRY …. Ya Bcanda …

==================================

Kucing burik sakit tetanus
Jgn sirik klo q dpt BNZ..!!
————————————————————
Mnum es pke Bengkuang..
Q sms Cuma Ngabisin Bonus DoanK..!!
————————————————————
Phon palem, phon tomat..
Met malem Sobat…
————————————————————
Maen raket pd nyemes
Ad monyet baca sms
————————————————————
Ad copet jln lurus
Eh.. monyet bc terus
————————————————————
Tkang pellet naik motor smash,
Eh monyet ketagihan baca sms

http://sukabiru.wordpress.com/

==============================

jalan-jalan ke kota paris
banyak rumah berbaris-baris
biar mati diujung keris
asal dapat dinda yang manis…

ke cimanggis membeli kopiah
kopiah indah kan kau dapati
begitu banyak gadis yang singgah
hanya dinda yang memikat hati

jika aku seorang pemburu
anak rusa kan kudapati
jika dinda merasa cemburu
tanda cinta masih sejati

iqbal,

==================================

BURUNG KUTILANG, BURUNG CENDRAWASIH
AQ MAU BILANG TERIMA KASIH

================================

silahkan tambahkan pantun2 anda disini biar bisa dibaca bersama…
kan asyik tuh,

—————————————————————————————-

Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis, sms pantun kampanye politik PKS, sms pantun nasehat, sms pantun tausiyah islam, sms pantun unik, sms pantun gokil, sms pantun gaul, sms pantun rayuan gombal, sms pantun islami, sms pantun joke canda iseng, persahabatan, pertemanan, persaudaraan, teman, sahabat, saudara, keluarga
—————————————————————————————–

===========================================

bagi yg ingin menambah teman fb, curhat, konsultasi masalah agama, membaca status2 islami, silahkan add FB:
assalafy.abdullah@yahoo.co.id ,
arios6home@gmail.com ,
iz_chech@yahoo.com ,
bagas_rara@yahoo.co.id ,
ainuamri2@gmail.com ,
dameyra@yahoo.com

==============================================

99 Langkah Menuju Kesempurnaan Iman

01. Bersyukur apabila mendapat nikmat;
02. Sabar apabila mendapat kesulitan;
03. Tawakal apabila mempunyai rencana/program;
04. Ikhlas dalam segala amal perbuatan;
05. Jangan membiarkan hati larut dalam kesedihan;
06. Jangan menyesal atas sesuatu kegagalan;
07. Jangan putus asa dalam menghadapi kesulitan;
08. Jangan usil dengan kekayaan orang;
09. Jangan hasad dan iri atas kesuksessan orang;
10. Jangan sombong kalau memperoleh kesuksessan;
11. Jangan tamak kepada harta;
12. Jangan terlalu ambitious akan sesuatu kedudukan;
13. Jangan hancur karena kezaliman;
14. Jangan goyah karena fitnah;
15. Jangan berkeinginan terlalu tinggi yang melebihi kemampuan diri.
16. Jangan campuri harta dengan harta yang haram;
17. Jangan sakiti ayah dan ibu;
18. Jangan usir orang yang meminta-minta;
19. Jangan sakiti anak yatim;
20. Jauhkan diri dari dosa-dosa yang besar;
21. Jangan membiasakan diri melakukan dosa-dosa kecil;
22. Banyak berkunjung ke rumah Allah (masjid);
23. Lakukan shalat dengan ikhlas dan khusyu;
24. Lakukan shalat fardhu di awal waktu, berjamaah di masjid;
25. Biasakan shalat malam;
26. Perbanyak dzikir dan do’a kepada Allah;
27. Lakukan puasa wajib dan puasa sunat;
28. Sayangi dan santuni fakir miskin;
29. Jangan ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah;
30. Jangan marah berlebih-lebihan;
31. Cintailah seseorang dengan tidak berlebih-lebihan;
32. Bersatulah karena Allah dan berpisahlah karena Allah;
33. Berlatihlah konsentrasi pikiran;
34. Penuhi janji apabila telah diikrarkan dan mintalah maaf apabila karena sesuatu sebab tidak dapat dipenuhi;
35. Jangan mempunyai musuh, kecuali dengan iblis/syaitan;
36. Jangan percaya ramalan manusia;
37. Jangan terlampau takut miskin;
38. Hormatilah setiap orang;
39. Jangan terlampau takut kepada manusia;
40. Jangan sombong, takabur dan besar kepala;
41. Berlakulah adil dalam segala urusan;
42. Biasakan istighfar dan taubat kepada Allah;
44. Hiasi rumah dengan bacaan Al-Quran;
45. Perbanyak silaturrahim;
46. Tutup aurat sesuai dengan petunjuk Islam;
47. Bicaralah secukupnya;
48. Beristeri/bersuami kalau sudah siap segala-galanya;
49. Hargai waktu, disiplin waktu dan manfaatkan waktu;
50. Biasakan hidup bersih, tertib dan teratur;
51. Jauhkan diri dari penyakit-penyakit bathin;
52. Sediakan waktu untuk santai dengan keluarga;
53. Makanlah secukupnya tidak kekurangan dan tidak berlebihan;
54. Hormatilah kepada guru dan ulama;
55. Sering-sering bershalawat kepada nabi;
56. Cintai keluarga Nabi saw;
57. Jangan terlalu banyak hutang;
58. Jangan terlampau mudah berjanji;
59. Selalu ingat akan saat kematian dan sedar bahawa kehidupan dunia adalah kehidupan sementara;
60. Jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat seperti mengobrol yang tidak berguna;
61. Bergaul lah dengan orang-orang soleh;
62. Sering bangun di penghujung malam, berdoa dan beristighfar;
63. Lakukan ibadah haji dan umrah apabila sudah mampu;
64. Maafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita;
65. Jangan dendam dan jangan ada keinginan membalas kejahatan dengan kejahatan lagi;
66. Jangan membenci seseorang karena pahaman dan pendiriannya;
67. Jangan benci kepada orang yang membenci kita;
68. Berlatih untuk berterus terang dalam menentukan sesuatu pilihan
69. Ringankan beban orang lain dan tolonglah mereka yang mendapatkan kesulitan.
70. Jangan melukai hati orang lain;
71. Jangan membiasakan berkata dusta;
72. Berlakulah adil, walaupun kita sendiri akan mendapatkan kerugian;
73. Jagalah amanah dengan penuh tanggung jawab;
74. Laksanakan segala tugas dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan;
75. Hormati orang lain yang lebih tua dari kita
76. Jangan membuka aib orang lain;
77. Lihatlah orang yang lebih miskin daripada kita, lihat pula orang yang lebih berprestasi dari kita;
78. Ambilah pelajaran dari pengalaman orang-orang arif dan bijaksana;
79. Sediakan waktu untuk merenung apa-apa yang sudah dilakukan;
80. Jangan sedih karena miskin dan jangan sombong karena kaya;
81. Jadilah manusia yang selalu bermanfaat untuk agama,bangsa dan negara;
82. Kenali kekurangan diri dan kenali pula kelebihan orang lain;
83. Jangan membuat orang lain menderita dan sengsara;
84. Berkatalah yang baik-baik atau tidak berkata apa-apa;
85. Hargai prestasi dan pemberian orang;
86. Jangan habiskan waktu untuk sekedar hiburan dan kesenangan;
87. Akrablah dengan setiap orang, walaupun yang bersangkutan tidak menyenangkan.
88. Sediakan waktu untuk berolahraga yang sesuai dengan norma-norma agama dan kondisi diri kita;
89. Jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan fisikal atau mental kita menjadi terganggu;
90. Ikutilah nasihat orang-orang yang arif dan bijaksana;
91. Pandai-pandailah untuk melupakan kesalahan orang dan pandai-pandailah untuk melupakan jasa kita;
92. Jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain terganggu dan jangan berkata sesuatu yang dapat menyebabkan orang lain terhina;
93. Jangan cepat percaya kepada berita jelek yang menyangkut teman kita sebelum dipastikan kebenarannya;
94. Jangan menunda-nunda pelaksanaan tugas dan kewajiban;
95. Sambutlah huluran tangan setiap orang dengan penuh keakraban dan keramahan dan tidak berlebihan;
96. Jangan memforsir diri untuk melakukan sesuatu yang diluar kemampuan diri;
97. Waspadalah akan setiap ujian, cobaan, godaan dan tentangan. Jangan lari dari kenyataan kehidupan;
98. Yakinlah bahwa setiap kebajikan akan melahirkan kebaikan dan setiap kejahatan akan melahirkan merusakan;
99. Jangan sukses di atas penderitaan orang dan jangan kaya dengan memiskinkan orang

“Sebarkanlah walau satu ayat pun” (Sabda Rasulullah SAW) “Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (Surah Al-Ahzab:71)

http://khilafahislamiyah.wordpress.com/

—————————————————————————————-

Kumpulan sms pantun lucu, sms pantun cinta, sms pantun mesra, sms pantun romantis, sms pantun kampanye politik PKS, sms pantun nasehat, sms pantun tausiyah islam, sms pantun unik, sms pantun gokil, sms pantun gaul, sms pantun rayuan gombal, sms pantun islami, sms pantun joke canda iseng, persahabatan, pertemanan, persaudaraan, teman, sahabat, saudara, keluarga

kumpulan artikel islam yang sangat menarik

silahkan kunjungi situs islam yang sangat bermanfaat,
http://www.abul-jauzaa.blogspot.com

bagi yang ingin bertanya masalah2 agama, konsultasi, curhat masalah cinta, keluarga, agama, dll, atau membaca artikel2 islam yg sangat menarik dan penting, silahkan kunjungi situs2 islam yang sangat bermanfaat berikut ini:

http://www.abul-jauzaa.blogspot.com

http://www.alimalbantuliy.blogspot.com

http://www.bestabuabdullah.blogspot.com

http://www.aslibumiayu.wordpress.com

http://www.gizanherbal.wordpress.com

http://abul-jauzaa.blogspot.com/

Majalah Qiblati – Menyatukan Hati Dalam Sunnah Nabi

345 Tanggapan

 1. Thanx’Z bwt Xata” y9 Cute’Z aaAb!iiisssssssss … . . . .
  Xata” Ni bWt s”or9 n xhusus’y bWt nak” SMESO aK2. . . .

 2. Tape uli pake ketan,
  Gak peduli ama Setan….

 3. jaga kesehatan mu YaH

  MAKANnya yg tratur

  jgn trlalu larut dLm ksedHan

  BoBok na yg Ckuup

  Q gx ingn km skt

  krn, hri bahagia yg kt tunggu(27 nov)sudah dkat

  dri org yg selalu menantimu

  PANITIA

  QURBAN_

 4. naek kereta …
  .smbil minum jamu..
  ada tempe ….
  dimakan jenal..

  cinta abang…
  kepadamu…

  sudah sampe di semi pinal..

  hehehehe

  • ikan bandeng
   ikan kecebong
   gw tau lu ganteng
   tpi syang gw bo’ong

   tukang pangsit
   tukang gorengan
   titi kejepit
   jadi korengan

   ikan bandeng
   ongol” air jernih
   andry ganteng
   ngongol lagi nih

   ada pohon lagidi pahat
   di pahat nya pake linggis
   ada yang mau curhat
   curhat aja ma andry manis

   gapapa orang gk suka gwa………..
   terumtama yng ngiri ma gwa…………
   buat lo smua dan sluruh indonesia
   jangan harap plang masih bernyawa

   tukang tahu
   tukang jamu
   gw bukan blagu
   emang kenyata’an nya bgitu……

   • ini bukan mengumbar sensasi
    ini bukan alunan kata” basi
    ini pauntun asall nya dari andri
    agar lirik pantun takan mati

    kisah cintaku takan pernah terkikis
    walau badai menrpa ku dngn sangat sadis
    aku tak bisa membuat mu menangis
    tpi ku bisa membuat mu nersenyum manis

    kalong wewe
    karung goni
    untuk smua cwe
    knlin nama gw andri………….^_^

  • jika pacarmu lari ke gunung,,kejarlah dengan tenaga .
   jika pacarmu lari ke laut,,kejarlah dengan perahu .
   jika pacarmu lari kepelukan orang lain,,tabok aja dah . kebiasaan lari²an melulu !! :D

 5. apiiik lach……………

 6. ay.. u tau gak kalau ak tu cantik dan mutz buanetz asar loe tau aja gue juga imuoetz and cute by:lisacuantikk

 7. selasi tumbuh di tepi telaga
  selasih dimakan si anak kuda
  kasih ibu membawa ke syurga
  kasih saudara masih berada

  baguskan pantun w bales dong kalo ngak berarti u dong-dong

 8. Ikan Tongkol
  iKan Lele
  Biar jadul
  Tp Kece

 9. ada pantun buat pak muel

  Ada gajah makan piring,
  gak nyangka lho garing

 10. bulu taki bulu biasa
  ngoni pe daki luar biasa

 11. kol …
  di talang betutu
  org miskol…
  tndanya buntu

  kol..
  berkembng pluit
  org miskol…
  tndanyapelit

 12. makan mie pake panci (cocknya fahmi dan suci)

  aku punya gitar., gitarku warna coklat
  aku punya pacar, pacarku rajin sholat

  pagi-pagi kemenara vissa, disana minum tora bika
  lebih cantik Nur annisa, daripada Agnes monica

 13. goookiiiiiiiiiiiiiiil yupzzzz

 14. jalan2 kemanado banyak mobil pakai terbo biar gigi kaya dono asal kaya ronaldo

 15. jalan2 ke jerman
  jauhhhh…………..banget

 16. Bola basket masuk keranjang
  Jangan kaget sms qu datang.

  Rumah paris terbuat dari kaca
  Salam manis buat yang baca.

  Anak pelaut dimakan buaya
  Cuma mau ngucapin met malam aja.

  • ada nasi,, buah blewah
   pantun basi,,lo ksi ke gwah

   jalan-jalan ngejar copet
   itu copet gw slepet
   eh muka kampret
   pantun lu najis kaya kutukupret

   nyolong belimbing
   pake gala nya jaki
   battle ma gw jink
   klo bner lo laki

   kusu buat bhejo……

   by=andry manis

  • ada keong dimasukin
   kedalam kresek
   biarpun ompong
   yang penting ga pesek

   BY AHMAD

 17. melon manis di air es
  kemana ajach lo ga’ pernah sms

  anak tikus rindu ibunya
  sombong nich ceritanya

  ada kepompong ada kupu
  bales donk sms dari aku

 18. beribu ribu ular di sawah……….
  hanya satu yang berbisa…….
  beribu ribu, anak wanita di sekolah
  hanya satu yang ku cinta……

 19. beribu ribu ular di sawah……….
  hanya satu yang berbisa…….
  beribu ribu, wanita di sekolah
  hanya satu yang ku cinta……

 20. ada uang abang sayang
  tak ada uang abang ditendang
  emang dsar cwe sekarang
  cuma mau duit nya doang

 21. ikan hiu pegel-pegel
  i love you girl..

 22. kecil2 daun selasi…
  bsa jga membngkus nasi…
  kecil2 badanku ny bsa jga mnghibur hati…..?

 23. Buah nangka
  Buah kenari
  Jadilah anak yang berguna
  Kelak besar jadi ganteng sekali

 24. bagi yg ingin nambah teman di FB atau konsultasi masalah agama, cinta, keluarga, dll, silahkan add fb 2 teman saya:

  Abu Abdullah ( abuhaidar.riyanto@gmail.com ) dan

  Mohammad Arios Arianto ( arios6home@gmail.com )

 25. bravo!!!!!…..
  emAnk ASYiK Y paNtunnya……
  smwnya krenzZ abiezzZ,,

  SLM KNL Smw_a ych….
  aq yani,,

 26. bravo!!!!!…..
  emAnk ASYiK Y paNtunnya……
  smwnya krenzZ abiezzZ,,

  SLM KNL Smw_a ych….
  aq yani,,

 27. bagusss…,,,lam knl

 28. LUkisan KUdA dI RuanG tMu
  BercandA KAmu……….

 29. jalan jalan ke kalimantan
  jangan lupa beli kedondong
  jika anda ingin kenalan
  Add me dulu dunk….

  • jalan-jalan ke kalimantan
   jangan lupa naek andong
   jika benar dinda ingin knalan
   bales pantunku dunk….

   • buah kntang d, belah tujuh
    d,sana nantang ak setuju,

    bli benang keneh kodok
    emong bodok lo buat pantun……

    ayam berkokok d,atas batang rokok mu sebatang……???????????

    ikan hiyu makan permen pakiu men………

    sekian and tryma ksih…………….jhordy-saryana”n nahna…..

 30. ada belalang dipohon manggis mereka tumbuh si pohon jamu siapa gerangan kau gadis manis bolehkah aq tahu siapa nnamamu

 31. pergi ke pasar membeli buah duku duku dibukadengan ujung kukukalau kau ingin tahu namaku datanglah ke rumahku

 32. buah gerinang dan buah duren
  emang gue yang keren..
  buah jengkol dan buah pete..
  enak tu kalo di rendang..

 33. biji duren di telan bulat-bulat..
  emang bego yang makan duren..
  kalau emang lu yang keren..
  coba telan tu biji…

 34. layang – layang terbang melayang , hingga jatuh di batu karang….
  siapa bilang aKu tak sayang sedangkan tidur terbayang – bayang….

  miss u yang baca…

 35. di sana bolong di sini lobong
  elu punya temen dan elu namanya kepompong
  dan temen mue namanya kecebong
  bercanda jangan dimasukin ke hati okayyyyyyyyyyyyyyy

 36. onde onde bulat bulat..
  apa boleh buat..

 37. da pa2………..

 38. m.revin anak 11 tamaniur

  LOVE

  SALSABILA ar-zena anak 11 tamaniur

 39. M.REVIN
  *LOVE*
  SALSA

 40. pantun e ancak – ancak bangets………..

 41. buah duku
  buah durian
  buah rambutan
  buah mangga
  ee…..buahnya banyak banget.
  g musim buah y……………….

  • buah mangga,,,,,,,,,,,,,,,,
   buah kedongdong,,,,,,,,,,,,,,
   ngerujak yuuuuuuuuu,,,,,,,,,,,,,

  • q

   • maksud q, aq jg punya pantun………………………………………..!!!!!!

    jika kalian pada beli sapi
    kalian akan makan sop buntut

    jika kalian berkata tapi
    kalian akan jadi badut.

    yg k’ 2…………

    jika p’ camat jual tomat
    yg beli hrs hormat

    jika kalian makan tomat
    kalian akan punya jenggot KERAMAT……….!!!!!!

    BEEEEEEEEEEEEEECAAAAAAAAAAAAANDA……….!!!!!!

  • ada nasi
   ada sayur

   ada bumbu
   ada telur

   ada sendok
   ada piring

   buat nasi goreng yukz,.,.,.

   hhhahahaahh

 42. maaf maksud nya apa yah

 43. Ikan kakap ikan kayu,
  Banyak cakap kena kayu

 44. Buah kedondong buah mangga
  Enaknya dibikin rujak pake cabe 17 biji
  Amboi amboi pedesnya minta ampun

 45. Jalan jalan kemanado
  Jangan lupa membeli oleh oleh,
  Senyuman manis menunggu abang

 46. .bikin pantUn pDa anEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHH

  ,JANgAN tRsingUn9……………….,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  9bU

  • beli jacket jngn beli yank hitam
   kalau hnya tuk warizan
   jngn kaget sms ku datang
   sudah d bc beri balazan

   ????????????????

 47. ,pntUn.na viTa g9k nymbun9 bGt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!………………………,,,,

 48. Ada bintang, bintang kejora
  Ngitung bintang ampe cape
  Klo cinta, cinta aja
  Ga usah pke grapa-grepe

 49. Bw@H PeR h@NGUs TerB@K@R
  W@H BW@gUs bEN@r,………..

 50. Mangan ace
  nabrak senteng
  ojo ngheche
  karo cah ngwanteng ,….

  ahahai

  • ada man kum di depan rumah
   assalamualaikum mbak rozimah

   mkn duren sampai ke lilit
   loe keren tp cynk pliiiiiieetttt????

   minggat kono,,,

 51. bikin pantu pada anehhhhhhhhhh;';';;;;';;';;;;';;;’

 52. kelebian pantun jadi gila lho {-_-]
  bang hp baru jangan lupa di coba
  ikan tongkol makan ikan hiu
  buat kamu yang baca
  iiiiiiiii llllllllloooooooovvvvvvvvvvveeeeeeeee yiuuuuuuuu

 53. tukang ikam mabrak baci gak bs pntn ya ci

 54. palembang kota indah dan enak pempeknya
  kota prabumulih bersih dan baik rakyatnya
  walau pun kt tdk perna kenal
  tp saya mgcpka slmt bsng senang tn barunya oc

  ga ada kejaan buka antv
  lihat sfc lg bertanding
  walau ht sedang miring
  piss man sfc jng malu maluin

 55. pantun yang romantis donk!

 56. pntun na pd gk nymbung!
  bkin yg lcu n yg nymbung {lcu}
  tow yg romantis!!!
  mngkin lbih baik!

 57. kue cucur anget-anget
  muke lu ancur banget

  • eitz….. kta2x p3das bngetzzz dech.
   yg ner neh, bca…….

   “k kntin b3li bu2r”
   “bu2rx d mkan s3mut”
   “wlaupun muke 9we ancur”
   “tP gw3 ttep imutzzz”

   ngin nal am gw3, l3z dund???

   • SuaRa gaduh gerinda maruya
    duh ada yg malu ya !!??

    ikan BAu Kena cuka
    Mau di taroo MAna tu muka ??

    Ade Stroberi dari blanda
    SooRY …. Ya Bcanda …

  • kue cucur anget2
   enak kalu di mkn

 58. anak Org kec3bur sumur ,suMurnya Dlm ;sekali ,matilah

 59. anak;.’org';. kecebur sumur , matinya jam8 ,mang gue pikirin

 60. berjuta – juta kembang api melayang….
  sungguh indah dan manawan…
  hati siapa yang tak senang…
  di tahun baru bersama orang yang di sayang…..

 61. buat lu semua ….
  gue ucapkan selamat tahun baru….yang ke 2010.
  visssssss……………..man…………

 62. Capcay am bac3m.
  Say m3t ml3m.

  Maen2 yg an3ch2.
  Gingapz n3ch.

  Mlut mingk3m gag m0 brkta.
  Da maem t????

  P3rut mul3z pke’ brgya.
  L3z yaw

  • Mkcie yaw mz dika, kta2 ri mz bguz bngetzz dech.
   oya, namQ Rena. Btw leh nalan gag???

 63. sAatQ m3mLiKimu,
  Q s’llu m3nYia2knmu.

  cKrg Q mMbtUhknmu,
  tP pa dAya, kni u tLh pr9i mn9gLknQ.

  N q hruz r3la mlEpsmu……..

  S3LamAt tg9al………..

  Bonuz SmzQ…..

 64. beLi ik4n smbil jln-jln, selamat jln 2009 jln-JLn ke kota baru ,;selamat thn baru

 65. sndal jpit ..sndal swallow
  pacar ku sipit..kya steven chow.

 66. makan kacank malem2
  kacankx jatuh cwex nangiz………!!!!!!!!

  biar kata aku orgx kalem
  soal jilat kacank” aqw jagonya bocz….????

 67. dilangit ada tomat sengit amat

 68. mAkan nAsi dengan ikan
  di campur dgN sambalado
  yG baCa penGen kenalAn
  Nama Sya riki Rcardo…….

  Mkan Nasi dengAn KeTAn…
  Mantap nam KU kaN….

 69. lah,,,,leh,,,,,nya belah nya ledeh

 70. beli sepatu di toko sepatu
  jangan lupa pilih no 1
  bila adek cinta padaku
  jangan lupa bilang I LOVE YOU

Komentar ditutup.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 324 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: