• Blog Stats

  • 38,932,362 hits
 • pacaran adalah perbuatan haram, maka janganlah berpacaran. Dan jangan mau jika diajak pacaran. Akan tetapi tempuhlah jalan yang halal jika memang benar-benar cinta dan ingin menikah. Segeralah menikah dan jangan berpacaran. ================================== dan janganlah kamu mendekati zina. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. [QS Al Isra':32] ==================================== JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA ====================================== Asy-Sya’bi berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah)
 • wasiat untuk seluruh umat islam

  ====================================== “Janganlah kamu saling dengki, saling membenci, saling mengintip rahasia, saling bersaing, saling mencari keburukan, saling menawar lebih tinggi untuk menipu pembeli sehingga menawar tinggi, saling memutuskan hubungan, saling bermusuhan, janganlah sebagian kalian menjual atas jualan yang lain. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang diperintahkan Allah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menelantarkannya dan tidak boleh menghinanya. ============================================= Taqwa ada di sini, taqwa ada di sini, taqwa ada di sini kata Rasululloh Shallallahu’alaihi wasallam sambil menunjuk dadanya. ================================================= Cukuplah merupakan kejelekan seseorang apabila menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Hati-hatilah bersangka buruk, karena sesungguhnya bersangka buruk adalah omongan yang paling dusta. ==================================================== Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kamu dan hartamu, tetapi ia melihat hati dan perbuatanmu.” (riwayat Muslim dan Bukhari). ==========================================
 • BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

  BERIKANLAH SEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN, PENGEMIS, JANDA, BINATANG, DAN ANAK-ANAK TERLANTAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam (HR. Bukhari) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ahmad) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Ath-Thabrani) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • berbuat baiklah pada semua binatang, termasuk kepada anjing

  Kita tidak diperbolehkan menyiksa binatang dengan cara apa pun, atau membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksa atau membakarnnya. --------------------------------------------------- Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu ia masuk neraka gara-gara kucing tersebut disebabkan dia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat mengurung nya, dan dia tidak membiarkannya (melepaskannya) supaya memakan serangga di bumi.” (HR. al-Bukhari) ------------------------------------------------------- Dan ketika beliau melewati sarang semut yang telah dibakar, beliau bersabda, “Sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api selain Rabb (Tuhan) pemilik api.” (HR. Abu Dawud, hadits shahih) ---------------------------------------------- “Barangsiapa yang tidak berbelas kasih niscaya tidak akan dibelaskasihi.” (HR. al-Bukhari dan Muslim) ------------------------------------------------- “Kasihanilah siapa saja yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit.” (HR. at-Tirmidzi) -------------------------------------------------- Dibolehkan membunuh hewan-hewan yang membahayakan atau mengganggu seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus dan lain-lain karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Ada lima macam hewan fasik (buruk) yang boleh dibunuh di waktu halal (tidak ihram) dan di waktu ihram, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas, dan rajawali.” (HR. Muslim). Juga terdapat hadits shahih yang membolehkan untuk membunuh kalajengking. ================================================
 • JAUHILAH MUSIK DAN NYANYIAN KARENA BANYAK ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA

  ====================================== ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi rahimahullahu berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash- Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148) ----------------------------------------------------------------------------- Ibnu Abdil Barr rahimahullahu berkata: “Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil.” (Al-Kafi hal. 191) ---------------------------------------------------------------------- Ath-Thabari rahimahullahu berkata: “Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian.” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56) ------------------------------------------------------------------- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu berkata: “Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram.” Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari rahimahullahu . (Majmu’ Fatawa, 11/576) --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
 • wasiat bagi para pemuda

  ====================================== ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata: “Barangsiapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus.” [Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlih II/947 no. 1810, tahqiq Abul Asybal Samir az-Zuhairy] ======================================
 • wasiat Imam al-Auza’i

  ====================================== Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) mengatakan: “Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan Salafush Shalih, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka.” [Syarh Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1/174 no. 315] --------------------------------------------------------------- Beliau rahimahullah juga berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada atsar Salafush Shalih meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah.” [Imam al-Aajury dalam as-Syari’ah I/445 no. 127, di-shahih-kan oleh al-Albany dalam Mukhtashar al-‘Uluw lil Imam adz-Dzahaby hal. 138, Siyar A’laam an-Nubalaa’ VII/120] =================================================
 • Mengutip perkataan Syaikh Bin Baz rahimahullaahu

  “Zaman ini adalah zaman kelembutan, kesabaran dan hikmah, bukanlah zaman kekerasan (kebengisan). Mayoritas manusia saat ini dalam keadaan jahil (bodoh), lalai dan lebih mementingkan duniawiyah. Maka haruslah sabar dan lemah lembut sampai dakwah ini tersampaikan dan sampai mereka mengetahuinya. Kami mohon petunjuk kepada Alloh untuk semuanya.” (Majmu’ Fatawa Samahatul Imam Ibnu Bazz (Juz VIII, hal 376) dan (Juz X, hal. 91) =================================================
 • jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara

  ====================================== Segala puji hanyalah milik Alloh yang telah mempertautkan hati kaum mukminin dan menganjurkan mereka supaya bersatu padu dan saling berhimpun serta memperingatkan dari perpecahan dan perselisihan. -------------------------------------------------------- Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq untuk disembah melainkan hanyalah Alloh semata yang tidak memiliki sekutu. Dialah yang mensyariatkan dan memudahkan, dan Dia terhadap kaum mukminin adalah sangat penyantun. ------------------------------------------------------ Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang diperintahkan dengan kemudahan dan berita gembira. ----------------------------------------------------- Beliau bersabda : Permudahlah dan janganlah kamu persulit, berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari (dari kebenaran). ------------------------------------------------------ Permisalan kaum mukminin satu dengan lainnya dalam hal kasih sayang, tolong menolong dan kecintaan, bagaikan tubuh yang satu, jika salah satu anggotanya mengeluh sakit, maka seluruh tubuh akan merasa demam atau terjaga” --------------------------------------------------- Tidak ragu lagi, bahwa kewajiban Ahlus Sunnah di setiap zaman dan tempat adalah saling bersatu dan menyayangi di antara mereka serta saling bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan… ==================================================---------------
 • KHUTBATUL HAJAH

  ====================================== Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami, dan dari keburukan-keburukan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. ================================================ “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” ================================================== “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silatur rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” ========================================================= “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mena’ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. ============================================================ Amma ba’du; Maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad , dan seburuk-buruk perkara dalam agama adalah yang di ada-adakan, setiap yang diada-adakan (dalam urusan agama) adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah kesesatan. (HR. Muslim, an-Nasa’i dan selain keduanya) ==================================================
 • mengutip perkataan Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad hafizhahullaahu:

  “Telah terjadi di zaman ini, sibuknya sebagian ahlus sunnah dengan sebagian lainnya dengan tajrih (saling mencela) dan tahdzir, dan implikasi dari hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan, perselisihan dan saling mengisolir. Padahal sepantasnya bahkan seharusnya bagi mereka untuk saling mencintai dan berkasih sayang terhadap sesama mereka, dan menyatukan barisan mereka di dalam menghadapi ahli bid’ah dan pengikut hawa nafsu yang menyelisihi ahlus sunnah wal jama’ah. ---------------------------------------------------- “Aku nasehatkan –kepada penuntut ilmu- agar menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka, sebagai pengejawantahan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “diantara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berfaidah baginya.” Hadits hasan diriwayatkan oleh Turmudzi.” ------------------------------------------------------ “Aku nasehatkan –kepada penuntut ilmu- untuk bersikap pertengahan dan moderat, diantara sikap ghuluw (ekstrim) dan meremehkan, dan diantara sikap ifrath (berlebih-lebihan) dan tafrith (menggampangkan). Sebagai pengejawantahan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “Jauhilah oleh kalian sikap ghuluw di dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa dikarenakan sikap ghuluw mereka di dalam agama.” Ini hadits shahih, dikeluarkan oleh an-Nasa’i dan selainnya.” ---------------------------------------------------- “Dan aku nasehatkan supaya mereka berhati-hati dari sikap zhalim, dikarenakan hadits Qudsi, “Wahai hamba-Ku, sesunguhnya Aku haramkan kezhaliman atas diri-Ku, maka aku jadikan pula haram atas diri kalian, maka janganlah kalian saling menzhalimi” diriwayatkan oleh Muslim, dan hadits Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “takutlah kalian dari kezhaliman, karena sesungguhnya kezhaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat” diriwayatkan oleh Muslim. ------------------------------------------------------ Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk menunjuki seluruh ummat kepada apa yang diridhai-Nya, agar mereka mendalami agama Islam (tafaqquh fid din) dan menetapi kebenaran, serta agar mereka menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dan menjauhkan dari apa-apa yang tidak bermanfaat. Sesungguhnya Ia berkuasa dan berkemampuan atasnya. Semoga Sholawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya. (selesai kutipan) ===========================================
 • mengutip perkataan Imam Albani rahimahullaahu

  “Wajib atas kita untuk berlemah lembut di dalam dakwah kita terhadap orang-orang yang menyelisihi kita, dan jadikan selalu firman Alloh Ta’ala berikut (sebagai pegangan) dan untuk selamanya : “Serulah mereka ke jalan Rabb-mu dengan hikmah dan nasehat yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik.” Dan mereka yang pertama lebih berhak untuk kita terapkan hikmah ini adalah mereka yang paling memusuhi kita di dalam dasar (mabda’) dan aqidah kita, hingga kita tidak menggabungkan antara beratnya dakwah yang haq yang Alloh memperteguh kita dengannya dengan beratnya cara (ushlub) kita berdakwah kepada Alloh Azza wa Jalla” ==================================================
 • Diriwayatkan bahwa Hasan Al-banna berkata: “Kami menginginkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga Islami, bangsa yang Islami, pemerintahan yang Islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas, kemudian membawa bendera jihad dan da’wah kepada Allah sehingga dunia mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran Islam.” ==================================================
 • warning

  dalam blog ini mungkin terdapat hadits dhoif, riwayat yang tidak valid, salah tulis, kutipan yg tidak sesuai syariat islam, dan berbagai kesalahan2 lain, dan belum sempat di sensor, jadi mohon maaf sebesar-besarnya

kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta –

kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

kumpulan kata mutiara islami – sms religi – kata bijak islam

Bertakwalah engkau kepada Allah. Bayangkan akherat dalam kalbumu. Jadikanlah bayangan kematian berada di pelupuk matamu. Jadilah orang yg malu kepada Allah. Jauhilah larangan2Nya dan kerjakanlah kewajiban2Nya. Tetaplah konsisten bersama kebenaran dimanapun berada. Sekali2 jgnlah meremehkan nikmat yg diberikan Allah untukmu walaupun kecil. Sambutlah ia dgn rasa syukur. (wasiat imam syafi’i, 150-204 hijriyah)

====================================================

Tidak ada satupun hadits shohih yg berisi ajaran Rosulullah untuk mengirimkan pahala bacaan Al Quran kepada orang mati. Yang ada hanya hadits2 palsu. Tidak ada hadits shohih yg menyebutkan bahwa Rosulullah pernah menghadiahkan pahala bacaan Al Quran kepada orang yg sudah mati. Dan sebaik2 teladan adalah Rasulullah.

===================================================

Perayaan maulud nabi merupakan bid’ah sesat, tidak pernah diadakan Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan tidak pernah diadakan oleh 4 imam madzhab, termasuk imam syafi’i. Hadits2 tentang merayakan maulud adalah hadits palsu. Pemerintah arab saudi melarang merayakan maulud nabi. Bahkan para ulama tidak sepakat tentang tanggal lahir nabi yg valid, ada yg blg tanggal 9, dll.

===================================================

Tidak perlu heran jika di Indonesia terjadi bnyk bencana, mungkin sbg adzab karna rakyat bnyk yg berbuat bid’ah sesat dan maksiat seperti: tahlilan, yasinan, mauludan, barzanjen, tawasul kepada orang mati, ngalap berkah di kuburan, dzikir berjamaah, musik, riba bunga bank, membuka aurat, judi, minuman keras, bid’ah2, dll. Setiap bid’ah adalah sesat, tidak ada bid’ah hasanah.

===================================================

Merokok adalah perbuatan haram menurut para ulama yg berilmu tinggi. Minimal adalah makruh. Maka para kiyai dan rakyat yg suka merokok berarti adalah AHLUL MAKRUH (ahli makruh) karena suka melakukan hal makruh, dan bukan AHLUS SUNNAH (ahli sunnah). Mereka bukan ahli ILMU HISAB RU’YAH tapi ahli ILMU HISAB ROKOK.

===================================================

Perbuatan bid’ah sesat yg harus diberantas: mauludan, isra’ mi’raj, tahlilan, ratiban, barzanjen, dzikir berjamaah ala arifin ilham, solawat badar, solawat nariyah, solawat fatih, nujuh bulan, ruwatan, sedekah bumi, sedekah laut, solawat dgn musik, tahun baru, ulang tahun, dll. Setiap bid’ah adalah sesat walaupun orang2 bodoh menganggapnya baik.

===================================================

Alangkah baiknya jika semua bangunan di atas kuburan, termasuk kuburan para wali dan kiyai, dihancurkan. Cukuplah kuburan itu berupa gundukan tanah setinggi 1 jengkal dan diberi sebongkah batu di arah kepala sbg tanda sbgmana yg diajarkan nabi. Sehingga tidak menjadi sarang kemusyrikan, bid’ah dan tempat orang2 jahil ngalap berkah.

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Perayaan isra’ mi’raj merupakan perbuatan bid’ah sesat. Tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Juga tidak dilakukan 4 imam madzhab termasuk imam syafi’i. Bahkan tanggal pasti dari isra’ mi’raj tidak diketahui. Tanggal 27 rajab hanya perkiraan, tidak shohih dari nabi dan para sahabatnya. Di Arab Saudi dilarang merayakannya.

===================================================

Upacara bendera setiap hari senin di sekolah2 sebaiknya dihapus dan diganti pengajian saja (tabligh akbar) agar lebih bermanfaat. Upacara bendera merupakan tradisi orang2 kafir yang tidak bermanfaat. Gerakan hormat bendera dan mengheningkan cipta telah dilarang para ulama arab saudi. Umat islam harus menjauhi tradisi2 khas orang kafir.

===================================================

Peringatan hari sumpah pemuda secara rutin setiap tahun merupakan perbuatan sesat dan tidak perlu diadakan. Karena merupakan bid’ah sesat dan meniru tradisi orang2 kafir. Man tasyabaha bi qoumin fa huwa minhum (barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum itu).

===================================================

Sebagian ulama melarang tradisi memberi karangan bunga kepada orang lain, misalnya kepada orang sakit ataupun ke kuburan. Apalagi jika harganya mahal. Karena tradisi itu berasal dari orang kafir, sementara Rasulullah melarang menyerupai orang kafir. Kemudian tradisi tersebut merupakan hal sia2 dan memboroskan harta, lbh baik diberikan dlm bentuk yg bermanfaat.

===================================================

Manhaj salaf adalah satu-satunya jalan kebenaran, karena manhaj salaf tidak lain adalah islam itu sendiri. Manhaj salaf adalah ajaran islam yg masih orisinil, murni, komprehensif, dan konsekuen sebagaimana yg diajarkan Rasulullah. Setiap yg menyimpang dari manhaj salaf maka dia sesat, dan tingkat kesesatannya sebanding dgn tingkat penyimpangannya dr manhaj salaf.

===================================================

Allah berfirman: Negeri akherat itu (yaitu surga) Kami jadikan untuk orang2 yg tidak ingin menyombongkan diri dan (tidak) berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang2 yg bertakwa. (QS AL QASHASH: 83)

===================================================

Organisasi yg sering berbuat bid’ah dan melanggar hadits2 shohih maka tidak pantas mengaku sbg Ahli Sunnah Wal Jamaah, namun pantasnya disebut Ahli Bid’ah Berjamaah, atau Ahlul Bid’ah Wal Furqoh (tukang bid’ah dan perpecahan). Apalagi jika lbh fanatik kepada kyai dan tradisi leluhur daripada kepada Al Quran dan hadits2 shohih maka mereka jelas sesat dan menuhankan manusia.

===================================================

Membaca surat Al Kafirun setara dgn membaca seperempat Al Quran berdasar hadits riwayat tabrani, sedangkan surat Al Ikhlas setara dgn sepertiga Al Quran. Rasul mengajarkan untuk membaca surat Al Kafirun tiap sebelum tidur.

===================================================

Banyak ulama arab saudi yg menyatakan bahwa wajah wanita termasuk aurat yg wajib ditutupi dari pria yg bkn muhrimnya. Diantara alasannya adalah: jika rambut dan kaki wanita adalah aurat maka wajah lbh pantas menjadi aurat karena melihat wajah lbh membangkitkan nafsu pria daripada melihat rambut ataupun kaki.

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Haram hukumnya berjabat tangan dengan wanita yang bukan muhrim. Rasulullah ketika akan dijabat tangani oleh kaum wanita di saat baiat, beliau bersabda: “Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan kaum wanita”. (HR.Turmudzi dan Nasai, dan dishahihkan oleh Albani).

===================================================

‎”Doa Apabila Berkunjung Kepada Orang Yang Sakit

لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

“artinya: Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih, insya Allah.””

— HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 10/ 118

===================================================

Rasulullah berkata: Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari jum’at atau malam jum’at, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah (siksa) kubur. (HR Ahmad)

Hari Jumat dlm islam dimulai dgn terbenamnya matahari pd hari kamis, dan berakhir dgn terbenamnya matahari pd hari jumat. Jadi beda dgn definisi HARI menurut kalender masehi.

Dimana Allah? Allah berada di atas langit, di tempat tertinggi, terpisah dari makhluk. Allah maha suci, jadi tidak mungkin berada di setiap tempat, misalnya: WC, kandang babi, tempat sampah, tempat kotor, dll. Salah satu kesesatan NU (nahdhotul ulama) adalah tidak percaya bahwa Allah berada di atas langit, padahal bnyk ayat alquran dan hadits2 yg menyatakan Allah ada di atas langit.

==========================================

Semua tarekat sufi dan tasawuf adalah sesat dan bid’ah. Nabi tidak mengajarkan sufi maupun tasawuf. Para ulama arab saudi berfatwa tentang sesatnya semua tarekat sufi, misalnya tarekat naqsabandiyah qadiriyah, sattariyah, jistiyah, maulawiyah, dll.

==========================================

Allah berfirman: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu. (QS IBRAHIM: 7)

==========================================

Rasulullah berkata: Pembatas antara kita (kaum muslimin) dengan mereka (orang2 kafir) adalah sholat, barangsiapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah kafir. (HR Abu dawud, dll)

==========================================

Para ulama salafi berbeda pendapat mengenai hukum menghadiahkan pahala bacaan Al Quran untuk orang mati. Yg menyatakan boleh dan bermanfaat bagi orang mati yg dikirimi pahala misalnya Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin, para ulama madzhab hambali, dll, dan dianut orang2 NU. Yg menyatakan hal itu bid’ah dan terlarang misalnya Syaikh Albani, Imam Syafi’i, Muhammadiyah, dll.

==========================================

Rasulullah berkata: Barangsiapa memiliki kelebihan kendaraan maka hendaklah memberikan kepada orang yang tidak memiliki kendaraan. Barangsiapa memiliki kelebihan bekal maka berikanlah kepada yang tidak memiliki bekal. (HR Muslim)

==========================================

Tidak ada bedanya sistem republik dgn kerajaan. Dlm republik maka hukum dibuat oleh DPR, sdgkan dlm kerajaan maka dibuat oleh raja dan kroni-nya. Kerajaan yg menegakkan 60% hukum islam maka lebih baik daripada republik yg menerapkan 40% hukum islam, dan sebaliknya. Yg lbh bnyk menerapkan sunnah dan paling sdikit menerapkan bid’ah maka itu yg lbh baik.

==========================================

Pada zaman nabi Al Quran blm dibagi menjadi 30 juz, begitu juga pada masa 5 khalifah pertama. Pembagian Al Quran menjadi 30 juz dilakukan sekitar 60 tahun setelah wafatnya nabi, yaitu pada masa Hajaj bin Yusuf berkuasa. Manfaatnya dari segi statistik, dan memudahkan yg ingin khatam tiap bulan sekali. Wallahualam.

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Wayang kulit di jawa bentuknya aneh dan tidak mirip gambar manusia maupun hewan, ini kabarnya adalah kreasi dari Sunan Kalijogo, karena adanya hadits2 yg melarang gambar makhluk bernyawa, jadi bentuk wayang yang pada zaman sblmnya mirip makhluk bernyawa lalu dimodifikasi oleh sunan kalijogo agar menjadi halal.

==========================================

Allah berfirman: apa yang disampaikan Rosul kepada kalian maka laksanakanlah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah (QS Al Hasyr: 7)

Karena itu semua hadits yg shohih dari nabi wajib diamalkan dan tidak boleh ditolak. Orang2 yg mencaci maki pemerintah lewat demonstrasi maka telah melanggar hadits nabi dan ayat Al Quran di atas.

==========================================

Rasulullah berkata: Usia umatku antara enam puluh sampai tujuh puluh (tahun) dan sedikit sekali yang usianya lebih dari itu. (HR Tirmidzi)

Rasulullah wafat dalam usia sekitar 61 tahun masehi (63 tahun dlm hijriyah). Setiap tahun selisih kalender hijriyah dan masehi sekitar 10-11 hari, jadi 63 tahun hijriyah sama dgn 61 tahun masehi.

==========================================

Abu Bakar berkata: Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan ibadah sunnah kecuali apabila amalan ibadah yang wajib telah ditunaikan. (diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Al Hilyah)

==========================================

Allah berkata: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. (QS Yusuf: 103)

==========================================

Rasulullah berkata: Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. (HR Muslim)

==========================================

Barangsiapa yg mengerjakan amal sholih maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. (QS Al Jatsiyah: 15)

==========================================

Ibnul Qayyim berkata:
“Salah satu tanda kebahagiaan dan kesuksesan adalah tatkala seorang hamba semakin bertambah ilmunya maka semakin bertambah pula sikap tawadhu’ (rendah hati) dan kasih sayangnya. Dan semakin bertambah amalnya maka semakin meningkat pula rasa takut dan waspadanya. Setiap kali bertambah usianya maka semakin berkuranglah ketamakan nafsunya.”
(Al Fawa’id, hal. 149)

==========================================

Mari berdoa
Ya Allah, apabila ada seorang muslim/muslimah yang sedang susah hilangkanlah kesusahannya,
apabila ada yang sempit lapangkan,
apabila ada yang sulit mudahkan,
apabila ada yang dililit hutang berilah kemampuan untuk melunasinya,
apabila ada yang sakit berilah kesabaran dan kesembuhan,
apabila ada yang meninggal dunia berilah ampunan dan rahmat kasih sayangMu. (www.hatibening.com)

=

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Semua makam di arab saudi tidak memakai nisan yg bagus/besar, hanya sepotong batu di arah kepala sbg tanda. Termasuk kuburan para raja. Jd sangat hemat karna tidak mengeluarkan perlu uang. Sbg pengamalan hadits nabi yg melarang membangun diatas kuburan. Dan tidak ada yg diberi atap/cungkup selain makam nabi di dalam masjid nabawi, dan inipun kesalahan.

=====================================================

Para ulama arab saudi melarang berbagai jenis asuransi yang ada di masyarakat, karena asuransi konvensional tidak sesuai dgn hukum islam. Namun jika dibuat suatu jenis mirip asuransi yang sesuai hukum islam maka diperbolehkan.

=====================================================

Mengusap wajah dgn tangan setelah berdoa tidak termasuk sunnah nabi. Karena hadits2 yg memerintahkan mengusapkan telapak tangan ke wajah tidak ada yg shohih. Namun ibnu hajar (770-850 hijriyah) menyatakan bahwa meski masing2 haditsnya lemah namun setelah digabung menjadi hasan sehingga boleh diamalkan. Sedangkan sebagian ulama lain menyatakan tetap lemah meski stlh digabung.

=====================================================

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya negara memungut pajak dari umat islam untuk pembangunan. Ada hadits yg menyatakan pemungut pajak tidak masuk surga. Namun derajat haditsnya diperselisihkan. Namun bnyk dalil yg menunjukkan haramnya berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, jika sifatnya memaksa. Sumber kas negara bisa dari: BUMN, tambang, jizyah, kharaj, usyr, sedekah, zakat, pajak sukarela,dll

=====================================================

Masjid di zaman nabi Muhammad SAW tidak memakai mihrob. Sebagian ulama zaman ini juga melarang adanya mihrob di masjid karena menyelisihi sunah nabi. Namun sebagian lg membolehkan selama bentuk mihrobnya tidak ekstrim/mewah dan tidak membuat imam sulit dilihat oleh makmum yg jauh dari imam.

=====================================================

Mencukur jenggot sampai habis adalah haram menurut para ulama ahlus sunnah. Menurut syaikh albani panjang jenggot minimal adalah 1 genggam tangan. Sedangkan menurut sebagian ulama lain maka jenggot harus dibiarkan apa adanya walau panjangnya melebihi 1 genggam. Sedangkan orang yg memang aslinya tidak tumbuh jenggot maka tidak masalah walau tidak punya jenggot.

=====================================================

Rasulullah berkata: Sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al Baqoroh. (HR Bukhori)

Suara rakyat bukanlah suara Tuhan (vox populi bukan vox dei). Mayoritas manusia malah menentang Tuhan. Karena itu demokrasi bertentangan dgn ajaran islam. Allah berfirman: kalau engkau menuruti kebanyakan manusia di bumi ini pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. (QS Al An’am: 116)

Penamaan Qabil dan Habil bagi dua anak nabi Adam tidak terdapat dlm Al Quran maupun hadits nabi. Nama2 itu bersumber dari cerita israiliyat (nasrani/yahudi) . Jadi kedua nama itu bisa benar, dan bisa juga salah. Dan tidak ada salahnya menggunakan dua nama itu untuk menyebut nama anak nabi adam, karena tidak ada dalil yg menyatakan bahwa dua nama itu salah.

=====================================================

Tinggi nabi Adam sekitar 10 meter berdasarkan hadits2. Keturunannya semakin lama semakin pendek. Namun mumi raja firaun dari zaman nabi musa tingginya sudah sama dgn orang2 zaman skrg. Atau mungkin mumi itu sbnrnya bkn dr zaman nabi musa. Nabi Adam bukan rosul. Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Inilah kesimpulan para ulama dari alquran dan hadits2.

=====================================================

Abdullah bin Mubarak berkata: Aku mencintai orang2 shalih, meski aku bukan termasuk diantara mereka. Aku benci pecandu maksiat meskipun mungkin aku lebih buruk dari mereka. (beliau adalah ulama besar yg hidup tahun 118-181 Hijriyah)

=====================================================

Rasulullah melarang menggundul sebagian rambut kepala dan memanjangkan sebagian lainnya, misalnya model rambut kuncung, gogon, sule, punk, dll (kcuali darurat/sakit). Jika ingin menggundul maka semua rambut kepala harus digundul. Namun sebagian ulama nampaknya hanya menganggap larangan ini bersifat makruh, tidak sampai haram. Wallahualam (www.rumaysho.com)

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Air seni onta tidak najis. Dalam hadits bukhori disebutkan bahwa rasulullah menyuruh orang berobat dgn minum air kencing onta. Binatang yang halal dimakan maka kotoronnya adalah suci, tidak najis, menurut para ulama madzhab hambali. Karena tidak ada dalil spesifik yg menyebutnya najis. Pendapat inilah yang lbh kuat, walaupun bertentangan dgn madzhab syafi’i.

=====================================================

Imam Asy Sya’bi berkata: “Sesungguhnya nyanyian akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya dzikir akan menumbuhkan keimanan di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman.” (asy sya’bi adalah ulama tabi’in yg hidup sekitar tahun 20-100 hijriyah)

=====================================================

Diriwayatkan bahwa Rasulullah berkata: “Kalau kalian mengetahui apa yg aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan kalian juga tidak akan bersenang-senang terus dgn isteri kalian di atas kasur, lalu kalian akan keluar menuju pegunungan untuk beribadah kepada Allah.

=====================================================

Rasulullah berkata: “Tidak sempurna keimanan kalian sebelum aku lebih dicintainya daripada orangtuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. (HR Bukhori Muslim)

=====================================================

Perbedaan pendapat diantara umat islam bukanlah rahmat, tetapi merupakan musibah dan bencana. Sedangkan hadits yg menyatakan bahwa “perbedaan/ikhtilaf di kalangan umat islam adalah rahmat” merupakan hadits palsu. Dan hukum mengenai jenis2 perbedaan maka memang dirinci menjadi 5 jenis: ada yg wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Tergantung dlm hal apa dan apa dalil2nya.

=====================================================

Adapun hukum memakai alat tasbih untuk menghitung dzikir maka para ulama berbeda pendapat, yg melarang misalnya syaikh albani, sdgkan yg membolehkan misalnya ibnu taimiyah. Namun semua sepakat bhwa yg trbaik adalah menghitung dgn ruas jari tangan kanan karna inilah yg diajarkan nabi. Hadits2 tentang alat tasbih kebanyakan adalah hadits lemah. Dan alat tasbih menyerupai orang budha dan kristen.

=====================================================

“Dan tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka orang-orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang amat setia”.(Qs: Fushilat : 34)

=====================================================

Katakanlah: “Sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal.” (QS At Taubah: 51)

=====================================================

Kedua telapak kaki manusia pada hari kiamat tak akan bergeser sebelum ditanyakan kepadanya tentang 4 hal, yaitu: pertama tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Kedua, masa mudanya untuk apa dia pergunakan. Ketiga, hartanya, darimana diperoleh dan untuk apa dipergunakan. Keempat, ilmunya, bagaimana mengamalkannya. (HR Tirmidzi)

=====================================================

Sesungguhnya Allah memiliki tangan. Dlm Al Baqarah disebutkan bahwa Allah telah menciptakan Adam dgn kedua tangan-Nya. Tangan Allah berbeda dgn tangan makhluk-Nya, dan tidak ada satupun makhluk yg menyerupai-Nya. Tangan Allah tidak diketahui wujudnya oleh manusia, dan tidak boleh dibayangkan seperti apa bentuknya. Inilah aqidah ahlus sunnah yg sejati.

=====================================================

Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. (HR. Ahmad)

=====================================================

Sebagian ulama, misalnya LAJNAH DAIMAH LIL BUHUTS ILMI WAL IFTA (komite tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa) di Arab Saudi berfatwa bahwa hukum cerita/novel fiksi adalah haram, walaupun novel islami namun jika fiksi maka haram. Namun sebagian ulama lain membolehkan jika isinya tidak melanggar syariat islam dan bermanfaat serta tidak menimbulkan dampak negatif.

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Rasulullah berkata: “Sungguh orang yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnnahku dan sunnah khulafa ar raasyidin yang mereka telah diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Serta jauhilah perkara yang diada-adakan, karena ia adalah bid’ah dan setiap bid’ah itu sesat” (HR. Abu Daud no.4609)

=====================================================

Fungsi busana wanita saat di luar rumah adalah untuk menutupi kecantikan dan menyembunyikan keindahan wanita, sehingga tidak menarik perhatian pria dan tidak menimbulkan fitnah. Maka baju2 modis, jilbab2 trendi, dan kerudung gaul bukanlah pakaian islami,, karena semua itu menarik mata untuk memandang dan masih menampakkan keindahan wanita. (www.jilbab.or.id)

=====================================================

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.. (QS AR RA’D: 11)

=====================================================

“Jika engkau berada di waktu sore, janganlah menunggu-nunggu waktu pagi. Jika engkau berada di waktu pagi, janganlah menunggu-nunggu waktu sore. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Manfaatkan pula masa hidupmu sebelum datang kematianmu” (HR. Bukhari no. 6416)

=====================================================

Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau (lebih baik) diam.” (Riwayat Bukhari no. 6475 dan Muslim no. 74)

=====================================================

Alkisah ada yg bertanya pd seorang ulama tentang resep solat tahajud, maka sang ulama menjawab: Janganlah engkau mendurhakai Allah pada siang hari, maka dia akan membangunkanmu pada malam hari (dlm keadaan segar bugar sehingga merasa ringan dlm beribadah).

=====================================================

Man jadda wajada (barangsiapa bersungguh-sungguh berusaha maka dia akan berhasil)

=====================================================

Barangsiapa tidak berhukum dgn apa yg diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang kafir. (QS ALMAIDAH: 44)

Kafir ada 2 jenis: kafir besar yang sampai derajat murtad/keluar dari islam, dan kafir kecil yang tidak sampai derajat murtad.

=====================================================

Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena takut kepada Allah maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang dia tinggalkan. (www.salafy.or.id)

=====================================================

Yang seharusnya dijadikan sumber dari segala sumber hukum di indonesia bukanlah Pancasila atau UUD 45, juga bukan hukum adat ataupun tradisi, tetapi seharusnya adalah AL QURAN dan AS SUNNAH. Setiap undang-undang yg bertentangan dgn AL QURAN dan AS SUNNAH maka tidak lebih berharga dari kulit bawang, dan wajib dimusnahkan dari muka bumi ini. (www.muslim.or.id)

=====================================================

Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dgn belajar, dan santun itu diperoleh dgn latihan. Brgsiapa mencari2 kebaikan maka dia akan diberi, dan brgsiapa berusaha menghindari keburukan maka ia akan dilindungi. (Abu Hurairah)

=====================================================

Dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS AL MAIDAH: 2)

=====================================================

“Demi masa, sesungguhnya semua orang benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam menetapi kesabaran.” (QS. al-’Ashr: 1-3)

=====================================================

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan jika kalian memutuskan hukum maka hendaknya berlaku adil, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. (QS An Nisa: 58)

=====================================================

Setiap nikmat yang bukan surga adalah fana, dan setiap musibah yang bukan neraka adalah mudah, (Hasan Al Basri, 20-105 hijriyah)

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

“Ya Rabb-ku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap
mendirikan shalat, ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Ya Rabb kami,
beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin
pada hari terjadinya hisab (hari kiamat).” (QS. Ibrahim {14}: 40-41)

“Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepada-Mu).” (QS. al-A’raaf {7}: 126)

Banyaknya bencana alam terjadi karena dosa-dosa manusia. Allah berkata: jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. (QS Al A’raf: 96)

Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. (wa ahsin kamaa ahsanallaahu ilaik.. Hal jazaa ul ihsaani illal ihsaan) -QS Ar Rahman: 60-

=====================================================

Demokrasi adalah musuh islam. Menurut demokrasi maka kedaulatan ada di tangan rakyat. Sedangkan menurut islam maka kedaulatan ada di tangan Allah, rakyat wajib berhukum dgn hukum islam dan tidak berhak membuat undang-undang yg tidak sesuai dgn ajaran islam. Hukum islam bukan hanya tentang hukum wudhu dan solat, namun juga hukum pidana, perdata, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dll.

=====================================================

Para pahlawan di zaman dulu tidak berperang demi nasionalisme, juga tidak membela pancasila dan UUD 1945, bahkan mereka tidak pernah mengenal pancasila/UUD45. Mereka berjuang demi membela islam, misalnya: Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, KH Ahmad Dahlan, HOS Cokroaminoto, Cut Nyak Dien, Pangeran Antasari, dll.

=====================================================

Agama tidak boleh dipisahkan dari kekuasaan/politik. Apabila agama dipisahkan dari urusan politik, atau politik dipisahkan dari agama maka niscaya kehidupan manusia akan rusak. (www.rumaysho.com)

=====================================================

‎”Doa Penawar Hati Yang Duka:

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang.””

— HR. Al-Bukhari 7/158. Rasulullah n senantiasa membaca doa ini, lihat kitab Fathul Baari 11/173

=====================================================

Doa Orang Yang Mengalami Kesulitan:

اَللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ
سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Ya Allah! Tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah.
Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah, apabila Engkau
menghendakinya.”

(HR. Ibnu Hibban)

=====================================================

Shalahudin Al Ayubi telah membebaskan Palestina 800 tahun yang lalu, Sultan Muhammad Al Fatih telah menakhlukkan Konstantinopel 550 tahun yang lalu, suatu saat nanti giliran kita untuk menguasai Washington, Moscow, dan Beijing. Menjelang hari kiamat nanti seluruh dunia akan dikuasai oleh Imam Mahdi yang akan memerintah dunia dengan keadilan, didampingi Nabi Isa yang diturunkan dari langit.

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Wilayah2 yg pada zaman dulu pernah dikuasai umat islam tapi skrg sudah terlepas: spanyol, portugal, yunani, bulgaria, rumania, kepulauan italia, rusia selatan, china barat (Turkistan), filipina, thailand selatan (patani), Rohingnya (di Myanmar) , India (70% wilayah india) . Totalnya 200 kali lipat dari luas wilayah yg dikuasai Israel. Luas israel hanya 22.000 kilometer persegi.

=====================================================

Contoh ulama salafi di dunia: syaikh muhammad nashirudin al albani (yordania, 1914-1999) , syaikh abdul aziz bin baz (arab saudi, 1910-1999) , syaikh muhammad bin solih al utsaimin (arab saudi, 1929-2000), syaikh muqbil bin hadi al wadi’i (yaman, 1932-2001) , syaikh muhammad bin abdul wahab (arab saudi, 1703-1792) , ibnu taimiyah (syria, 1260-1328) , ibnu qoyim al jauziyah (syria, 1290-1350)

=====================================================

Contoh ustadz-ustadz bermanhaj salaf di indonesia: Ustadz Muhammad Umar As Sewed (cirebon) , Ustadz Luqman Baabduh (jember), Ustadz Dzulqarnain (makasar) , Ustadz Abu Umar Basyir (jogja) , Ustadz Kholid Syamhudi (solo) , Ustadz Agus Hasan Basori (malang) , Ustadz Abdul Hakim Abdat (penulis kitab Al Masail jilid 1-8 dan kitab Risalah Bid’ah) , Ustadz Yazid Jawaz , Ustadz Aris Munandar (www.ustadzaris.com)

=====================================================

Islam pada awalnya adalah asing dan suatu saat nanti akan kembali asing sebagaimana saat awal diturunkannya, maka berbahagialah orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yg terasing karena memegang teguh ajaran islam secara murni dan konsekuen saat mayoritas umat manusia mencampakkan ajaran-ajaran islam. (www.muslimah.or.id)

=====================================================

ALLAH GHAYATUNA, MUHAMMAD QUDWATUNA, AL QURAN DUSTURUNA, JIHAD SABILUNA, SYAHID UMNIYATUNA (Allah tujuan kami, Muhammad pemimpin kami, Al Quran undang-undang kami, jihad jalan kami, syahid cita-cita tertinggi kami) ,

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

‎13 paham sesat yang meracuni umat islam: demokrasi, nasionalisme, sekulerisme, pluralisme, liberalisme pemikiran, feminisme, emansipasi wanita, sinkritisme agama, terorisme, HAM (hak asasi manusia) , filsafat, tasawuf, rasionalisme, hedonisme, materialisme, TBC (takhayul, bid’ah, churofat)

=====================================================

Jika 55 negara islam bersatu menjadi sebuah negara raksasa yang terbentang dari Maroko sampai Maluku, dari samudera atlantik sampai samudera hindia, dari pegunungan kaukasia sampai gurun sahara, maka menghancurkan israel akan semudah membalik telapak tangan. Nasionalisme adalah musuh islam, membuat negara-negara islam terpecah belah dan tidak mau bersatu, sehingga mudah ditindas oleh musuh. (www.asysyariah.com)

=====================================================

Barangsiapa menempuh jalan tuk mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. (Al Hadits)

=====================================================

Islam adalah tanah air kita karena Allah telah mempersaudarakan kita, dimanapun syariat Allah ditegakkan dan kalimat Allah ditinggikan maka disana adalah negeri kita juga, di belahan bumi manapun umat islam berada maka mereka adalah “bangsa” kita yang harus selalu kita bela.. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bersekutu tambah mutu, bersama kita bisa..

=====================================================

Syaikh Amjad Al Zahawi berkata: Dunia islam kini sedang terbakar, Setiap kita berkewajiban menyiramkan air sekalipun sedikit untuk memadamkan api yang bisa dipadamkan tanpa menunggu orang lain. (www.qiblati.com)

=====================================================

Rajin beribadah itu bukan hanya musiman di bulan Ramadhan. Ibadah itu sampai mati. (dan sembahlah Rabb-mu sampai datang padamu kematian -Q.S. Al Hijr: 99)

=====================================================

Mengungkapkan kebenaran dan memperjuangkannya memerlukan kesabaran. Ingatlah, dengan kesabaran itu Tuhan akan mengasihi kita. (Abdurrahman A. Basalamah, 1950-2004)

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Barang siapa tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di atas langit akan menyayangimu. (hadits riwayat tirmidzi, http://www.asysyariah.com )

=====================================================

Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yg menganiaya kamu. Jgnlah km melawan org yg brbuat jahat kpdmu, jika ada yg menampar pipi kananmu maka berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada yg meminta bajumu serahkan pula jubahmu. Dan siapapun yg memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. (matius pasal 5, ayat 44, 39-41)

=====================================================

Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi; aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. (matius 10: 34-36)

=====================================================

Janganlah engkau melibatkan diri dlm hal yg tidak bermanfaat bagimu. Hindarilah musuhmu dan hati-hatilah dalam berteman kecuali dengan orang yang terpercaya. Tidak ada orang yang terpercaya kecuali orang yang takut kepada Allah. Janganlah berteman dgn orang jahat karena engkau akan terpengaruh menjadi jahat. Dan musyawarahkan urusanmu hnya dgn orang-orang yg takut kepada Allah. (Umar bin Khotob)

=====================================================

“Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu lagi maka dengan hatinya, itulah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim, no. 186)

=====================================================

Sunnah Rasulullah bagaikan perahu nabi Nuh, barangsiapa menaikinya maka dia akan selamat, dan barangsiapa enggan maka dia akan tenggelam. (www.kajian.net)

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Majalah-majalah islam di indonesia yg bermanhaj salaf: ASYSYARIAH, AS SUNNAH, AL FURQON, FATAWA, QIBLATI, AL MAWADDAH, ADZ DZAKHIROH, AR RISALAH, SWARAQURAN, ELFATA, SAKINAH NIKAH, AN NASIHAH, JURNAL AKHWAT, dll.

=====================================================

Rasulullah selalu berdoa memohon perlindungan dari takdir yang jelek, bencana kesengsaraan, kejahatan musuh, serta dari cobaan yang sangat berat. (Shahih Muslim no. 4880)

=====================================================

Keutamaan membaca surat al kahfi pada hari jumat shohih haditsnya, sedangkan hadits keutamaan membaca surat yasin pada hari jumat maka tidak shohih. Maka muhamadiyah gak pernah yasinan pd hari jumat, namun membaca surat al kahfi di rumah masing2 scr sendiri2. Met pagi, smangat!

=====================================================

Kehidupan ini, tanpa mencari masalah saja, sudah banyak masalah. Maka marilah kita berbicara dan berlaku dalam kesantunan yang menaruh saudara dan sahabat kita dalam kedudukan yang baik. Banyak sekali jiwa hari ini, yang menghela nafas berat, dan berharap tidak mengatakan atau melakukan hal-hal yang akan disesalinya lagi nanti. Marilah kita saling memuliakan satu sama lain. Mario Teguh

=====================================================

‎”Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” Qs. Al-Baqarah : 216

=====================================================

Situs2 islam yg sangat menarik: http://www.eramuslim.com , http://www.voa-islam.com , http://www.muslim.or.id , http://www.muslimah.or.id , http://www.jilbab.or.id , http://www.almanhaj.or.id , http://www.asysyariah.com , http://www.rumaysho.com , http://www.ustadzaris.com , http://www.pengusahamuslim.com , http://www.kajian.net , http://www.ustadzkholid.com , http://www.gaulislam.com , http://www.dudung.net , http://www.alqiyamah.wordpress.com , http://www.alsofwah.or.id , http://www.salafy.or.id , http://www.nahimunkar.com

=====================================================

Hadits yg terkenal namun ternyata tidak shohih: BEKERJALAH SEOLAH2 KAMU AKAN HIDUP SELAMANYA, DAN BERIBADAHLAH SEOLAH2 KAMU AKAN MATI BESOK PAGI. (hadits ini lemah/palsu, http://www.alsofwah.or.id)

Ungkapan yg bnr: Bekerjalah untuk duniamu sesuai kadar kebutuhanmu/kekekalanmu di dunia, dan beribadahlah untuk akheratmu sesuai kadar kebutuhanmu/kekekalanmu di akherat. (bukan hadits)

Dunia hanya sementara, akherat kekal,

=====================================================

Jilbab dan busana “islami” modis yg dipakai para artis bukanlah pakaian islami, karena meskipun memenuhi syarat menutup aurat namun melanggar syarat2 pakaian islami yg lain, yaitu: tidak boleh ketat, tidak boleh menampakkan bentuk/lekuk tubuh, tidak boleh mencolok atau penuh hiasan warna warni sehingga menarik pria untuk memandang. Busana wanita diluar rumah sbaiknya satu warna gelap dan tanpa hiasan/bordir/renda.

=====================================================

Saya gembira dgn hasil sensus penduduk thn 2010 yg menunjukkan bahwa program KB agak gagal, namun saya masih kecewa karena jumlah penduduk indonesia baru 237 juta. Jika tidak ada KB dlm 60 tahun terakhir ini maka jumlahnya mungkin saat ini sudah mencapai 310 juta, melebihi penduduk Amerika Serikat, sehingga menjadi negara yg disegani kawan dan ditakuti lawan. Saya akan memerangi program pembatasan jumlah anak (KB).

=====================================================

Jika Tuanku Imam Bonjol (1772-1864) masih hidup tentu tidak rela gambar dirinya terdapat dlm mata uang 5000 rupiah. Karena beliau adalah ulama beraliran salafy/wahabi yg mengharamkan gambar2 dan patung makhluk bernyawa. Yg diharamkan terutama adalah gambar wajah/kepala. Jadi kalau leher ke bawah maka boleh. Beliau terpengaruh dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1792) dari jazirah arab. (www.nahimunkar.com)

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Wahai seluruh umat manusia, peluklah agama islam agar kalian selamat dunia akherat, sesungguhnya hanya umat islam yang bisa masuk surga. Hanya islam-lah satu-satunya agama yg diridhoi Allah. ALLAHUMMA INNI QOD BALAGHTU FASYHAD (wahai Allah sungguh telah aku sampaikan maka saksikanlah)

=====================================================

Saudara ipar yg beda jenis kelamin dgn kita maka dia bkn muhrim kita. Jadi tidak blh berduaan dgnnya tanpa ada orang lain, dan tidak blh melihat auratnya.

Rasulullah berkata: “Berhati2lah kalian dari menjumpai wanita”. Seorang sahabatnya bertanya: “Bgmana dgn saudara ipar wahai rosul?” , Rasulullah menjawab: “IPAR ADALAH MAUT (petaka)” (mksudnya hrus menjaga jarak sesuai syariat)

-hadits bukhari secara makna-

=====================================================

Diriwayatkan bahwa Fudhail bin ‘iyadh (ulama yg hidup sekitar tahun 100-180 hijriyah) mengatakan bahwa: NYANYIAN ADALAH MANTERA ZINA.

Pada zaman ini bnyk remaja yg bersemangat dlm berpacaran dan bermesraan dgn lawan jenis, bahkan berzina, karena mereka tiap hari mendengar lagu dan musik yg isinya tentang percintaan. Mereka hapal puluhan/ratusan syair lagu. Alangkah baiknya kalo yg dihapal itu Al Quran dan Hadits2.

=====================================================

Pancasila dan UUD 45 sebaiknya memang dihapus dan diganti dgn AL QURAN DAN AS SUNNAH sbgmana kehendak para pendiri bangsa dari kalangan MASYUMI, NU, dan para penerus mereka. Namun dgn cara damai dan lemah lembut, bukan dgn cara pemberontakan, terorisme, kudeta, maupun kekerasan dan pertumpahan darah. Yaitu dgn cara dakwah, nasehat, dan pendidikan agama kepada masyarakat secara komprehensif, lembut, dan damai.

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Jika sedang menempuh jalan yg sulit dan mendaki maka gunakanlah SABAR sbg kendaraannya. Jika jalannya mudah dan datar maka SYUKUR adalah kendaraannya. Jika takdir menimpa hingga kita tak sampai tujuan yg diharapkan maka RIDHO adalah kendaraannya. Dan bila terbentur jalan buntu tanpa ujung maka TAWAKAL adalah kendaraannya. (www.muslim.or.id)

=====================================================

Orang yg mempelajari Al Quran karena ingin mendapatkan petunjuk, maka akan ditunjukkan kepadanya jalan menuju kebenaran. (www.salafy.or.id)

=====================================================

Banyak orang tua yg mengizinkan anaknya pacaran namun malah tidak mengizinkan anaknya cepat2 menikah, misalnya karena masih sekolah atau blm kerja. Ini adalah kesalahan besar karena menghalalkan yg haram dan melarang yg halal, serta membuka lebar2 pintu maksiat. Jika orang tua melarang anaknya segera menikah maka diam2 anaknya akan berzina dgn pacarnya, cepat atau lambat, survei membuktikan. (www.alsofwah.or.id)

=====================================================

Bersikap Adil..

Tidak ada orang yang benar 100% dan tidak ada pula orang yang salah 100%. Kebenaran adalah yang mencocoki ajaran Al-Qur’an dan As-Sunnah. Kesalahan adalah yang menyalahi ajaran Al-Qur’an dan As-Sunnah. Kebenaran kita ambil dan amalkan dari siapapun. Kesalahan kita tinggalkan dari siapapun. Mari belajar bersikap adil dan dewasa.. (www.hatibening.com)

=====================================================

Barangsiapa terlanjur bersumpah akan melakukan sesuatu hal, kemudian dia melihat bahwa ada hal lain yg lbh baik daripada isi sumpahnya, hendaklah ia melakukan yg lbh baik itu dan membatalkan sumpahnya. (HR Muslim no 1650)

denda/kafarah membatalkan sumpah yaitu: memberi makan 10 orang miskin, atau membebaskan budak, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Atau jika tidak mampu maka berpuasa 3 hari

=====================================================

Rasulullah berkata: Barangsiapa makan 7 butir kurma Madinah pada pagi hari, ia tidak akan terkena pengaruh buruk sihir atau racun (sepanjang hari itu)

http://www.bukhari.or.id

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan yg ada pada diri mereka sendiri. (QS AR RA’D: 11)

=====================================================

Syaikh Ali Hasan berkata: Orang yg tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah.

Rasulullah berkata: Barangsiapa tidak mensyukuri manusia, dia tidak mensyukuri Allah. (HR AHMAD)

=====================================================

Barangsiapa yg tidak memutuskan menurut apa yg diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS AL MAIDAH: 44)

Kafir itu ada 2 jenis, yaitu KAFIR KECIL (kufur asghar) dan KAFIR BESAR (kufur akbar) .

Jadi, karena pemerintah indonesia masih mengaku islam, dan tidak menyatakan halal berhukum dgn hukum yg bertentangan dgn hukum islam, maka kita anggap pemerintah indonesia masih islam (kafir kecil

=====================================================

Allah berfirman: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yg beriman. (QS ADZ DZARIYAT: 55)

=====================================================

Sesungguhnya orang2 yg beriman itu adalah mereka yg apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat2-Nya maka bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. (QS AL ANFAL: 2)

Situs islam yg menarik: http://www.muslim.or.id , http://www.salafy.or.id , http://www.eramuslim.com , http://www.kajian.net , http://www.almanhaj.or.id , http://www.alsofwah.or.id , http://www.rumaysho.com , http://www.jilbab.or.id

=====================================================

Seseorang itu hendaklah sholat di masjid yang di dekatnya dan tidak mencari-cari masjid lainnya. (lihat shahihul jami’ no. 5332) – http://www.bukhari.or.id

=====================================================

Imam Syafi’i berkata: Nyanyian merupakan perkara melalaikan yang dibenci, menyerupai kebatilan. Barangsiapa memperbanyak nyanyian maka dia orang yang jahil, persaksiannya ditolak.

(kitab muntaqan nafis min talbis iblis, ringkasan kitab karya ibnul jauzi yang hidup tahun 508-597 hijriyah)

=====================================================

Dan janganlah kamu mengikuti apa yg kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, pengelihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. (QS Al Isra: 36)

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Tokek haram dimakan menurut para ulama, kcuali dlm keadaan darurat/terpaksa, misalnya tidak ada makanan lain. Sedangkan makan daging tokek untuk obat penyakit yang parah maka sebagian ulama melarang, karena tidak boleh berobat dgn yg haram. Namun sebagian membolehkan jika tidak ada obat lain, karena nabi membolehkan sahabatnya yg sakit kulit untuk memakai baju sutera sbg pengobatan, karna dulu tidak ada obat lain.

=====================================================

Disunnahkan bagi umat islam agar kadang2 memakai alas kaki (sepatu/sandal) saat sholat di dalam masjid. Jika tidak pernah maka memakai sepatu dlm tempat ibadah maka menyerupai Yahudi di sinagog/tempat ibadahnya, dan jika selalu memakai maka menyerupai Nasrani di gereja. Namun jika di masjid yg masyarakatnya blm siap atau membenci sunnah nabi ini maka jgn dipraktekkan agar tidak menimbulkan fitnah. (www.muslim.or.id)

=====================================================

Cintailah dan idolakanlah para ulama, jangan mengidolakan para selebritis maupun pemain sepakbola. Seseorang akan bersama dgn yg dicintainya di akherat nanti. Ciri2 ulama yg pantas jadi panutan utama: hapal Al Quran dan ribuan hadits, sangat rajin beribadah, rajin solat dan puasa, suka menolong orang lain, tidak suka berbuat maksiat, semua perbuatan dan ibadahnya berdasarkan dalil2 yg shohih dari Al Quran dan hadits

=====================================================

Rasulullah berkata: Berpuasa 3 hari pada setiap bulan sama dengan berpuasa sepanjang tahun. (HR Bukhori)

Jika engkau ingin berpuasa 3 hari pd setiap bulan maka berpuasalah tanggal 13, 14, dan 15 (yaitu tanggal dlm kalender hijriyah, bkn tanggal dlm kalender masehi) – Hadits hasan menurut Tirmidzi

=====================================================

Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir (QS An Nisa: 59)

Yaitu keputusan yg dipilih dlm urusan apapun harus yg sesuai dgn Al Quran dan Hadits2 Shohih, termasuk dlm urusan ekonomi, politik, sosial, budaya, pidana, perdata, militer, hankam, aqidah, ibadah, muamalah, fiqh, syariat, undang2, dll

=====================================================

Abdullah bin Umar berkata: Semua bid’ah adalah sesat walaupun seluruh manusia menganggapnya baik. (riwayat imam baihaqi, ibnu nashr, dll)

=====================================================

Barangsiapa disibukkan dengan ibadah wajib sehingga tidak sempat mengerjakan ibadah sunnah maka dia termaafkan. Barangsiapa disibukkan dgn ibadah sunnah sampai dia melalaikan ibadah wajib maka ia adalah orang yang tertipu. (Fathul Bari: 11/442)

=====================================================

Katakanlah: Tidak sama yang buruk dgn yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. (QS Al Maidah: 100)

=====================================================

Jika engkau sholat, kerjakanlah seperti sholat orang yang akan berpisah (dgn dunia); janganlah berbicara dgn perkataan yg engkau nanti akan meminta maaf di hari esok, dan jgnlah berharap terhadap apa yg dimiliki oleh orang lain. (shahih ibnu majah)

=====================================================

Rasulullah berkata: Diantara tanda kebaikan islam seseorang yaitu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. (HR Ibnu Hibban, dll)

=====================================================

Permudahlah, dan jangan mempersulit, berikanlah kabar gembira, dan jangan membuat orang lari dari kebenaran. (www.muslim.or.id)

=====================================================

Bertakwalah engkau kepada Allah. Bayangkan akherat dalam kalbumu. Jadikanlah bayangan kematian berada di pelupuk matamu. Jadilah orang yg malu kepada Allah. Jauhilah larangan2Nya dan kerjakanlah kewajiban2Nya. Tetaplah konsisten bersama kebenaran dimanapun berada. Sekali2 jgnlah meremehkan nikmat yg diberikan Allah untukmu walaupun kecil. Sambutlah ia dgn rasa syukur. (wasiat imam syafi’i, 150-204 hijriyah)

=====================================================

Barangsiapa mengharap perjumpaan dgn Rabb-nya maka hendaklah dia mengerjakan amal shalih dan janganlah dia mempersekutukan seorangpun dgn Rabb-nya. (QS Al Kahfi: 110)

=====================================================

Rasulullah berkata: Dua suara yang terlaknat di dunia dan akherat: MIZMAR ketika mendapat kenikmatan dan RATAPAN ketika mendapat musibah. (HR Bazzar, shahih menurut al albani)

Mizmar artinya= seruling, musik,

=====================================================

Insya Allah umat islam akan bisa mengusir semua penjajah (yahudi, amerika, rusia, dll) dan meraih kejayaan di muka bumi nanti jika masjid-masjid saat sholat subuh sudah sama penuhnya dengan saat sholat jum’at. (www.salafy.or.id)

=====================================================

Rasulullah berkata: Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyakiti tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamunya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka ucapkanlah perkataan yang baik atau hendaknya dia diam. (HR Bukhori)

=====================================================

Rasulullah berkata: Amal manusia yang diperhitungkan pertama kali di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik maka baik pula seluruh amalnya (yang lain). Apabila jelek sholatnya maka jelek pula seluruh amalnya. (Ash Shahihah no. 1357)

=====================================================

Rasulullah berkata: Hendaklah kalian melaksanakan solat malam karena solat malam itu merupakan kebiasaan orang2 shalih sebelum kalian, ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan kalian serta penutup kesalahan dan penghapus dosa. (irwa al ghalil no. 452)

=====================================================

Lebih baik seorang pria tidak solat tahajud namun solat subuh berjamaah di masjid, daripada solat tahajud selama 2 jam namun solat subuh sendiri di rumah. Karena laki-laki yang berjamaah subuh di masjid maka bagaikan orang yang solat sepanjang malam.

Sedangkan bagi wanita maka lebih baik solat subuh di rumah sendirian daripada berjamaah di masjid. Berdasar hadits2 nabi. (www.alsofwah.or.id)

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Bnyk ulama/ustadz yg melarang menyingkat tulisan salam (misalnya: ASS , AWW, dll), karna salam adalah doa. Jika disingkat maka sama saja tidak berdoa, dianggap hanya seperti sapaan biasa. Apalagi ASS maknanya ambigu, ASS dlm bahasa inggris artinya: pantat, keledai, orang pandir, dll. Niat baik saja tidak cukup, namun caranya harus benar. Ibaratnya, orang yg kehausan tidak cukup diberi sesendok air, walau niatnya baik

=====================================================

Salah satu penyebab kerusakan umat islam saat ini adalah kurangnya kepedulian kepada orang lain. Amar ma’ruf nahi mungkar (mengajak kebaikan, melarang kemungkaran) adalah kewajiban tiap orang, sesuai kemampuan masing2. Setiap melihat ada yg berbuat maksiat maka wajib mengingkarinya/mencegahnya (minimal di dlm hati jika takut dibunuh/disiksa). Barangsiapa tidak melakukannya maka berdosa. (www.muslim.or.id)

=====================================================

Para wanita hendaklah hati-hati dlm menggunakan facebook, sudah bnyk wanita yang hilang diculik oleh pria yg dikenal lewat FB, kasus terbaru adalah DEVI PERMATA SARI yang sudah 12 hari ini hilang jejaknya. Masih mending kalau cuma diperkosa lalu dilepas, yang berbahaya adalah jika dibunuh, disekap seumur hidup, atau dijual ke luar negeri. Smg Allah menyelamatkan Devi, smg tidak terjadi apa2 dgnnya. (berita di metroTV

=====================================================

Sebab kebahagiaan yang hakiki adalah dgn mengingat Allah, dan ketenangan hidup adalah dgn ibadah. Barangsiapa mengabaikan hak Allah maka dia dengan mudah akan mengabaikan hak selain Allah. (www.asysyariah.com)

=====================================================

Artis Happy Salma yang beragama islam menikah dgn seorang pria hindu. Pernikahan ini tidak sah menurut ajaran islam, sehingga sama saja dgn mereka belum menikah. Namun karena pemerintah indonesia adalah sekuler maka tidak peduli, terhadap berbagai kemusyrikan dan kemungkaran yang tersebar luas di masyarakat pun pemerintah tidak peduli. Smg Allah memberi hidayah kepada para penguasa. (www.eramuslim.com)

=====================================================

‎(Wahai Muhammad) Maka disebabkan oleh rahmat Tuhanmu lah kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. (QS Al Imran: 159)

=====================================================

Katanya, makan sebutir apel tiap hari bisa menjauhkan kita dari dokter, karena membuat tubuh kita selalu sehat, tapi jika dokternya cakep maka lupakan saja makan apelnya.

Situs2 islam menarik yg kurekomendasikan untuk anda kunjungi: http://www.eramuslim.com , http://www.voa-islam.com , http://www.dudung.net , http://www.salafy.or.id , http://www.asysyariah.com , http://www.gaulislam.com , http://www.sarana-hidayah.com , http://www.alsofwah.or.id , http://www.muslim.or.id

=====================================================

Ketika cinta menyapa, jgn pernah silau dgn indahnya, tapi renungkanlah apakah cinta itu dpt menghantarkan kita ke jalan Allah atau malah sebaliknya. Maka hati-hatilah dgn hatimu. Jgn pernah memberi harapan jika tidak sanggup untuk bersungguh-sungguh untuk setia di jalan Allah.

Nikah Yes, Pacaran No! Menikah lebih cepat lebih baik. (www.majalah-elfata.com)

=====================================================

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan: “Kami telah beriman” , sedang mereka tidak diuji lagi? (QS Al Ankabut: 2)

Jatuh dan bangun dlm kehidupan adalah fitrah dari perjuangan, dikala hati kita terlena ingatlah Allah setiap saat (www.almanhaj.or.id)

=====================================================

“Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.( Qs: Fushilat : 36).

=====================================================

Doa bila ketakutan saat tidur: “Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, dari kemarahan-Nya dan siksaan-Nya, dan dari kejahatan hamba-hamba-Nya, dan dari godaan bisikan setan dan kehadirannya.” (A’uudzu bikalimaatillaahit tammaati min ghodhobihi wa ‘iqoobihi wa syarri ‘ibaadihi wa min hamazaatisy syayaathiina wa ay yahdhuruun) -HR Abu Dawud

=====================================================

Jadilah buku yang bermanfaat walau tanpa judul, dan jangan menjadi sekedar judul tanpa ada bukunya. (kun kitaaban mufiidan bila ‘unwaanan, wa laa takun ‘unwaanan bila kitaaban) – http://www.muslim.or.id

=====================================================

Umat islam tetap wajib menasehati/mencegah orang lain yang berbuat kemungkaran di depan matanya walaupun dia sendiri masih melakukan kemungkaran itu. Jika tidak maka dosanya berlipat ganda, yaitu dosa berbuat mungkar dan dosa tidak mau nahi mungkar (mencegah kemungkaran orang lain)

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Surga Dunia Hanya Bisa Diraih Oleh Orang-Orang Yang Hidup Di Bawah Naungan Al-Qur’an Sehingga Merasakan Manisnya Iman Dan Khusyu’ Dalam Shalat Serta Banyak Berdzikir Kepada Allah. (Ustadz Abdullah Hadrami, http://www.hatibening.com)

Dan Tuhanmu berfirman: “berdoalah kepada-Ku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. (QS Al Mukmin: 60)

“Barangsiapa yang tertidur sehingga luput dari shalat atau dalam keadaan lupa, maka hendaklah ia shalat ketika ia ingat (walaupun sudah habis waktunya) dan tidak ada kafaroh (tebusan) selain itu.” (HR. Bukhari, dan Muslim )

Orang yang berani mengabaikan hak-hak Allah maka terhadap hak-hak selain Allah tentu akan lebih mengabaikan lagi. Maka wahai para wanita, carilah suami yang memenuhi hak-hak Allah agar hak-hak kalian pun akan dipenuhi, misalnya: slalu solat fardhu 5 waktu, rajin berjamaah di masjid, dll. (www.muslimah.or.id)

”Seandainya kepala seseorang di tusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik dari pada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.” (Hadits hasan riwayat Thobroni dalam Al-Mu’jam Kabir 20/174/386 dan Rauyani dalam Musnad: 1283, lihat Ash Shohihah 1/447/226)

Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka maka mereka mengucapkan kata-kata yang baik. (QS AL FURQON: 63) –

http://www.muslim.or.id

“Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai.” (HR. Tirmidzi no. 3479. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)

Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. (QS At Thalaq: 2-3)

situs-situs islam: http://www.muslim.or.id , http://www.muslimah.or.id , http://www.eramuslim.com , http://www.voa-islam.com , http://www.kajian.net , http://www.jilbab.or.id , http://www.alsofwah.or.id , http://www.rumaysho.com , http://www.gaulislam.com , http://www.dudung.net , http://www.asysyariah.com

“sesungguhnya perbuatan baik itu mendatangkan kecerahan pd wajah & cahaya pd hati, kekuatan badan & kecintaan. Sebaliknya, perbuatan buruk itu mengundang ketidakceriaan pd raut muka, kegelapan didalam kubur & dihati, kelemahan badan, susutnya rezeki & kebencian makhluk”.(ibnu Abbas)

Menyia-nyiakan waktu itu lebih jelek daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan akhirat, sedangkan kematian hanyalah memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. (Ibnul Qayyim, kitab Al Fawa’id)

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Jika Engkau ditanya “Dimana Allah?” Maka jawablah “Allah berada di atas langit, di atas ‘Arasy, di atas seluruh makhluk-Nya, dan ilmu-Nya menjangkau semua tempat ”, karena itulah jawaban yang tepat dan sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jama’ah. (www.rumaysho.com)

Jalan keselamatan adalah dengan mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Allah ta’ala telah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah. Adapun jalan-jalan selain mereka adalah jalan-jalan yang menyimpang dari kebenaran.

Hendaklah kalian banyak mengingat Allah karena itu adalah obat penyakit hati. Janganlah menggunjing orang lain karena itu hanyalah penyakit. (Umar bin Khattab) – http://www.salafy.or.id

Terkadang dosa besar bermula dari hal-hal kecil; awalnya memandang, lalu tersenyum, kemudian mengucapkan salam, lalu kenalan, kemudian janjian, lalu berkencan dan akhirnya berzina. Pacaran tapi gak ingin maksiat maka bagaikan berenang tapi gak ingin basah. Barangsiapa bermain api maka dia akan terbakar, siapa yang menabur angin maka dia akan menuai badai. Mencegah lebih baik daripada mengobati. (www.rumaysho.com)

Barangsiapa diam saja terhadap kemungkaran di depan matanya maka dia adalah setan bisu, dan siapa yang mengajak orang lain berbuat kemungkaran maka dia adalah setan yang pandai bicara. (www.muslim.or.id)

Jauhi cinta yg berlebihan & cinta yg dilarang olehNya, sebab itu adalah azab bagi jiwa, & penyakit bagi hati. Kembalilah kpd Allah, kpd mengingatNya, & kpd mentaatiNya. (Kamila Al Ridho)

Seorang musuh yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah lebih baik daripada seorang teman akrab yang malah menjauhkan kita dari Allah. AL MAR’U ‘ALA DIINI KHALILI (seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya) -Maka hendaklah perhatikan dgn siapa kalian berteman. (Abul Hasan)

Urip iku mung sak dermo mampir ngombe. (hidup itu hanya sebentar sekedar mampir minum) – Situs-situs pencerahan jiwa: http://www.muslim.or.id , http://www.pengusahamuslim.com , http://www.rumaysho.com , http://www.kajian.net , http://www.alsofwah.or.id , http://www.ustadzaris.com , http://www.ustadzkholid.com , http://www.asysyariah.com , http://www.gaulislam.com , http://www.dudung.net

Berharap akan keselamatan namun enggan menempuh jalannya, sungguh bahtera tak kan berlayar di padang pasir. (www.muslimah.or.id)

Dlm beramal/beribadah, niat baik dan ikhlas saja tidak cukup, namun caranya juga harus benar sesuai ajaran rasulullah, tidak boleh mengarang ritual sendiri. Ibaratnya sama dgn mengobati orang sakit, niat baik dan ikhlas saja tidak cukup, namun caranya harus benar sesuai prosedur, jika salah maka bisa2 pasien malah binasa karena malpraktek/kecerobohan/kelalaian, dan keluarga pasien gak akan terima. (www.muslim.or.id)

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Sesungguhnya sihir, santet, guna-guna, dan kesurupan jin memang benar2 nyata. Siapa yang tidak percaya berarti telah mengingkari Al Quran dan Hadits-hadits shohih. Cara mengatasi semua itu harus dgn metode-metode yg diajarkan rasulullah. Tidak blh minta bantuan dukun/paranormal. (www.ruqyah-online.blogspot.com)

Maksiat akan membutakan hati, jika tidak membutakan maka minimal akan melemahkan pandangan. Jika hati itu buta maka sulit untuk mengenal kebenaran. (Ibnul Qoyim Al Jauziyah, 1290-1350 masehi)

Tempat download buku2 islam dan mp3 rekaman ceramah para ustadz yg sangat bermanfaat, juga ada mp3 murotal Al Quran, dll: http://www.shirotholmustaqim.wordpress.com , http://www.islam-download.net , http://www.kajian.net , http://www.alqiyamah.wordpress.com

‎”Barangsiapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka sungguh dia telah kafir atau musyrik” (hadits riwayat ibnu abi hatim). Misalnya: bersumpah demi kehormatan, demi ka’bah, demi muhammad, demi langit dan bumi, dll. (namun kata DEMI dlm bahasa indonesia tidak selalu berarti SUMPAH, bisa juga berarti UNTUK, dll. Jika bukan sumpah maka boleh)

“Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlaq yang baik.” (lihat HR. Tirmidzi no. 1987)

Pria yg jarang solat berjamaah di masjid tanpa udzur maka pasti di dlm hatinya terdapat kemunafikan, dan pria yg jarang solat fardhu maka di dlm dirinya terdapat unsur kekafiran. Sedangkan wanita maka lbh baik solat di rumah daripada di masjid. (www.rumaysho.com)

Hidup ini tak akan pernah sunyi dari senang dan susah, suka dan duka, sehat dan sakit, bahagia maupun menderita. Ketahuilah saudara/i ku, tidak ada suatu perkara yang akan menyusahkan kita melebihi kemampuan kita..Semua itu adalah atas izin dan Kuasanya-Nya.. LA YUKALLIFULLAHU NAFSAN ILA WUSNGAHA (Tidaklah Allah membebani manusia kecuali sebatas kemampuannya, albaqarah ayat terakhir)) (Sely Al-Afasy Eb)

“Perjanjian antara kaum muslimin dan mereka (orang kafir) adalah mengenai shalat. Barangsiapa meninggalkan shalat, maka ia kafir.” (HR. Ahmad dan ahlus sunan dengan sanad yang shahih dari hadits Buraidah radhiyallahu ‘anhu)

Program KB (pembatasan jumlah keturunan hanya 2-3 anak) adalah konspirasi Yahudi dan Amerika dalam rangka menghambat bertambah pesatnya jumlah umat islam. Maka milikilah anak yang banyak dan jangan ber-KB wahai umat islam, kecuali dlm kondisi darurat (www.alsofwah.or.id)

“Sesungguhnya harta itu indah dan manis. Barang siapa mengambilnya dengan berlapang hati, maka akan diberikan berkah padanya. Barang siapa mengambilnya dengan kerakusan (mengharap-harap harta), maka Allah tidak memberikan berkah kepadanya” HR. Bukhari dan Muslim (www.pengusahamuslim.com)

Sudahkah Anda Membaca Al-Qur’an Hari Ini?..Berapa Ayat yang Anda Baca Hari Ini?..Berapa Ayat yang Anda Pahami Hari Ini?..Berapa Ayat yang Anda Renungkan Hari Ini?..Sudahkah Anda Mengamalkannya?..Sudahkah Anda Hidup Di Bawah Naungan Al-Qur’an?.. (www.hatibening.com)

Hidup Terindah Adalah Hidup Di Bawah Naungan Al-Qur’an.. Tidak Ada Yang Lebih Indah Dari Itu.. Hidup Yang Penuh Kepastian.. Kehidupan Selain Itu Adalah Semu.. Orang Beriman Selalu Rindu Al-Qur’an.. Cinta Allah Berarti Cinta Al-Qur’an.. Dibaca, Dipelajari, Direnungkan dan Diamalkan.. Mari Kembali Ke Al-Qur’an.. (www.hatibening.com)

Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dgn hikmah dan pelajaran yg baik, dan bantahlah mereka dgn cara yg baik. (QS AN NAHL: 125)

Dan tentang apa saja yg kamu perselisihkan, maka putusannya terserah kepada Allah (QS ASY SYURA: 10) -yaitu harus sesuai dgn Al Quran dan hadits2 shohih

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. (QS AL AN’AM: 57)

isi hukum buatan manusia tidak blh bertentangan dgn Al Quran dan Hadits2

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agama-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. (QS AL HAJJ: 40)

Punya ilmu agama namun tak diamalkan maka bagaikan pohon yg tak berbuah.

Metode pengobatan warisan nabi: bekam/hijamah, ruqyah, doa, air zam2, habatussauda/jintan hitam, susu onta, air kencing onta, kurma ajwah, dll. Perintah rasul untuk berobat dgn air kencing onta ada dlm hadits bukhori. Sebagian ulama berpendapat bahwa air kencing dan kotoran binatang ternak (yg halal dimakan) tidak najis.

Para ulama salafi berbeda pendapat mengenai hukum pria memakai dasi. Yang melarang misalnya Syaikh Albani (1914-1999), yg tidak memastikan halal atau haramnya misalnya syaikh ibnu utsaimin (1928-2000) . Sedangkan ulama yg membolehkan ada juga. Yg melarang beralasan karna dasi adalah baju/hiasan khas orang kafir dan tidak diperlukan umat islam. (www.ustadzaris.com)

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”. (Luqman: 18)

Apa yang kita takutkan dari setan? manusia terbiasa mendidik anaknya, “Awas ada setan !!” hingga anak tumbuh dewasa dengan takut kepada setan, bukan takut kepada Allah. Bila kita hanya takut kepada Tuhannya setan, maka setan akan mengecil seperti lalat. Dengan berdoa minta perlindungan kepada Allah dari setan, kemanapun kita tidak was-was, tidak gemetar bila sendiri dlm rumah, dst.. (Muhammad agung)

kumpulan kata mutiara islami – sms religi – kata bijak islam

kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

Sombong terhadap orang lain adalah termasuk perkara yang dibenci Syari’at. Banyak ayat dan hadits yang memerintahkan manusia agar menjauhi sikap yang tercela ini. Jika seorang muslim saja wajib menjauhi sikap sombong kepada seseorang, apalagi jika dia seorang Salafi? Dimana dia dituntut untuk mengikuti manhajnya para Salafush Shalih dalam beragama, termasuk aqidah maupun adab dan akhlaqnya. Begitu halnya sikap kepada seekor anjing, hendaknya seorang Salafi menghindari sikap sombong walaupun kepada seekor anjing.

Salah satu sifat rendah diri seorang imam yang pantas dicontoh adalah apa yang dilakukan oleh tokoh pembesar madzhab syafi’i Abu Ishaq asy-Syirazi -rahimahullah-. Pada suatu hari beliau berjalan di suatu jalan umum bersama para sahabatnya. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba beliau berpapasan dengan seekor anjing. Lalu pemiliknya mengusir anjing itu (sebagai bentuk penghormatan untuk beliau). Melihat perlakuan orang itu, beliau melarangnya dan mengatakan: ”Biarkanlah anjing itu, tidakkah engkau mengerti bahwa jalan ini adalah milik bersama, untukku dan untuk anjing itu ?!” (Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, jilid 1, hlm. 6). (catatan: muslim boleh memelihara anjing  khusus untuk berburu, untuk menjaga ternak, dan untuk menjaga tanaman, jadi tidak boleh dipelihara dalam rumah)

Ada sebuah ungkapan yang berbunyi:

مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنَ الْكَلْبِ فَالْكَلْبُ خَيْرٌ مِنْهُ

Barangsiapa yang menyangka bahwa dia lebih baik daripada anjing, maka anjing lebih baik daripada orang itu.

Ungkapan tersebut biasa dipakai oleh orang-orang Shufi. Makna ungkapan tersebut adalah:

Al-’Allâmah Zakariya bin Muhammad al-Anshari asy-Syafi’i t (wafat 926 H) pernah ditanya tentang perkataan sebagian orang sufi:
Barangsiapa yang menyangka bahwa dia lebih baik daripada anjing, maka anjing lebih baik daripada orang itu.

Kemudian beliau menjawab: ”Maknanya yaitu, tidak sepantasnya bagi siapapun menyangka bahwa ia lebih baik daripada anjing, dan tidak pula sepadan dengannya, karena akhir dari urusan kehidupan orang itu tidak diketahui, apakah ia akan tinggal selamanya di neraka ataukah tidak? Sekiranya tidak kekal di neraka, apakah ia akan diadzab ataukah tidak? Kapan saja orang itu menyangka demikian (yaitu merasa lebih tinggi, lebih baik dan utama dari anjing secara mutlak, pen), maka anjinglah yang lebih baik darinya. Hal itu karena anjing itu tidak mukallaf (tidak terbebani untuk menjalankan syari’at) dan tidak mendapatkan adzab. Allâhu a’lam”. (al-I’lâm wa al-Ihtimâm bi Jam’ Fatâwâ Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Anshari, dikumpulkan oleh Ahmad Ubaid).

Masih seputar tentang anjing. Ada seorang kafir yang menghina seorang muslim yang berjenggot. Orang kafir itu berkata ”Mana yang lebih utama, jenggot itu ataukah ekor anjing?”

Orang muslim yang bijak dan sabar tersebut menjawab: ”Apabila jenggot ini akan berada di surga, maka ia lebih baik daripada ekor seekor anjing. Akan tetapi apabila jenggot ini akan berada di neraka, maka ekor seekor anjing lebih utama dari jenggot ini.”
Orang kafir itu pun segera mengatakan: ”Asyhadu alla ilâha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullâh (Saya bersaksi bahwa tiada ilâh yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah).”

Segala puji bagi Allah, akhirnya ia memeluk agama Islam dan termasuk orang-orang yang komitmen dalam menjalankannya. Semoga Allah memberi kita semua ketegaran dan istiqamah dalam memegang satu-satunya agama yang haq dan mulia ini. (Majalah Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah Ed 48, hal. 55-58).

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

– Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِـي. فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقى فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَنَـا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطبَةٍ أَجْرٌ

Ketika tengah berjalan, seorang laki-laki mengalami kehausan yang sangat. Dia turun ke suatu sumur dan meminum darinya. Tatkala ia keluar tiba-tiba ia melihat seeokor anjing yang sedang kehausan sehingga menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah yang basah. Orang itu berkata: “Sungguh anjing ini telah tertimpa (dahaga) seperti yang telah menimpaku.” Ia (turun lagi ke sumur) untuk memenuhi sepatu kulitnya (dengan air) kemudian memegang sepatu itu dengan mulutnya lalu naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih terhadap perbuatannya dan memberikan ampunan kepadanya.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasullulah, apakah kita mendapat pahala (bila berbuat baik) pada binatang?” Beliau bersabda: “Pada setiap yang memiliki hati yang basah maka ada pahala.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

– Dalam hadits lain Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Dahulu ada seekor anjing yang berputar-putar mengelilingi sumur, anjing tersebut hampir-hampir mati karena kehausan, kemudian hal tersebut dilihat oleh salah seorang pelacur dari bani israil, ia pun mengisi sepatunya dengan air dari sumur dan memberikan minum kepada anjing tersebut, maka Allah pun mengampuni dosanya.” (HR Bukhari Muslim).

–     عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِى هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ ، لاَ هِىَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا ، وَلاَ هِىَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ متفق عليه

“Ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing, wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati, akibatnya wanita itupun masuk ke neraka. Tatkala wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberinya makan, tidak juga memberinya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga.” (Muttafaqun ‘alaih).

– “Barangsiapa yang tidak belas kasih niscaya tidak dibelaskasihi” [HR Al-Bukhari ; 5997, Muslim : 2318].

– ارحموا من فى الاض ير حمكم من فى السماء

“Kasihanilah siapa yang ada di bumi ini, niscaya kalian dikasihani oleh yang ada di langit” [HR At-Tirmdzi : 1924].

– Dari sahabat Abdullah bin Ja’far, dia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah masuk pada suatu kebun dari kebun-kebun milik orang Anshar untuk suatu keperluan. Tiba-tiba di sana ada seekor unta. Ketika unta itu melihat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam maka ia datang dan duduk di sisi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan berlinang air matanya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, “Siapa pemilik unta ini?” Maka datang (pemiliknya) seorang pemuda dari Anshar. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidakkah kamu takut kepada Allah dalam (memperlakukan) binatang ini yang Allah menjadikanmu memilikinya?! Sesungguhnya unta ini mengeluh kepadaku bahwa kamu meletihkannya dengan banyak bekerja.” (HR. Abu Dawud dll, Asy-Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Ash-Shahihah no. 20).

– Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun telah bersabda berkenaan dengan kuda : “Kuda itu ada tiga macam. Kuda bagi seseorang menjadi pahala, kuda bagi seseorang menjadi pelindung dan kuda bagi seseorang menjadi dosa. Adapun kuda yang mendatangkan pahala adalah kuda seseorang yang dipangkal untuk fisabilillah, ia banyak berdiam di padang rumput atau di taman. Maka apa saja yang dimakan oleh kuda itu selama dipangkal di padang rumput atau di taman itu, maka pemiliknya mendapat pahala-pahala kebajikan. Dan sekiranya ia meninggalkannya lalu mendaki satu atau dua tempat tinggi, maka jejak dan kotorannya menjadi pahala-pahala kebajikan baginya. Maka dari itu kuda seperti itu menjadi pahala bagi pemiliknya. Kuda yang diikat oleh seseorang karena ingin menjaga kehormatan diri (tidak minta-minta) dan ia tidak lupa akan hak Allah Subhanahu wa Ta’ala pada leher ataupun punggung kuda itu, maka kuda itu menjadi pelindung baginya. Dan kuda yang diikat (dipangkal) oleh seseorang karena kebanggaan, riya dan memusuhi orang-orang Islam, maka kuda itu mendatangkan dosa baginya” [HR Al-Bukhari : 2371]

– Adalah sahabat Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu ketika beliau mengetahui ada seorang mengangkut barang menggunakan unta yang melebihi kemampuan binatang tersebut, maka Umar sebagai penguasa memukul orang tersebut sebagai bentuk hukuman. Beliau menegurnya dengan mengatakan, “Mengapa kamu mengangkut barang di atas untamu sesuatu yang dia tidak mampu?” (Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa’d).

– Adalah sahabat Abud Darda radhiyallahu anhu dahulu punya unta yang dipanggil Dimun. Apabila orang-orang hendak meminjamnya, maka ia berpesan untuk tidak membebaninya kecuali sekian dan sekian (yakni batas kemampuan unta) karena unta itu tidak mampu membawa yang lebih dari itu. Maka ketika kematian telah datang menjemput Abud Darda, beliau berkata: “Wahai Dimun, janganlah kamu mengadukanku besok (di hari kiamat) di sisi Rabbku, karena aku tidaklah membebanimu kecuali apa yang kamu mampu.” (Lihat Ash-Shahihah, 1/67-69).

– Al-Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya ‘Al-Adab Asy-Syar’iyah (jilid 3) menyebutkan pembahasan tentang makruhnya berlama-lama memberdirikan binatang tunggangan dan binatang pengangkut barang melampaui kebutuhannya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi (yang artinya): “Naikilah binatang itu dalam keadaan baik dan biarkanlah ia dalam keadaan bagus, serta janganlah kamu jadikan binatang itu sebagai kursi.” (HR. Ahmad dll, dan dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani t dalam Shahih Al-Jami’).

Maksudnya, janganlah salah seorang dari kalian duduk di atas punggung binatang tunggangan untuk berbincang-bincang bersama temannya, dalam keadaan kendaraan itu berdiri seperti kalian berbincang-bincang di atas kursi. Namun larangan dari berlama-lama di atas punggung binatang ini bila tidak ada keperluan. Sedangkan bila diperlukan seperti di saat perang atau wukuf di padang Arafah ketika haji maka tidak mengapa. (Faidhul Qadir 1/611).

– Mar’i Al-Hanbali berkata: “Wajib atas pemilik binatang untuk memberi makanan dan minumannya. Jika dia tidak mau memberinya maka dipaksa (oleh penguasa) untuk memberinya. Bila dia tetap menolak atau sudah tidak mampu lagi memberikan hak binatangnya maka ia dipaksa untuk menjualnya, menyewakannya, atau menyembelihnya bila binatang tersebut termasuk yang halal dagingnya. Diharamkan untuk mengutuk binatang, membebaninya dengan sesuatu yang memberatkan, memerah susunya sampai pada tingkatan memudharati anaknya, memukul dan memberi cap pada wajah, serta diharamkan menyembelihnya bila tidak untuk dimakan.”

– Sebagian ahli fiqih menyebutkan bahwa apabila ada kucing buta berlindung di rumah seseorang, maka wajib atas pemilik rumah itu untuk menafkahi kucing itu karena ia tidak mampu pergi.

– Ibnu As-Subki berkata ketika menyebutkan tukang bangunan yang biasa menembok dengan tanah dan semisalnya: “Termasuk kewajiban tukang bangunan untuk tidak menembok suatu tempat kecuali setelah memeriksanya apakah padanya ada binatang atau tidak. Karena kamu sering melihat kebanyakan pekerja bangunan itu terburu-buru menembok, padahal terkadang mengenai sesuatu yang tidak boleh dibunuh kecuali untuk dimakan, seperti burung kecil dan semisalnya. Dia membunuh binatang tadi dan memasukannya ke dalam lumpur tembok. Dengan ini ia telah berkhianat kepada Allah l dari sisi membunuh binatang ini.”

– Asy-Syaikh Abu Ali bin Ar-Rabbal berkata: “Apa yang disebutkan tentang (bolehnya mengurung burung dan semisalnya) hanyalah bila padanya tidak ada bentuk menyiksa, membikin lapar dan haus meski tanpa sengaja. Atau mengurungnya dengan burung lain yang akan mematuk kepala burung yang sekandang, seperti yang dilakukan oleh ayam-ayam jantan (bila) berada di kurungan, sebagiannya mematuk sebagian yang lain sampai terkadang yang dipatuk mati. Ini semua, menurut kesepakatan ulama, adalah haram.” (Lihat Arba’un Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj hal. 32-33 karya Dr. Abdul Aziz As-Sadhan).

Artikel ini adalah kelanjutan dari artikel sebelumnya, yang berjudul “JANGAN SOMBONG JIKA SUDAH ‘MENGAKU’ SALAFI”. Bisa dilihat disini artikelnya: http://gizanherbal.wordpress.com/2011/06/02/jangan-sombong-jika-sudah-mengaku-salafi/

Referensi :
– Lima Faidah Penting Seputar Anjing, oleh Abu Ashim Muhtar Arifin Lc.
– Kitab Minhajul Muslim, Edisi Indonesia Konsep Hidup Ideal Dalam Islam, Penulis Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Penerjemah Musthofa Aini, Amir Hamzah, Penerbit Darul Haq
– Menyayangi Binatang, oleh Al-Ustadz Abu Muhammad Abdulmu’thi, Lc.
– dan lainnya.

http://gizanherbal.wordpress.com/2011/06/17/seorang-salafi-tidak-sombong-walaupun-kepada-anjing-binatang/

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

JANGAN SOMBONG JIKA SUDAH ‘MENGAKU’ SALAFI

Jangan meremehkan seseorang (menganggap diri kita lebih baik darinya), walaupun dia pelaku maksiat atau pelaku bid’ah (selama bukan bid’ah mukaffirah), atau juga orang yang ditahdzir. Karena bisa jadi Allah mengampuni dosa2 orang tersebut sehingga mendapat keutamaan masuk surga, dan bisa jadi Allah tidak mengampuni dosa2 kita sehingga kita terhalang untuk masuk surga. Wallahul musta’an.

Al Imam Adz Dzahabi rahimahullah berkata, “Kesombongan yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia dengan ilmunya , merasa dirinya besar dengan kemuliaan yang dia miliki. Bagi orang tersebut tidak bermanfaat ilmunya untuk dirinya. Barangsiapa yang menuntut ilmu demi akhirat maka ilmunya itu akan menimbulkan hati yang khusyuk serta jiwa yang tenang. Dia akan terus mengawasi dirinya dan tidak bosan untuk terus memperhatikannya, bahkan setiap saat dia selalu introspeksi dan meluruskannya. Apabila dia lalai dari hal itu, dia akan menyimpang dari jalan yang lurus dan akan binasa. Barangsiapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri dan meraih kedudukan, memandang remeh kaum muslimin yang lainnya serta membodoh-bodohi dan merendahkan mereka, maka hal ini merupakan kesombongan yang paling besar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar dzarrah (biji sawi).
Laa haula wa laa quwwata illaa billah. ” (Al Kabaa’ir ma’a Syarh li Ibni al ‘Utsaimin hal. 75-76, cet. Daarul Kutub ‘Ilmiyah.)

Seperti dalam firman-Nya,

“Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati (tawadhu’) dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. ” (QS. Al Furqaan: 63)

Diriwayatkan dari Iyadh bin Himar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda, ‘Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tidak seorangpun yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain ” (HR Muslim no. 2865).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan untuknya. Dan tidak ada orang yang tawadhu ’ (merendahkan diri) karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya .” (HR. Muslim no. 2588)

http://gizanherbal.wordpress.com/

=======================
kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu – kata mutiara bulan puasa dan lebaran
=======================

About these ads

2 Tanggapan

 1. utk succes kt hrus dsiplin

 2. kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu

  ukhuwah ibarat satu janji yang dibuat dalam hati, tak dapat ditulis, tak dapat dibaca. namun, takkan dipisahkan oleh jarak, takkan berubah oleh masa. sedetik di mata, selamanya di jiwa..

  Celaan terhadap orang yang berilmu namun tidak beramal adalah dengan firman Allah,
  “Seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. ” (Al-Jumu`ah: 5).

  http://www.facebook.com/pages/Majalah-Qiblati-Menyatukan-Hati-Dalam-Sunnah-Nabi/141465432572118

  Celaan terhadap orang yang berilmu namun tidak beramal adalah dengan firman Allah,
  “Seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. ” (Al-Jumu`ah: 5).

  Jadikan Hari-hari anda lebih Bermakna dengan menyimak Radio Dakwah Rodja 756 AM

  untuk mendengarkan siaran radio ahlus sunnah (kajian2 agama) lewat internet yang sangat bermanfaat silahkan buka:
  http://www.radiorodja.com/live​-streaming/

  =============================

  silahkan dengarkan siaran radio dakwah islam yang sangat bermanfaat

  Rodja On Air

  Anda bisa mendengarkan radio Rodja di gelombang 756 AM.

  Rodja Via Satelit

  Alhamdulillah saat ini siaran radio Rodja bisa diterima diseluruh pelosok tanah air dengan kualitas digital melalui transmisi Uplink satelit Palapa D, berikut adalah parameter seting Uplink radio Rodja :
  Nama Satelit : Palapa D at 113.0°E
  Frekwensi : 4080 Mhz
  Polaritas : Horizontal
  Symbol Rate : 28125

  Rodja Via Internet

  Bagi anda yang mempunyai PC, Laptop dan perangkat lainnya yang mendukung koneksi internet, bisa mendengarkan live streaming Rodja di alamat :

  http://www.radiorodja.com/​live-streaming/

  Rodja Via Mobile

  Alhamdulillah kami juga menyediakan solusi untuk mendengarkan radio Rodja yang dapat diakses secara nasional dengan cara yang murah dan mudah. Yaitu dengan menggunakan operator CDMA, Flexi.

  Berbeda dengan layanan radio streaming yang memerlukan koneksi internet, Flexi Radio memberikan akses mudah dan murah untuk mendengarkan radio Rodja dari handset, baik di dalam maupun di luar jangkauan broadcasting radio Rodja selama anda berada pada coverage Flexi.

  Layanan Flexi Radio ini berlaku di semua area layanan Flexi untuk pelanggan Flexi Prabayar (Flexi Trendy) maupun Flexi Paskabayar (Flexi Classy), dan dapat dinikmati pelanggan yang sedang dalam kondisi COMBO.

  Untuk mendengarkan Radio Rodja melalui Flexi Radio yaitu dengan cara mendial :
  *55*210756

  Tarif akses berdasarkan minutes of usage :

  Flexi Pascabayar (Classy) : Rp 4,9 per menit (belum termasuk PPN)

  Flexi Prabayar (Trendy) : Rp 5,4 per menit (sudah termasuk PPN)

  Bagi anda pengguna iPhone yang ingin mendengarkan live streaming radio Rodja cukup dengan mengetikan alamat live.radiorodja.com/listen​.pls di Safari
  Dan bagi pengguna Nokia atau yang lainnya bisa menggunakan alamat http://live.radiorodja.com​:80/;stream.nsv

  Rodja Via BlackBerry

  Bagi pengguna Blackberry dengan OS v5 kebawah bisa menggunakan aplikasi launcher untuk mendengarkan live streaming radio Rodja 756 AM. Aplikasi ini bisa anda download di link
  http://radiorodja.com/rodj​a.jad

  Sedangkan untuk Blackberry dengan OS 6 bisa menggunakan url http://live.radiorodja.com​:80/;stream.nsv untuk mendengarkan live streaming radio Rodja 756 AM.

  Bagi pengguna iPhone dan Blackberry, sekarang anda bisa menyimak streaming Radio Rodja tanpa harus mendownload aplikasi dan cukup untuk membuka link dibawah ini dengan browser anda.
  http://radiotuner.mobi/rad​iorodja
  ,,

  kumpulan kata mutiara islami ramadhan – sms religi romadhon – kata bijak islam – kalimat mutiara dakwah islam – kata-kata mutiara islami terbaru – kata motivasi bijak islam – mutiara cinta – kata mutiara asmara cinta romantis – kata mutiara unik – kata mutiara lucu

Komentar ditutup.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 324 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: